Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1890

1890 Zaterdag 11 Jaooari N 4117 GOUDSCHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave J W ËLTËB Hoogstraat Magazgn van CORSBTTEN ONDEROOED en alle benoodigdheden voor de Luiermand Blooker sGaeao StolwUk GEBOREN I Dirk Adriaaai oeders D A Suite ea H H Stiriak Ogtbertnt O tan Vliet en G Graallaod Leendert Ane G kool co N Lagerwaard Klaaaje ondera J Stoppelenburg en J Noomen GEHUWDi J Bpragtenbarg an K C Stoppelenburg A Verkerk en A HoieaiaD Zevenhuisen GEBOREN Km gaden W Ootthoek en W een Vliet Dirk oaders G Bcrkbof en S Weilmaaa Catbarina ondera A Albl co B Hordyk ONDERTROUWD A Sehrama en H Vergeer ADVERTENTIÊN Ondertroowd KARKL JOHAN tam INOEN Wed van D Pkex KN BEBNARDINA HBNRIETTB DIRKINA KOOP Amsltrdam 8 Janasri 1890 ait 18 uien te lang waa De directie verklaarde i ieh bereid met hen ia overleg te treden waaneer ij hiertoe eene oomtniMie uit hun midden benoemden Benige mijnwerkers toen als onderhandelaarg optredende eischten hoeder loon en slechts 8 uren werktijd De directie verklaarde Zaterdag in de loonverhooging te bewilligen en stelde deu werktijd op tien uren De meeste mijnwerkera waren toen bereid op die voon paarde den arbeid voort te letten maar eenige van de jongaten onder hen wisten de hoofden zoodanig op bol te brengen dat ten slotte allen heengingen Eenige uren later gaf de directie ook aan den eiach van 8 uren werktijd toe Ëen onmiddellijk gevolg hiervan ia dat het werkpersoneel moet worden uitgebreid ten einde de directie op tijd aan de contracten van levering kan voldoen Op een ander mijnwerk is aan dezelfde eischen toegegeven Op twee andere te zamen met 800 man waar het personeel sinds Vrijdag is weggebleven schijnt de directie alleen door vermindering van werktijd het geschil te kunnen bijleggen In eene andere mijn heeft 1 6 van het personeel den arbeid TOortgezet zonder dat eene dadelijke invoering van acht uren werktijd was toegestaan De werkstakers hebben een voor hnnne beweging geschikt tijdstip waargenomen naardien er in de laatste dagen van December 130 Oalliciache werklieden waren verdreven Intusschen is onder dit alles nergens de orde gestoord en hebben de werklieden zich tot nog toe fatsoenlijk gedragen PëTROLëUMNOTRERINGë van de Makelaars CaaUlaar Sebalkwük te aoUerdam De markt was heden vaat Loeo Tankfiiet en geïmporteerd fnat 8 50 a 8 65 Jannarilavering ƒ 8 45 September October November vemberen December levering ƒ 8 50 Hedea overleed na een geduldig Igden onze geliefde Bchtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer UUIBRË6T HOBBEL inden ooderdom van bgna 73 jaren Dit aller naam Wed T A UOBBBLLahdhiik Q mda 6 Janaari 1890 By deze bericht ik mgne geachte clientele van Gouda en omstreken dat ik van af 9 deser HARKT BB R 10 H TEN I Oonda Januari 1890 Ook heden was de graaamarkt weder van emigbeteekoni Alleen voor behoefte ging er een en iander om j ben naar t Gravenhage Verakade 56 O Dankbaar voor het genoten vertronwea blgi ik mg bg voortduring aanbevelen voor de levering van alles wat tot het vak behoort tegen concurreerende prgzen terwgl ik voor spoedige aflevering zal zorg dragen Om de 14 dagen zullen mgne klanten geregeld bezocht worden terwgl ik ten ailen tgde ben te ontbieden Met achtiïig DEd Dw Dnr W BOER Marchand Taillenr Tarwe Zeeu sche 7 S5 a ƒ 7 60 Mindere dito ƒ 6 80 a ƒ 7 Bogge Buitenlandache per 70 KG 5 50 a ƒ 6 60 Gerst ChevaUer ƒ 5 60 a ƒ 6 35 Haver per Heet ƒ 3 60 a 4 per 100 kUo 7 76 a 8 10 Hennep zaad lolandsch f 6 40 a ƒ 6 75 Erwten kookerwten 8 75 a ƒ 9 26 Boonen broineboonen 9 a 9 76 Kanariezaad ƒ 7 0 i f 8 25 Mus per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 90 i ƒ 6 Snquantine 6 76 a ƒ 7 De veemarkt met weinig aanvoer handel en prijzen