Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1889

4106 1889 Zaterdag 28 December GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iozending van advertentiën kan geschieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave tot sangifle verplicht zjjo om cioh op de volgende digen ter Secretarie aan te melden van dea yoormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich ia de daarbg vermelde orde te doen insohrjjven te weten ig wier geslachtinaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tnaschen den 2 en 15 Januari 1890 en tjj wier geilachtiniam begint met de letter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tusachen den 15 en 31 Januari 1S90 Voorts strekt tot informatie van de belanghebbenden dat het register van inachrgring op den Sisten Januari des namiddags tan 4 ure Toorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte ts doen ingevolge art 186 der Wet vervallen in eene boete van 26 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingesehieven lich behoort te voorzien van extract uit het geboorteregister dat bq de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvragen op het Bureau van den Burgerlijken Stand gratit zal worden uitgenikt terwijl zij die elders geboren zijn zich ter OemeenteSecratarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuor hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bU de insohr ving Wijk en Nummer zijner woning juist kan opgeven GOUDA den 24 December 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOHN De Secretaris BKODWEE PETROLEUMINOTEERINGEN van de Makelaars CkitiUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust f 8 60 Jannarilevering ƒ 8 50 December levering ƒ 8 66 Aa lljQOVRItf Ken gsillastreerd boek 80 bl beschrijvende ongebreveteerda toestel om doofheid en geruisch in het hoofd te genezen gratis toegezonden door Nicholson s Patent Limited 63 Chancery Lane London W C Advertentiën llftDOORRIS BeUknol béla HoomvHes Huideelt Wratten enz worden in 7 ik 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Vrüs per flacon met penseel SO ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TÜIJLL W0f Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID cgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM ApotMcert te Zeiti in O fleaobjes ik 20 cent Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbasr in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Etui 0 80 k f 0 50 Wm GEBRUIK ïnivere CACAO venngdt TerTalscht CHOCOLAADPOEÖER yemengd met MËËL SAGO of dergelflke eischt het merk 2 aa £ v 9 U m 3Ld Rotterdam CACAO KNARSTJBL bevat al den geur en kracht der cacaorrocht CACAO JKAIiSTËL bezit de eigenschappen die de beste kwaliteiten kenmerken CACAO K ARSTEL kost betzelfde als het surrogaat Poeder Chocolaad n l l Ko r 1 10 Ko f 0 57 Ned Ons f 0 24 CACAO KARSTEL onder Toortdnrende controle van Dr P F van Hamel Roos en A Barmens Wz NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZte Herstal hez Luik België Exploitatie der groole laagfkoleu Oupeye Iv SLg er © T7 lsL3acL3s ol©anL brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pÖpenovens en dergelflke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene fringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 30 it fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GOUDSCHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijs voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Verwaarloosd hoesten of niet in acht genomen beeschheid kan bg verdere ontwikkeling gezondheid en leven in gevaar brengen Men gelieve dit destemeer in acht te nemen daar een tgdig gebruik van den sedert 21 jaren bg hoest beeschheid hals borst en longlgden door autoriteiten der wetenschap als onovertroffen erkenden geneeskundig aanbevolen echten RIJNLANDSCHEN DBUIVEN BORSTHONIG van W H ZickïhREiHEB te Mainz elk gevaar uitsluit Ditkostelgk Dmivenpraeparaat een extract efflcace uit odele rgnlandsche druiven werkt verzachtend slgmoplossend tevens bg uitstek voedend en versterkend Na t gebruik bespeurt men een aangenaam gevoel in t gebeele lichaam de stem wordt klaarder helderder en t ademhalen levendiger en elastieker Verkrggbast in flacons ïi 65 ets fl 1 en fl 2 Te Goud bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgi bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks MALTOSEPABHIEK te Bergen op Zoom Het Bureau voor Chemiêch Sr Microteopiich Onderzoek Directeuren de Heeren D P F VAM HAMEL ROOS en A HARMENS Wzu Spoistraat 146 te AmtUrdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende De Maltotettroop verdient naar de