Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1890

w l uit dan foyer de vlammen reeds naar buited sloegen gingen in de zaal de bezoekers bedaara uiteen en namen als gewoonlijk bjj de garderobes de overjassen enz in ontvangst Berst toen z j buiten kwamen veroamen z waarom do voorstelling was gestaakt In den Oranje Vrijstaat schijnt petroleum ontdekt te zgn en wel op de farm Waterval in het district Heilbron De eigenaar de heer Heugh kreeg door het graven van een gat in den grond eenig water waarin de reuk van parafine duidelijk merkbaar was loovel als andere aanw zingen zooals olieachtige atof op de oppervlakte van het water vettig slqk enz Hij verzamelde eenig slijk in een blik hetwelk door den Mjjncommisaaris van Beitzburg verzegeld en medegenomen werd naar Johannesburg ter onderzoeking Het rapport van dit onderzoek was alleszins bevredigend te noemen en daarin wordt onder meer gecegd Op de aangewezen plaats gravende werden we een sterken reuk naar petroleum gewaar waarop wij beneden deze plek een gat maakten Het scheen au dat de olieachtige reuk afkomstig was van oen xekere zandbedding tusschen kleilagen gelegen Deze zandlaag was niet zeer breed en scheen vervolgd te worden op den bodem van een vroegeren loop der ipmit We groeven in een der oevers tot aan het water doch bemerkten geen reuk van olie in de klei waarna wij ons onderzoek instelden in den oever op onze eerste plek en we ontdekten toen een geringe bron in de zandlaag waardoor de olie vloeide Daar ons nu omtrent de zaak geen twijfel overbleef verzamelden wij in twee flesschen eenig water hetwelk onmiskenbare teekenen droeg van de aanwezigheid van petroleum De nabijheid van de oude rotsen van Blauwboeohberg en Zwartkoppies maken het waarachijnlgk dat de petroleum die onder in den grqnd aanwezig mocht zijn niet tot de oppervUkte kan doordringen en de hoogte van de omliggende landen doet veronderstellen dat juist in de diepte petrolenmbronnen zullon worden gevonden Een belangwekkend proces over de uitlegging van een huurovereeokomst werd onlangs by de rechtbank te Amsterdam behandeld In die hunrovereenkomst kwam de volgende bepaling voor m de thans aangegaan wordende huur noch gehqcl noch gedeeltelijk aan iemand anden af te taan of over te dragen dan met schriftelijke toestemming van den verhuurder Niettegenstaande dit vond de huurder goed om het door hem gehuurde huis gedeeltelijk aan anderan te verhurou Op grond van deze wanpraestatie dagvaardde hom de verhuurder tot ontbinding der bnurovereenkomst met schadevergoeding Hoewel ae feilen zelven niet betwist konden worde verzette zich de huurder tegen de ingestelde vordering op grond van art 1595 B W Het eerste lid van dal artikel bepaalt wel dat de huurder het gehuurd niet weder verhuren mag op traf van vernietiging der huurovereenkomst doch bet tweede lid van dit artikel bevat die straf niet op overtreding van het verbod eener gedeeltelijke verhuring De tweede verwering van den huurder was deze dat het niet nakomen van de bg de hoofdorereenkomst gevoegde voorwaalden bedingen geen ontbinding dier overeenkomst kan ten gevolge hat rgtuig veraakerde nogmaals dat hij tegenover den heer Morris met overleg en voorzichtig zou te werk gaan en keerde daarop naar K oert s mama in de villa terug Den volgenden morgen omstreeks acht uur wandelde Erik in dan tuin Het was een bij uitstek mooie morgen die meer dan ooit tot een wandeling uitnoodigde De gordijnen van de kamer waar mijnheer Morris sUep waren nog dicht bigkbaar nutte hg dus nog in de armen van Morpheus Daar hield een rijtnig voor het hek stii Erik dankende dat Koert en zgn vrouw er in zaten aaide naar den iarij om het hek open ta doen doch hg werd teleurgesteld in zgn verwachting Een lang flink gebouwd heer in het zwart gekleed met een ridderorde