Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1890

ren daarvoor bjj deze gelegenheid openlqk dank Thans wordt het nieuwe gebouw zeido spr onder goede Toorteekenen en de beste Toornemous geopend Het personeel der leeraren i voltallig voor de B klassen die het gymnasium op het oogenblik bevat en aan het hoofd staat eea man die met grond wordt vertrouwd te zijn de recite matt op drrechte plaat Curatoren hopen dat hg z n sohooue doch moeilijke taak lang moge vervullen I Voorts uitte apr deu wensoh dat steeds de zoo gewenschte samenwerking en onmisbare harmonie mocht bestaan tussohen Rector en Leeraren ook met die der Hoogere Burgerschool waarna hij eindigde met Dr Eggink Inspecteur over de gymnasia dank te zeggen voor zgne tegenwoordigheid en het gymnasium in zgue bescherming aan te bevelen Ook deze woorden werden luide toegejuicht Daarop nam Dr A van IJsendijk Rector aan het Gymnasium het woord en sprak achtereenvolgens verschillende der aanwezigen toe Allereerst den heer Steens Zgnen dien hg roemde la een Maecemu den beschermer van kunsten ep wetenschappen die als groot industrieel tevens zoogroote belangstelling toonde in het hooger onderwijs waarvoor spr hem hartelgken dank betnigde Voorts sprak hg een woord van dank tot B en W en den Gemeenteraad voor zgne benoeming tot Rector onder belofte zgne beste kraeh ten te zullen inspannen voor de belangen van het onderwijs Vervolgens beval hg zich aan bg hh Curatoren eo hoopte dat de verstandhouding met dat CoUegie steeds een prettige aangename en open zou zgn Daarop sprak hg den Inspecteur Dr Eggink toe en den oudrector Ite Terpstra waarbg hij de hoop uitsprak dat hq een weinig van de achting d er Goudsche ingezetenen zou verwerven die zgn voorganger in zoo mimen mate genoot Voorts Dr Julius Directeur der H B school en beval zich tan slotte aan in de vriendschap zgcer collega s waarbg hij den wensch uitte dat van het gegeven onderwijs steeds bezielende kracht zou uitgaan opdat de leerlingen zouden leeren denken en te vragen naar het hoe en waarom I Ten slotte wendde Spr zich tot de leerlingen wees hen op de spreuk in het Stadswapen Per ardua ad attraf Voorzeker ook de taak der gymnaaiaaten is somtijds ardtam verre van aangenaam maar iteeds mochten zij bedenken dat juist wat met moeite verkregen wordt vaak het meest waard is Zij verkeerden nog in den gelukkigen leeftijd van de Wereld vol illusie waarvan de dichter zong zij mogen van harte genieten van bon jeugd maar nooit vergeten dat het leven ook voor hen eene ernstige zgde heeft die niet uit het oog mag worden verloren I Gg zult eindigde spr zgn toespraak tot de leerlingen in dit gebouw in een nettere omgeving erkeeren als vele anderen geeo witte wanden of kale zolderingen grgnzen u tegen maar keurige behangsels en beschilderde plafonds ziet gg om n moge gg steeds toonen een dergelgke schoone omgeving waard te zijn en door dat idles in eere te houden ook loonen prgs te stellen op het milde geschenk van den heer Steens Zgnen I Ook deze spreker werd luide toegcguicht Vervolgens werd de eerewgn rondgediend eu daarop het gebouw bezichtigd dat een uitstekenden indruk maakt en Lu alie opzichten uitstekend is ingericht De heer W F van Westerouën van Meeteren uit Amsterdam hield gisterenavond in eene vergadering van het Departement Gouda der Ned Uij tot bevordering van Ngverheid de aangekondigde voordracht over Voorkomng van ongelukken i Fabrieken en fFerkfloatte Spr betoogile de wenschelgkheid tot opriehting eener Nederlandfie Fereeniffiiig met het doel die Als n het goedvindt neem ik voor eigen getenik 