Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1890

jaar zal niet met sicb medenemen de aangename herinnering aan t zeldzaam ieest dat wg in Juni mochten vieren ter eere van onzen bnrgemeeater De wijze waarop dat 25 iarig bestuur werd herdacht strekte de burgerg en den jubilaris gelgkelgk tot eer Meer er van te zeggen b thans niet noodig doch wg mochten er niet van zwegen daar het stellig voor ons Gouwenaars onvergetelgk blgven zal Laten wg er slechts bgvoegen dat de hartelgkheid der toen van weerszgden geuite gevoelens een waarborg zijn dat de goede verstandhouding tusscheu het hoofd der gemeente en zgne medeburgers ook in de toekomst zal strekken tot bevordering van het welzgn der stad Onze gemeente bleef in welvaart toenemen hetgeen ook blgkt uit den gestadigen aanwas der bevolking Wellicht dat de dezer dagen gehouden telling ons brengt tot de 20 000 althans veel zal er niet aan ontbreken In dit jaar viel ook de reorganisatie van ons hooger onderwgs De raad toonde voor geen ofiérs terug te deinzen wanneer het geldt het welbegrepen belang der gemeente Binnen weinige dagen gaat het volledig gymnasium over in het schoone gebouw dat door een onzer medeburgers aan de stad is ten geschenke gegeven Ook dit feit verdient vermelding omdat het bewgst dat de goede oad Hollandsche gewoonte om zgn fortuin dienstbaar te maken ten natte van openbare instellingen onder ons niet is verloren gegaan Van dargelgk streven spreekt ook de Volksgaarkeuken die aanvankelgk zulke goede resultaten geeft en eerlang zal Gouda verrgkt worden met eene tweede Hoffmannsstichting waarvan wg allen hopen dat zg op denzelfden onbekrompen en degelgken voet zal worden ingericht als de eerste geheel in den geest van de weldadige erflaatster Hiermede zullen wg ons overzicht van het jaar 1889 besluiten Wat zal 1890 ons brengen In vele opzichten staan wg voor een groot vraagteeken Wg wenschen dat het voor allen een gezegend jaar zg Doch voornamelgk gunnen wg elk in zgn knng werkgevers en arbeiders regeerders ép geregeerden groot en klein het voorrecht om op den eerstvolgenden oudejaarsavond zonder zelfverwgt terug te zien op hetgeen hg in 1890 gedaan heeft BINNENLAND QODSA 1 Januari 1890 Wg vestigen de aandacht otaer lesras op achterstaande advertentie waarbg een voordracht wordt aangekondigd van den heer W F van Weaterooën van Meeteren in eeno vergadering vao hst hier gevestigd Depirtement der Ned Mij tot Bevordering van Nqverheid Het betreft eene voordracht over het voorkomen van ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen welk onderwerp ten leeiste de aan hótel vernam ik dat de dame in het geheel niel gekomen was De Engelache heer had de kamers fbesteld Maar mqnheer gevoelt ge u niet wel Wel neen Bertel volstrekt met ga maar voort met je verhaal Het geld van die dame brandde in niqn handen JU ik het niet teruggaf maakte ik mij aan verduistering Bchnldig ü begrijpt dus mijnheer dat ik alles in rep en roer bracht om te vernemen waar de dame haar intrek had genomen En heb je dat vernomen Ja mijnheer Een huorkoeteier herkende het rntnig waarin zij zonder den EngeUchan hoer wa weggereden en de koeUier van dat rijtuig deelde mij haar adres mede Zij woont in de me 8t Martin bn den beroemden professor Francois Gispert Het hni i ingericht tot een gesticht voor krankzinnigen uit den aanzienlijken stand Ik ging er heen maar kon de dame niet te spreken krijgen Tegen ontvangbewijs deponeerde ik h t geld bij den professor ik vertelde hem wat ik van haar reis wist en ging Op dat oogenblik werd de bel geluid het was tód om in te stappen De conducteur verontschuldigde zich met een paar woorden en snelde weg om mn dienst te verrichten In gedachten verzonken ging Koert langzaam naar den trein en topte in Toen de trein in gang was en de conducteur een dacht verdient vaa alle werkgevers in deze gemeente De heer van Meeteren hield op verschillende plaatsen van ons land eene dergelijke vooidrscht die hq door do vele modellen waarmede hij i jne rede opluistert zeer intennant weet te maken De modellen rijn hem door de veieeniging ter voorkoming van ongelukken enz te Mulhottsen opgericht in bruikleen g even en verdienen in allo opzichten nadere kennismaking D ff het voor idle werk sv rs hier ter stede van belang i deze voordracht bij te wonen heeft het Bestuur van ons Departement