op de borst en eeu ronwbmid om den hoed stapte uit het rijtuig bleef een oogenblik opgetogen voor den officier staan en strekte toen beide handen naar hem uit ü is Koert von Berghaupt mijn zoonl Ik ben James Gray de vader van uw vrouw l Als door een kogel getroffen deinsde Wambold terug met geweld trachtte hij zichzalven tot kalmte te dwingen Pardon mijnheer zeide hij indeujk ik ben Koert von Berghaupt niet ik ben zgn vriend Koert maakt met zgn vrouw een uitstapje maar ik verwacht hem ieder oogenblik terug Dos te beter dan heb ik tijd om mij op het wederzien voor te bereiden Hoe prachtig woon hebben doch alleen recht geeft op vergoeding van eventueel geleden sohade De rechtbank vereenigde zich met het stelsel van den verhuurder overwoog dat het bewuste beding een essentieel gedeelte van de overeenkomst vormde eu dat nu de wanpraestatie gebleken was ontbinding van de huur diende uitgesproken te worden met veroordeeling van den huurder in da kosten van het gedini Voor den verhuurder was opgetreden mr Maurits B Cohen en voor den huurder mr D Simons beiden advocaten te Amsterdam In Koord Amerika is de melaatsohheid waargenomen vermoedelijk overgebracht uit de Hawaiieilandeo Officieel is geconstateerd dat te San ï rancisco eene Chineesche vrouw aan de ziekte is gestorven Kaar het schqnt z jn in het ziekenhuis aldaar nog een tiental lepralqders opgenomen terwql de gezondheidsraad gewezen heeft op de uitbreiding der ziekte in de stad Van de 10 van lepra verdachte personen die thans ter verpleging in het ziekenhuis zijn opgenomen syn drie uit Honolulu aangeroerd Men vreest dat vele gevallen vooral in de Chineesche wyken verzwegen worden en dat daarvan verspreiding der ziekte het gevolg zal zgn Te Tokio in Japan verscheen onlangs eenebrochure van profeaaor Kilue over de werkingvan aardbevingen op dieren In beschrijvingenvan de meeste groote aardbevingen wordt overden angst gesproken dien honden paarden runderen en andere huisdieren daarbij aan den daglegden Ook bij visschen is do invloed van aardbevingen dikwijls merkbaar geweest By de aardbeving te Londen in het jaar 1719 toonden roggen en andere visiohen duidelgke teekenen Tanvrees en verwarring Somtgds komen na eeneaardbeving doode en stervende visschen in hetwater naar boren Tqdens de aardbeving taTokio in 1880 gingen in één huis de katten opde vlucht blaften de honden en poogden de paarden in den stal de beschotten om te werpen Dedieren begrgpeo dus zonder twgfel dat er iets ongewoons en verschrikkelijks gebeurt Nog belangwekkender z jn de waarnemingen waaruit blgkt dat dieren kort vöór eene aardbeving onrustig worden Het is gebeurd dat de paarden dan nan de kribben steigerden de fiuanteii achreeuwden en dekikvorschrn daarentegsa ophwlden met kwaken De Japanners bewereo dat de mollen dan hunneonrust door Ijverig graven te kennen geven Nade verwoestende aardbeving in Calabrië was hethinniken van een pa rd bet balken van een ezelof het snateren van een gans voldoende om demensehen vol angst uit hunne buizen te verjagen Vele vogels toonen vctor zulk een natuurverschgnael hunne angstige stemming door den kop onder devleugels te verbergen en zonderlinge bewegingente maken Professor Hilne verkUart deze verschijnselen door aan te nomen dat sommige dieren vooral honden zwijnen en ganzen bijzonder gevoelig z ju voor de lichte trillingen die vdor het werkelijk begin eener aardschudding plaata hebben Dientengevo zou dos de onrust dezer dierenvoortspruiten uit hunne eigene ervaring die hungeleenJ heeft dat op de lichte schokken meer gevaarlijke volgen mgn kind hier tis een paradgsl Ik zond den haar Morris vooruit om mgn dochter op mgn komst voor te bereiden Ik beloofde dat ik zou wachten tot hg b j mg terugkeerde maar ik kon het niet langer uithouden Hij zal mij in dit