Goudsche Courant, maandag 30 december 1889

Beirin Januari OPËl Il G 4108 Dinsdag 31 December 1889 VA Hr ODE GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken stoomfabriek voor Hontbewerking UJS TIJDGEEST te WILLESKOP bij OUDEWATER A D VERTENTIEN woeden geplaatst Tou 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 0e inaending tan advertentiSn kan geschieden tot édb uur des namiddags van den dag der uitgave De G0DD8CHE COURANT van 1 Januari 1890 verschynt op den morgen van lEüWJAARSDAG en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot het plaatsen van sombere nevel op het was een nacht om recht droefgeestig gestemd te warden Daar scheen een koeta van bet hotel weg te rijden Het gedniisch der wielen smoorde in het zand Ben enkele maal knalde de zweep het gerammel der paardentuigen kon men onderscheiden Dat alles kwam den officier zeer geheimzinnig voor op de teenen sloop hij in de gang en luisterde aan de deur van Koerta kamor Alles was daar stil en daarom keerde Erik terug denkende dat Koert in een gezonden slaap was vervallen Hij ging weer te bed en sliep rustig in De zon stond reeds hoog aan den hemel toen er bij Erik aan de deur werd geklopt JLom binnen KoertI riep hij en sprong het bed uit De deur ging open en daar atond de hotelhouder met een brief in de hand Pardoih mijnheer zeide hij ik kom hier op last van den heer von Bergbaupt Mijnheer is van nacht in stilte vertrokken hij verzoekt u wel om verschooning Al het overige vindt u in dezen brief Verbluft nam Erik den brief aan bedankte den hotelhouder en opende het couvert zoodra hij alleen waa De brief luidde ifMijn waardate vriend Wambold ik begin mijn brief met een hartelijk vaarwel Schrik niet ik denk er niet aan mij het leven te benemen aeeob ik ga naar miJn vrouw Ja Erik ik reis mijn vrouw na om aan baar zijde mijn lot te ondergaan Ote Christophorus Cantate ZONDAG 12 JANUARI 1890 Uitvoering van de CHHISTOPHORUS CAITTATE en een gedeelte uit het Weitinachts Oratorium in de zaal KU STI1I der Societeil 0 S GËXOKGËM te Gouda Aanvang des avonds 7 uur Entree K aarten fl 1 49 en Tekstboekjes afzonderlijk 15 cent gezamenlijk 25 cent verkrijgbaar bij de Heeren H C EDAUW Jr H ÜÜOKI8SEN A KOK Comp en B A VERZIJL Zie verder de grojte Aanplakbiljetten Het ORATORIÜM COMITÉ Groq Americaine Rinsch Oranjebitter Hulstkamp s Oude Genever in Vio A liter Siroop van Punch Citroen Punch Citroen Punch troebel Punch k l Arac Cognac in diverse kwaliteiten M J DE GRAAF HOOG E GOUWE 255 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrygbaar in bassen van ƒ 1 60 ƒ 0 85 en ƒ 0 45 CACAO GROOTES f tl ï ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k 27 per 48 Plessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proetflesch kwart en half ankefs belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Dspöt van Wellens Eoonekamp Elizter Trekking DINSDAG e k der Origineele gereorganiseerde Loten Bevilacqna la Masa Italië ZONDER NIETEN wurran de prompte uitbetaling der prysen gewaarborgd is door het Koninkrijk Italië en die 4 ma ajaars trekken en wel op 31 December e k met hoofdprijzen van 250000 ƒ 1000 600 60 ƒ 10 enz en ver oigens op 31 Maart 30 Juni en 30 September Tan elk jaar met prijzen ran ƒ 200000 125000 ƒ 25000 15000 enz Deieorigineele Loten inder nieten zgn a © TS per Xjot met gratis eene Hollandaohe Vertaling van den Italiaanschen tekst op de Loten vermeld beneven gratis een HoUandsch pian van Trekking en na de Tidikiagen steed gratis fe officüele Trekkingslijsten verkrijgbaar bij de Boekhandelaren Oouia Kleiweg A KOK C o Openbare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan van den Notaris Q C FOKTÜIJN DROOGLKEVEB op MAANDAO 30 DECEMBER 1889 dei morgeus te elt aren in het Koffiehnii HAa voms aan de Markt van Een bimnder gnnatig gelegen mime en goed onderbonden BOïïWMMSWoirari geteekend Wjjk 8 No 25 genaamd cVaiD Bi8i met Stalling roor 28 Koeien 2 flinke SCHUREN 6 roeden HOOIBERG TDIN en ERVEN en eenige perceelen nitmantend WEI en