0en bee e poeder uit het papier en het overige schenk ik u om bg een volgende gelegenheid te dienen Dat is goed oumr u raakt daardoor toch zelf niet in verlegenheid Ik schrijf van avond nog naar Pargs om nieuwen voorraad Vlug vouwde de advocaat van oen stuk van een couvert ean peperhuisje en stortte daarin een kleine hoeveelheid van het poeder Toen ging hg met Sir James naar diens slaapkamer en plaatste zelf het 1 water en het poeder op de nachttafel Het was intusschen avond geworden De advocaat zon met den consul dineeren doch hg sloeg de oitnoodiging af daar het meer dan tgd was om naar mevrouw von Borghaupt te gaan 6a met God waarde Morris en voltooi met beleid het werk dat ge begonnen hebt Mgn dankbaarheid kent geen grenzen Ik zal mgn werk voltooien Sirl Denk vooral den drank in te nemen 1 Het deze woorden nam de heer Morris afscheid eiL verliet bet hdtel om per spoor naar Wiesbaden te vertrekken Vandaar zon hij met een rgtuig naar de villa gaan Terwijl hg in de wachtkamer op het vertrek van den trein wachtte was de droefheid op zijn gelaat te iecen Men zal bet vergif naast het ledige glas vinden ongelukken te voorkomen op het voetspoor van de Aüociation pour prévenir les accidents de fabrique te Mühlhausen wier working hij van nabg gadegeslagen heeft In tegenstelling mot Dr J Th Mouton dié blgkena eon door hem geschruveu en dnor de Liberale Unie uitgogeven brochure viin wettelyke voorschriften in deze veel heil vorwnrbt koesterde spr de beste verwachtingen van hot parciculier initiatief Spr zette de werking vau eene veroeolging zooals hg die wenschte uiteen en toonde unn dut die met een weinig goeden wil van do fabrikanten zeer gemakkelijk en met betrekkelgk weinig kosten tot stand kan komen Ten slotte deed spr ons kennis maken met verscheidene toestellen waardoor ongelukken als door pr bedoeld werdeu te voorkomen zgn De voordracht was zeer belangrgk en de Voorzitter van het Departemeitt de heer Dr H IJssol de Schepper was voorzeker de tolk van alle aanwezigen toen hg den heer van Meeteron dank betuigde voor hetgeen hg had ten beste gegeven Wat goede postduiven waard zgn bleek dezer dagen op een verkooping te Brussel waar 62 duiven verkocht werden eu 3600 francs opbrachten Voor ééa paar duiven werd zelfs 352 froncs betaald Uit tal van plaatsen in ons tand wordt bericht dat er in meerdere of mindere mate de ongesteldheid haenoht die door den een griep door den ander influenza door een derde zware verkoudheid wordt genoemd In verschillende garnizocnsplaatsen zgn buitengewoon veel zieken onder de militairen Aan hot HandeMlad wordt medegedeeld dat te Amsterdam een veertigtal telegraafbeambten en ongeveer twintig lelegrambeatellers door de griep zgn aangetast De Holl IJzeren Spoorwegmaatschappg heeft per annonce bekend gemaakt dat zij tengevolg e van het groot aantal zieken onder bet spoorwegpersoneel te beginnen Maandag a st den dienst voor het aannemen van goederen enz moet beperken uitsluitend i tot de bestelkaotoren Aan bet centraalstation worden voorioopig geen bestelgoederen aangenomen Op de scholen te Amsterdam is na de Kerst vaoantie het getal aanwezige leerlingen door de heerschende ziekte aanmerkelgk afgenomen Up de Frederikschool o a ontbraken gisteren 66 van de I 186 kinderen I Aan een der bankinstellingen aldaar zgn van de 50 bedienden 17 oatresteld op een zetterg moesten 22 werklieden wegblijven in een groot manufactn renmagazgn ign 12 van de 23 bedienden bed i lagerig Te Amsterdam zgn gisteren de gawedstrgden begonnen De vorige week waren Alex van Pansehin uit Petersburg E Gedager