gemeend de vergadering openbaar te moeten maken en de gelegenheid voor niet loden van het Departement kosteloos open te ateUen om geïntroduceerd te wordon waarvoor zij rich slechts behoeven te wenuen tot den heer H Enno van Gelder secretaris van het Departement Dondesdag 9 Januari zal de Kou verseniging Üet NederlandKk Tbonttl bier ter stede opfoeren Alph Daudet s jongste tooneelwerk De stuud oh HïT BESTAAN tooneelspel in 8 bodr of 6 tafereelen Daarin treden o a op da dames Sophie de Vries Chr Poolman Marie Lorjë Uoltrop van Gelder en de hh Louis Bouwmeester Sohulze v Schoonhoven Toumiaire Clous d Jong Wensma v Dommelen A van Zuijlen en Uoltrop Ook de heer Dan de Lange spreekt in het iVimm c d Dag met groeten lof over het optreden te Amsterdam van Mej Cony Hoogenboom Hij zegt o a het volgende Drae jonge virtuoze heeft ra i een schoone toekomst voor zich zij berit gepaste vrijmoedigheiden weet nu reeds het publiek tot luisteren te dwingen ook dan wanneer haar spel nog niet de volmaaktheid heeft die bet later wel zal kunnen krijgen Beeds nu mag men de ontwikkeling der linkerhand roemen ofiwhoon de zuiverheid in de moeilijkheden nog hier en daar te wenschen overlaat De stokvoering is te loven het staccato voortreifelük en de klankachakoeringen zijn opmerkelijk Ook de toon is schoon Ik lott geen melding msken vsn een vergissing in het concert van Tiotti indien ik daarbij niet gelegenheid zou gehad hebben den bijzonder goeden aanleg van Cony Hoogenboom voor soliste te oonatateeron Haar geheugen liet haar in den steek een ander zou daudoor in de war zijn geraakt Zij niet zq wendde rich naar Kes on begon de candenz van het concert Hierdoor had het orkest gelegenheid om rich te orielteeren en het stuk sloot naar aller genoegen af De jeugdige speelster verdient hiervoor een bravo Door warme toejuichingen er toe uitgeuoodigd speelde zij nog een klein stuk voor riool alleen toe De locomotief der IJseltram is Zondagavond op de lijn Hekendorp Haastrecht defect geraakt en gederailleerd Do dienst was daardoor den geheeleu avond in de war Eerst om 1 uur had men de locomotief weer in de rails en kon men naar Gouda itoomen Door de politie te Leiden is procea verbaal opgemaakt tegen een paar artilleristen die jl Zaterdagavond aan de N Beestenmarkt een burgur gruwelijk hebben mishandeld on daarvoor kort daarop door politie en militairen zijn gearresteerd Waarom de heer C CroU de betrokking van pooqe vrijen lijd had zocht hij ziJD vroegeren chef weer op Bij het binnenkomen in do coupé meende hij te zien dat de oogen van mijnheer von Berghanpt vochtig wsron Je hebt mo daar een duister zaak verteld Bertel Als ik te Varija gelegenheid heb zal ik er eens naar onderzoeken Misschien doe ik daar oen goed werk mee Als u het goedvindt zal ik u wel naar dien professor brengen mijnheer 0 neon zooveel gewicht hecht ik er niet aan Maar ja kun je mij een flesch wijn bezorgen Dat is gemakkelijk genoeg mijnhoor Do conducteur ging hoen om den gevraagden wijn uit den restauratie wagon te haleu maar hij meende te begrijpen dat mijnheer von Berghaupt meer belang in zgn verhaal stelde dan hij wilde laten blijken En Bertel had gelijk Hpf dankbaar Koert den conducteur ook was voor zijn mededeelingen bij wilde toch voor dien man de zaak Gray geheim houden De sneltrein reed voor hem veel te langzaam zoo verUngde fiij naar rijn vrouw maar voor Bertel wilde hij kalm en cnverschillig schijnen Die Engolsche heer was niemand anders geweest dan de advocaat Morris daar twijfelde hij zoo weinig aan dat hij er niet eeoa naar wilde vragen En die man gaat heimelijk naar Parijs eu brengt Jane in een gekkenhuis terwijl hij afscheid kwam nemen onder voorwendsel dat dringende zaken hem naar Londen rie mederedacteur van Reckt mor Allen heeft nedergelogd wordt verklaard door hot volgende dat ant het üandeltilad word medegedeeld Op het internationaal aooialisten congre te Parijs gehouden heeft ds heer CroU met de Itahaansche afgevaardigden zich aangesloten bij de possibiliston of meer gematigden en eene vgandige houding aangenomen tegen de Duitsohe afgevaardigden Liebkoecht en Bebel Hg was namelijk van moening dat de Duitsohe sociaal democraten te veel den baas over de anderen wilden spelen Op den eersten Kerstdag word te s Gravenhage het Xsderlandsoh socialisteDoongres gehouden Daar werd o