Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1889

eeten In de laatite vier maanden hebben wel stormen gewoed maar hun kracht was veel minder dan gewoonlijk het geval is en op het oogenblik is er volkomen stilstand in de luobtlagen Er heerscht dos nu gebrek aan zuivere lucht daar de krachtige zuidwesten winden die de weldadige en gezonde zeelucht aanvoeren achterwege zqn gebleven Uit Brussel wordt van don 17 en dezer geschreven Be Influenza heet natuurlijk ook hier voor te komen Men heeft wel is waar met uitzondering Tan enkele gevallen onder schepelingen in de haven slechts met hevige verkoudheid te doen welke bij het vochtige mistige weer natuurlijk aan de orde van den dag ia maar elkeen hoadt het er voor dat hij de beroemde ziekte heeft Gisteren nu werd hier een geval van radicale spoedige genezing van de algemeene kwaal geconstateerd Een bankier hier ter stede ia nauwelijks zijn bureau binnengetreden of vier jongelieden melden zich bij hem aan met de gelijkluidende verklaring t Spijt me maar ik heb de influenza in zoo hevigen graad dat bet mq onmogelijk is enz De chef U wilt dus verlof heeren ü wilt dus naar huis gaan dat gaat niet Maar u begrijpt toch we kunnen niet werken besmettelijk een dag thuis om te genezen enz Met uw verlof juist daarom gaat het niet Ik kan onmogelijk veroorloven dat u ziek als u blijkbaar in den hoogsten graad zijt uitgaat en nog wellicht anderen aansteekt Neon neen tk ben de verantwoordelijke persoon ü blijft hier Maar mijnheer Ik zal u geheel afzonderen zeker U bigft hier op het bureau we zullen flink laten stoken voor den noodigen zieke ukost zal mijn vrouw zorgen Ge kunt oo goed en kwaad het gaat werken en uw collega s zal ik terstond wegzouden opdat de ziekte in de door u besmette lucht niet op hen overslaat De chef verdween Tegenpruttelen hielp niets Des avonds vroeg de chef door t sleutelgat naar hun bevinden Zij hadden den gehoelen dag in een smoorheet vertrek ziften werken voor ie anderen die vrijaf hadden en waren allo vier genezen Er bestaat gegronde hoop dat ffeen van hen ooit de influenza weer krijgt Volgens Der Müitararzt heeft dr Thurnwald aangetoond dat in het algemeen de sterfte aan pokken bij niet ingeéa eu 20 maal grooter is dan bij ingeénten Vooral put hij zijne statistiek uit de bijdragen Tan den militairen geneeskuudigen dienst Zoo stierven b v tijdens de pokken epidemie op Malta in 1838 39 van de burgerlijke bevolking groot 102 000 zielen vele duizenden terwijl van het garnizoen 4000 man sterk dat ingeënt was slechts i stierven In 1870 71 verloor het goed ingeente Duitsche leger slechts 316 man aan de pokkeu terwijl van het slecht ingeente Fransche leger 23 000 man daaraan stierven Van de krijgsgevangen Franschen werden in Duitschland 37 8per 1000 aangetast en stierven 6 2 per 1000 Van do goed ingeente Duitsche troepen die hen bewaakten en verzorgden werden slechts 11 6 per duizend door pokken aangetast en stierven slechts 0 54 per 1000 Van 1875 80 werden op 100 000 man door pokken aangetast in het Oostenrijksche leger 566 en stierven daarvan 35 In het Fransche leger bedroeg was al het mogelijke te doen om de zaak weer ongedaan te maken althans ziju vriend te bevrydon Tan eene vrouw waarmee hij onmogelijk verder kon samoRleven Wij weten dat mijnheer Morris voor zijn vertrek naar Parijs en afscheidsbezoek bij den heer Von Wambolil bracht met het doel hem mede te deelen dat Jane Gray dienzelfden dag nog naar Parys zou vertrekken Mijnheer Ton Wambold zeide de dvocaat het is nu uw plicht als vriend naar het hotel in het bosch te gaan en onzen vriend Von Berghaupt op het hart te drukken dat hij nu naar de villa moet temjikeeren aangezien zijn vrouw de woning gaat Tcrlaten e naar het buitenland vertrekt