en A Narsing uit Helsiogfors Ahrends uit Hamburg gekomen en de onzen Pander Jurijeua Couvée Venema e a waren gereed hen te ontvangen en nu was het de dag voor den i j mgU wedstrijd De baan werd zeer geroemd Te twee uur vingen de wedstrijden aan Eerst rijdt A L Gonvée tegen Vsc Pansehin die hem spoedig vooruit schiet Zoowat halverwege de baan valt Couvée Pansehin maakt de baan in 1 min 26 sec Jurrjens rijdt alleen omdat Tebbuss niet uitkomt Uij legt de baan af in 1 min 31 e sec en wordt luide toegejuicht Hartman rgdt ook alléén en maakt do baan in 1 min SI sec Nu volgen J E Junjens en De Boer maar de mompelde hij Men zal den edelen man beklagen die zich zoo het leven benam O wat zou ik wel willen geven als ik hem het leven sparen kon Na het vertrek van mr Marris was de consul zeer onrustig geworden zonder dat h er de oorzaak van wist Om wal tot blmte te komen en om niet langer alleen te zgn ging hg naar beneden in de gezelschapszaal van het hotel Tegen negen uur in den avond keerde hij naar zgn slaapkamer terug met het voornemen naar bed te gaan Toen h de slaapkamer binnentrad was een dienstmeisje bezig het bed gereed te maken en verder alles voor den logesrgsst op orde te stellen Juist wilde zij met een vriendelgk goeden nacht heengaan toen de consul het glas water en het poeder op de nachttafel vermiste Waar is het glas en het poedeirP vroeg hg ontsteld O was dat van uf vroeg het meiqe verlegen Ik dacht dat het nog van den baron was die van morgen vertrok Hij nam altijd een drankje om s nachts beter te kunnen slapen Men heeft verteld dat het een soort van vergift was om ongelukken te voorkomen heb ik het poeder en het water in de vuilnisbak geworpen De consul was eerst ontevreden maai hg bedacht zich en zeide goedig t Is jammer je hadt het niet moeten wegwerpen Nn ga maar heen ik ben niet boos op je omdat je meende goed te doen eerste viol ui dadelgk na het afgaan en De Boer reed do baan in 1 min 3B sec Godager die do ohnrapionssjerp droogt rijdt oek alleen Hij wordt om zijn vasten slag zoor bewoi derd on hulde toegobnicht Hij maakt de baan in 1 min 26 i sec dat is iets langer dan van l ansohin Belangwekkend is de strgd tussohen Narseng en Pander Notseng is en blgft eerst voor maar Pander zit hem vlak o de hielon on komt oogonblikkelgk op hem aau Nnrsong 1 miu 23 5 Pander 1 min 23 j daar me le ia Pansohin s record van het vorig jaar geslagen Kampers maakt de baan in 1 min 45 Ten slotte rijden Tjalma tegen Ahrendt van Hambur Tjolma houdt mooi vol maar wordt toch geslageu door Ahrendt in 1 min 31 Tjalma 1 min 31 De beslissende uitslag om de gouden zilvoren en bronzen medaille wordt meegemaakt door Pansehin min 28 Godager 1 min 26 Norseng Imir 2 en Pander 1 min 22 Pansehin rgdt tegen Godagsf en blgft eerst voor met klein versohil Pansehin komt eerst aan in l m 26 s Godager in 1 m 26 Narseng komt weer tegen Pander op Zg geven elkaar weinig toe Pander wordt luide toegejuicht Hij schijn iels voor en dat blgft zoo tot op het laatste oogenblik even voor de eindlgn Dan valt hg doch met de handen werkende bijna kruipende bereikt hij nog voor Narseng de eAdlijn Pander 1 min 22 Naraeng 1 min 22 De overwinning in dezen wedstrijd was dus voo den Nederlander die stormachtig werd toegejuicht Pander gouden medaille Narseng zilveren dedaiUe Pansehin Ie bronzen medaille en Godager 2e bronzen medaille Ublad Korte schetsen uit de geschiedenis der Latijnsche School Heden op den dag van de plechtige inw ding van het Gymnasium zullen de lotgevallen van d Latijnsche School voor zoover zg aan het thans levende geslacht