stationair Vette varkens goede aanvoer handel vlag 23 B 26 et per half kilo varkens voor Londen tamelijke aanvoer handel flauwer SO i 21 et per half kilo magere biggen tamelijke aanvoer handel vlug 1 a 1 55 per week vette schapen tamelijke aanvoer handel gewoon ƒ 20 it ƒ 26 Weilammeren tamelijke aanvoer handel gewoon 14 a 20 nuchtere kalveren redelijke aanvoer handel vlug 8 a ƒ 15 aangevoerd 42 partijen handel vrij vlag 2de qualitoit ƒ 24 a ƒ 26 Ifoord Hollandsch 26 a ƒ 30 Boter veel aanfoerj handel gewoon Goeboter 1 30 i ƒ 1 40 Oscar Tietze s Uien Bonbons Beste Huismiddel tegen Hoest en Verslgming Oeen Hoest meer Zakjes i 20 en 80 cents verkrggbaar te Bouda bg A WOLFF Waar nog geen depots bestaan worden deze op alle plaatsen onder zeer gunstige Condities opgericht JP JPa er Cobleroi Dnitschland Weiboter 1 05 a ƒ 1 20 Burgerlijke Btand OEBOBEH 6 In OVERLEDEN 8 Jta H M vin Reeden 1 pi H vaa der Hing 8 j GEHUWD 8 Jan I W F van Kenlergen en Kriek A Kroesea ea P Kotter Gouderak GEBOREN Pieter oderi M l ok en M Viiicher Cornelia oadert K Mndde ea N Kalkman Jooit C de Sode en M Rattwat OVERLEDEN L van Wingerden 77 j 8 HoogenboOD 2 ONOEBTRODWD i M van Dan 25 j en A Laijt 21 j GEHUWD 1 A Deket en i Stayt Mets is zoo lekker na het gebruik van Medicgnen dan BLAUWE DEÏÏIYEÏÏ 1 GERRITSEN Weder voorhanden heerlgke Gember Koek goed voor de maag 35 en 65 et per stuk J J m BEB SANDEN Banketbakker MARKT 67 GOUDA Dassen en HANDSCHOENEN A V OS Aze ïQeiweg E 73 en 73 BOIISTCABAMELS van SCHALEKAMP zgn een uitstekend middel tegen Hoest en Verkoudheid en hond de keel en mond vochtig ADVERTENTIËN in alle Binnen ea Buitenlandsefu Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Fransche Stooniververij Chemische Wasschery Gebreveteerd door Z M den Koning det Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen vu van alle soorten Winteijassen Mantels Uostn Bjes en andere Kleedingstnkken Gordgnen Be hangsels Tafelkleeden Veeren en Bont stoomerg Zeer lage prljsen Benig DepAt voor Gouda en omiirektn bg de I Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a I Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN 4e AbonnemenU VoortteUing DONDERDAG 9 JANUARI 1890 Kon Ver cHet Nederlandsch Tooneel Drama in 4 Bedrgven van VICTORIEN 8ARD0Ü Aanvang 7V uur PIT Gewone bepalingen en prgzen t FIJNSTE merk oitslaitend Terkrijdbaar 1 h h l 1 60 85 ets 45 cl m qesloten De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiïonderigke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOiIM 10 Januari 1890 Bg Zr M besluit van 7 Januari sijn benoemd tot kantonreohter plaataverTanger in het kanton Gouda de hh H Kayser ontvanger der registratie en domeinen te Gouda en W Lotay burgemeester van Bodegrare Dinsdag 21 Januari e k wordt wederom door de goede zorgen van het hier bestaande Comité eene toirée gegeren gedeeltelijk van muzikalen gedeel telijk van letterkundigen aard Dan treden nl op twee Amsterdamsche dames Mej Nannj de Roever en Mej Titia van Gelder Beider talenten staan in de hoofdstad en elders waar zy optraden hoog aangeschreven I it het programma waarvan ons isuge werd gegund blykt dat een zeer genotroUe avond ons wsofat üit d nntiekals nrs vermelden wQ Can mio bm Giordani Die Bote L Spohr Mondnacht Schumann en Zonnelied Cath van Bennes en uit de letterkundige Le Tretor et let deux hommea La FonUine Im Prune üaudet roor de Lieftte Fr T Eeden en La nuit de Mat Alfr de Musset De inteekenlijsten worden dezer dagen rondge7 nden Ongetwijfeld zullen velen deze toirée willen bijwonen die zeer interessant belooft te zyn Heden nacht ongeveer kwart voor één uur is er brand uitgebroken bij J T Tasma tapper in het Plantsoen tegenover den Kattensingel Het paj is gedeeltelijk verbrand De autoriteiten en de brandweer waren spoedig