Hétterugkeeren zal onzen vriend zeker smartelijk vallen maar gy mijnheer zult hem dien terugkeer minder pijulijk maken Die geheele zaak is een bron van jammer en ellende riep Wambold uit Men zou de werelden alles gaan haten aan alles gaan twijfelen Ik zal Koert gaan opzoeken en hem trachten te bewegen om naar de TÜla terug te keeren Ik zal a nachts met hem in één kamer slapen want hij raag geen minuut alleen blijven jjilk zal mij opgeruimd en vroolijk aanstellen hem kwinkslagen en grappen uit het kazernelcTen Tertellen al breekt er myn hart bij Maar troosten kan ik hem niet voor henf is geen troost te vinden Ge hebt gelijk mijnheer von Wambold in dit die verhouding 129 en 14 io iief Duitsche lege 12 en 0 6 In Oostenrijk werd in dat tijdperk de vaccinatie op zeer onvoldoende wyze toegepast in Frankrijk werd de toepassing verbeterd in bet Duitsche leger was de entplicht ingevoerd In Praag heerscbten in 1883 de pokken en stierven Tan het garnizoen 13 personen Op het einde des jaars werden alle manschappen gevaccineerd of gorevaocineerd en sinds dat tijdstip stierf or niet één soldaat meer aan do pokkon terwijl in 188 nog 439 burgers daaraan te Praag overleden In 1886 werd ook in Oostenrijk bij het leger de inenting verplichtend gesteld Sinds dien tijd nam de sterfte aan pokken belangrijk af Zeven maanden geleden had op de reede van Samarang muiter plaats aan boord van het Amorikaansche schip LeieU gezagvoerder Lewis Drie matrozen werden naat aanleiding daarvan gearresteerd en in de centrale gevangenis in hechtenis gestold Na een vrij langdurige preventieve gevangenschap werd één van hen in vrijheid gesteld en worden twee ieder tot zes dagen gevangenisstraf veroordeeld Na ommekomst van die straf werden de beide gewezen verpordeelden genaamd Pearson en Nelson welke namen aan zeep en veldslagen doen deuken op vrije voeten gesteld en voorloopig gelogeerd bij den schout Van der Plas op Pengapon die volgens de bestaande bepalingen zulke zeevaarders zonder schip moet huisvesten tot over hen zal zijn beschikt Hij moet hun behalve eten en logies per dag één halve gulden per persoon uitkeeren Te Batavia en te Soerabaja bedraagt die uitkeering volgens staatsblad één gulden dus het dubbele van hier Dit schijnen de twee genoemde matrozen te hebben geweten en daaruit een onjuiste gevolgtrekking te hebben gemaakt tenminste dezer dagoo vroegen zij een der oppassers om den schout te spreken en toen deze naar buiten kwam begonnen zij dadelijk hem te verwijten dat hij hen dagelijks voor een halve gulden bestal De schout zeide hun dat hij geheel handelde volgens de bepalingen en hun dus niet meer kon geven Als bewijs van erkentelijkheid voor die verstrekte inlichting grepen zij beide onverwachts den schout aan wierpen hem op den grond en sleurden hem van zijn woning op Pengapon tot nabij de brug op Gedangan zoadat het lichaam van den schout op vele plaatsen is gekneusd en ontveld Intussohen waren een paar politie oppassers en zelfs een paar dwangarbeiders die nabij het erf van den schout werkten toegeschoten met bamboes en stokken waarmede zij beide matrozen zoo bewerkten dat dezen aan den haal gingen Hoe gekneusd en geschaafd ook ging de schout Van der Plas hen onmiddellijk na en kreeg een van hen op Pekodjan te pakken De andere werd door tusschenkomst van den stadsschout ingerekend terwijl de waterschout de beide onruststokers op last van den Officier van Justitie in de centrale gevangenis in arrest bracht De schout Van der Plas die na thuiskomst onmiddellijk een dokter liet roepen ligt thans op negen plaatsen verbonden te bed en kan zich niet verroeren I Daar hij als schout een inkomen geniet van ƒ 200 s maands heeft hij geen recht op vrije geneeskundige behandeling De vraag doet zich