Goudsche Courant, maandag 13 januari 1890

1800 Naaodag 13 Janaari I 4118 ADVERTENTIÊN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rina niet noodig te chten Hij beriep ach dawroor op NederUnd welks handel en kolomen bloeien ondanks lyne zwakke oorlogsvloot De afgevaardigde Von Benningsen daarentegen waa Tan meening dat het door den heer Eiokert aangehaalde voorbeeld van Nederland niets bewijst Immers Nederland heeft jttiat tengevolge van de onvoldoende ontwikkeling Tan zqne marine een deel van zjjne koloniën verloren tien gaan Bovendien verzekerde Von Benningsen is de Nèderlandsche marine alleen noodig voor de bescherming van den handel van het moederland met ïijne koloniën terwijl Duitaohland s handel rich uitstrekt OTer de geheele wereld Wanneer DuitsohUnd ajne marine niet voldoende versterkt lal het blootgesteld rijn aan alle gevaren van eene blokkade Be Portugeesche regeering heeft nog niet geantW05rd op de laatste noU van lord Salisbury De correspondent van de Timet weet eohtor reeds te zeggen hoe dit antwoord Termoedelijk tal luiden De Portogeesche regeering tal zich bereid verklaren aan het verlangen van lord Salisbury te voldoen en ha r ambtenaren van het Zambesi gebied gelasten niets meer te ondernemen mits de Engelsche regeering hetzelfde doe ten opzichte van den consul Jobnston Aldus zou van weerskanten de toestand gelgk die nn is worden gehandhaafd totdat het op grond Tan uitvoeriger berichten van beide partqen kan worden uitgemaakt De houding der Portugeesche pers blijft onveranderd Ook na de jongste berichten der Engelsche meer maatachappg blyven do bl en er op aandringen dat de regeeruig in geen enkel opricht zal toegeven Indien echter het antwoord det Portugeesche regeering te Londen niet voldoende wordt geacht vreest men dat de Engelschen Quihmane of een ander punt op de kust van Mozambique of in de Delagoa baai luUen bezetten Ten minste utt Zanzibar wordt gemeld dat de Engelsche oorlogsschepen die daar lagen met verzegelde orders in zee zyn gestoken en hiemit ibaakt men op dat de Engelschen het niet by bedreigingen znllen laten Evenwel bestaat er nog geen leden om een dergelqk geval aan te nomen vooral nü de Portugeesche regeering blqkens de verklaring van den minister van marine in de Kamer een miOnelijke oplossing van het geschil blijft verwaohieo Bg akte den 8 Janaari 1890 tenoTentaan Tan den NoUris G C FORTüIJN DROOGLKEVKB te Oouda rerleden is door de ondergeteekenden ENQBLINA LUDBWINA BIBZENAAB W nvre Tan den Heer Jacobua Petrus van Cat en JACOBVa BALDEWINUS van CATZ fabrikanten beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de firma J B van Catz en Zoon betrekk lyk het fabriceeren ran en handel drÖTen in Garen Tonw Behangers en ZadelmakersartikelaB en in de benoodigdheden Toor de Visscherg en aanterwante Artikelen Welke Vennootschap is ing aan den eersten Jannari jl en aangegaan TOor eenen onbepaalden tgd Zalleude ieder de Vennootenhet recht hebben de Vennootschap met den eersten Jannari van ieder jaar te doen eindigen mits den anderen Vennoot daarran minstens 6 maanden te voren kennisgerende De Vennooten zgn beiden tot de teekening der firma in zake bannen handel betreffende gerechtigd doch znllen Toor de Tennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen Terbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening Tan de beide Vennooten wordt Tereischt E