Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1890

0 4111 Zaterdag 4 Janaari 1800 Blooker s Cacao GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDEeadlDg van adrertentien kan geschieden tot één nar dea namiddags van den dag der nitgave Döct S ALFs BAAED TINCTÏÏÏÏR droogt spoedig op en wascbt jiMT KRIJGSMAN dC KOSTER Bogen 117 118 Bléekerssingel 184 Stedelijke Gasfabriek GOÏÏSA Wegens Toortdnrende stgging der KOLENen COKEPBUZEN wordt de prgs d r COKE Tan af heden per gestreken nuat per H L Afgehaald 55 ets Voor kloppen 6 Voor tibnis bezorgen 5 bg minstens 2 H L J J PRINS Directeur 2 Jannari 1890 Nieuwe Dasseo en HANDSCHOENEN A vl OS Az Eleiweg E 73 enTS Christophorus Cantate ZONDAG 12 JANUARI 1890 Uitvoering van de CHRISTOPHORUS CAITTATE eo een gedeelte uit bet Weihnacbts OratorlniD der Sociëteit 0 S te Gouda Entree Kaarten k 1 49 en gezameniyk 26 cent in da zaal KUNSTMII GEKOEGEIV ver Aanvang des avonds 7 uur Tekstboekjes afzonderlijk 15 cent krijgbaar bij de He ren H C EDAUW Jr H GOORISSEN A KOK Comp en B A VERZIJL Zie Terder de groote Aanplakbiljetten Het ORATORIUM COMITÉ G E B R IJ 1 R mrere CACAO Temödt rerralecht CHOCOLAADPOEDER remengd met MEEL SAGO of dergelöke eiMht het merk jEftiM iiia aCv S Ja dB Jmmi Bottndun CACAO KARSTEL berat al den geor eo kracht der caeaoTracht CACAO KARSTEL bezit de eigenichappen die de beite kwaliteiten kenmerken CACAO KARSTEL koit hetzelfde al het rarrogaat Poeder Cbooolaad n l Ko f 1 10 Ko f 0 7 Ned Oo8 f 0 24 CACAO KARSTEL oortdurende controle Ta Dr P F ran Hamel Rooi en A Barmeni Wz Stedelijke Gasfabriek GOUDA BEKENINGEN dienstjaar 1889 worden ingewacht niterigk Toor 10 JANUABI 1890 J J PRINS Directeur J WELTER Hooptraat Magazgn ran C0B8ETTBN ONDERGOED en alle benoodigdheden TOor de Luiermand Tentond GEVRAAGD een flinke zinddgke 1 DAGMEID af Prijg I IfS jitmtilacon VerkrgrtMeM J flClBüINCR F BiB Hoogstraat te Oouda boven de zestien jaar Adres Bnrean dezer Conrant De Vereeniging fOT HEIL DES VOLKS alhier hoopt op MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG 6 7 en 8 lANÜABI desaTonds om 6 nor in het Locaal aan de Peperstraat de Kinderen barer Zondagschool kosteloos een aangenamen aTond te TerscbaSan door het aanachoawelgk onderwas met platen Tan Bgbelsche en andere tafreelen en de geschiedenis Tan Jessica s eerste gebed door DissolTing tiews En toTens geheel ten voordeele van het Lo awl in de Vogelenzang toot eiken aTond plaatakaarten tot een beperkt getal Terkrggbaar te stellen tegen betaling Tan 25 cents verkrggbaar bjj Gebr DE RAADT WesthaTen B 200 Good SiielpeiidTuk tsb A Btatiux k Zoo t FIJNSTE merk 1 60 8S ets 43 et aitslnited verkrijgbaar JD qeslolen STEENKOLEN lu LOSSING Pakhaii BOGEN eene lading Grove llohr Kachelkoleo waamit ik tot 80 Cent per Heet contant Try in bail aflerer E HEIJ Bogen Wgk O 129 Met FBBBUABI a i eene flinke DIENSTBODE GEVRAAGD Adrei onder No 1939 aan het Bareaa Tan dit Blad Eén schat ware Toor de ongelakkige ilachtoffen der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HollandMhe oitgaTe met 27 afb Prna 2 gniden Ieder die aan de Tencbrikkeigke geT cIgen Tan deze ondengd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka dnizenden Tan een zekeren dood Te Terkrggen bg het Ver laggMagazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in poitsegeli en in alken boekhajidel in Holland STEENÜOLEN In LOSSING PakhnU BOGEN eme lading Grove Robr Kachelkoleo waamit wg tot 85 Gent per Heet contant rry in hais aSsTeren Ten Kantor Tan de Firma HOFFMAN fc Co kan een mm BEDIENDE GEPLAATST worden Sociëteit mONS GENOEGEN 4e Akmnemmtt VoortUVrng DONDERDAG 9 JANUARI 1890 Kon Ver cHet Nederlandsch TooneeU De Strïj omliet Sestaan Struggle for life Tooneelspel in 5 Bedr ran ALP DAUDKT AanTang 7V nor fff Gewone bepalingen en prgzen De nitgaTe dezer Conran geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aicoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND OOl DA 3 Januari 1890 Dank zg de f oede zorgen van het bettunr der IJKslub Gouda was de qtbaan op Stolwykertluis onmiddeUijk in orde toen de vorst aanhield om ds laden mot hunne dames en kinderen in de gelegenheid te stellen te genieten van het winterrermaak en dageljjlu biedt nu het