Goudsche Courant, maandag 30 december 1889

1889 Maandag 30 December 4107 Trekking DINSDAG e k der Origineele gereorganiseerde Loten Bevilacqua la Hasa Italië ZONDER NIETEN waarvan de prompte uitbetaling dor prijzen gewaarborgd is door het Koninkrük Italië en die 4 maal sjaars trekken en wel op 31 December e k met hoofdprijzen van ƒ 250000 ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 50 ƒ 10 enz en vervolgens op 31 Maart 30 Juni en 30 September van elk jaar met prezen van ƒ 200000 ƒ 125000 ƒ 86000 ƒ 15000 enz Uete origineele Loten zonder nieten zyn a S TS per Lot met gratis eene HoUandsche Vertaling van den Italiaanschen tekst op de Loten vermeld benevens gratis een HoUandsch plan van Trekking en na de Trekkingen steeds gratis de officigele Trekkingslijsten verkrijgbaar bij de Boekhandelaren Gouda Kleiweg A KOK Co GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hez Luik Bel ë Exploitatie der gproote laagpkoleu Oupeye D s £sLg ere TT lsuaaa lcolean brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en p penovens en dergelpe doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktaigen mits et aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen öcheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave schikken en bereolt de bovengenoemde Vereeniging opnieuw bg hare lieMadige stadgenooten aan Orer het vorige jaar werd met het netto bedrag der gewone contributiëp f 41 eene extra gift van ƒ 100 van N N naar Leiden gezonden Ook thans kunnen wij onder vriendelgke daiikbetuiging aan den milden gever N N de ontvangst van ƒ 100 als buitengewone bijdrage mededeelen M A G VORSTMAN A SCHONEVELD T D CLOET H IJSSEL DB SCHEPPEE Gouda 27 Dec 89 MARKTBERICHTEN OOUda S7 December 1889 Wegens nen ongewonen marktdag ging er in granen hoegenaamd niets om zoodat hiervan geen noteering is op te geven De veemarkt met goede aanvoer handel blijft vlug met hooge prijzen Vette varkens tamelijke aanvoer handel ving 23 a 27 ot per half kilo Tarkens voor Londen weinig aanvoer handel gewoon 20 a 21 et per half kilo magere biggen tamelijke aanvoer handel gewoon ƒ 1 10 a ƒ 1 60 per week vette achppen handel van geen beteekenis Weilammeren goede aanvoer handel vlug ƒ 15 a ƒ 20 nuchtere kalveren redelijke aanvoer handel vlug ƒ 8 a ƒ 16 Kaas aangevoard 8 partyen handel ving 2de qualitoit ƒ 24 a ƒ 26 Noord HoUandsohe ƒ 24 a ƒ 26 50 Boter weinig aanvoer handel gewoon Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 35 Weiboter ƒ 1 a ƒ 1 15 PETROLKUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 55 a 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 Januari lcTering ƒ 8 55 Februari levering ƒ 8 45 Maart levering ƒ 8 40 April en Meilevering ƒ 8 30 BEIIRSBËKICHT AMSTERDAM 27 December Per Telegraaf Integralen iets flauwer i Certif Arensburg 24 hooger Brazilië 4 flauwer overige buitenlandsohenmet weinig variatie Warschau Weenen en ZuidWest Spoorweg williger juurgerUjIce Stand GEBOREN 83 Dec Cornelis onder C de Korte en C W n der Hoeve 24 Pieter ooder l Tuk en W de Mol 25 Ane ouden L Signer en C vso der Hoogt 26 Keiijinim Johanne ooder § N J Kinevel en A M Wooter 27 Abraham oodera J G Woot en J Zandvoorl OVbRLtDEN fi Cwe E H F van Slraaten 6 j Moordrecht GEHOREN Petrn ondert P Steenbergen en H van Gennep APVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd oudste Zoontje EVERABDUS HENDBICÜS FRANCI8CUS in den aanvalligen leeftjjd van zes jaren P VAN STBAATEN C H VAN STRAATEN25 December 1889 Faaij Mevrouw de JONG Smits Westhaven B 196 vraagt tegenFEBRÜABIeene