HOOILAITD te zamen groot 21 Hectaren 62 Aren 11 Centiaren alles staande en liggende in de WüUnt in de gemeenten GOUDA en REEUWIJK En zniks in U perceelen Te bezichtisen de 4 laalate werkdagen y66t den Verkoopdog Tan des morgens 9 tot des namiddags 3 nren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren Te aauTaarden de LANDERIJEN terstond bü de eindelpe toewnzing en de BODWMANSWÜNING enz den 1 MEI 1890 Betaaldag der kooppenningen 6 Maart 1890 Twee derde gedeelten Tan den koopprgs knnnen onder eerste hypothekur Terband tegen den interest Tan 4 s jaars op het rer kochte gerestigd big Ten Notitie Tan deze Verkooping waarin de beschrÜTing der perceelen en alle rerdere inlichtingen zgn Tan af den 23 DECEMBER aanstaande te bekomen ten kantore tso den genoemden NotarisFORTUUN DROOGLEEVER te Oouda J acht vesten D HOOGEIVBOOM € z H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in Ëoffle en Thee steeds voorhanden Van HOÜTEN s BLOOKER KOBFP DRIESSEN g CACAO en EIKEL CACAO van KRAEPELIEN HOLM Extra choisest after Dinner TEA in origineele pakketten van ongereer kilo prgs 55 ct per pakje EAEA7AAIT THEE in origineele pakketten Tan kilo ongereer prgs 65 ct per pakje Deze beide theesoorten zgn bg onderzoek gebleken tuirer te zgc eli bezitten xoowel een aangename genr als zwaar theegebalte Prima Wilte Suiker 25 ct per 5 Ons Oouda Snelpendrak van A Baunauoi k Zook De nitgare dezer Coarant geschiedt dogelgks met nitzottdering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VUF CENTEN zg dat het streven is gegwens te hebben voor belastingheffing Tot het welslagen der volkstelling is het daarom wensehelgk dat ieder het zgne doet om jniste begrippen daaromtrent te verspreiden en zgn ondergeschikten te helpen met het invnllen der biljetten Vooral is dat de plicht der tellers en daarop is dan ook zeker bg de keuze van ilie personen gerekend Meer en meer wordt het gewoonte het omslachtige rondsendenvan kaartjes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant Belanghebbenden worden daartoe attent gemaakt op bovenstaand bericht DE VOLKSTELLIUG Krachtens de wet van 22 Ajjril 1879 wordt dezer dagen weder eene tienjarige volkstelling gebonden Het doel is ten behoeve der statistiek eene nauwkenrige opgave te verkiggen van den toestand der bevolking op 1 Jannari 1890 Van belang is natonrlgk dat alle ingezetenen hetzelfde tgdstip aannemen voor hnone opgaven vandaar het voorschrift dat ieder gehouden is mede te deelen waar hg den nacht van 31 Dee op 1 Jannari heeft doorgebracht Wg behoeven onze lezers niet te wgzen op het groote nut dat er Toor den wetgever en den beoefenaar der wetenschap in gelegen is van tgd tot tjjd betrouwbare gegevens te ontvangen van den telkens veranderden toestand der bevolking Maar het is moeilgker dit minder ontwikkelden aan het verstand te brengen Deze zgn in den regel bgzonder wantrouwend als bon dergelgke rragen van wege de overheid worden voorgelegd Dadelgk vreezen De biljetten bevatten hoofdzakelgk dezelfde vragen als vroeger doch in één opzicht verlangen zg meer Wg bedoelen minder de vraag naar de nationaliteit of naar doofstommen en bhuden welke wg niet zoo bgzonder gewichtig vinden maar deze telling kenmerkt zich door een streven naar een moer juiste en gedetailleerde beroepsstatistiek Daarbg vooral knnnen zich moeilgkheden voordoen zoodat het zgn nnt hebben kan de hoofdzaken van dit onderzoek in herinnering te brengen Er wordt aangenomen een hoofdonderscheiding van twee mbrieken têrwigl op den voorgrond wordt gesteld dat wie meer dan een betrekking bekleedt alleen heeft te vermelden zgn hoofdberoep namelgk dat waarbg hg het meeste belang heeft De hoofdonderscheiding is dan lo een ambt of bediening in dienst van staat provincie gemeente waterschap of kerkgenootschap welk ambt of bediening vermeld wordt met den titel van aanstelling 2o j een vak van handel of ngverheid kunst of wetenschap een beroep ambacht of handwerk j Wie onder deze tweede rubriek vallen noemen i hun vak beroep ambacht of handwerk