Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1890

Donderdag 9 Januari I 4115 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzendlDK van advertentiën kan gescbieden tot éto Hor des namiddags van den dag der uitgave dat taasohen de zuidpunt ran Portugal en de Earazee niet meer dan 6000 K II liggen SSot mlft INGEZONDEN Aan de Ee4actie der Goudache Courant Mgnitêr de BedaeUur Met genoegen en ingenomenheid lag ik uit de Chnultcit CtmraiU ran heden dat er zich tegenwoordig iemand in Gouda berindt die roornemens lain korte acheteen de geaehiedenis der Latgnache school aldaar te leveren Wegena mijne liefde voor de plaata waar ik zooveel heugelijke levensjaren doorbracht en werkzaam was zal het mij zeer aangenaam zqn voortdurend van die schetsen on ik hoop dat er nog vele volgen zullen kennis te nemen Edoch ik kan en mag het U en den my geheel onbekenden Heer K niet ontveinzen dat er in zyn aangegeven beweegreden daartoe eene zinsnede voorkomt die mg zeer onaangenaam beeft aangedaan Wanneer hg van Walvi en zgn algemeen bekend werk beweert dat deze in zgn hoofdstuk over de scholen in Gouda wat heol beknopt Is geweest en mij den lof geeft van meerdere uitgebreidheid in mgne bewerking van het 3e deel van dt Langt tan Wyngaerden gackiedenu en betckrfvmg der ttad van der Goude dan laat hg er onmiddelgk op volgen de Heer Scheltema verdient voor dit onderdeel van zgn werk niet al te t eel vertrouwen Wat bedoelt de heer K hiermede Dat ik ter kwader trouw ben geweest in de vermelding van het een of ander Bat ik te los over de zaken ben heengeloopen Maar in ieder geval bevatten die woorden een lastige waarschuwing voor den lezer en een leelijke verdachtmaking bij dezen van den achrgver van dat boek Die mag men maar niet zoo in eenig geschrift en nog veel minder in een onder de oogen van het publiek verachijnend dagblad laten drukken Uf wil men dit dan is men ook verplicht hiervoor deugdelijke bewijzen aan te voeren Ik verzoek daarom bg deze den Heer K vriendelijk maar tevens dringend dat hij zieh over die zinsnede duidelijk verklare en de ter staving van den inhoud noodige bewijsgronden levere iu een der volgende nommers uwer Courant In afwachting en na U Mijnheer de Redacteur bij voorbaat reeds voor de plaatsing dezer regels bedankt te hebben noem ik mg hoogachtend Uw Dw Dienaar N SCHELTEMA Boetend predikant en OudArchivaris van Gouda PETROLEUM WOTREai GË y van de akelaars C ntzlaar Schalkwijk te Kotterd n De markt was heden vast l oco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 50 a 8 55 Januarilevering ƒ 8 45 MurKerlijke Stand GEBOREN 2 Jia Heleoa Aiim ooder H V er eer ea A II Oysmin 4 Hobertaa ofideri J M d ioDg en G G raa Maoater 5 Coraelia atrina oudfTi i vaa der la n C C Glaib ek 6 Jacoba Malbllda oadera A M Spec en J C de Groil Nealtje Coracha oaders H Boon en N Verkerk OVEBLEDKN 4 Jan J Zaart weJ A Verhoef 73 6 O Hilgera 3 m H Hobbel 72 J 7 O de Held 53 3 m ADVERT ENTIËN Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mijn faartelgk geliefden Echtgenoot betnig ik bgdezemgnen weigemeenden dank Wed J J va LEBUWEN Bcgn DAIIEBETÏÏIGING Onzen dank betuigen wg hierdoor aan Heeren DIRECTEDEEN der Stearine Kaarsenfabriek cGonda te Gouda voor de stoSelgke verrassing bg de plaats gehad hebbende jaarsveiwisseling Dat genoemde fabriek steeds meer en meer in bloei moge toenemen is ons aller wenscb i Hbt VaotiwEH fcK Meisjesïeesoheei Met wederkeerigen beilwenach betaigen de Heer en MeTionw D A DÜPPER Aïn hun hartelgken dank roor de vele big ken van belangstelling bg de jongste jaanwisaeliog onderronden Haattreckt Janoari 1890 Onder wederkeerigen gelnkwensch dankt ondergeteekende hen die hem bg den aanTang van dit jaar Ugken van belangstelling garen M I MOIJENAAB Waddinxveen 7 Jannari 1890 De Nederlandsche Maltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert MaUot in Stroopvorm ten gebmike van Bierbrouwers 4ït nmakers Kotk Banketen Sutierbakkers rlooiers S roo 7fabriekanten en BoterAomstroop Verdere inlichtingen