thans voor wie de rekening van dokter en apotheker voor de door hen in de uitoefoning zijner functiën opgedane verwon geval is geen troost te vinden de bittere kelk moet tot den laatslen droppel geledigd worden Laat Jane Gray eenmaal haar daad verantwoorden als zij kan Het is nu onze laak het lot van onzen vriend zooveel mogelijk te verzachten Misschien zou de mania van onzen vriend wel te bewegen zjjn om bij haar zoon op do Tilla haar intrek te nemen Daar heb ik juist aon gedacht mijnheer Morris ik denk dat ik het wel gedaan zal krijgen Zij vindt misschien de rechte woorden om hem te troosten want ondanks alles bemint Koert zyn vrouw boven alles hg zal den slag nooit geheel te boven komen Eu kan het wel anders mgnheer Morris Wie zou zich van een vrouw als Jane Gray kunnen losrukken zonder dat het hart er van bloedde Ja mijnheer von Wambold Jane Gray behoort tot die vrouwen voor wie een man tot m de hel zou willen gaan De vreemde nadruk waarmede de advocaat deze woorden uitsprak trokken de aandacht van den officier Hij dacht daarover na nog lang nadat de advocaat afscheid had genomen om zijn voorgewende reis naar Londen te aanvaarden De strenge dienst liet Erik von Wambold eerst den volgenden dag vrij Tegen den avond ging hij naar mevrouw von Eeidefsdorf Hij vernam daar dat Jane werkelgk naar Pargs was vertrokken om haar man te zien en te spreken Hg trof laar ook Koeri s mama die veel geweend scheen te hebben henevens de jonkvrouw von Lauterer die juist haar dingen moet betalen Hom de kosten daarvan te laten dragen zou niet billgk zijn Ta Utrecht hield de geneeskundige Raad dezer dagen zijne wintervergadering onder voorzitterschap van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht den heer H Verspijck O a kwam in behandeling bet rapport van eene commissie bestaande uit de heeren prof van Overboek de Meijer prof Wefers Bettink en dr van Embden door den voorzitter benoemd om middelen aan te geven waardoor het oprichten van bureau s voor het onderzoek vsn levensmiddelen zooals de Maatschappij tot nut van het algemeen zulks bedoelt zou kunnen worden bevorderd De commissie is eenstemmig vau oordeel dat het hier een ernstig volksbelang eldt Werkelijk bestaat de behoefte aan de hier bedoelde gelegenheden want talrijk zijn tegenwoordig de gevallen waarin levensmiddelen van minder goede hoedanigheid of met schadelijke stoffen bedeeld in den handel voorkomen hetzij doordat opzettelijke toevoeging van vreemde stoffen heeft plaats gehad of dat de wijze van bereiding zonder opzettelijke slechte bedoeling daartoe aanleiding geeft De commissie doet verschillende opgaven omtrent verontreinigingen en vervalschingen die in den laatsteu tijd in do stad Utrecht worden geconstateerd In die opgaven komen stoffen voor die zonder eeuigen twijfel bij voortdurend gebruik aan de gezondheid nadeelig zijn niettemin worden zij door een groot deel der bevolking gebruikt zonder dat deze bewust is van het nadeel dat daardoor ontstaan kan Dit acht de commissie eene voldoende reden om aan het geneeskundig staatstoezicht aanleiding te geven naar middelen om te zien die dat kwaad kunnen voorkomen of althans verminderen En wetgeving èn het bestaan eener openbare gelegenheid tot onderzoek kunnen daartoe medewerken Bij het onderzoek van de vraag hoe het laatste wat aan de commissie meer bepaald ter overweging is opgedragen is te bereiken of althans te bevorderen dient in het oog gehouden te worden a dat het een plicht der overheid moet wordengenoemd de vervalsching van eet en drinkwarenniet alleen te straffen wanneer schade is toegebracht maar ook zooveel mogelijk de vervalsching te verhoeden door het instellen van een doelmatig preventief toezicht en dat het wenschelijk is het publiekin kennis