geval moeten excnseeren Mgnbeer Morris heeft hier zjn intrek genomen sprak Erik dof terwgl hg met Jen consul den tuin in wandelde Plotseling bleef Xr James staan om te luisteren Hoort n daar in de verte geen rgtuig aankomen Zie mijnheer men gelooft zoo gaarne hetgeen men hoopt Het zou niet zoo onmogelgk zgn dat mgn kind en mijn schoonzoon op dit uur van hun reis terugkeerden Het njtuig komt nader Het zou niet onmogelijk zgn an toch wat een wonder Mijnheer ik zou mijn vermogen willen geven om op dit oogenblik de gepaste bewoordingen te vinden maar het is onmogelijk Den consul bleef geen tgd om van deze woorden verklaring te vragen Zgn geheele aandacht was op het rgtuig gevestigd dat in ijlende vaart naderde God beware mij en mgn kind bad de consul terwgl hg naar het inrijhek snelde Erik volgde hem op den voet Het rijtuig hield stil Uet portier ging open en Koert sprong er uit Met open armen naderde Erik en drukte zgn vriend aan de borst hij schreide als een kind Toen Koert uit de omhelzing van zijn vriend loskwam trof hem een ongewoon tooneel Jane omhelsde Gen nieuwigheid voor dames Een Engelsch blad geeft eene beschrijving van eene bjj uitstek practische nieuwigheid voor welker uitvinding patent is aangevraagd door eene dame Het is een parapluiehouder bestaande uit een metalen bus zonder bodem ongeveer 10 cM lang Daarin steekt men de parapluie het boveneinde van het busje sluit juist tegen het elastiek waarmede de parapluie is opgerold Aan het bmge is een kettinkje bevestigd dat mot een haak is voorzien welke men in de ceintuur ofop anderow jze om het midden kan bevestigen Verder is het geheel nog van een veiligheidskettinkjo Toorzien dat om het handvat van de parapluie wordt gesloten en tevens aan den groeten kettink is verbonden Als men op deze w jze de parapluie niet al ta ver naar voren draagt zal men er b j het loopen niet de minste belemmering door ondervinden terwijl men bg gebruik der parapluie het busje gemakkelijk in den zak kan laten glijden In de meeste modemagazijnen in Londen zgn deze handige voorwerpen te verkrijgen j misschien hebben i j reeds huune intrede ook in Nederland gedaan of zullen z j dit anders zeker spoedig doen De Zomtóoiw Ci slaat nu w j aan den ingang staan van een nieuw jaar een blik op het standpunt waarop de landbouw zich thans bevindt ia verband met de vraag of w j van vooruitgang kunned spreken of tot vooruitgang kunnen komen Let men uitiluitend op stoffelijke welvaart en op de winsten uit het bedrijf getrokken dan zijn er ongetwijfeld voordeeliger tijdperken geweest dan het tegenwoordige Let men echter ook op de w J7 waarop de landbouw gedreven wordt op de hoeveelheid en de hoedanigheid zijner voortbrengselen dan zou men hier of daar wellusht van achteruitgang kunnen spreken wegens vermindering van het per vlakteëenheid aangewende bedrijfskapitaal veroorzaakt door lageren prijs der producten of ook door mindere behoedzaamheid tengevolge Tan scherpe mededinging in het aanraarden van een bedrijf over het algemeen evenwel zijn de pogingen om door toepassing van meer beredeneerde handelwyzen terug te winnen wat door algemeen werkende oorzaken verloren wordt zeer toegenomen In dit opzicht bestaat er tan minste vooruitgang Tegenover de bewering die niet zelden vernomen wordt dat wat de Undbouw in de eerste plaats noodig heeft niet is wetenschappelgke kennis maar kapitaal om voeder en mest ta koopen en een hoogo prjj voor z jne producten merkt de laiidi Cl op dat juist hel tegeodeel waar is Hoe ongunstiger d algemeeue verhondingen z jn hoe meer het er op aankomt het eigen huia z $i $ in te richten dat daarin eenige vergoeding voor het gelodeu nadeel gevonden wordt Veredeling van dier en plant verhooging van de opbrengst bq gelgke of verminderde onkosten zij nemen wel is waar de