of NOODHULP een LADDER van zestien sporten Adres aan het Bureau dezer Courant I ieiiwe Dassen en HANDSCHOENEN A v 0SA2 meiwegE73en73 Aanbesteding Het BESTUUR van het Waterschap Boenkoop is voornemens aan te besteden Het maken van een gedeelte Waterleiding in den voormaligen boezem van gezegd Waterschap en Het verwerken van uitgekomen specie over bet terrein Aanw zing zal geschieden ZATERDAG 11 JANUARI 1890 bijeen te komen aan het Stoomgemaal ten lO ure De inschrfl vingsbiljetten franco in te zenden aan den Voorzitter wonende te Lopik vóór 15 Januari 1890 zullende worden geopend in het Baadhuis te Hoenkoop Vrgdag 17 Januari d a V des voormiddags ten 10 ure Het Bestuur voornoemd 8 I CAMBIBB VAN NOOTEN Voorzitter ANDB1E8 VEBGBEB Lid J WELTEH Hoogstraat ONTVANGEN Ziegler s gepatenteerde Horlogeveer Corsetten Nieuw Systeem Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 BOTTEBDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstukken Gordjjnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bont stijomery Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omstreken bg de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda i Gouda Snelpersdruk ran A Brinkman Zoon STEENKOLEN In LOSSING Pakhuis BOGEN eene lading Grove Rohr Kacbelkolen waaruit wg tot 85 Cent per Heet contant vrü in huis aSeveren KRIJGSMAN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 184 Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles Aanievolen door UH Oeiteei en ScieitutuUgim Kraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrijgbaar in bussen a s Va Kg KRAEPELIEN HOLM ZEIST Wordt GEVRAAGD eene DIENSTBODE met FEBBÜABI bü Mevrouw SALVERDA Oscar Tietze 8 Uien Bonbons Beste Huismiddeltegen Hoest en Verslijming Geen Hoest meer Zakjes a 20 en 30 cents verkrygbaar te I Govda ba A WOLFF Waar nog geen depots bestaan worden deze op alle plaatsen onder zeer gunstige Condities opgericht JP Pelxer Coblenz Duitschland ï De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 üioaderlgke Nommen VIJF CENTEN De GOÖDSCHE COURANT van 1 JTsnuari 1880 verschijnt op den morgen van NIEUWJAARSDAO en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot het plaatsen van 1 Meer en meer wordt het gewoonte het omslachtige rondzendeavan kaart les te vervangea door het pi tatsen van een adverteutle in de ooaraat Belanghebbenden wor ien daartoe attent gemaakt op bovenstaand bericht BIN E JLAND QOCDA 28 December 1889 De Bente Kamer heeft heden aangenoi an de hoofilrtakkeB 1 7a en de Middelenwet Voorts met 26 tegen II atemmen de uitzonderingawetten voor heffing van plaatavlyke belaatingeo De Indiflche begrootiog ia aangenomen met verdaging ran het politiek debat t it hoofdatulc Koloniën Se GoUsoten bq het voltrekken van huwelpen in 1889 ten raadhuiza alhier gehouden hebben opgebraolit ƒ 201 9 l e heer Abr de Winter die morgen in de iooieteit Oo Oenoegen alhier optreedt ia zeer gnnat ig bekend ala komiek in vele plaataen trad hg met groot succea op en het l jdl geen twijfel of ook hier zal hy veel bijval ondervinden Het eoHcert Farié valt tegenwoordig nogal in den amaak en de ïaal zal morgen zeker een talr k publiek bevatten Jongej Corry Hoogenboom oud leerlinge onzer Hnzieksohool ia Donderdag U in het Concertgebouw te Amsterdam opgetreden en daarover wordt aan de N SoU Cl het volgende geschreven FEVILLETOIV ÜU ket Engelsek DERTIENDE HOOFDSTUK 88 De dienstboden worden afbetaald en weggezonden Alle sporen van Jane Öray worden op de villa uitgewisoht Erik peinsde een oogenblik en zeide toen Met het