bg J I M Dü DOK T UEEL Amatel 2hO Amtterdam J H BRÜMMELHOF Bergen op Zoom G WITTERMAN8 F T BAAR Deume J R BOELEN Duren 3 J VAir UIJE Flnweelen Singel flouda W P VERGROESEN Koningstraat 6 Haffe J TAN DEN HEUVEL Breedehaven 238 e Hertogenboich P SWILDEN8 in Bakkerswaren Leeuwarden J MAJOIE Heike TiWurg en tevens verkrggbaar bg C MOERBEEK Prinsfaendrikskade Amiterdam D J DB fONGH Oeverstraat Arnhem 3 C A LOONEN Bergen op Zoom C LUNENBURG Turfmarkt Gouda P SAUEBBIER Haven J DOLLEKAMP Geest 56 Hoge W F HAMAN ie Z Markt Middelburg 3 FELKAMP Jonkerfranastraat Rotterdam H J TAH UZENDlJK Thorbeckestraat Z fo Generaal Agent De Directeur C BREDAEL Breda C J C HüOGENDIJK Een ZniTDEEMEISJE GEVRAAGD Adres J GERRITSEN Groenendaal H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in Eoffie en Thee Wederom ontvangen Priin a Wilte Suiker 25 et per 5 Ons Probeert mgne THBE SOORTEN van 0 80 ƒ 1 1 1 25 en 1 50 deze zgn geurig zwaar en goed waterhoudend Depóthouders g evraagd J VVELTEK Hoogstraat M a g 8 z g n van C0U8ETTEN ONDERGOED en alle benoodigdheden voor de Luiermand IMieiiwe Dassen en HANDSCHOENEN A V OS Az ïfleiweg S 73 en 73 Ds 8CHIN MN DER LOEFF is door ongesteldheid verhinderd deze week verder te CATECHISEEREN Algemeeo erkend als bet besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooaU het tos worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleeaoh onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker voorkomen eo genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dp P o P P s Anatherta in aanmerkelijk vergrootte fle chen voor 60 ents ƒ I ÏO en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP g Tuidpoeder of Tandpanta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP a Tandplombeersol l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortrefifelijk voor baden iVenus zeep en Zonnebloemen zeep POrrS ekrUUUlseerde en Transparant Clycerluezee en zgn de fijnste Toilet iin gozondheulszeopcn welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen t De namaakselt van Anathefin Ifondwatei verwoesten de tanden binnen korten tijd I r J G POPP Weenen Depou te G0UD J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkel van Nederland Men verlange uitdruHeiyt Dr POPFi echte Pref vaten en neme g ene andere aan IIMDOOIINS EeltknQbbelg Hoornvltea Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn t verooraaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Vrija per flaeon met penseel 30 eta Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de bandteekening van A v TUIJLL Alom te bekomen HE mim BLAZEN of de bescbrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote ofSt Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOOK CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Sociëteit ONS GENOEGEN 4e Ahonnementi VoortteUing DONDERDAG 9 JANUARI 1890 Kon Ver cHet Nederlandsch Tooneel De Strp om het Bestaan Strugg le for life Tooneelspel in 5 Bedr van ALP DAÜDET Aanvang 7Vj uur 8 Gewone bepalingen en prgzeu I Gouda Snelpersdruk ran A Beinkman ZoON De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeooderlgke Nommers Yl CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Januari 1890 In de zitting der Eatterdamsche Arr Eeohtbank van gisteren werd veroordeeld H P meubelmaker te Gouda bekl van mishandeling tot 5 dagen ge Maandag morgen ia te Waddiniveen het lyk opgehaald van zekeren van B schipper op Gouda welke reeds geruimen tijd spoorloos verdwenen wa Bij het betrekken van eeoe nieuwe en pas geschilderde woning heeft men gewoonlijk te kampen met het zoer merkbare ongerief der verfluoht Nadeelige gevolgen zijn hiervan wol niet te duchten mit er goed gelucht efi de schilders het gebruik van verf met loodbaais niet te ver hebbengedreven maar toch kan het te pas komen alsmeu d t kleine ongemak weet te verhelpen Daartoe plaatst men in de vertrokkep waar de Terfluoht heeracbt hier en daar schotels met water waarbijniet al te weinig zwavelzuur is gedaan Dit waterworde twee of drie dagen lang dagelijks