algemeeue malaise niet weg doch zij maken wel dat de str jd daartegen beter kan worden volgehouden Het ligt dus allerminst in onze bedoeling legt de landi Cl de be eging niet alleen in Nederland doch zelfs in een groot gedeelte der wereld ontstaan om de vragen die het hart van den landbouw raken onder de oogen te zien aan te zien als iets van geringe beteekenis Het omgekeerde is waar W i noemen het vooruitgang De meeste rgken wapenen zich op verschillende wijzen on huo landbouw te beschermen Het moderne wereldverkeer de tou een vreemden heer dien h j nog niet had opgemerkt Erik nam zijn hand en bracht hem bij deze groep met de woorden Koert zie hier ia de man Dit is James Qnj de ontzettend belasterde James Gray De grootste schurk dezer eeuw is echter hier in huis en bg Godi w j zullen hem vastnemen Erik snelde de villa binnen Eerst na verloop van eenige minuten kwam de consul met z jn kinderen in huis Ood had hem bij het wederzien van z jn kind bqgestaan Jane de zwaarbeproefde was sterk gebleven Ale een dolle stormde Erik de kamer van den advocaat binnen Mijnheer Morris zat gekleed aan tafel te schrgven Mijnheer Morris het spgt mg zeer u te moeten storen Bedaard legde de advocaat de pen neder en greep naar een glas dat met een geelachtig vocht gevuld was Hij dronk het glas ledig en zeide toen zoo kalm mogelijk MijnheerI wat u mij in uw opgewondenheid wilt mededeelen is mij reeds bekend alle opheldering is overbodig Ik heb den consul gezien ik heb Koert von Berghaupt en zgn vrouw gezien ik meen dat deze mededeeling genoeg zegt Het was voor mg gemakkelijk ik behoefde slechts de gordgnen ter zgde te schuiven en door het venster te kijken Wordt vervolgd zettende uitbreidinj der vervoermiddelen heeft de oude verhoudingen omgekeerd De hekken zijn verhangen ook in Nederland maar hier nog niet genoeg Er zgn ook bg ons vragen aan de orde gesteld die de aandacht op den landbouw vestigen De invoering van graanrechten en de zoogenaamde landnationaliaatie achten wjj daarvan de belangrijkste De eerste omdat z j een praktisch belangrijke zijde heeft die de landbouwers wakker schudt en de kooplieden te wapen roept de tweede omdat zij zich een wetenschappelijk kleed aanhangt dat iets nevelachtigs er aan mededeelt waardoor de wetenschappelijke wereld eu de vrienden of leiders der arbeidersbeweging er e meer nota van nemen Wij spreken hier geen oordeel over deze vragen uit doch wgzen er slechts op als verschijnselen die aan den eenen kant onze bestuurders en leiders noodzaken een plaats aau landbouwoangelegenheden in te ruimen eu aan den andereu kant de landbouwers zelf opwekken tot het verkrijgen van een helderder inzicht in bun bedrijf waar dit raakt aan de belangen van het algemeen W j zien daarin vooruitgang vooral ook omdat er een drang in ligt voor den denkonden landbouwer naar meer voorlichting en meer ontwikkeling want de vrees is zeker niet ongegrond dat men te eeniger tgd b j die vragen zou beschikken over den landbouwer b j hem en zonder hem De Landb Ct doet uitkomen dat onze landbouwers zioh zeer weinig laten gelden De landbouw heeft niet alleen recht op een evenredig aandeel in de zorgen van dan staat maar behoort daarbg een eerste plaats in te nemen Van dat standpunt zijn wg nog ver verwijderd doch van de landbouwers zelf zal het voor een groot deel afhangen of men ook hierbg spoedig tot meer vooruitgang komt In de eerste plaats echter behoort do landbouw aan eigen ontwikkeling te arbeiden Het is niet voldoende met klachten te komen b j den Staat en zgn hulp te vragen in den nood Er moet eerbied worden afgedwongen voor de kracht der argumenten steunende op waarneming in ruimen kring en er moeten voorbereidingen worden gemaakt om die klachten te brengen tot ooren die niet lijden aan Oost Indische doofheid Voor de