a de houding van den heer CroU sterk gelaakt en men besloot haar niet goed te keuren doeh zich neder te leggen bij de besluiten op het Farijsohe congres genomen De heer CroU achtte het toen beter zijne taak als leider von de socialiston neder te leggen De proef welke op Kerstdag genomen is met het onderzeesche vsartuig van den Spaansoben marineofficier laaao Peral kan als uitstekend geslaagd warden beschouwd Om 9 uur dos morgens verliet de Peral zoo genoemd naar den uitvinder het aisenaal van Cadix in tegenwoordigheid van duizenden personen en gevolgd door versoheiden andere aohepen o a de Stimt Orittimi uitgerust door het Madridiobe dagblad El Impartial In voUe zee had d gedeeltelijke en totale onderduiking en het voortBtoomen onder water plaats aUea met even goed gevolg ook wat de snelheid van bew ug aangaat Het was vier uur toen Peral in de haven terugkeerde in dien tijd had het schip gedurende dn en een half uur geen gomeensoliap gehad met de buitenlucht meer dan twee uur had het rich voortbewogen met slechts eene handbreedte van den toren boven water en veertig minuten lang was het gehad verzonken in welken tgd het bijna vier mijlen aflegde Met oorverdoovende hien t werd Peral bij zijne terugkomst begroet door meer dan vier duusend personen die hem aan den oever opwachtten nadat hem reeds van alle in de haven liggende schepen welvetdiende hulde was gebracht Geheel Cadix verkeerde in opgewondenheid en de niimarim was bet onderwerp van alle gesprekken In het jaar 1889 zgn er negentien schouwburgen verbrand namelijk voor zouver de berichten loopon waarsan de Straatsburger Gilsrdone zijne statistiek diensangsande ontleent Ditmaal was het alsaf de demon des vuurs het in de laatate dagen des jaan inzonderheid op de aohouwbiirgen had gemunt Kort achter ulkaar toch hoorde men van den braad in het Duitacho Theater te Festh de vernieling van den schouwburg te Salamanca hot brandalarm in den schouwburg te Johnstown waarbij zoovele menschen zijn omgekomen of gekwetst en de vernieling van dien te Stratford on Avon de geboorteplaats van Shakespeare Thans wordt nog uit Pesth gemeld dst de Volksschouwburg aldaar in groot govaar heeft verkeerd door een brand die te middernacht uitbrak en waarbij het decoratiemagazijn totaal vernield werd En terwijl men in Duitschland met genoogen uit de lijst kon zien dat dit land in 1889 van schouwburgbranden bevrijd was gebleven komt nu uit Brunswijk het bericht dat de bofschouwburg op Tweeden Kerstdag bij de opvoering der ffühelm Teil aan groot gevaar was blootgesteld daar er eensklaps eene aaa peo Eu hij noemde Jane rijo vrouw Hoe verdacht hem dit aUes ook voorkwam h $ kon niet geheel de gedachte verwerpen dat de advocaat misschien toch gehandeld had in het belang van zijn vriend Koert Misschien was er geen andermiddel om Jane te verhinderen naar Wiesbaden terug te koeren dan haar eenigen tijd in een krenkzinnigengosticht te doen opsluiten Heb maar geduld Janel ik kon ik kom en gevoel liet jo zult mg vergiffenis schenken Gedurende de reis dronk hij voel wijn en rookte ook voel Do conducteur kwam meer koeren in de coupé dan Koert lief was en telkens beg verde d man zich om zgn vroegeren chef te believen Eindelijk kwam da trein te Pargs aan Koert riep don conducteur een vriendelijken groet toe nam een rijtuig en liet zich naar de rue 8t Martin brengen Die rit viel hem nog smartelijker dan do goheele reis van Frankrijk naai Parijs Eindelijk kwam hij er Koert von Berghaupt stond voor een groot indrukwekkend geboui dat rich door twee balkons vol bloemen van do aangrenzende huizen onderscheidde Hij werd aan de hoofddeur door een ouden portier ontvangen Ah mijnheer wenscht u den professor te spreken Zou u dan tusschen vijf on zes uur teruy willen komen De professor is op het oogenbUk voor niemand te spreken Jfordt vervolgd zienlijke hoeveelheid brandende spiritus waarmede eene vlam moest worden vertoond over het tooneel uitliep en een der schermen aantastte Gelukkig dst tarwgl onmiddolijk uit het parterre het geroep brand opging hst den regisseur en een paar tooneelspelers gelukte het pubUek gerust te eteUen ter gl de brandweer dadelijk op het tooneel was en met doeken de vlam doofde zoodat het onheil slechts oenige minuten oponthoud veroorzaakte Met dat al een nieuw bewgs van de noodzakelijkheid van streng toericht