meeningvan ondergeteekenden voor zeer vele doeleindende voorkear boven de glucose van den hai del zoowel wegens bare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bgde fabricage Daar het Zwavelzuur vanden handel dikwgls artenicumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden vandeze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren liropen enz vermeden Verdere inlichtingen bfl onze bekende Vertegenwoordigers alsook bgden GeneraalAgent den Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOQENDUK Gouda Snelpersdruk van A Bkinkkaii k Zoos De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 txoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 December 1889 Gewoonlijk worden op Oudejaarsdsj eenige duizenden nieuwjaarskaar es aan de post alhier toevertrouwd die bestemd zijn voor de gemeente Gouda zelre Om de bestelling daarvan op den 1 Januari zooveel mogelyk te verzekeren is hot gewenscht dat die kaartjes een of meer dagen vroeger bij voorkeur op den 30 Dec ter post bezorgd worden Wij vestigen hierop de aandacht onzer stadgenooten In do zitting der Eerste Kamer van heden is de heer Mr Zillesen nieuwbenoemd commiesgriffier beeedigd Morgen is de Indisono begrooting aan de orde Bij de Spaar en Hulpbank alhier werd in 1889 ingelogd ƒ 109734 87 in 5845 posten of gemiddeld 18 77 porpostj terugbetaald word ƒ 89109 57 i in 1656 posten of gemiddeld B3 81 per post Er werden 63 voorschotten op l orgtocht gegeven tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 10720 of gemiddeld 170 De voorschotten worden verstrekt in veelvouden vim ƒ 10 tot 600 toe De dichter I I L ten Kate die reeds eenigen tijd in zorgelijken toestand verkeerde is gisteren overleden De heer Bruinsma kapitein van de Leerdam heeft aan de redactie der N R Cl oenige modedeelingen gedaan omtrent de aanvaring van dit schip met het engelscbe stoomschip Gaio Quan Sia Wij ontleeoen daaraan het volgende De Leenlam begon na de aanvaring over stuur FEVILLETOX P 7 iet Eiigekck TWAALFDE HOOFDSTUK 32 Ik dank u voor het vereerendo vertrouwen dat u in mijn zienswijze stelt Ik heb juist een dag en nacht geen stoomboot laten voorbijgaan zonder naar mijn weldoener te zoeken alleen om zulk een onverwachte ontmoeting te voorkomen Onmiddellijk na ontvangst van het telegram van mgn gemachtigde begaf ik mij naar mevrouw von Berghaupt Toen ik gedurende het gesprek bemerkte dat zij nog geen bericht had ontvangen omtrent het geluk dat haar wachtte begreep ik dat het uw bedoeling zou zijn haar te verrassen Daar ik geen gelegenheid had I om u per brief dien stap af te raden welke noodlottige gevolgen zou kunnen hebben moest ik u tegemoet reizen en ik dank het gelukkige toeval dat mij u deed ontmoeten Dat zal ik niet spoedig vergeten mijn waarde Morris vooiloopig mijn hsrtelijken dank Ge hebt gehandeld zooals ik dat van u mocht verwachten Pardon mijnheer De voormalige bladschrijver Morris hoeft niets gedaa h dan zijn plicht Verlang meer van mij ver sng mijn leven en ik zal het met boord te vallen derhalve Werden de bakboordsbooten te water gelaten omdat dit later moeilijk zoude hebben kunnen gebeuren als het stoomschip te scheef zoude gevallen zgn Vervolgens werden die der stnurboordzijde gestreken Met de booten later van het engelsche stoomschip afgehaald door de bemanning van de Leerdam onder bevel van den tweedettuurman had men veel moeite om die over boord te krygen en er moest nog een deel van het want wolden weggekapt De stoompompen zijn steeds door blijven werken en machinisten en stokers bleven trouw op hun post zoadat toen allen zich reeds in de booten hadden begeven ten laatste de twee nog bezig zqnde stokers naar boven uit de machinekamer werden gecommandeerd Er werden voortdurend noodschoten gedaan uit hot Distress signaalmortier welk schot tweemaal een knal geeft eens bg het afschieten en later in de lucht Ook werden schoten met het kanon godaan en in de booten nog vuurpylen medegenomen Tijdens en na de aanvaring had de gezagvoerdei alle reden om over de stuurlieden maclimi ten stokers en verdere bemanfling tevreden te zyn dewijl ieder bedaard het hem bevolene verrichtte Ook over de behandeling aan boord van hol fran sche stoomschip Emma weet de gezagvoerder niets dan goeds te vermelden In de kajuit werden al de vrouwen en kinderen zoo goed mogelijk onder gebracht en in de kaartenhut het verblijf van den franschen gezagvoerder waren de 14 eerste klasse passagiers geherbergd zoo goed zulks in die kleine ruimte doenlijk was tirwijl kapitein Basroger van de J nma zelf zoo lang de passagiers aan boord waren zich voortdurend opdek