arbeidsbeweging hebben zich enkele leiders het zwaard aangegord Zjj hebbeo gewezen op hunne nooden en zij hebben het arbeidersvraagstuk verheven tot de sociale quaesiie Dat moet immers met den landbouw zoo niet gaanP De landbouw behoeft immers niet te bedelen om zgn recht als een aalmoesP HU is werkgever geen arbeider En zijn bedrgt heeft gelukkig reeds nu van het begin tot het einde aan wetenschappolijkon grondslag De landbouwer moge het weten en hg mag er trotsch op zgn dat de grootste geleerden hebben gearbeid en nog arbeiden aan de ontwikkeling van zijn bedrgf De levensleer zoowel van plant als dier dankt hare meeste vorderingen aan hen die landbouw ouderzoekingen deden Als doze kennis meer et eigendom is van het algemeen zal ook meer het besef levendig worden dat leniging van den landbouwnood in de eerste plaats moet worden verkregen door het streven naar verbetering van het eigen bedrgf om daarmede te beter te kunnen wachten op de beslissing van economische vragen en dat voor het een zoowel als voor het ander moet worden gearbeid aan eigen ontwikkeling als onmisbaar voor eiken vooruitgang Een geding dat 470 jaren gedaurd heeft werd deze week te Neutra in Hongarge ten eindo gebracht Het liep over de nalatenschap van een in 1419 overleden bisschop van Neutra waarover men toen al gestreden had Zgne bezittingen vielen echter in handen van de Turken doch toen dezen uit het land verdreven werden gingen de erfgenamen van den bisschop elkander de nalatenschap opnieuw betwisten Deze bedroeg aanvankelijk ettelgke millioenen maar door verschillende omstandigheden ia den loop der eeuwen vooral door de proceskosten viel er thans nog maar 22000 gulden te verdeelen die aan 2000 erfgenamen werden toegewezen Engeland is nog steeds een der landen van groote erfenissen Dit bleek weer in 1889 Er stierven 9 personen die ieder meer dan ƒ 6 000 000 nalieten 27 die meer dan ƒ 8 000 000 waard waren en verder een groot aantal edelen landeigenaars kooplieden en fabrikanten wier erfenis meer dan 100 000 p st bedroeg De bankier Charles K Norman van Baring Brs liet ƒ 10 896 000 sir Daniel Goooh voorzitter van den Great Westernspoorweg ruim ƒ 7 840 000 na De rijkste der overledene pairs was de graaf van Leven and Melville voor een bedrag van 6 310 692 Op hem volgen de graaf van Badnor met f 3 462 576 graaf Portman met 2 929 204 enz Bovenaan de Igst van andere landeigenaars stond lady Ossington die 4 928 000 naliet kolonel Tomline met ƒ 4 243 116 en nog een 6 tal anderen wier erfgenamen allen meer dan 200 000 p st te verdeelen hadden Van de fabrikanten lieten Wm J Cookson ruim 7 000 000 Julius Behrens te Manchester 6 043 804 mevr Platt 4 944 000 un anderen ruim 3 0000 000 na James Jamison een brouwer te Dublin verblgdde zgne erfgenamen met bgna 6 millioen gld De voorbeeldigsteu van alle erflaters warw intusschen John Bylands en sir William Pearce millionnairs d w z in ponden sterling Zg vermaakten onderscheidenlijk aan de erven ƒ 30 898 064 en 12 828 000 gulden Tot de groote erfeui sen behoorde ook die van kolonel Mac Murdo don bekenden ondernemer van den Dolagoa spoorweg ƒ 4 779 360 Zes erflatingen van buitenlanders in Engeland waren van belang De voornoamate daarvan waren graaf Greffulhe met bgna ƒ 8 000 000 en Theodora Uarthez met bgna 4 millioen Onder de kunstschatten dieteLaeken in de vlammen zgn opgegaan moeten vermeld worden een prachtige schilderij van Hobbema en kostbare doeken van Van Dgck De gobelins die een waarde van twee millioen vertegenwoordigen zgn niet verbrand maar overigens zgn alle kostbaarheden door het vuur vernield waaronder ook de boekerij welke door Napoleon in het Falois to Laeken was bijeen gebracht vóór zgn veldtocht naar Busland Tgdens de receptie in het koninklijk Paleis te Brussel kwam daar een telegram