verversoht Na verloop van dien tijd heeft het water al de uitwasemingen der verf in zich opgenomen en zal men eene lucht meer bespeuren Zondagêblad Bij het bestuur van het congres dat than te Brussel wordt gehouden tot het bestrijden der slaverny is een verzoekschrift ingekomen over een belang dat in nauw verband staat met het doel van het congres Het verzoek gaat blijkens een afdruk die ons is toegezonden uit v n de Britsche commissie dis het verwilderen tracht tegen te gaan van iulandsche rassen door sterke dranken Deze commissie waar FEVILLETOK iUU iet EngeUch 1 Wie Violet Howart is de lezer zal het aanstonds en verder in den loop van dit verhaal ervaren Vooraf zij derhalve slechts dit ééne gezegd dat het een moedig vastberaden jong ding was in alle opzichten bekwaam en dan ook voor verschillende vakken van onderwijs gediplomeerd maar bij dat al had zij èn om hare jeugd èn om haar tot nu toe afgetrokken studieleven geenerlei levenservaring In spijt van haar verstand was zij onschuldig en goed geloorig en nieuwsgierig als een kind De groote teleurstelling voor haar op het oogenblik waar p wij met haar kennis maken was dat zij in het groote Engeland maar geen betrekking kon vinden om uit hare Jamelijk bekrompen omstandigheden te geraken Zij wilde bij voorkeur als gouvernante optreden doch de enkele familién ivsarmode zij met behulp van advertentiën in aanraking kwam wezen haar af omdat zij te jong was Daar komt haar te Londen waar zij woonde de Time in handen met eene advertentie waarin eene gouvernante gevraagd werd met de bijvoeging jeugdige leef tgd lal tot aanbeveling ttrekién van do hertog van Westmmster eerevoorzitter is herinnert hoe op het congres van Berlijn in 1885 do wenscb is uitgesproken dat alle mogendheden die eenigen invloed of gezag hebben in de Congostroek zullen waken voor het behoud der inlandsche bevolking en de verbetering van haren zedelijken en stoffetijken toestand bepaaldelijk door bestrijding van slavernij on slavenhandel Zy merkt op dat een der grootste hinderpalen tegen do ontwikkeling dier bevolkingen is gelegen in den handel in sterke dranken welke in een groot deel van de Afrikaansche landen wordt jedroven Keeds hebben de Parlementen der twee groote mogendheden van Europa zich aangesloten bij den wensch dat door gemeenschappelijk overleg de belangen der beschaving worden in acht genomen bij de regeling der handelsbelangen De commissie veriracht daarom dat ook de conferentie nu te Brussel vergaderd zich zal aansluiten bij haar streven om den drankduivel in Afrika te bestrgden Uit een groot aantal feiten door haar verzameld b jkt hoe vreeeelyke gevolgjm de handel in sterke dranken in vele deelec vaa Afrika gehad heeft Aan den anderen kant is het bekend dat door een groot gedeelte van dat werelddeel thans feitelijk sterke dranken niet worden gebruikt omdat de godsdienst der bevolking onthouding daarvan voorschrijft en omdat vele inlandsche hoofden ook zonder Mahomedanen te zijn zich er tegen verzetten Nu reeds in Europa een merkwaardig voorbeeld is gegeven van bestrijding van het misbruik namelijk het traotaat tot het tegengaan van drankhandel onder de visachers op de Noordzee vertrouwt de Britsche commissie dat de conferentie zal willen besluiten ook voor Afrika gelijksoortige bepalingen te ontwerpen in het belang der beschaving In de Time van Zaterdag jl vindt men een zonderling ingezonden stuk over de verhouding van Haastig knipte zij de advertentie die met dit bijschrift was voorzien uit het blad zij was achttien jaar en hare jeugd was gelijk gezegd tot nu toe overal het struikelblok geweest waardoor zij geen betrekking had kunnen krijgen Deze advertentie daarentegen beschouwde jong zijn als eene aanbevoling Zij schreef onmiddellijk aan het opgegeven adres en sloot haar portret benevens eene opgaaf der vakken van onderwijs waarvoor zij diploma had daarbij in Eene week later was zij naar Geldham Norfolk op reis om aan een meisje van zes jaar les te geven tegen een jaarlyktch salaris van