te stellen met de in een bepaalden kringvoorkomende vervalschingen b dat er van overheidswege personen wordenaangewezen bevoegd en bereid om het onderzoek tedoen dat voor minvermogenden de gelegenheid openmoet zijn om in de eerste plaats levensmiddelentegen geringe vergoeding desnoods kosteloos te latenonderzoeken De gelegenheid daartoe zou door tusschenkomst van de overheid kunnen worden gegeven e dat rekening moet warden gehouden met de omstandigheid dat in een zeer groot aantal der kleinere gemeenten geen personen te vinden zijn geschikt of bereid om bedoelde onderzoekingen te verrichten In overeenstemming met deze beschouwingen doet de commissie et voorstel dat van wege den genees kundigen Baaa een schrijven zal worden gericht aan de regeering inhoudende 1 Een betoog van de wenschelijkheid dat elk grootere gemeente eetwaren en dranken en wat zij bezoek bij Jane had verhaald Erik bracht het gesprek op de noodzakelijkheid dat Koert naar de echtelijke woning moest terugkeeren nu zijn vrouw naar het buitenland was vertrokken Hij was bereid zeide hij dadelgk naar het hotel in het bosch te gaan om daarover te spreken Doe dat mijnheer von Wambold zeide mevrouw von Keidersdorf Het beste is dat wg zonder bedenkingen op hel doel afgaan dat wij toch moeten bereiken Wij bevinden ons in de positie van een dokter die een moeilijke operatie moet verrichten en daarbg geen acht mag slaan op de pijnen van den patient omdat hij het leven van den lijder moet redden Voor ik ga wensch ik u nog een dringend verzoek te doen mevrouw von Berghaupt De treurig gesterade dame keek Erik aan Als Koert te bewegen is om naar de villa terug te keeren verzoek ik u bg hem te komen inwonen Daar heb ik reeds over gesproken zeide de jonkvrouw von Lauterer maar ik geloof dal mevrouw von Berghaupt ook zonder mijn verzoek haar zoon te hulp gelcomen zou zijn Wij zullen nog meer doen voegde mevrouw von Keidersdorf er bij Wij zullen alles wat aan uw vriend aan zijn vrouw kau herinneren uit de woning verwgderen Wij hebbeu zooeven een plan besproken dat wg zonder uitstel zullen ten uitvoer brengen De meubelmaker is reed besteld om zoo spoedig mogelijk de villa gtheel anders te meubileeren Tfordt vervolgd vorder in het belang der gezondheid harer leden W noodig oordeelt kunne laten onderzoeken dat zulks geschiede door van harentwege daartoe aangestelde deskundigen en dat zij ook aan de ingezetenen onder bepaalde voorwaarden gelegenheid geve tot zoodanig onderzoek De aanbeveling dat de gemeenten diezelvengeen afzonderlijke inrichting tot onderzoek van oetworen en dranken hebben of in het leven kunnenroepen notuurlijk verreweg de meeste zich öiet eenenaburige grootere gemeente in betrekking stellen terverkrijging van de vergunning om van de in laatstbedoelde gemeente bestaan le gelegenheid tot onderzoek mede gebruik te maken tegen eene overeen tekomen vergoeding als bijdrage ie de kotten De aanbeveling om bij het ontbreken der sub 3 bedoelde vergunning en bij het gemis van elkeopenbare inrichting tot het onderzoek van eetwarenen dranken ter plaatse te trachten het doel toch tebereiken door het aangaan van eene overeenkomstmet een of meer deskundigen die bevoegd zijn tot het onderzoek ofschoon zij van gemeente of regeeringswege geene aanstelling ais onilerzoeker hebbenontvangen De beraadslagingen over dit rapport werden ingeleid met de mededeeling vdn den voorzitter dat het geneeskundig staatstoezicht zich deze zaak reeds lang heeft saugetrokken maar zonder gevolg In 1870 heeft de vergadering van inspecteurs aan den minister van binnenlandsche zaken gezonden eene complete regeling om het vervalschen van levensmiddelen tegen te gaan Het onderzoek naar vervalschingen werd in dit ontwerp opgedragen aan deskundigen