aan omstreeks te een uur slechts melding makende van een schoorsteenbrand Maar nog geen half uur later was het onheil in al zijn omvang te Brussel bekend en de genoodigden op de receptie begonnen op gedempteu toon er elkander over te onderhouden De koning bleef evenwel met de receptie voortgaan terwgl de koningin zich naar Laeken spoedde Na daar de verwoesting in oogenschouw te hebben genomen in hare vertrekken was niets gered kunnen worden ea op dat oogenblik bezat z j zelfs niet het geringste stuk kleeding of linnengoed buiten het toillet dat zg aan bad kwam de koningin in haar pooey wagentje naar Brussel terug en kwam onderweg den koning tegen die na afloop zijner receptie naar Laeken snelde zonder hoop te hebben dat van zijn geliefkoosd verblgf waarvan hg de vlammen boven de boomen van het koninklijk park zag uitslaan iets gered zou worden De koning wandelde om de vuurzee gevolgd door zgn officieren vervolgens ziende dat hij er niets aau veranderen kon keerde hg te vier uur naar het paleis te Brussel terug Omtrent do eerste pogingen tot redding in het werk gesteld deelt de Re orme het volgende mede Twee bewoners van Laeken die op den straatweg voorbijgingen ontdekten het vilur zij waarschuwden onmiddellijk de wacht der grenadiers De man die in het paleii belast was met den dienst der bluschmiddelen trachtte in vereeniging met de heeren Beper Nagels Boels en een redacteur van den Reveil du Laeken de eerste hulp te verleenen Genoemde heeren drongen in het kabinet des konings door aan het uiteinde van den rechtervleugel gelegen en uitziende op deu straatweg waaruit zij de correspondentie van Zijne Majesteit zgn kleine bibliotheek en het zilverwerk van bet paleis dat in houten koffers geborgen was in veiligheid brachten Over de oorzaak van het ongeval is nog weinig te zeggen Het verwarmingstoestel dat naar sommiger meening den brand veroorzaakte stond boven de vertreklÉen waar Leopold I stierf en waar later prins Budolf van Oostenrgk de bruidegom van prinses Stefanie logeerde Ueze vertrekken waron in den laatsten tgd onbewoond wegens de droeve horinneringeu daaraan verbonden Het verwarmingstoestel diende voor verwarming van badwater voor een badkamer op de rezde chaussée de schoorsteen ging door de vertrekken van prinses Clementine naar het dak Het paleis verkeerde in zeer slechten toestand inwendig waren slechts twee steenen muren het overige was alles planken beschot Er was juist begonnen met een belangrijke restauratie van sommigen gedeelten De koning had reeds langer dan tien jaren op verbetering van den toestand aangedrongen Te Laeken waren wel eenige handspuiten maar men bemerkte al spoedig dat hun vermogen niet groot genoeg was om het dak van het paleis te bereiken Bovendien waren de brandweermannen zeer ongeoefend en de Brusselsche brandweer werd zeer laat gewaarschuwd De brandweer uit de voorsteden van Brussel kwam ook met troepjes aanzetten De brandweer van Koekelberg werd gedurende drie kwartier door den grenadiers opgehouden aan het hek van het paleis De Beforme is zeer ontevreden over de handelingen van de militaire autoriteiten die zeer spoedig de idiug van de brandweer op zioh namen Terwgl het kasteel branddewerden de toegangen door soldaten afgezet en moesten de karabiniera in werkkostuum de perken bewaken opdat het publiek niet op bet gras zou loopen De militaire hulp heeft het blusschen meer belet dan meegewerkt om ieta te behouden Het kasteel te Laeken was niet verzekerd Het geheele verlies is niet te begroeten maar bedraagt verscheidene millioenen Volgens eene mededeeling in een wetenschappelijk tijdschrift beeft een Franschman de heer A Bommier een ontdekking gedaan die voor de verbetering van wgn groote gevolgen hebbeu kan Pastuur wist reeds dat men aan bier den smaak van wijn kan geven