Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1890

IN 4116 Vrijdag 10 Januari 1890 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe insending van advortontlön kan geschieden tot 66d uur des namiddags van den dag der uitgave Sociëteit ONS GENOEGEN 4e Abonnementê VooretelUng DONDBBOAG 9 JANUARI 1890 Kon Ver Het Nederlandsch Tooneel De Striódom het Eestaan Struggle for life Tooneelspel in 5 Bedr van ALP DAÜDET Aanvang V uur BV Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelpersdruk van A Beinkman ZooK ui bekend maken een eren belangrqk ah boeiend boek belooft w worden INGEZONDEN Aan de Kedactie der Ooudsche Courant Mynieer de Stdactnrf De hoer J N Scheltema rottend predikant en oad Arehivaria van Gouda heeft mg in Uw nummer van gittsren uitgenoodigd om mg eenifszina duidelgker te Terklaren orer eene zinsnede die oorkomt in de door mij geschreren schets orer de gesohiedenis der Latgnsohe School Ik heb nl gezegd dat de heer S nitt at te veel vertrouwen verdient wat aangaat die bladzijden Tantijn bekend werk waarin hg de geschiedenis der Lat School behandelt 1 Ik bedoelde natuarlijk daarmede dat de heer S in dit onderdeel an zgn werk niet zeer nauwkeurig dus niet al te betrouwbaar is De heer S vraagt mq ora iewyte Ik meen dat reeds een treffend bewqs door mij in mgne ohets gegeven is Immers had de hver S rdór hq Walris op dit punt ging bestrqden van de door mij aangehaalde vroedschapsiesolutien kennis genomen dan zou hij niet met zulk eene beslisthe d hebben kunnen beweren dat de Lat School eerst van het jaar 1573 dagteekent Verdere bowqteu kan ik thans niet geven zonder uitvoerige bespreking van datgene wat ik in mqne volgende schetsen van plan ben mede t doelen Ik zal düs daarmede wachten totdat de betreffende punten aan de orde rijn Naar ik hoop zal de heer S dan later zelf wel inrien dat hq in dat onderdeel van tqn werk niet al ta nauwkeurig is geweest Intusschen wil ik gaarne erkennen dat het nietal te moeilijk is om in speciale ooderdeelen vaneen eenigszins uitgebreid werk onjuistheden te ontdekken En daar iedereen dit wel met mij eens zal zijn zal de beer Scheltema toch wel geen oogenbl kgelooven dat mgn beweren omtrent de mindere betrouwbaarheid van een zeker zeer klein gedeelte vanzijn werk eenige afbreuk zal doen aan den goeden naam die de heer S als beoefenaar der Goudache geschiedenis rich ook buiten de grenzen dezer stadheeft mogen verwerven I Onder dankzegging voor de ptaataing Uw I w Dienaar L A KESPER GoDDA 8 Januari 90 PETROLKUM NOTEERINGEN van de Makelaars CaBtzUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast I ico Tankfttst en geïmporteerd fust ƒ 8 55 a 8 55 Jonnarilevering ƒ 8 45 September October Kovember en December levering ƒ 8 50 ADVERTENTIÉN Met wederkeerigen heilwenich betaigen de Heer en Mevrouw D A DüPt ER Aw hun hartelöken dank voor de vele blgken van belangrtelling bfl de jongstejaarswiaseling ondervonden Haattrecht Jannari 1890 Sociëteit Ons Genoegen CommissariBsen der Sociëteit € 0h8Gbnoegb brengen ter kennisee van EB Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bfl gelegenheid van de 4 Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 9 JANDARl 1890 Oe 80CIBTISIT van de avonds ZB8 VVn af zal GESLOTEN xijn Namens het Bestnar J C US8BL8TUN Secretarie Gouda 8 Januri 1890 TE Sm OBVBAAQS tegen een nader te bepalen tfld 2 GEMEDBILBEBDE KAMERS Conditie mondeling te bespreken Adressen op te geven aan de Boekhandelaars J va BBNTDM ZOON Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpijn af tot de voorafgaande kenteekenes van apoplexie hersensberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zq door het gebruik maken van den eeovoudigston weg namelqk langs de huid eene pbysiologische ontdekking gedaau heeft die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zq in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blqkt te zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen en berust op d ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasscblng van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellUk aan het senuwgestel medegedeeld Met deze geueesw ze werden werkolgk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUW LIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnen korten tqd reeds de 2le druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere tberapi en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenscbappelqko verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewqd zyn zoomede afsotirift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P MéDlÖre med dr profeSSOr aan de polikliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet kranksinnigen gesticht te Cliarenton Sanftfitsrath Dr Cohen te Stettin Orossmonn med dr arrond arts te Jönlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering lutsteel Ontenfels Bad Ems Oarsea med dr geneesheer directeur der galvano tberapeutisobe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaob med dr te Cforfu Dr Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiöne et de Santé in Frankrük en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtlgbeid lijden waarvan de kenteekenen zijn chroniwhc hoofdpijn migraine schele taoofdpljn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid licbameliike onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getrollen werden en nog lyden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselitke zwakte verzwakking van ge beugen enz en zg die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do bekende middelen als onlhoudings en koudwatorknur wrijven eloctriseoron stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die VTOeS geVOelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verachijoselen als zich aanhoudend angStlg voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpUn met duizeligheid flinkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan al deze drie categorien van zenUWlUderS als ook aan jOUgO mei OS lijdende aan bleekzucht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUUm voorkomed wordt dringend aangeraden zicb het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door Box WEISSMANN s Kkben in Vilshofen Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAIN WElSSMANiN Oud Offlcier van gezondheid eere Iid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLE8AJI t Co Heiligeweg 42 Ambem J de BEYEB Agent der Scheepvaart Courant Bqnkade 71 B ttertem F E van SANTE KOLFF l trecht LOBRY PORTON Oudegracht bq de Gaardbmg F 160 Op de laatste hygienisch medische Tentoonstelling te Oenl werd de Weissmann sohe geI neeswQie door de mMische jnrj met een Zilveren Medaille bekroond Dienstbode Door ziekte der tegenwoordige wordt tegen 1 FEBR a st een flinke DIENSTBODE gevraagd door Mejnffr HUlNCK Hoogstraat ADVERTENTIÉN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dad lgk opgezonden door het AdvertentieBnrean vao A BRINKMAN en ZOON te Gouda WESTHAVEN 161 X e MAGAZIJN VA e xjlj to S VIOOL en VIOLOyCELSyABElf Werkplaata voor Reparatiën van alle Instrumenten STEMHlNCi BU ABOIVM ENENT Geen grïjs Haar meer a De nieuwe LONDON is fl k de beste van alle bestaande pari famerien om bet grgze haar binnen WCWlk enkele dagen te doen verdwynen L Maakt het baat glansr k en zacht f PJJBHrV Q BiA li Pi S cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda ba J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 f uitgave dezer Conrant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr i per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7Qw Aisoaderlgke Nonunen VIJF CENTEN BINNENLAND OOUUA e Januari 1890 Wegens ziekte van deo heer Clous die de hoofdrol vervult in Baudot s tooneelstuk De itrijd om het leitaan zal hedenavond een ander stuk woi en gegeven nl FKDOBi jlrama in i bedr van Victoriou Sardou Daarin treden op Mevr Frenkol Bouirmeester en de heer Louis Boawmeester benevens de bh Morin Verenet Bq ts Ising v Dommelen Bchtvab Wensma n de dames Chr Poolman Yerenet Schwab