heeft bevonden en geen rust genoten heeft Gebrek aan drinkwater was er gelukkig niet slechts een uur vóór de aankomst te Cuxhaven liep het drinkwater ten einde Het schip lag nauwelijks op de reede van Cuxhaven of er werd onmiddellijk water en ook veel versche melk en an vreugde geven Ik vreesde dat u mijne bedenkingen voor overdreven zou houden Als u echter in aanmerking wilt nemen hoezeer de familie van mijn weldoener mij ter harte gaat zal u mijn bezorgdheid wel verschoonbaar vinden Verontschuldig u niet verder mijn waarde Morris wil begrijpen elkander Ge hadt mij niet meer kunnen verplichten dan door uw bezorgdheid die bewijst hoe na wij u aan het hart liggen Maar blijf nu niet halverwegen staan geef mij thans ook goeden raad Het zou het best zijn mijnheer als ge uw verlangen naar uw dochter eahigszins konde matigen en te Eudesheim of te Hingen in een hotel bleef terwijl ik alleen mevrouw von Berghaupt ginj opzoeken om haar op uw komst voor te bereiden Afgesproken nep de consul vergenoegd uit terwijl hij den heer Morris de hand drukte Ik zal te Bingen eenige uren in een hotel toeven Hoe ver zijn wy nu nog van de villa mijner kinderen verwijderd Met de stoomboot bereiken wij Bibrich in eon klein uur Vandaar bereikt men de villa in oen half uur Beide heeren zwegen een poos De consul dacht aan zijn geliefde dochter die altijd zijn trots en vreugde was geweest terwijl de advocaat peinsde over het vergift dat hij van m jnheer Toubier gekocht had en thans in zijn portefeuille bij J ane s portret had liggen ADVERTBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LBTTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandi s verschgnt i der proviand aan de schipbreukelingen in ruime mate verstrekt De gezagvoerder verloor al zijne kleederen die niet verzekerd waren ook de manschappen en passagiers hebben niets dan hun leven kunnen roddeu Alle hollandsche kajuits passagiera van de Leerdam hebben gezamenlijk een schrijven aan ieNed Ame rtk StoomcaartMaatêciappg gencht waarin zij allenlof aan kapitein Bruinsma toebrengen voor diens kalm en flink optreden bij de zeeramp waaraan zq awwel hunne redding als die van alle opvarendendanken Te Berlijn en te Weenen kli en de winkeliers zeer over het groote nadeel dat zij bij de gewone Kerstmisdrnkte door het heerschen der griep hebben geleden Hetzelfde is ook te Parijs het geval Zelfs de verkoopers dor gewone levensbehoeften ondervonden daar groot nadeel door de ziekte De Tempi verzekert dat oen bakker in de rue St Honoré gedurende de vorige week 120 kilo brood per dag minder heeft verkocht dafi gewoonlijk en ook de groote slagers verkoopen gemiddeld 80 tot 100 kilo vleesoh minder per dag Zeer groot is echter de aanvraait om becnen voor soep en bouillon zoodat de prijs van dit artikel is gerezen Nog meer klagen de sigarenhandelaars omdat er zoo weinig wordt gerookt Daarentegen maken de doctoren en apothekers goede aken Vm particuliere zijde verneemt de Tempê dat er te Parijs apothekers zyn die in één week voor 1800 francs gineesmiddelen afleverden alleen tot bestrijding van de griep Nu de geneesheeren niets meer over de ziekte weten te vertellen heeft een der Parysche bladen het oord el laten inwinnen van een weerkundige Deze meteoroloog schrijft de epidemie toe aan een stilstand in de lucht In dezen t jd van het jaar heerschen doorgaans hevige stormen uit het zuid Om zich ongestoord met zijn slechte gedachten te kunnen bezighouden verzocht hij den consul verlof om zich te mogen terugtrekken hij was zeer vermoeid De consul stond dit volgaarne toe Ga hier op de sofa liggen en slaap gerust tot wij te Bingen zijn Ik zal wel zorgen dat ge niet gestoord wordt Sust maar goed uit want te Bingen zal ik u niet veel rust kunnen gunnen Dan moet ge voortmaken om mijn dochter op mijn komst voor te bereiden Dank u hartelijk Sir Grayl Met uw welnemen zal ik dan trachten in slaap te komen De consul dronk nog oen glas wijn wenschte don advocaat goede rust en ging toen naar het dek om daar op en neer te wandelen De advocaat was werkelijk vermoeid hij legde zich op de sofa neder en het is onbegrijpelijk in weinige minuten verzonk de beroemde verdediger van Uriah James Gray in een diepen slaap DERTIENDE HOOFDSTUK Erik von Wambold leed niet minder dan zgn vriend Koert Hij beklaagde de arme Jane Gray die het ongeluk bad zulk een misdadiger tot vader te hebben hij nam innig deel aan het lijden van zijn vriend Koert en daarenboven dat was het ergste beschuldigde hij zichzelven telkens dathü zijn vriend tot dit ongelukkige huwelijk hml verield Uit dien hoofde meende hij dat het zijn plicht