als men het laat gisten met wgngist en dat wgn die met biergist gistte een biersmaak krggt Hieruit zou af te leiden zijn dal de smaak afhankelijk is von de gebruikte gist waaruit men de gevolgtrekking kan maken dat iedere wijusoort den smaak eener betere soort kan krggen als men bij het gisten gist van eene betere soort gebruikt Doch hierbij stuit men op het bezwaar dat eerst de eigen gist gedood moet worden om de werking der bggevoegde gist niet te hindereu en elk middel dat men hiertoe beproefde werkte nadeelig op den wgn Nu heeft Bommier ontdekt dat gist die reeds aan het gisten is voort blijft gaan zelfs als ze in zulk een lage temper atuur gebracht wordt dac de zaden van de in den wijn aanwezige gist en schimmeiplantjes niet ontkiemen kunnen Als dus versch druivensap bg eene zoo lage temperatuur in aanraking gebracht wordt met reeds gistende gistkiemen van eeu betere wgnsoort komt deze gist alleen tot groei en blgft de eigen gist werkeloos Proeven door Bommier in deze richting genomen garen eeu gunstig resultaat Hij bracht gewone chasselas in aanraking met gist van fijnen witten wgn uit champagne en die van rooden wiju uit Cote d Or b j eeu temperatuur van 22o Oelsius met het gevolg dat de mindere wgn na een gisttgd van 10 14 dagen geheel den geur der fijne wijnen had gekregen Nog beter was het resultaat bij een proef waaraan hij na drie dagen gistens zooveel suiker had toegevoegd dat de chasselas die arm aan alcohol is na geëindigde gisting ook in alcoholgehalte met de fijne wgnen gelijk stond Harts verscheurende tooneelen zijn lederen Woensdag aan het station te St Petersburg te zien Dan worden de bannelingen naar Siberië met den Nioolai spoorweg over Moskou naar de verzamelplaatsen gevoerd waar de groote transporten worden samengesteld Verleden Woe sdag werden 208 bannelingen verzonden Een hoop schreiende vrouwen on grijsaards waren aan het station en maakten den indruk dien deze bende gladgeschoren in grijslinnen gokleedo en met zware kettinieu geboeide ongelukkigen maakte nog verschrikkelijker Het was pgnlijk om te zien hoe de vrouwen langs het perron den vertrekkende trein naliepen om nog eens de mannen en vaders te zien die daar voor altijd van hen heengingen En dat is eiken Woensdag weder hetzelfde eu eiken Woensdag kan men daar het volgende roerende tooneel waarnemen Een grijsaard staat dan aan het station en deelt aan de bannelingen en aan de soldatengeleiders wittebrood uit Vroeger gaf hg aan eiken gevangene 10 kopeken mede maar dat is thans verboden Geen Woensdag gaat voorhg dat de oude man daar niet is met zijn groeten broodmand Niemand weet wat hem daartoe aanzet en waarschijnlgk zal de roman die het leven Tan dezen weidoenden grgaaard omhult wel nooit geschreven worden Boiteolaoilsch Overzicht In Spanje is dan ten slotte de ministerieele crisis welke zoo lang dreigde een feit geworden Hoe ook Sagasta getracht heeft zgn collega s tot zijn denkbeelden over te halen het heeft hem niet mogen gelukken hen te overreden Men is het onderling niet eens kunneti worden en Sagasta heeft de koningin regentes het ontslag van het geheele ministerie aangeboden Koningin Christina die het ontslag der ministers heeft aangenomen verzocht daarop Sagasta ten paleize te verschgnen teneinde met haar over deze crisis in overleg te treden Bovendien verzekerde zij hem dat z j het volste vertrouwen blijft stellen in de liberale partij In t algemeen gelooft men ook niet dat de koningin Sagasta zal laten vallen Waarschgnlgk wordt het geacht dat z j den aftrederden minister president met de vorming van een geheel nieuw kabinet zal belasten Hoe dit zal saamgesteld zgn of eenige der ontevredenen van de groote groep Martos LopezDominguez een zetel ie het nieuwe ministene zullen vinden blgft nu de groote vraag Indien het hem