Marie Grader en Ooardoe Loop der bevolking d r gemeente Zevenhuizen gedurende het jaar 1888 Mann Vr BevolkiDg op 1 Jan 1889 1166 U40 S306 V s i i 1 M It V Geboorten 31 49 v 95M 126y 81 1 20 125 Vertrek 9SM 102V Overlijden 23 23 116 1 Januari 1890 lUB lUl In plaats van den heer G van Ingen Schouten die voor hot wethouderschap heeft bedankt benoemde ds Gemeenteraad van Oudewater den heer T J van Vreu mingen Een heldendaad Verd verricht op een klein station der provincie Henegouwen in België Eene wisselnaald werkte niet en een trein moest in volle snelheid voorbij stoomon Kwam het gevaarte op een verkeerde baan dan liep het onvermijdelijk op een anderen trein welke ook passeeren moest mmm mmmmmmmmÊmmmmmm mmmmmmmÊm mmÊÊ mmm FEVILLETOK IETS GTiïïT T¥mTNI5S ra het JSnyeUci 3 zeide Beade Juffrouw Howart hield mij voor u met eene ontzettende kleur Den zal zg tot hare teleurstelling in den heer Eaynor oen ouden knorrepot ontdekken Pardon voor mijne grijze haren juffrouw 1 Maar daarentegen kan u mü ook beter vertrouwen dan die jonge vroolijke heertjes uit Noriolk Komaan Laurence als je ons thuis wilt brengen eer de mist zwaarder wordt dau zullen wij dienen in te stappen De heer Bayner sprong achterop de jonge Beade nam naast mij op de voorbank plaats en vatte do teugels Daar reden zij weg met de gezamenlijke honden om ons been springend en blaffend Zü moesten Beaconsburgh doorrijden en daar het marktdag was zag het stadje er vrool k uit Nu ging het den heuvel af langs de woningen der élite van Beaconsburgh en vervolgens moesten wij eene boerderij passeeren en eene brug vol wagens die van de markt kwamen en toon ging het tennaostenbij twee mijion over een rechten aan woerszgden met wilgen beplanten weg een polder door Het landjchap was niet schilderachtig maar zg had nooit Goede raad is duur Zonder aarzelen snelt de wissolwachter naar de baan gaat tusschen de rails liggen wringt de naald op zij houdt het ijzer vast terwijl de geheele tr over zijn lichaam heen rijdt en staat op dsof 1 een zeer gewoon werk had verricht Drie en veertig onderoffideren en minderen der Zutfensche schutterij zijn verstoord over de houding van een hunner kapiteins den heer H Evekinkjr Kot gepaste vrij moedigheid richtten zij in het begin van December des vangen jaars tot den ma joorcommandant van hun kcrps een schrijven waarin zij naar de Zutph Ct mededeelt uiteenzetten dat zy tegen bedoelden kapitslb grieven koesteren ii Omdat hij de schutterij bespotte terwijl zg onder commando stond van don kapt Golthof 2 Omdat bü zich voortdurend van beleedigende uitdrukkingen bedient tegeiMver zijne inferieuron 3 Omdat hij bf tota onbekwaam is den kapiteinsrang te bekleeden of moedwillig door t laten uitvoeren vau onmogolijke commando s do schntterij by t publiek tracht bespottelijk te maken Het antwoord op dit schrijven was anders dan zij vermoedelijk verwacht haddon Tegen Maandagavond 1 1 waren zij door den auditeur opgeroepen om voor den sohultersmad te verschijnen ton einde gehoord te worden on zich te verdedigen op de aanklacht tegen hen ingebracht zich te hebben schuldig gemaakt aan gedrag tegen de ondergeschiktheid tegenover hun meerdere in rang den kapitein van de 2de compagnie der d d schutterij te Zutfen H Evokink Jr door dozen te beleedigen in bovenbedoelden brief Aangezien een paar leden van den schuttersraad door de griep verhinderd waren tegenwoordig te zijn word de behandeling dor zaak uitgesteld tot Maandag a s Toen dit den beklaagden word aangezegd werd buiten gewoond en alles was nieuw eu daardoor belangwekkend voor haar De hoer Bayner zat op zijne achterbank papieren en brieven na te zien De heer Beade luisterde met vleiende oplettendheid naar hare opmerkingen Hoe heerlijk groen is hot hier riep zij bewonderend Veel te groen meende hy Wy haddon een natten zomer als daarop een natte herfst volgt wordt het hier één groote moeras Je behoofl juffrouw Howart niet tegen de plaats in te nemen zeide de heer Bayner eenigszins gemelijk Zij roden