uit de leden van de geneeskundige raden te benoemen en die zich van regeoringswego daarmee zouden bezig houden tegdi eene vergoeding waarvan de kosten over het gefêele land op ƒ 6000 werden begroot Dat voorstel is aan het ministerie van binnenlandsche zaken blijven rusten De heer v Overboek de Meger zette uiteen waarom dit rapport een anderen weg uitgaat De omvang i van hot kwaad is in de laatste jaren veel grooter geworden wat in 1870 Toldoende was is dat nu niet meer De commissie heeft in hare voorstellen ook rekening gehouden met de neiging die er aan het departement van binnenl zaken bestaat om de inrichting van het geneeskundig staatstoezicht te wijzigen Den adjunct inspecteur dr Post kwam het voor dat hier te veel overgedragen wordt aan de gemeenten De grootste vervalschingen komen voor in hetgeen ons uit het buitenland gezonden wordt Op hetgeen in ons land ingevoerd wordt behoort ran regeeringswege een streng toezicht gehouden e worden in de ontrepflta die in do groote handelsplaatsen gevestigd zijn De gemeentezorg moet op den achtergrond gesteld worden meende dr Post en de regeeringszorg op den voorgrond Prof Wefers Bettink stelde daartegenover dat vervalsching wel degelijk ook plaat heeft in het binnenland daartegen is geen hulp te verkrijgen bg een regeerings bureau iu een paar handelsplaatsen Do zaak moet plaatselijk aangevat worden Dit was ook het gevoelen van dr v Embden die vreesde dat als de regeering de zaak aanvat do gemeentezorg verslappen zal de nadruk moet op de bemoeiingen der gemeentebesturen gelegd worden die het best in staat zijn de plaatselijke omstandigheden te beoordeelen Dr van Eeten sloot zich daarbg aan maar verwachtte op grond van de ervaringen te Utrecht opgedaan weinig succes van pogingen in deze richting Het best zou zijn dat de aandrang tot dit onderzoek van de belanghebbenden zehen uitging Prof Wefers Bettink beschouwde de strafwet alsvolkomen ontoereikend om de vervalsching van voedingsmiddelen te beteugelen Als bewijzen hoeverde brutaliteit van vervalachers gaat haalde spr aan dat onder kolfiestroop gemalen cokes wordt vermengden dat aan de winkeliers een stof om meel te vervalschen wordt te koop aangeboden tegen ƒ 7 20 de 100 KG 6 J Het rechtsgeleerde lid mr van Ittersum achtte hiertegenover de bestaande strafwetgeving vrij volledig maar zij is uit haren aard repressief Op dit punt kan geen strafwet volkomen volledig zijn Voor ledere strafbare daad moet er zijn of opzet of schuld Wanneer door de vervalsching gevaarlijke bestanddeelen zijn bijgevoegd dan is de verkooper strafbaar in andere gevallen ook wanneer het bewijs te leveren is dnt de verkooper de vervalsching heeft kunnen weten en in zgne betrekking moeten weten Wat in het rapport wordt verlangd zijn preventieve maatregelen waarvan spr de wenschelijkheid toegaf doch woarbij men toch ook in het oog heeft te hbuim dat al te veel maatregelen om ieder te vrijwaren tegen bedrog den handel onmogelgk zouden maken De heer Wefers Bettink antwoordde dat hier niet alleen schadelgkheid het criterium moet zgn maar ook de vraag of er bedrog is gepleegd Spr achtte ook uit een moreel oogpunt preventieve maatregelen wenschelijk omdat een vervalscher aan den eerlijken winkelier hot leven onmogelijk maakt De heer Van Ittersum merkte nog op dat zoodra er sprake is van bedrog de zaak altijd strafbaar is Opzettelijke vervalsching is verder strafbaar als door de bijmenging van vreemde bestanddeelen de waarde of de bruikbaarheid der stoffen ia verminderd Prof V Overbeek de Meijer achtte het standpunt niet juist om slechts dan te straffen wanneer de Verkooper met de vervalsching bekend is Wie verkoopt moet weten of zijne waar vervalscht is Om het hun gemakkelijk te maken die wetenschap op