nog door mondelinge overlevering of door pertoonlgke herinnering bekend zgn wellicht hier en daar het onderwerp van een gesprek hebben uitgemaakt Vooral zullen die ingezetenen van Gouda die huni klassieke opleiding alhier hebben genoten zich voor een oogenblik althans vervlogen dagen voor den geest geroepen hebben en zoodoende voor ziohzelven en wellicht ook voor anderen bouwstof aangebracht hebben voor een overzicht van de geschiedenis der Li tgnsohe School gedurende verschillende tientalleu van jaren Wellicht zgn er echter ook onder onze Goudsche medeburgers die niet tevreden met datgene wat nog in de herinnering voortleefi ieta vorder gaan en door belangstelling of nieuwsgierigheid gedreven hun Walvis of de Lange van Wijngaerdeu opslaau om eens te zien of in die bekende beschrijvingen der stad Gouda iets te rinden is omtrent den oorsprong en de ontwikkeling van de Latijnsche School Nu wijden Walvis zoowel als de Lange van Wijngaarden of liever de heer J N Soheltema wat het hoofdstuk over de scholap vindt men in bet door den heer S bewerkte derde deel wel eenige Wadzgden aaa de geschiedenis onzer inrichting doch Walvis ia wel wat heel beknopt en de heer Soheltema die op dit punt wst uitgebreider is veifdient voor dit onderdeel van zgn werk niet al te veei vertrouwen Het zg mg dus vergund van tgd tot tgd in dit dagblad eenige bijzonderheden mede t deelan die ik omtrent de oude Latgnache School in het stedelijk archief heb gevonden De welwillendheid van onzei Met ean hoofdknik ging het meiqe heen en nu moest Sir James te bed gaan zonder het heilzame middel van den advocaat Het telegram vsn Koert kwam in den nacht aau en v oorzaakte Wambold groote ongohistheid Den volgenden morgen snelde hg er mee naar mevrouw von Beidendorf en ging met haar naar de villa te Bibrich ten einde met Koerts mama to raadplegen Dat er iets baitongewoons moest gebeurd zgn tf voor de hand maar geen van allen vermoedde het geringste van de waarheid Van harte gaarne zon Wambold voldaan hebbenaan Koerts verzoek om den advocaat te laten gevangen nemen maar mijnheer Morris was immers naar Londen vertrokken I In geval Koert onmiddellijk na het telegram uit Parijs was vertrokken kon hg dien morgen te Frankfort aankomen Op verlangen der dames ging Erik daarom naar Frankfort om Koert en zijn vrouw aan het station te verwelkomen Dat was echter te vergeefs De geheele dag verliep zonder dat Koert en zgn vrouw kwamen Den volgenden dag belette zijn dienst hem weder naar Frankfort te gaan doch tegen den avond kwam hg vrij van dienst en haastte rich toen naar de villa Daar trof hij Koert s mama mevrouw von Beidersdorf en de jonkvrouw von Lauterer aan Wordt termlgd hooggoaohten archivoris den heer mr D N Brouwer heeft mij in staat gostold om stukkon die over de gesohiodüuis van hot Ooudsoho gymnasium eenig licht konden verspreidun to raadplegen en zoodoende oonigo sobotaeu to levoron die mot ui hot gebrekkige dat er zeker a iu zul kleven toch altijd als geput uit officioote boschoiden weUicbt eenige waarde kunnen hebben voor do lezers van dit blad Ik begin dus met I DE OORSPRONG DER LATIJNSCHE SCHOOL Walvis on de Lange von Wijngoorden zijn het over den tijd van oprichting der Goudsche Latijnsche School niet geheel eena Wolvia 1 spreekt van eene vervallen Latijnsche School die in het jaar 1573 door de Hoeren Burgemeesteren weder in stand werd gobraoht terwijl de Lange van Wgngaonlen 2 t meent te moeten betwgfelon of er wol zoolang do Praterheeron hior eene stichting hadden endit was van 1475 1672 nog eene afzonderlijke Latijnsche School heeft