oog op al die maatregelen dien ik wel te weten wanneer ik met Koert op de villa kan terugk eren Laten wjj dat op morgen avond stellen antwoordde de barones De meubelmaker zal raei zijn knechts den geheelen nacht doorwerkrn Morgen avond zullen wy allen op de villa zyn Erik nam daarop afscheid en ging naar Wiesbaden Hier nam h een rytuig dat hem naar het hotel in het bosch zou brengen Het was avond toen hij daar aankwam Een zindelijk gekleed dienstmeitje bracht hem naar de kamer van zyn vriend Zwaarmoedig gestemd zat Koert aan de tafel Toen Wambold binnentrad helderde zijn gelaat op Hij ging Erik te gemoet en drukte hem de band Hoe gaat het KoertF vroeg Wambold Jongejnffrouw Corty Hoogienboon is eene violiste die paa voor eeaige dngen ach het einddiploma van de Haas sche muziekschool verwierf Zij speelde o a een concert van Viotti en als ik wel heb een gedeelte van Vieuxtemps Ie concert De rust en jeraakkelijkheid waarmede zij faar iustrument bespeelt wekte zeer de opmerkzaamheid De toon is al zeer krachtig en de techniek setmgt vai degelijk studies Zij beweeut zich gemnkkelijk in dubbi lstr ep en octaafpassasies kiirtoin in het handwerk harer kunst is zij reeds vrij ver gevorderd Haar streek is vast maar wat stijf De polslieweging van hare rechterhand zal bij voortgezette studie zich van zelf meer ontwikkelen Weldadig waa de kinderlijke eenvoud waarmfde zij optrad on de f rustheid die haar gei n oogenblik verliet ook niet toen zij niet gewoon te worden begeleid door een orkest er een oogenblik uit raakte Kr was niets gemaaktvirtuoos achtiïs aan haar maar veel natnurlijk schoolsch Het is te wensohen dat zy bij de verdere ontwikkeling van haar talent onder de leiding kome van even degelijke meesters als zij blijkbaar op de Haagsche muziekschool mocht vinden In de arhoolapaarbank verbonden aan de openbare school te Oouderak werd in 1889 ingebracht de som van ƒ 224 76 en terugbetaald de som vBn 158 25 Bij hot einde des jaars bedroeg het gezamenlijke te goed van alle inleggers de som van f 659 40 Het aantal inleggers bedraagt 19 en nam in dat jaar met 7 af die de school verlieten en het hun toekomende terug ontvingen Aan da openbare school te Qouderak werden in 1889 van de 77 909 schooltijden verzuimd 16 858 zqnde ruim 20 pOt welk verzuim afwisselde tussohen 36 pCt in Augustus en 16 in October Het gemiddeld getal leerlingen bedroeg 166 De Geneeaknndige Baad van Znid HoUand heeft gisteren op voorstel van eene commissie uit z jn midden betreffende een aan den Raad toegezonden rapport van de Maatschappij Tot Nut van t Algemeen over bureaux voor onderzoek ran levensmiddelen besloten Het een pynlijken glimlach haalde Berghanpt de schouders op en antwoordde Ik dacht daar juist of het de moeite wel waard is dat ik myn kruis verder sleep Wambold schrikte Beste vriend in die woorden ligt voor my een zwaar verwyt want hei kruis dat je te dragen hebt heb ik op je schouders gelegd Je wilde niet trouwen ik heb je daartoe overgehaald Pardon waarde vriend ik bedoelde volstrekt niet eenig verwijt te doen daar heb ik geen recht toe Wees oen beeije toegevend met mij het zal wel overgaan alles gnat voorbij geluk en ongeluk Spoedig zal ik weer een ander mensch zyn Kom neem een stoel en ga zi teji Gave Ood dat je de wanrheid spreekt zeide Wambold terwyl hij ging zitten Ik zal wat bestellen Ja Koert laat vooral wyn en water brengen ik heb grooten dorst Koert schelde en een kwartier later was de lafel voorzien van koud vleesch boter en brood wijn en water Nadat Wambold zyn dorst had