aanwezig De Maatschappij van Algemeene Assurantie tegen gevaren van Brand en Gasontploffing te Brussel heeft FEVILLETOX ETS CEHEIMZIimiGS Uit iet Zij volgde een paadje vlak tegenover den voorgerel van het huis en liep door tot zü aan de brug over den vijver kwam die bij hare aankomst haar zoo in verrukking had gebracht Hier ging de plantengroei onbelemmerd voort Het water was ten halve bedekt met kroos en waterlelies en de heesters en de dikke boomstronken deden ieder het hunne om aan den groeten vijjfer een eigenaardig aanzien te geven Het pad dat zij was afgekomen had aan beide kanten boomen die zich weer vereenigden met het kleine bosch dat huis en tuin afsloot Een paar ruwe planken die over den vijver waren gelegd Tormden de verbinding van het voetpad langs het moeras dat van den heuvel komende op het huis anliep Dit was de kortere weg dien de heer Rayner straks had ingeslagen Zij keerde weer naar den tuin terug en was dicht bij de brug toen zij een zacht geluid hoorde dat uit den grond scheen op te komen Rondzien le ontdekte zij tuascheh de heesters op een lagen boomtak gezeten en zoo dicht bij het water dat hare schoentjes in het slikkorig mos bleven kleven een een geschenk van ƒ 50 gezonden ten bate van hen die zich het meest verdienstel k hebben gemaakt bü de blussching van den brand bij de hh van der Want in de Kuipersteeg De militairen die daarbij hulp verieenden is een bedrag van 15 uitgekeerd De Regeering heeft gesntwoord op het afdeelingsverslag van de Eerste Kamer over het ontwerp tot voortzetting der arbeide enquête De Regeering acht het haar plicht om zoo noodig te bewijzen dat de wetgever niet geven kan al wat van hem verlangd wordt maar daarnevens moet deze doen al wat binnen zijn bereik ligt De daartoe noodige gegevens moeten allereerst warden gezocht Men behoeft niet te vreezen voor overglde wetsToordrachten hangende ds enquête maar partieels regeling van op zichzelf staande onderwerpen behoeft daarom niet te worden uitgesloten Ten aanzien van werk8l kingen is de Keg bet met de Kamer eens dat vooralsnog niet gebleken is van h t oproldoende der eataande wetsbepalingen om de vrqheid van niet deelnemers aan werkstakingen te waarborgen Het met overleg en zoo noodig krachtig optreden van de politie is de beste waarborg voor die vrijheid gebleken en ds Minister van Justitie is er daarom steeds op bedacht die vrijheid door de autoriteiten te doen beschermen Het ligt in de bedoeling behalve de fabrieksnijverheid ook de handwerksnqverheid de verveningen de zeevisscherii het vervoerwezen en de daarmede verwante beroepen het verzekeringswezen en de pensioenfondsen in meer of minder wijden omvang als onderwerpen van studie aan de Staatscommissie aantewijzen De noodzakelijkheid van het indienen van een wetsontwerp tot aanvulling der Enquêtewet wordt niet uit het oog verloren klein meisje van een jaar of drie in eene vuile witte jurk en dito schortje gekleed met een klein bleek gezichtje en steile roode haren dat al heen en weer schommelde op dien tak en bedaard met haar eentonig fezang voortging zonder in het minst door den aanblik der vreemde te worden verschrikt Zij staarde Violet zonder van houding te veranderen verbaasd aan toen zij haar zeide dat zij niet zoo dicht bij het diepe water mocht spelen want dat zij er zou invallen en verdrinken Maar toen Violet zich tot haar bukte om haar op te tillen hief het kind een vervaarlijk geschreeuw aan en verzette zich togen de bemoeiing dor vreemde in een eigenaardig taal e dat zij met den besten wil niet kon verstaan Zü dacht dat het kind van den tuinbaas of van eenen of anderen knecht zou zijn en niet recht wetende wat te beginnen droeg zij het schreeuwend en wel naar huis waar zij de haar reeds bekende dienstmeid naar zich toe