bestaan Dat de Lange van Wijngaerden omtrent dit punt zgn twijfel uitspreekt mag bijna als bewijs geldon dat directe aanwijzingen ontbreken In de resolution der vroedschap van vddr 1573 ia dan ook niets te vinden waaruit men met zekerheid zou kunnen opmaken dat er bepaaldolgk Latijn werd ondorwozou op de groote school waarvan enkele apaarzame berichten staan opgeteekend Doch er zijn tal von redenen op te noemen die het zoo goed als zeker maken dat de meening van Walvis de juiste is en dat dus de Latijnsche School niet dagteekmt van het jaar 1673 maar dat zij na een tijdperk van verval op nieuw is ingerioht Gelijk we reeds zeiden zijn er in de vroodsohapsboeken vddr 1673 berichten te vinden omtrent eene groote door een Rector beheerde school De benaming van groote school nu en de titel van Roc at atdoon reeds vermoeden dat daar Latijn werd onderwezen Dit vermoeden wordt tot zekerheid wanneer we lezen dat diezelfde groote school zouder eenige merkbare hervorming overgaat in die school die dan volfens d L v W eerst in 1673 met eenig recht de atgnsche School zon kunnen worden genoemd Zoo zien wij dat den 16den November 1672 de Rector van den groten aohoele wordt gelioentieerd en dat den Burgemeesters de opdracht wordt gedaan een ander bekwaam rector aan te nemen En op den 27ste April 1673 doelen de Burgeroeestora mode hoe zij met mr Pauwels Paulus Traudeniua rector te Woerden in overleg zgn getreden om alhier rector te wezen Op den 13dea November eindelijk wordt besloten mr Pauwels aan te nemen en tevens dat t convent van de cellebroers zal gerepareerd worden sulcx dat t selve woenbaar en de propys wesen sol omme daerinne schoei te moghen houden Men ziet dus hieruit dat hier moeilijk sprake kan zgn van de opricMing eener Latijnsche school maar gelgk later blijken zal van een keerpunt in de geschiedenis der oifde school die gelgk de vroedachapsresolntien ons herhaaldelijk doen zien in een t earigen staat van verval was geraakt Men loze om een voorbeeld te noemen de klachten over de school in de vergadering dor vroedschap van 6 Februari 1661 waarinde burgemeesters te kennen geven hoe dat die sohole deser stede hoe langer soe meer vergaat deurdien datter geen meeatera en zijn die die kinderen wel inatrneeren èn loeren en als gevolg daarvan hoe vele ouders tot groot nadeel ven de stad naar elders verhuizen Reeds y66t 1673 bestond hier dus reeds een Latijnsche school aan het hoofd waarvan verschillende rectoren hebben gestaan wier namen zoo nu en dan in de vroedschopsreaolutiën vermeld staan Jammer is het dat ouder kat niet te vinden is de naam van den beroemden Fatrus Nan BS van wien ik wel melding vind gemaakt in tol ke rectorenlijsten uit later tgd dooh niet in ofiioieele stukkon Toch is hot zoo goed si zeker dat Nannius hier in 1621 rector ia geweest In wolk jaar nu die oudere school is opgericht daaromtrent kan men zelfs geen enkele gisaing wagen Zeer waarachijnUjlt is hot dat evenals elders ook in Gouda de hp van ui atijn tegelgk met die van den Jmg ter wille van den kerkelgken dienst van af overoude tgden op de scholen is geleerd en dat in deu loop der tgden het Latgn als leerstof alleen op de groote school is blijven bestaan Evenmin valt mot zekerheid te zeggen op welke plaats de school vddr de verplaatsing naar het Cel lebroersklooster Groeneweg gestaan heeft Doch niettegenstaande al die duiatere punten meen ik toch met eenige zekerheid te hebben aangetoond dat er hier in Gouda evenals trouwens in enkele andere plaatsen van ons land naast de stichting der Fraterheeren die ook onderwga machten