een laag gelegen dorp door waarvan s wuters geregeld eenigo huizen overstroomd werden zooals de jonge Beade vertelde een heuvel op een heuvel af en toen nog oen stuk straatweg langs welke éém zijde do polder zich uitstrekte Daar ligt Ehenhof juffrouw zeide hij met zijne zweep naar een groot rood huis wijzende dat met klimop overdekt was en dat te midden van een groep boomen beneden don weg aan den rand van het moeras stond Hier zal ik uitsiappon Lauretuse ik zal den kortsten weg nemen zeide de heer Bayner Een voetpad leidde van dit punt van don weg naar het huis een paar akkers en een stuk plantsoen doorsnijdende Nadat de heer Bayner was afgestapt reden do twoe anderen verder Welk eene mooie plaats hoe liefl zeide zg bewonderend ADVERTENTIÉN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere ngal meer 10 Centen GROOTE LETTS B worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt er door twee hunner verzocht in do notulen op nomen dat zij zich slechts verwijderden onder protest en dat het hun zeer verwonderde dat men hen voor deze comparitie uit hun dagelijksoh bedrijf had gehaald Na de opmerking van den auditeur militair mr Post van Evordingen dat hier van geen protest sprake kon zgn en dat de aanwezige leden van den schuttersraad oók niet voor bun pleizier waren verschenen werd de zitting gealoton De directie der Hongaarscho staatsspoorwegon heeft in den zomer van hot vorige jaar zooals wg destijds onzen lezers modedooldoü besloten een proef te nemen met het zoogenoemde uZtmentarif zooals dit door dr Eduard Engel te Berlijn in zijn werk Die Eiaenbahnreform is aanbevolen De methode bestaat hierin dat hot land van elk station uit verdeeld wordt door conoeatrisoho cirkels met stralea van bijv BO 100 150 200 kilometer Voor da reis naar allo plaatsen die binnen don eersten cirkel vallen wordt oen vaste prijs betaald ovantoo voor de reizen naar alle plaatsen tusschen den eerstan en tweedon don tweeden en derden cirkel enz terwijl de prijzen niet evenredig zijn aan de afstanden maar voor de moest uitgestrekte reizen betrekkelijk de grootste korting wordt toegestaan De boveugenoemde directie beeft thans de resultaten medegedoel3 van de exploitatie gedurende da maanden Augustus September October en November 1889 in welke het kringtarief is toegepast De resultaten zijn inderdaad verrassend Bekent men de doorgaande billetten naar het buitenland en de rondreisbilletten af dan werden in de periode van 1 Augustus tot 30 November 1888 verkocht 1 616 000 plaatskaarten terwijl dit getal in dezelfde periode van het jaar 1889 tot 4 300 000 steeg eece vermeerdering dus van hot vorkeer per spoor met 266 percent Eu niettegenstaande de belangrgko prqa Hij bewaarde het stilzwijgen En o wat is daar een prachtige vijver Ik geloof waarlijk dat er waterlelies op liggen riep zg uit verrukt over die ontdekking Ik zou mijne kinderen voor geen geld van ds wereld bg zulk een stilstaand water laten spelen Ik zou het niet zoo dicht bij mgne woning dulden Zg zeide niets moer tervrijl zij den weg a eden tnt aan do laan die naar het huis voerde Toen gaf zü opnieuw aan hare bewondering lucht Wat ziet het er verrukkebjk kool uit met dat klimop om de brandende zonnestralen tegen te houden meende zg Wel zeker en om de vochtige dampen binnen te houden juffrouw Howart Die klimop is niet gesnoeid in de laatste vijf jaren hij moest er geheel en al worden afgetrokken om het gebouw bewoonbaar te maken nu is bet weinig beter dan een pesthuis Hij wond zich onder het spreken hoe langer hoe meer op Ik zou er geen werkman in wiUn laten wonen Een werkman zou er weinig kans op hebben zoolang mijn huurtijd niet verstreken is Laurence zeide de heer Eaynor droog hg kwam juist het pad tusschen de boomon af en thans w sselden de twee mannen een blik die duidelgk zeide hoe weinig vriendschap zij in hun hart v or elkander gevoelden Maar was hot niet zeer natuuriijk dat de keer Bayner zijne lieve woning liefst niet met den naam van pesthuis hoorde bestempelen