zag komen Ik vond de kleine daar ginds zitten met hare voetjes nagenoeg in het water zeide Violet O juffrouw wij kunnen haar niet van dien vijver afhouden daar zit zg den ganschen dag te spelen Komaan Mona het is tijd om naar bed te gaan Foei vuil kind zie nu eens hoe je boezelaar er weer uitziet I Zij nam het kind zear in haar schik het kleine teugelooze wezen niet te behoeven op te zoeken en droeg het in huis terwijl Violet haar verbaasd nakeek Of hare kleine leerlinge ook zulk een wild ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Voor de arrond rechtbank te Breda stond eergisteren terecht de heer mr B Daymonez Deze welke gedurende langen tijd in Frankrijk de rechten der Bourbons verdedigde en zich ten einde eenige zaken te regelen vervolgens naar Nederland had begeven had zijn bevindingen welke hq hier te lande omtrent do familie De Bourbon opdeed uiteengezet in eene brochure die in Frankrijk gedrukt onder den titel van P criae de lite it yetU tri chrétiénne in het licht kwajn Het verblijf in Nederland had de liefde voor de zaak der Bourbons wel eenigsrins bekoeld in genoemd geschrift toch werden nog al grove aantijgingen gevonden gericht aan het hoofd der Bourbons Toen de brochure ook te Breda ten verkoop werd gesteld volgde eene aanklacht tegen den schrijver Slechts twee getuigen werden in deze zaak gehoord waarvan de éém de heer Charles de Bourbon voor de rechten zijner moeder optrad Na een langdurig verhoor dat nog gerekt werd doordat de beklaagde geen Nederlandsch verstond en hierin door een tolk moest worden bijgestaan nam de officier van justitie lyn requisitoir en eischte 8 dagen gevangenisstraf Alsnu nam de heer mr H A van Mens de verdediger van beklaagde het woord die uiteenzette dat hier geen sprake was van beleediging Hg verzocht dan ook aan de rechtbank voor zijn olient ontslag ven alle rechtsvervolging De uitspraak werd bepaald op Woensdag a s C Omtrent den invloed van de griop op het bakkersvak schrijft de Nederl Bakkert Crt Wij kennen bakkerijen waar 7 8 en 10 man mankeeren die natuurlijk onmogelijk allen vervangen kunnen worden zoodat het eind van het liedje is dat de boel in de war loopt en er heel wat klanten onbediend blijven vHet gevolg daarvan zou zijn dubbele schade als vogelde als hare zus wezen zou Daar ernogaltgd niemand verscheen die haar verzocht binnen te komen ging zg maar weer op een nieuwen ontdekkingstocht naar buiten en nam nu den kant van het moeras in oogenschouw Hier word het gras nooit gemaaid naar het scheen want het kroop tegen de muren op en toen zij doorliep zakten hare voeten van tgd tot tijd in onzichtbare plassen en waterkuilen zoodat zij na eenige stappen te hebben gedaan tot boven de enkels nat weid Zoo voorzichtig mogelijk vervolgde zij dien ongebaanden weg voorbij een boschje van kleine beukjes en dicht heestergewas totdat zg ten laatste een laag neerhangenden tak ter zg de duwende opeens vlak onder een dicht door klimop overschaduwd venster stond Op het eerste oogenblik zag zg niet eens dat eene vrouw haar nieuwsgierig door het glas stond aan te zien Zoodra Violet echter het vervallen gelaat met de doffe grijze oogen gewaar werd wist zij zeker dat zg mevrouw Kayner tegenover zich had de gelgkenis met het kleine meisje bij de brug was een duidelijk herkenningsteeken Violet trok zich zooveel mogelijk terug veinzende niemand te hebbeu gezien Want eene zekere uitdrukking in het dwalend hopeloos dof oog der dame zeide haar dat zij hier den achgn op zich laadde eene onbescheiden verspiedster te zijn Zij sloop voorrichtig weer in het huis terug ea naar Hare kamer pakte kaffers en doozen uit en ging toen aan hare moeder schrijven om hare goede aankomst te melden Zg vertelde haar van de reu Gouda Snelperidrak van A BbimkkaN Ic Zoon 10