I BIEZENAAB Wed ta Catz J B TA CATZ Jr De üuendlng van advertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Lokaal Uut en Vermaak GOUDA Musicale et Littéraire op DiDSdag 21 Januari 1890 des aTonds 8 nnr te geren door de Dames NANNY DE ROEVER Concertzangeres en TITIA vaw GELDER Déclamatrice te Anuterdam Entree bg inteekening tot 19 Jannari l 25 Bnreaa f 1 50 Het Comité petroleun notreringen van 4e Makelaars C itzUar SehtlkwUk te Rotterdam Do markt was heden onveranderd Loco Tankfust en geïmporteerd fust 8 40 a 8 45 Jannarilevering 8 40 September October NoTember en December levering ƒ 8 50 AKBËIDSWËT Kenniagering in te zenden door de hoofden of bestaurders van fabrieken of werkplaatsen De BUEGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt tor algemeene kennis dat door den Minister Tan Justitie bij besluit van den 18 December 1889 is vastgesteld het model van de volgens art 15 der Wet van den 5 Mei 1889 StaatdUui No 48 aan den Burgemeester in te zenden Kennisgeving omtrent een ter zake van den arbeid aan een persoon overkomen ongeluk Die Kennisgeving moei aUos zyn ingericht Ja dm Burgemeeiter ca Gouda lo Naam en Voornaam van den persoon 2o diens ouderdom 3o gehuwd of ongehuwd 4o diens woonflsats 5o diens beroep 6o bedrijf of onderneming 7o plaats van het ongeluk 8o arbeid tor zpke waarvan OTerkamen 9o aard van het ongeluk lOo waardoor overkomen llo dag en uur waarop lïo woonplaats van het hoofd of den bestuurder 13o dagleekening dezer kennisgeving 14o handteekening GOUDA den Januari 1889 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN Broinkob Bnqiietten merk KROPT Belgigcb RUnlandsche HAATSCHAPPU Toor Broinkolen BnqnetteD Merk KKOON HORBEM bf Keulen Bekroond te Brnssel met deGoudenHedsilie 1888 Bekroond te l arij n t de Zilveren en Bronzen Medaille 188 Dit merk wordt xtrtftXA utngeroerd Het is roordeellf en goedkoop kan als doove kool geheel roet de tang uit het vuur genomen worden Men lette dut goed op bovenitaaad merk GeneraalAgent voor Nederiand H BONSEMA BEKTUM Anuterdsm ziJD oDorertreffeiiJk eo geheel reokeloos uargerlijke Stand Moordrecht GEBOREN WiUemiM Kluis ouder A Molnuir en H Koot Gij berto ooder G den Beltert en H OVMLBDBN L Wingel r 41 J H Tier 8 m N U tu 55 j ADVJERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan Zoon Openbare Verkooping te GOUDA ten orerstaan Tan den Notaris Q C FOBTUIJN DBOOGLEEVER op MAANDAG 97 JANUABI 1890 des morgens te elf nren in het Koffiehuis iHas iioNiis aan de Markt ran Nr 1 Een BUIS metaficouderiyk BOVENHUIS en ruim LOKAAL gebrnikt wordende tot bet honden Tan Godsdienstoefeningen Open QBOND en EBVEN aan de Gonwe te Oouda Wgk C No 22 eii 22a Gedeeltelgk Terhunrd TOor 3 50 per week en gedeeltelijk terstond te aanraarden Nr 2 Ben PAKHUIS en WBBKPLAATS met Open GROND en ERVEN in de Vischsteeg te Oouda Wgk C No 22 Terstond te aanvaarden Nr 3 Een BOVENWONING met ilen Toegang daartoe naast het Torige perceel Wgk C No 22a Terstond te aaoTaarden De perceelen No 1 tot 3 worden na afconderiyke Telling en afslag gecom Nr 4 Een BUIS en ERF met den GANG daarneTena aan de Tarfmarkt te OoiMia Wgk H No 61 Te aanTaarden l Febroari 1890 Nr 5 Een BUIS en ERF naast het Torige Wflk B No 62 Verhnnid Toor 2 25 per week Nr 6 Een HUIS en ERF aan de Tnrtmarkt te Gouda Wp H No 68 Verhuurd roor ƒ 9 per maand Nr 7 Ben BUIS en ERF naast het vorige Wflk B No 69 Verhuurd