gelescht begon hy Op de eerste pluaia zal ik je maar zeggen dal ik van plan ben dezen nacht en morgen bij je te blyven Dank Erik dank voor dit besluitl Ik zal dan ten minste één dag ontkomen aan de eenzaamheid die zoo loodzwaar op my drukt ADVEBTENTISN worden geplaairt van 1 5 regels 50 Centen iedere ragal meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt lo dat de Geneeskundige Raad verklaart in te stemmen met het rapport omtrent de wenschelqkheid van oprichting van bureaux tot onderzoek van levensmiddelen op zeodanige wijze dat ook mingegoeden daarvan gebruik kunnen maken en dat hq bereid is alle pogingen die tot bereiking van dat doel zullen worden ondernomen zooveel moijelijk te ondersteunen 2o zich te wenden tot de hooge regeering tot ondersteuning van een ontwerp in den geest zooals dat door de inspecteurs van het neeskundig staatstoezicht in 1870 is ingediend met verzoek alvast tot oprichting van provinciale bureaux over te gaan Namens Edison heeft diens vertegenwoordiger te Weenen de heer Wangeraann mot toestemming des Keizers aan het dochtertje van de kroonprinaeaweduwe aartahertogin Elisabeth eene sprekende pop ten geschenke gegeven Toen hij gevraagd had wat de pop spreken moest ontving hij van s keizers jongste dochter aartahertogin Marie Valeria een 12regelig gedicht over het Kerstfeest dit werd naar NewYork gezo iden door een Duitsch meisje aldaar voorgelezen en door de phonograaf opgevangen Men behoafi nu slaohta op eene veer te drukken en de pop zegt met onberispelpe juistheid hel verqe def aartahertogin op In het Kerstnummer van De Heütoldaat het orgaan van het Leger des Heils komt een verslag voor van het leger in het afgeloopen jaar Dat jaar is er een geweest ran exeptioneele moeilijkheden zegt de Heikoldaat maar niettemin zgn de vorderingen geducht Verleden jaar omstreeks Kerstmis telde het leger hier te lande 17 korpsen onder 60 officieren Thans zijn er 30 met 106 officieren In de eerste week van Januari werden gehouden 162 bgeenkomsten tegen 354 in de eerata week van December Om beter toezicht over het werk te hebben ia het land verdoold in districten waarvoor 2 stafofficieren zyu aangesteld Andere districten zullen gevormd worden zoo spoedig zich de gelegenheid aanbiedt Het totaal der zondaren die geknield hebben op Drink je niet Koert Slechts twee dagen heb ik geen droppel wyn geproefd maar om je een genoegen te duen zal ik meedrinken De vrienden klanken met de glazen en ledigden die op hun beider welzijn Zij aten een weinig ven het b od en het vleesch maar de rechte eetlust ontbrak Het gesprek liep aanvankelyk over veraohillende dingen maar Erik trachtte het op Jane en op de reden van zyn komst te brengen Koert ontweek echter telkens blykbaar zweeg hy liever over een zaak die hem zoo pynlyk was Wambold besloot dnarom rouduit te spreken Hy schoof zijn atoel dichter by en legde de hand op Koert s schouder Koert ik heb opgemerkt dat de eenzaamheid hier in het bosch niet goed voor je is Je zoudt hier tot wanhoop vervallen Htt is daarom noodzakelijk dat je naar je prachtige villa terugkeert Koert keek zijn vriend een oogonblik vragend aan Je wilt da irmee zeggen dat het mynheer Morris gelukt is myn arme vrouw naar Parijs te doen vertrekken zeide hy eindelijk op doffeu toon Ja Koert Jai C ia afgereisd Dat schreit ten hemel I O Erik het berouwt my zoo dat ik in het plan van den advocaat heb toegestemd dal ik dien vervloekten brief geschreven heb dien hij mij heeft gedicteerd Val my niet in de reden Erik ik weet wat je zeggen wil MJiuheer i