en ver melden daarbg als zg aan t hoofd eener zaak staan Ie of zg dat voor eigen rekening zgn of als bestnnrder voor anderer rekening 2e hoeveel personen onder hen werken 3e of zg FEVILLETOX Uil M EngeUch DERTIENDE HOOFDSTUK 34 Op de wandeling vermeden beiden angstvallig om weer op de pijnlijke zaak terug ta komen Koert was buitengewoon kalm en goedamoeds hy acheen een besluit genomen te hebben dat de rust in zijn binnenste deed terugkeeren Hij bracht Erik naar diens slaapkamer wenaobte hem goeden nacht en scheidde van hem met een handdruk Geheel gekleed legde Wambold zich te bed hij wilde elk oogenblik van den nacht gereed zijn om naar zijn vriend te kunnen ijlen In de aangrenzende kamer hoorde hij Koert een geruimen tijd langzaam heen en weer loopen doch onbemerkt viel hij in een onrustige sluimering waarin verwarde droomen hem kwelden Hij ontwaakte even na middernacht en keek op zün horloge hoe laat het waa In de kamer van Koert waa alles rustig Hij stapte zacht het bed uit 4iep op de teenen naar bet venster en zette dat open De lucht was bewolkt nu en dan vielen er eenige droppels rpgen Uit het beuken woud steeg een krachtswerktnigen bezigen en zoo ja van welke soort sis zg in dienstbetrekking zgn in welke betrekking en in welken dienst zg werkzaam zgn Blgkens nadere ministerieele verklaringen kan men niet volstaan met een generieke opga e als kpopman fabrikant winkelier handelsreiziger boer arbeider maar moet men opgeven waarin men handel drgft of winkel houdt of reist wat men fabriceert of men akkerboer of veehouder is in welke soort van bedrgf men arbeidt Langs dezen weg zal het mogelgk zgn eenigszina bruikbaar materieel te verkrggen voor een beroepsstatistiek Intnsschen doen zich enkele moeilgkheden voor Zoo b V de vraag Hoeveel personen zgn onder hem of haar werkzaam Hierop antwoordt een boer of tuinier met opgaaf van het aantal arbeiders die in zgn bedrgf onder hem werkzaam zgn zoowel de arbeiders die op zich zelf wonen als die welke tot agn gezin behooren b v kinderen van een leeftgd vrasrc zg knnnen cdienen Verder wordt onder letter g gevraagd In vneni dimst ü hij of zij atrhaam f Deze vraag moet ook worden beantwoord door hen welke b v bg hun vader in dienst zgn Zoo ia er over geklaagd dat niet duidelgk blgkt hoe personen die gezamenlgk ouder éen firma arbeiden hun opgaven moeten inrichten Geven zg elk het gansene aantal ondergeschikten en werktuigen in hun bedrgf op dan loopt men gevaar onjuiste resultaten te verkrggen daar personen en werktuigen dnbbel driedubbel opgeteld worden Geven zg elk voor hun deel een gedeelte van het personeel en de werktuigen op dan is de opgaaf onjuist Of deze weet om welke reden ik overtuigd ben dat er thans tuascben mij en Jane geen klove meer bestaat Ik sta thans ver benoden haar ik zal mijn best doen om van baar vergiffenis te verworven Deze reden drijft echter het minst aan tot dezen stap neen ik wil het loochenen ik wordt voortgethreven door de liefde tot mijn aangebeden vrouw Het is onbegrijpelijk boezeer ik haar bemin Ondanks allea kan ik haar niet laten ik behoor haar toe tot in den dood Je bent getuige geweest van mijn kwellingen je kunt nu eenigszins begrijpen dat miju waanzinnige liefde tot Jane slechts zal ophouden als mijn hart niet meer klopt Als ik gelyk een eerlijk rechter over mij zelven moot oordeelen Erik dan spreek ik zonder schroom bet schuldig uit En nu ik mijn eer verloren heb acht ik mij zelven geen schot kruit meer waard Als Jane den erbarmelijken laffen briefschrijver nog in genade wil aannemen dan wil ik met haar naar de woestenijen van Noord Amerika trekken en daar een nieuw leven beginnen Om zoo te zeggen ga ik dus voor u en alle vrienden deze wereld verlaten wij zullen elkander nooit wederzien Vraag mijn mama uit myn naam vergiffenis ik kan niet anders handelen God zegen je mijn edele trouwe vriend Moge het je gelukken mij spoedig te vergeten Langen tijd staarde Wambold voor zich uit zonder eigenlijk iets te zien Zoo ieta had hij niet verwacht