geven aan ben die niet in hun huis verblijf hielden toch nog eene a ondertgke Latgnsohe school bettend die onder het oppertoezicht van de vroedschap gesteld was K 1 HeUhryvisg der itad SoSiU I psg Slt 8 Oelchii denii en BpschrOvitig der stad van der Goode 111 ptg 7 VRD het op het arohief beruitend manaicript vtrg di hewerktog vts den Beer Bohaltemt psg 7 Buitenlandsch Overzicht De EngeUebo rogeoring hooft oen handelstruotuat gesloten met Bulgurijo waarvan de inbond door do BuU aarsohe ataotaoouraut wordt medegedeeld Voor Engelache koopwaren die in Bulgarije wordfln ingevoerd wordt een invoerrecht geheven van 8 pot der waorde indien zij ton miuate niet behooron tot do moest begunstigde waorvoor maar l j pot wordt betaald Voor alcohol tabak zout kruit en andera artikelen waarvoor volgens de wetten van het vorstendom accijns moet worden betauld zul een afzonderlijk tarief worden vastgeateld Van den andoren kant zullen van landbouwproduoteu en fabriekswaren uit Bulgarge die in Engeland worden ingevoerd niet meer geheven worden dan van de goedoren uit andere landen welke tot de meest bevoorrechte behooren Dit tractaat is gesloten tot 13 Januari 1891 Ia hot dan door geen der beide partgen opgezegd dan zal het geldig worden beachouwd tot 13 Januari 1892 Do Eueaiaohe pers ia zeer boos over deze handelwijze van Engeland De Potorsburgacho Novosti verklaart dat het tractaat van goener wdarde ia indien het niet door don sultan als leenheer van deu vorst van Bulgarije wordt bekrachtigd Er zijn thans berichten van dr Petera hot hoofd der Duitsohe Emin pacha oxpoditie ontvangen die tot 8 October 11 loopen en hoop geven dat de tijdingen over zijn dood ongegrond zgn geweest Uit deze mededeolingen blgkt dat dr Petera zijn tocht uit het Subakinilandschap langs de Tana tot Maifa zonder moeilijkheden heeft voortgezet Achter Maffa moeat een onbewoonde woestijn waar volkomen gebrek aan water waa doorgetrokken worden wat met de grootste inspanning gepaard ging Hierbij volgde dr Peters de sporen van een Engelsohe expeditie die kort te voren denzelfden weg had ingeslagen De expeditie zelf ontmoette dr Poters niet zg was door Somali s aangevallen en haar leider dr Smith luidende de medodeelingon dor inboorlingen naar Ukamlo gevlucht om naar Momhaa terug te keeron Do marach door de woestijn duurde van 16 tot 21 Sept Op dien dag kwam dr Poters te Odagalla aan de eerate bewoonbare plaata in het Galla aultanaat aan de bovon Tana Een Duitsche mijl achter Odagalla logde dr Petera een station aan waarin hij een huis bouwde naar oen zgner vrienden het Von der Heydt huia genoemd Hij eindigt zijn eersten brief met zijn tevredenheid te betuigen over den toestand en de vooruitzichten der expeditie Spoedig hoopte hij naar het Kenia gebergte te gaan en van daar naar het Baringo meer om verder naar het ge oied van Eminpacha te marcheeren Aan dozen eersten brief is een prosoriptum toegevoegd gedateerd Van der Heydt huis 8 October waaruit blijkt dat de rust der expeditie in het nieuw aongelogde station niet van langen duur is geweest Mot don aultan der Galla a Hugo had dr Peters oen voordeelig verdrag gesloten dat echter de misnoegdfaeid dergrooton van Wagalla opwekte Een gevecht had den 6en October plaats Onder de gewonden der Wagalla a bevond zich de aultan Hugo De Wagalla a vluchtten en dr Petera bleef moester van het veld Hij keerde naar zijn kamp terug met het voornemen dit goed te versterken tegell de Somali s die uit het Oosten kwamen oprukken Een ander bericht in de Ruhrorter Zeitung meldt dat in het Neukirchner zendingastation Ngao