te doen moet hun daartoe de gelegenheid verschaft worden door het instellen van een bureau van onderzoek Do drie onderdeelen van het voorstel der commissie werden alle aangenomen waarna besloten werd het rapport namens den raad aan de regeering op te zenden en afschriften van het rapport te zenden aan de Maatschappij tot nut van t algemeen alsmede aan de overige geneeskundige raden met uitnoodiging mede stappen in deze richting te doen II B Bulteolaiulsch Overzicht Tengevolge van de feestdagen is het buitenlandsch nieuws schaarscli De Noviiade te Lissabon berichten dat er den 18den dezer te Rio de Janeiro eene contrarevolu tionaire beweging in monarohalen zin is uitgebarsten waar een aantal soldaten en vele lieden uit het volk deel aan namen die bij troepen door de straten liepen Ue regeering liet eenigó regimenten uitrukken die na ernstige botsingen den opstand onderdrukten Vele personen zijn gevangen genomen Particuliere berichten uit Montevideo over Galveston bevoatigen dat er in de jongste dagen ongeregeldheden en opstanden in Brazilië hebben plaats gehad Er wordt bijgevoegd dat de toestand van het Voorloopig Bewind hachelijk is Dom Pedro de gewezen keizer heeft Lissabon verlaten en is over Coimbra en Oporto waar hg eenige dagen zal vertoeven naar Pau vertrokken Op last van de geneesheeren werden den Keizer de laatste berichten uit Kio do Janeiro niet medegedeeld want men wilde den Keizer niet ontstemmen door de mededeeling dat het voorloopig bewind niet alleen hem en zijn familie het verblijf in Brazilië heeft ontzegd maar ook de 5000 contos die hem waren toegestaan heeft teruggenomen Dit laatste echter zal den keizer ofschoon hij niet rijk is weinig deren want deze som werd reeds bij zijn vertrek uit Rio de Janeiro terstond door den keizer geweigerd Do oorrespondent der Vatti Nem te Lissabon geeft verslag van een gesprek met den heer Barros Gomez den Portugeeschen minister van buitenlandache zaken betreffende het geschil tusachen Engeland en Portugal in Afrika ITit de mededeelingen van den minister bleek dat er geen grond bestaat voor de vrees dat Portugal in eenig opzicht eene vijandige houding tegenover Engeland zal aannemen Het wenscht integendeel ernstig de handelsbetrekkingen mot Groot Brittanuié te onderhouden De minister hield intusschen vol dat Portugal over het geheele Zambesi gebied tot Samhati gezag mag voeren wat trouwens reeds algemeen erkend werd vóór de Soutk Afrka Comp zich io het gebied van den bovenloop kwam vestigen en door de Engelsche regeering zelf werd aangenomen bg het verdrag met Portugal in 1879 waarbij aan laatstgenoemd land do vrge vaart op de rivier werd verzekerd Bij de overeenkomst van 1884 werden de aanspraken van Portugal op de Shiré beperkt tot het gedeelte dier rivier voorbg hare samenvloeiing met de Buo De vrije vaart op de Zambesi kan volgens don minister niet dan met Portugal s toestemming worden afgekondigd De Pargzenaars hebben een slechte Kerstmis in de laatste jaren leefde men tegen Nieuwjaar steeds in ongerustheid over den onzekeren politieken toestand die minder gunstig terugwerkte op den handel en nu men voor t eerst weder een Kamer heeft die eenig vertrouwen inboezemt maakt de griep t nog veel erger dan de politiek t Schgnt dat Pargs geheel moet doorgriepen de epidemie blgft langer hangen dan in andere groete steden en is ook tengevolge van nog onbekende oorzaken heviger de ziekte is thans over geheel Parijs vrij regelmatig verspreid en men begrijpt dat de winkeliers steen en been klagen Waar griep is denkt men niet aan het geven van surprises Er zijn achttien afgevaardigden over wier toelating de Fransche Kamer bij het sluiten der buitengewone zitting nog niet beslist heeft zoodat de beraadslaging over dezen