en goede maatregelen tot snelle blussching ADVERTENTI£N De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zijne geachte Begnnstigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich hg voortduring beleefd aan J H BRUNS Co Bg de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren bartelgken wensch aan hare geachte cliënten en hoopt steeds dezelfde ganst te mogen blgven genieten Wed P J MELKEBT GoDDA 1 Januari 1890 Veel geluk en voorspoed in t nieuwe jaar Mn Begnnttigerg Vrienden en Bekenden C VERGEER Broodbakker Raam No 326 GoDDA 1 Januari 1890 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mgnen Begunstigers enVrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mij verder in UEd gonst aanbevelende UEd Dienaar 8 P VAN Dï KLEUN Gouwe Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe P D8 VOS SrOLWUUillSLUIS Het Compliment van den dag aan al mijne Vrienden en Begnnitigers P P SOOS Lange Tiendeweg Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers H 8PRUIJT Jr in Porcelein Glas en Aardewerk Keizentraat E 198 M J DE aRAAF p p Heit en zegen toegewenscht B DE JONG in Tapgten Het Compliment van den dag aan Begunstigers Vrienden en Bekenden F F KNaLLMANN Wgdatraat Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door W K SCHULING Lange Groenendaal I 21 Gouda 1 Januari 1890 Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn Begunstigers en Vriendenzgn heilwensch toe C YAn TONGER LOO Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETERB Jz GoüDA Wgdgtraat Bg den aanvang van het Nieuwe jaar wenscht de ondergeteekende z ne geachte Stadgenooten en Begunstigers veel heil en zegen toe M VAN EUK Zak No 293a Schoorsteenveger Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Vrienden en Bekenden R SLEGT Stolwijkebsldis Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bij den aanvang van het nieuwe jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg voortdurend in UEd gunst aanbevelende UEd Ow Dienaar W J VAN LEEUWEN Koperslager en Lampenmaker Het compliment van den dag aan al mgne Begunstigers C H W KAHLE GoDDA 1 Januari 1890 Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door A DEBCK8EN Korte Groenendaal Heil en Zegen toegewenscht bg het begin des jaars aan Vrienden en Bekenden J H VAN DEE WANT Comm in Kaas St Anthoniestraat Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden De Erven A van MEURS Oosthaven Marts J BOIJHAN 1 Januari 1890 Veel heil en zegen gewenscht aan Vrienden Begunstigers en Stadgenoten zich hierbg aanbevelende tot t doen van alle werkzaamheden t metselwerk betreffende Beloovende eene prompte en civiele bediening Uw aller Dienaar G HORTENSIUS Mr Metselaar en Kruidenier Nieuwe Haven No 109 Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden G J HEETMAN Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgoe heilwenschen aan alle Stadgeuooteu en Begunstigers H TAMSE Schilder Veel heil en zegen toegewenscht aan Vrien den en B unstigers zoowel binnen als bnit i deze Stad K M DB BRUIN Gouda 1 Januari 1890 Taillenr a r VAN BEMMEL Gouda Markt A 57 Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenschtde ondergeteekenden zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G SIBBES Nieuwe Haven Schilder Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Vrienden A van de STEEN in Hoeden en Petten Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J F WELTER Lange Tiendeweg Café Neof Bg de verwisseling des jaars brengt de ondei geteekende zgn heilwensch aan zgne Begunstigers Familie en Vrienden toe G H DB PEER Veel heil en zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden K HAZEBROEK Lange Tiendeweg W F de JONG Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen T RUIS Spieringstraat No 78 TimmeriEan Krijgsman de Koster P FGouda De ondergeteekende wenscht bg de intrede des jaars alle zgn Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar en bljjft zich verders minzaam aanbevelen W BOUWMAN Zak L 278 Metselaar J F HEBMAN ZOOU P F Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers B W VAN DE PAVOORDT Korte Tiendeweg Tapgt Magazgn Het Compliment van den dag aan al mgne B unstigers Vrienden en Bekenden C DB KÜIJPER Directeur der HoU Melk Inrichüng Louis P WELTER COIFFEUR wenscht al zgne Begunstigers en Vriendeneen gelukkig jaar Gouda 1 Januari 1890 I