Toor 12 50 per maand Nr 8 Een BUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Oouda Wgk B No 117 terstond te aanvaarden Nr 9 Een BUI8 en ERF in de Klwwegsteeg te Gouda Wjjk N No 316 gedeeltelyk verhuurd voor ƒ 2 10 per week en gedeeltelijk terstond te aanvaarden Nr 10 Een BUIS en ERF in de Kappenaarsteeg te Gouda Wflk G No 26 Te aanvaarden 15 Februari 1890 Nr 11 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Oouda Wgk B R No 71 verhuurd bji de week voor 1 20 Nr 12 Een BUIS en EBF naast bet vorige Wflk B B No 70 Verhuurd bg de week voor 1 20 En Nr 13 Een perceel TUINGROND liggende in de 4 Kade te Oouda kadastraal bekend in Sectie A No 2814 groot 375 Centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kan tore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEBVER te Oouda Bekroond met Zilveren en Gouden MedaUlei Aanievolen door HH Qeneet en Sckeikundigm Kraepe en Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrggbaar in bussen k i U Vs g KRAEPELIEN HOLM ZEIST De nitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 üsoadwlgke Nommer VIJF CENTEN BINJfENLAND GOUUA 11 Januari 1890 Donderdag 18 Januari e k heeft de 2e uitvoering plaats van de Christophorus Cantate Het examen voor opzichter van den vaterstast is met goed gevolg afgelegd door onzen vroegeren tadgenoot den heer A SHedreoht Dat het materieel der Useltram op bare lijn Gouda Haastrecht Oodewater in zeer slechten toeataad verkeert blijkt hieruit dat men jl Dinsdag en Woensdag den dienst geheel gestaakt had Kn dit alUa geschiedde zonder eenige aankondigingen zeer tot ongerief van de talrijke reizigers die telkens op de trammen wachtten Donderdag heeft zg den dienst weder gedeeltelijk hervat Op Donderdag 9 Januari jl werd de spreekbeurt in de Vereeni ng Wmterleiingen te flergAm baeht vervuld door den heer D C de Koning hoofd der Ie Openb School te Stolirp Op meestorl ke wijze droeg hjj eens novelle voor ran Jan C de Tos getiteld Hoe t aankwam en wéér afging liet groote ingenomenheid werd deze voordracht aangehoord hetgeen ook het geval was met de bydragén van den spreker en van de heeren Dr L A van Langeraad van Stolwp en J G Bettink Uit Ouderkerk s d Usel schrijft men aan de Sekoonk Ot De sedert October jl in deze gemeente gevestigde rijks veearts A De Vletter is op zijn verzoek ter beschikking gesteld van den Ministervan Koloniën om geplaatst te worden by den dienst in Ned lodij waarheen hjj reeds vMr Februari a s moet vertrekken Daar de veestapel zoowel hier als in do omstreken uitgebreid mag worden genoemd en veeartsenyknndige hulp van elders niet tóó spoedig is te ver FEVMLIETOX IETS EHEIMMMS Uit het Bngeltch 4 Zy dacht dat hij het schertsende zeide maar zij was nog niet lang op Elzenhof of zij had gelegenheid te over om op te merken dat de hoofdtrek in het karakter van dit onaangename kind was een bepaalde afkeer van haren vader hoewel hij haar nooit iets ergers deed dan dat hij haar uitlachte Zy zou het lekkerste hapje niet van hem hebben sangenomen U zult er over Terbaasd staan juffrouw bij welke eenvoudige menschen u is aangeland zeide de heer Bayner onder het ontbijt Wg eten hier om half twee s middags Als wü er op gesteld waren laat te dineeren dan zou er oieta andeis voor ons overblijven dan zelf roor ons koa e te zorgen zooals verbannen menschen Zelfs nu is het moeÜqk genoeg onze weinige dienstboden te behouden