zal plaats hebben bg du weder bijeenkomst der Kamer Onder deze achttien zgn er twee omtrent wier verkiezing do Kamer een nader onderzoek heeft bevolen Te Leuren is voor de Kamer de clericals caodi daat de heer Detrooz met eene meerderheid van 648 stemmen gekozen Bg de vorige verkiezing behaalden de clericalen de meerderheid met 1300 stemmen Volgens gebruik heeft de paus den 24ston dezer ter gelegenheid van het Kerstfeest de gelukwenschea van het Heilig College ontvangen De kardinaal Monaco la Valetta deken van het college bood aan Leo XII een adres aan Uwe wenschen antwoordde deze passen alleszins voor den tegenwoordigen tijd die er een is van vervolging en strjjd De Kerk haar invloed in de wereld hare leeringen de heilig belangen waaïvau zij de hoedster is worden overal bestreden en vooral in Italic en Rome Door alle middelen en met allerlei lagen en listen vervolgt men haar en wil men haar uit het sociale leven verdringen Op alle katholieke instellingen zoo rijk in verscheidenheid heeft mon het gemunt om er zich meester van te maken en haar allo godsdienstig en christelijk karakter te ontnemen Dat zijn overbekende zaken en het is geen overdrijving als men er bijvoegt dat deze oorlog rechtstreeks gericht is tegen God zelf Daar deze duivelsoho snoodheid machteloos is tegen God zoo richt men met eene sanatische woede en haat zijne aanvallen tegen de Kerk van Christus en zijne zonen M die aanvallen ontziet men niets Men tracht Gods erk in de grondvesten te ondermijnen en zoo mogelijk to vernietigen Daarom is do vrede zoo noodzakelijk want de toestand van den Heiligen Stoel is neteliger dan ooit Aan zijne vrijheid aan zijne onafhankelijkheid worden onduldbare hinderpalen in den weg gelegd Hierna geeft de paus zijn levendig genioegen to kennen over de eensgezindheid die allerwegen tuaschen de geloovigen en de herders bestaat eene eensgezindheid waarvan hij eiken dag nieuwe oewijzen ontvangt Om die eensgezindheid te beter te verzekeren zal hg weldra eene encycliek aan de bisschoppen uilvaardigen opdat dezen aan de katholieken nog dieper huuno plichten inprenten JAARLIJKSCH VERSLAG van de Vereenigini tot mortdureude ondenteunmi der nagelaten betrekkingen ca verongelukte visachers der Beederyen te Katioijk aan Zee en Noordmijk aan Zee In het afgeloopen boekjaar 1888 89 zijn ontvangen Aan contributiën van de reeders die zulks gedeeltelijk van de inkomsten der visschers afhouden te Katwijk 59 bomschuilen a ƒ 3 ƒ 177 te Noordwijk 15 bom schuiten a ƒ 3 45 222 Aan bijdragen van stuurlieden en bemanning van bomschuiten 112 90 Aan jaarlijksche bijdragen van 50 cents en hooger 872 90 Aan giften Ontvangen door Dr H IJssel de Schepper te Gouda van N N ƒ 100 Ontvangen door Mr S Le Poole van M 1 101 Aan Renten 1753 97 ƒ 3062 77 Bij het einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Katwgk aan Zee 26 weduwen en 33 weezen te Noordwgk aan Zee 6 weduwen en 3 weezen In het boekjaar is uitgekeerd ƒ 2935 56 gedurende de zomermaanden per week ƒ 1 25 voorelke weduwe ƒ 0 26 voor elk kind ƒ 0 87V9Vooreen bejaarde gedurende ds wiatermaanden ƒ 1 60 voor elke weduwe 0 3SJ M kinden 1 06 voor een bejaarde f ff Het kapitaal bedraagt fflS iqij ving op het Grootboek der 2 pCt Nati i J ffld 66 000 aan belegging in de Leidsche spaarbank ƒ 2900 aan belegging a deposito ƒ 1138 32 en aan contanten ƒ 618 62 De Vereeniging betuigt hare erkentelijkheid aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en wenscht zeer dat men bljjve medewerken om het fonds door jaarlgksohe bgdragen giften en legaten te steunen De Vereeniging voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter M J EIGEMAN Secr Peuningm De SUB COMMISSIE te GOUDA zal binnenkort over de jaarlijksche contributiën por kwitantie be