vijfen dertig pond met kost en inwoning De correspondentie was door den vader harer aanstaande leerlinge gevoerd Hy schreef in zyn laatsten brief dat hij haar vaa het station Beaconsburgh het marktstadje dat het naast by Geldham lag zou komen afhalen Omstreeka vijf uren s namiddags in het begin van Augustua zat zij bevende van opgewondenheid voor het raampje van haren waggon toen da trein langzaam het atation van Beaconsburgh binnenreed Zy zag het plein rond daar atonden maar weinig manschen en onder dezen kon zy niemand ontdekken die eenigszin beantwoordde aan het beeld dat zij in hare verbeelding van haren toekomstigen heer had gemaakt Daar waren een paar forsche mannen met roode wangen die er als oen paar echte boeren uitzagen een eind verder stonden twoe heeren bezig een groeten hond tot bedaren te brengen het beest sprong en blafte met geweld tegen het log gevaarte ADVBRTENTIKN worden geplaatrt van 1 5 regels l 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Engeland tegenover Atjeh De heer Th Gibson Bowles schrijft daar naar aanleiding van ongunstige berichten welke dat blad over onzen toestand tegenover de Atjehers behelsde dat hij al 16 jaar geleden heeft voorspeld dat dit dappere volk nooit sou worden onderworpen Deze voorspelling beteekent natuurlijk niet veel en hoeft in Engeland ook geen geloof gevonden omdat men nergens beter dan daar weet hoeveel tijd vaak emoeid is mot de onderwerping van Indische volksstammen De heer Bowles doet echter meer hy beweert zooals hij reeds in 1874 tegenover den minister Gladstone had gedaan dat Engeland krachten het tractaat met Nederland in 1819 gesloten verplicht ia Atjeh tep eu aanvallen te beschermen Dat tractaat meent hij is Engeland nog altijd verplicht na te leven niet alleen ter willé van bet recht maar ook omdat het bezetten van Atjeh door de Hollanders alleen dienen kan om dat land te bewaren tot don tijd dat èn Nederland èu de Nederland ch6 koloniën een prooi zullen worden van Duitschlands groeten muil De heer Bowles is wel zoo goed zich te heinneren dat in 1871 een nader tractaat is gesloten tusschen Engeland en Nederland Maar hy beweert dat die overeenkomst onbestaanbaar was en een schending bevatte van hettractaat van 1819 Inderdaad een vreemdsoortige opvatting van tractaten I Welke landen zouden ooit een tractaat willen sluiten al zij zich niet de bevoegdheid voorbehielden daarvan met onderling goedvinden later af te wyken Engeland heeft in 1819 geenerlei verplichtingen op zich genomen tegenover A eh wel tegenover Nederiand en beide staten waren volkomen gerechtigd in 1871 in het belang van esn goed koloniaal bestuur den toestand te wijzigen die in 1819 in het leven was geroepen maar niet langer raadzaam werd geacht Engeland liet aan Nederland de vrije hand op Su dat op de rails was komen aanrallen Zij stapte uit en sprak met den stations chef Daar is de heer Baynar zelf dame zeide hij naar de beide heeren met den hond wyzende Eén van hen zag rond als zocht hij iemand ea zeer bedeesd richtte aj hare schreden tot hem Hij acheen verlegen te zy n toen zy n oog op haar viel maar in het volgende oogenblik nam hij den hoed af en vroeg met een vuurrood gelaat Mejuffrouw Howart J a antwoordde zij met eene buiging en thans óók blozende Mag ik u verzoeken mij uwe bagage aan te wyzen Zij was verwonderd en eigenly k ook een weinig verlegen in den heer Kayner iemand te zien dS zooveel minder deftig was dan zy zich hem had voiw gesteld Zy volgde hem om hare bagage te halen Het rijtuig wacht buiten Laat mij uw tasch dragen zei by Zij liep achter hem aan het station door Zoodr zij buiten kwamen begonnen drie of vier grtwto honden tegen hem op te springen en tegen haar ook Koest Eovar Koest Luke Weg daar Trav zeide hij de stem verheffende Het had haar al aanatonda getroffen zulk e n rijk muzikaal stemgeluid als hy had toen hy straks het woord tot haar richtte Thans hennnorde zij zich den nadruk waarmede hy in zyne correspondentie over muriek had gesproken en daaruit leidde tij af