Zij zeggen dat het huis vochtig is hetgeen eigenlijk betêekent dat het te afgelegen is voor hare vrijen uit de stad om hierheen te komen Was u niet verwonderd over de bewoordingen waarin ik mijne aanvraag in de courant heb gedaan Eigenlijk wel mijnheer krijgen als itt menig geval noodig of gewenscht is wordt de verwachting uitgesproken dat de vacante plaats niet lang onvervuld tal blijven te meer ook omdat de practijk van den heer Do Vletter zich uitbreidde naarmate zijne vestiging alhier meer algemeend bekend en gewaardeerd werd De Niemee Zaaniche Courant on de Zaanlanier kunnen niet verschijnen omdat het goheele personeel der drukkerij waar de uitgave dezer bladen bezorgd wordt ziek ligt De griep werd te Amsterdam reeds gebrnikt ddor eene opliohtster om haar handwerk uit te oefenen Zij schelt aan de meid doet open en vraagt water is Och meisje ik voel me zoo doodziek Ikloop zoo heel gezand langs de straat en meteenkan ik mijn betnen niet meer gebruiken waarachtigik kan niet staan mag ik in de keuken evenuitrusten De meid stemt toe en de zieke rust eenigen tyduit in ket voorhuis of i de keuken Na haarvertrek tékbn komt men spoedig tot de ontdekking dat zij het een en ander medegepakt beeft wat vanhare gading was Van deze oplichter werden reedsvelen het slachtoffer Hbl Op blz IS61 van het werk Stanley au seoours d EminPachs van den heer A J Wauters hoofdredacteur van hst Mouvement géogrephiqug leest men Toen begon een nieuwe en verschrikkelijke tocht Tan meer dan vier maandeq dwars door dichte bosschen en de uitgehongerde eenzame vlakte van het land der dwergnegers ïot aan de samenvloeiing van de Ihoeroe die de karavaan bereikte na twee maanden ging alles betrekkelijk goed behalve een pokkenepidemie die gedurende eenigen tyd groote verwoestingen aanrichtte onder de inlandsche dragers maar gelukkig de Zanribarieten spaarde die allen ontsnapten aan de kwaal dank zij de vaccinatie die zij hadden ondergaan aan boord der Moedoera tgden den tocht van Zanzibar naar de Kaapf Mijne vrouw vreesde dat de advertentie te veel bevreemding zou baren Maar het geval is dit de dame die ons heeft verlaten as eene gouvernante van omstreeks de veertig met vooruitstekende tanden en een bril eene type wiJ waren allen ban voor haar Zij sprak nooit en mijne vrouw heeft juist behoefte aan opwekkend gezelschap en zij zeide dat zij hier aan rheumatiek zou sterven en dreigde mg biJ het gerecht te zullen aanklagen omdat ik haar naar zulk eene vochtige woning had laten komen Dientengevolge namen wij ons plechtig voor met geen antiquiteiten iets meer te doen te willen l ebben Hoe kon zij op zulk een fraai buitenverblijf aanmerking maken Dat is te zeggen juffrouw zoo geheel en al ongelijk kan ik haar niet geven Ik heb ook weleens gedacht of het hier wel gezond zou zijn maar mijne vrouw is aan de plaats gehecht niet waar Lola Ja zeide deze onverschillig Daarom blijven wij hier U aoet bovendien weten juffrouw dat ik een arme kerel ben zonder middelen geheel van mijne vrouw afhankelij k Ben ik dat niet Lola voegde fiij er schertsende bg Dat nu juist niet zeide zij tamelijk vriendelijk doch koud In de werkelijkheid is dit heusoh waar hield hü vol Zg was eene erfgename ik een verkwister zonder een cent toen zij met mij trouwde Toch vertrouwde zij mij De eenige voorwaarde die zü ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Wij hebben hier