ruime ijsreld aldaar uen levendig prettig gezicht aan van schaatsenrijdera en rydaters die hun har ophalen aan het oudMollandsohe genot Tal van stadgenooten kiezen nu Stolwijkersluis voor bun wandeling en als vorige jaren heersoht daar aak thans een recht vroolijke drukte Morgen heeft een ringrijderij plaats voor jougens en meisjes paartjes nl kinderen van leden en gemtroduceerden De zon twe malen op iéa dag onder te ziaa gaan is en versohqnsel dat de bewoners van het Sehmiedebergerdal in het Beuzengebergta tegenwoordig kunnen waarnemen Het gebeort ongeveer 4 weken lang voor en na den kortsten dag Tegen 8 uur des namiddags verdwynt de zon achter den flekneekoppe verschijnt dan na een kwartier weder boven het Melzerdal en verdvrijnt daarachter na Terloop Tin eesigen t jd voor de tweede maal De St Ct No 807 bevat het verslag der hoofd nderwqzersexamens gehouden te Breda Arnhem sOravenhage Amsterdam Leeuwarden en ZwoUe In t geheel waren er 1297 mann en 93 vronw can didaten waarvan resp 389 en 66 slaagden tezamen 425 van 1390 candidaten In 1888 slaagden er 863 Tsn 1280 candidaten In de laatste vijf jaren nam het aantal candidaten weinig toe en bleven de ver FEViLLETOX Uii ktt JBtifêUek VEEKTIENDE HOOFDSTXTK Ala je wil gaan wjj van Parijs rechtstreeks naar Amerika daar zullen onze maatschappelijke positie B de rooroordeelen der mensohen ons geluk niet in den weg staan Neen KoertI laten wij elkander w l degelqk opheldering gevent antwoordde Jane vastberaden i Ik bemerk dat wij te doen hebben met de booze inblazingen van Morrist Je spreekt van een proces Gray waardoor hij een beroemd advocaat is geworden En je hebt je daarmee veruiend KoertP Ik kan onmogelijk bisgrijpen hoe je met dat verschrikkelijke proces iets had uit te staan zoodat er sprake kon zqn je daarmee te verzoenen Koert drukte de handen tegen het voorhoofd 0 Jane waarom ben je zoo wreed Is bet dan niet genoeg dat ik mq ter wille van onze liefde verzoend heb met het lot dat wij dragen moeten Mqn arm is sterk genoeg om ons beiden te verdedigen tegen een ieder die ons verantwoordelijk zou willen stellen voor de moorden van James Gray t Al ü je vader onder beulshanden gestorven zinkind houdingen vrij el gelqk B vroeger vergeleken zijn die cijfers echter verbazend toegenomen in 1881 slaagden er 79 van 198 candidaten De commissie die te s Hage zitting hield maakte o a de volgende opmerkingen die de aandacht verdienen Ofschoon het aantal afgeweten candidaten zoowel dat der vrouwelijke als der msnnelijko bedroevend groot moet genoemd worden trekt het de aandacht dat de verhouding bq de eersten beduidend minder ongunstig is dan bü de laatst n Dit laat zich ons inziens verklaren uit de omstandigheid dat verreweg het grootste deel der vrouwelijke candidaten financieel daartoe in staat en meestal in grootere plaatsen woonachtig les neemt voor het examen en in den regel zich dus niet dan met toestemming van den onderwijzer daaraan onderwerpt Tan de mannelijke candidaten daarentegen is het meerendeel buiten staat zich bq de studie eenige leiding te verschaffen hetzij om financieele redenen hetzij omdat in of in de nabijheid van de plaats hunner inwoning de noodige kraohtaa ontbreken Zo tobben velen alleen voort en moeten warden afgewezen ofschoon ieder lid van de examen oommissie overtuigd is dat zij met grooten ijver hebben gewerkt Die ijver kon wel niet anders beloond worden dan slecht omdat hij vaak verspild werd aan het min belangrijke terwijl hoofdzaken werden over het hoofd gezien door gebrek aan juiste onderscheiding Bq behoorlijke leiding ware zulks niet het geval geweest Nog moet worden opgemerkt dat de onderscheiding der examenvakken in hoofd en bijvakken eenen ongnnstigen invloed heeft op den uitslag van het examen En wel in tweeërlei opzicht Sommigen toch wijden al hunne krachten aan die vakken welke als hoofdvakken zijn aangeschreven en bij welke daarom een onvoldoend cqfer onmiddellijk de afwijzing ten gevolge heeft Zeer tot schade van hunne algemeene ontwikkeling verwaarloozen zij de zooge mijn teergeliefde vrouw is een engel geblevent Hij wilde haar aan zijn hart drukken maar Jane weerde hem af en keek hem sterk aan Toen stond zij op van de sofa en deed eenige stappen