aan do Tanarivier in Nov berichten van dr Peters zijn ontvangen Er wordt echter niet medegedeeld van welken tijd die brieven van dr Peters zijn Wanneer die niet later dan van 8 October zijn zoo geven zg niet meer zekerheid dan de eeratgonoemde PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaara Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 66 Geïmporteerd fust 8 60 Januarilevoring ƒ 8 46 INGEZONDEN Geachte Stadgenooten I Uit naam van ruim Twee Honderd en Vgftig arme kinderen roepen wij ü Geachte Stadgenooten heil en vrede toe bij den oanvang van dit nieuwe jaar en betuigen alle milde govers en geefsters onzen hartelgken dank omdat wg door uwe liefde in staat waren in de verleden maand December dit getal arme kindereu menig gelukkig uur on een goed gevulde maag te versohaffen Die het genot wil smaken van met vrucht zgne gave besteed te zien durven w j vriendelijk uit te noodigen ons te komen bezoelten in de Vogelenzang Lokaal Heil des Volks op Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag en Zaterdagavond van aS half zes tot zsveq uur Op het vernemen dat sommigen al zoer karig en enkelen lelfs geen voedsel hadden genuttigd wanneer zij om negen uur ter school kwamen besloten wij hen des morgens te 8 uur in ons lokaal te verzamelen opdat ze toch gevoed de achool kunnen bezoeken Meenende naar den wens h van allen te handelen die hunne gave ons toevertrouwden noemen wg ona met dankbaarheid De Commiaaie G DE RAADT B BELONJE B PUNSELIE H A TOEN Hiirsrerlijke Stand OEBÓRIK 1 Jan Aodriea oodcn A Uloot en H de JoDg f 2 Heodrilc oodera H dan Hertog en A Snel S Contain Wilhelmina oadera A van der Draaij en J de Keiaer Margaretha oudera S tan drn Berg en C van der Weijden OVEBt lCDENs 1 Jan 1 Spreit wed J Vermeulen 83 j 2 J van Leeuwen 6 j W van Wijlt 18 j 3 G BrenlïmaD 3 w P A Koppendraaier 7 ra C E van der Kia j 12 j B m ONDERTkOUWD 3 Jao C den Haag 2S j en S Zorg 29 Haastrecht OVERLEDEN A Sirre 15 j ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw TEMMINCK Heulb betuigen hnnnen dank voor de blgken van belangstelling bg het o erlgden van hunne Schoonzuster ontvangen Geachte Beganstigers blgven wg erkentelgkdankbaar voor het verschenen jaar met onzebeste wenschen O toegezegd in dit nieuwjaardoor J B GOED BART en Ëchtgenoote Nieuwe Visch en Pruitwinkel Mgne wederkeerige beste wenschen aan allen dio mg bg den aanvang van dit jaar belangstelling betoonden G A OODIJK Met wederkeerigen gelukwensch mgnen dank aan allen die mg bij de intrede van dit jaar blgken van belangstelling gaven W L0T8Y De Heer en Mevrouw SCHIM vas dk LOEFF BooNDKRs betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen dank aan allen die hun op 1 Januari blgken van belangstelling gaven Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank aan allen van wie hij bg de intrede van het Jaar bewgzen van belangstelling heeit ontvangen Dr A EOMEJJN Met wederkeerigen heilwensch betaigt de ondergeteekeude zgnen dank aan allen die hem bg de intrede van het nieuwe jaar van hunne belangstelling deden blgken M SPBDUT De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgnen dank voor de vele bewgzen van belangstelling op 1 Januari jl ondervonden G C FORTDUN DROOQLEEVER Met wederkeerigen heilwensch betuig ik mgn dank aan allen die mg bg de jaarsverwisseling blgken van belangstelling gaven A H van DILIiBN Mej KNaLMANN Wijdstraat VRAAGT 1 Februari een flinke Dienstbode R K niet beneden de 20 jaar BESSEITSAP bij SLOTEMAKER Co ê VVELTEB Hoogstraat M a g a z g u van CORSETTEN ONDBEGOBD en alle benoodigdheden voor de Luiermand