niets bij te voegen dan de aanbeveling dit te lezen en in t geheugen te houden Dr £ V d L geeft in het HU aan gezonden die er niet opgesteld zijn de griep te krggeo de volgende wenken Drink geen water duin regenwater enz tenzij het eeist goed gekookt heeft Natuurlijke bronwateren Apollinaris Fachijiger Minerva Selters Victoriawater kunnen bij matige hoeveelheden in de plaats van gekookt water gebruikt worden Zorg dagelijks voor ruime ontlasting eet gewoon en leef geregeld Houd op strai t den mond gesloten en haal adem door den neus Wacht u voor groote temperatuurswissding tocht wind en verwarm uw kamers niet te sterk niet hooger dan 14 a 15 K Vermijd plaatsen waar veel menschen bgeen zijn en bezoek geen grieplgders indien het niet hoogst noodzakelijk is In het laatste geval wacht u dan voor hetgeen dezen bij niezen en hoesten uitwerpen Gebruik nooit hun zakdoeken linnengoed evenmin dat van lijders aan gewone verkoudheden of borstziekten Blijft thuis zoodra gij voor u ongewoon hoofdpijn of pijn in den rug of de lendenen gevoelt later gevolgd door koude rillingen ga plat lijggen anders wordt gij duizelig en gaat gij braken liefst op bed onder de wol in een fnssche kamer Houd het hoofd door water koel gebruik wat versch citroensap en lauw suikerwater zoo noodig een licht purgeermiddel wonderolie groene poeder maar volstrekt gee medicijnen als chinine antipyrine p doveri enz Beie niet op lijd e niet m gepotte doei gebruikt kunnen u veel lait bezorgen en zeker niet het beloop van de dekte verkorten Ontbied uw geneesheer Zorg zooveel mogelijk dat deze uw boodschap ontvangt vóér hg t morgent uitgaat anders zou het best kunnen gebeuren dat hij eerst laat in den avond of den volgenden dag u bezoeken kan In deze stad ia het hem bij zooveel werk onmogelijk twee maal per dag in dezelfde buur te komen Maak u niet ongerust zslfs wanneer hij zeer laat komt De Jkrok rintho een te Ckninthe verschijnend blad verhaalt het volgende haren vrienden ten opzichte van mij wilde toestaan was dat ik buiten zon gaan wonen U begrijpt juffrouw ver van de verzoeking Hü sprak met gevoel en aan het einde van deze onverwachte belijdenis sag hij zqne vrouw hartelijk aan maar zij zat onverschillig voor rich uit te rien Violet kon het niet helpen zij kreeg weldra medelijden met den heer Rayner flij was altijd vriendelijk eo oplettend jegens zijrfS vrouw maar of hij vroolijk gestemd was en haar door een grapje aan het lachen wildft maken of hü vol zorg was en ernstig behoefte toonde uit zgne neerslachtigheid te worden opgewekt zg bleef altgd dezelfde koel onverschillig Als het noodig was sprak zü een paar woorden zeer langzaam zeer zacht en afgebroken Zg had de gewoonte de laatste woorden van een volzin op hare lippen te laten wegsterven en die dan een oogenblik later als met groote inspanning uit te spreken Violet werd bang voor haar zg schrikte als rij haar onverwachts tegenkwam en in hare tegenwoordigheid gevoelde zij rich veel meer beangst dan rij zou geweest zgn in het gezelschap van eene dier schitterende spotzieke vrouwen die door hare geestigheid elke alledaagsche vrouw in de schaduw stellen Violet wilde dezen angst die eene schaduw op haar leven dreigde te werpen meester worden en daarom bood zg aan na de korte lesuren mevrouw wat voor te lezen Mevrouw nam het voorstel aan en dien avond ging Violet naar de huiskamer en las haar een paar