achterwaarts alsof zij angstig voor hem werd Zq hield haar hand afwerend omhoog tranen glinsterden in baar oogen O Koert spreek je z 5ó over mijn onvergetelqken besten vader Maar je bent ziek ik heb je voortdurend beklaagd en ik weet dat het mqn heilige plieht als vrouw is je te verplegen en te leiden tot je weer geheel hersteld bent Ik beschuldig je niet Koert hoe zou ik dat kunnen doen Ben ik je niet opzettelijk nagereisd om je te verplegen Wil je mq je nood niet klagen en mij zeggen wie je op die ramp lige gedachte gebracht heeft waaronder je zooveel te lijden hadt Zeg mij alles Je vrouw is dapperder dan je denkt KoertI Zooveel leed kan alleen mqnheer Morris je hebben aangedaan hq voor wien Mama mij nog waarschuwde toen zj reeds aan boord van de King Kichard waa Mama wist dat hq naar mijn hand dong en sedert ik hem afwees was ik altijd bang voor hem Maar ik heb nooit kunnen vermoeden dat hij zijn wraak tegen mqn onschuldigen man zou richten 1 Zij ging bij deze laatste woorden naast Koert zitten sloeg haar armen om zqa hals en drukte zqn hoofd zacht tegen haar borst Maar Jane ik heb de akten gezien en je hebt zelf die twee brieven herkend als afkomstig van je papa AOVEBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt naamde bijvakken overtuigd dat het bij het examen daarin wat meer kan Iqden Doch ook op den examendag zelven doet deze onderscheiding kwaad Onder de gewone opmerkingen koeren steeds weer onvoldoende kennis van de Nederlandsohe taal en de aardrqkakunde van Nederland on zijne koloniën Wij irillen sohrqft het HandeUblai bq het begin van 1890 de overgroote meerderheid onzer lezers wel doen beseifen hoe bqzonder jong ze nog zijn Zoo ze lichaamsbeweging willen blijven nemen en zooveel mogelijk in de open lucht vertoeven toont het voorbeeld Her Engelschen ieder aan hoe lang men jong en krachtig kan blqven Wq hebben een soortgelqk klimnat als Engeland Dat dus de leering strekke en t voorbeeld wokke Gladstone die dezer dagen 81 wed en nog spreekt schrijft hout hakt en rusteloos ijvert is aleohts een van vele voorbeelden We zullen onder de bekende staatslioden geleerden en kunstenaars nog enkele opnoemen Nemen wq eerst het parlement Het Uoogerhuis telt vele bejaarde lieden allen nog werkzaam en krachtig van geeet en lichaam lord Cotlesloe is 91 graaf Albemarle die als vaandrig medestreed op t veld van Waterloo is 90 lord Grey de bisschop van Chichester lord Hammond lord Winmarleigh en lord Templetown zqn 87 do hertog van Cleveland en graaf Essex 88 graaf Sydney graaf Lovelace lords Denmanen Tollemache 84 graaf Mansfield de bisschop van Worcester en lord Clonbrock 82 de hertog van Devonshire de bisschop van Bath en Wells lord BramwpU lord Dacre en de bisschop van St Albans 81 graaf Verulam lorp Congleton lord Heysterbury en lord Tennyson 80 In het Lagerhuis zitten behalve de heer Gladstone generaal Sir George Balfour 80 Sir Gilbtrt Greenal 83 Isaac Holden 82 kolonel O Gorraan Mahou Heb je die akten van mqnheer Morris ontvangen Dan zqn die akten vervalscht en met den naam van mqn vader ingevuld Wat een booze lage daad Zou ooit een weldoener op zoo n ellendige wijze beloond zqn door dengene aan wie hq zqne weldaden betoond heeft Hq dacht mij kwaad te berokkenen maar God liet het ten goede gedijen Ons geluk dat hij vernietigen wilde ia door uw liefde gered geworden Koert Ik wil niet klagen ik wil je niet onder het oog brengen boe zqn boos opzet had kunnen verqdeld worden als je mq in je leed had laten deelon Wie kende den consul Sir James Gray te Londen niet Een enkel telegram ware voldoende geweest om de booze bedoelingen van den advocaat te verijdelen Blijf bedaard Koert de moeielqke dagen die wq doorleefden zullen ons zogen aanbrengen Maar wq gaan niet naar Amerika wq gaan naar Wiesbaden terug om de nagedachtenis van mqn besten vader weder in eere te herstellen Je zult mq daarin behulpzaam zija en als mqnheer Morris ontmaskerd is zullen wq nooit weer over het procesGray spreken i Koort keek zqn vrouw verbaasd aan Zij stond zoo hoog boven hem hjj kon haar nauwelijks bagrijpen En aan zulk een wezen had hq den rug toegekeerd Onbeschrqfelijk veel ging er op dat oogenblik in zqn gemoed om Hij zocht naar woorden maar vond ze niet