Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1890

1890 Dinsdag 14 Janoarl K 4119 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrekefu De iDEendlng van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1881 192 Openlare Verkooping te WADDINXVEEN in de Herberg Tan VBBBEDL op Woensdag 29 Jlanoarl 1890 ten 11 ure laorgenf van Een HUIS met 3CH0UB TOIN E f of WBBF in de Kromme Gouwe a d Zuidkade te Waddinxveen kad Sectie F Nummer 1246 groot 2 Aren 90 Gentiuen Bewoond door im eigendom vauN MATZE Aanr en Betaling op 31 Maart 1890 Informatiën bg Notariiaen HENOEVELD te Hazermiou en MOLENAAB te Waddimevem DIËNSTBeDË niet beneden de 20 jaar Tiendeweg D 49 aoudi Snelpendittk tu A BaiNHUM ie Zoom Nederlaodscbe Vereeniging tot Bereiding van Neikprodokten DELFSHAVEJV onder permanuit tottitht van Dr A SCHDLTE Scheikundige Del unm E A KOK RgksTeearU Rotterdam Dr VAN HAMEL BOOS en A HABMENS Wm Scheikundigen AmtUrdam t Dr E VAN DEB VUVEBE Scheikandige Bnmti Bekroond Ahbtebdah 1887 en Bbdbbkl 1888 met Eere Diplomd a Hoogste Onderscheidingen Specialiteit Gegarandeerd Zuivere en Mjnste Roomboter dageiyka grekamd uit versche zoete Boom 4 De Melk van meer dui 2000 MelkkOelCO wordt diigelgki in om etabÜMement verwerkt ElIC3 Blsr IpTXiIALEEtT 6R00TE MARKT KALVERSTRAAT hoek Spai RUE DE LA MADELEINE 16 f Concurreerende Pryzen Ten opzichte der volkomen zuirerheid onzer Boomboter welke slechts uit zoete yerache room irordt geproduceerd nemen wg alle verantwoordelgkheid op ons l Depot voor Gouda P SAUERBIER ♦ Christophorus Cantate 2 VITVOERIJSG DONDERDAG den 16 Januari 1890 s avonds 7 uur In de zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN GEVRAAGD een flinke TB o O TJ IDA Entréekaarten k f 1 49 van Zondag 12 tot Woen8da mifldaff 16 Januari verkrijg baar bij de Heeren H C EDADW Jr HTGOORISSEN A 0K Comp en B A V E aZIJL Boekhandelaren Ij i I Zuivere BORDEAÜX WIMEN bij SLOTEMAKER n Co De uitgaTe dezet Courant geschiedt dagelgke met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr t per drie maanden it 1 25 franco per poet 1 70 Aiconderlëke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND ROUUA 13 Januari 1890 Het verslag over de uitvoering in Ons Genoegen op gisterenavond wordt in ons volgend nr opgenomen Loop der bevolking der gemeente Haastrecht gedurende het jaar 1889 BevolkingopSl Deo 1888 836 M 881 Vr 1717 Geboren 1889 24 33 58 Ingekomen 76 79 165 994 26 1930 23 913 81 968 111 Overleden Vertrokken BevolkingopSl Dec 1889 832 856 1689 IjeveBloos a n fsg veD r Huwelijken 6 Loop der bevolking der gemeente Vlist gedurende het jaar 1889 Bevolking op 31 Dec 1888 236 M 226 Vr 462 Geboren 1889 4 12 12 Ingekomen 28 40 68 Overleden 268 274 542 4 6 10 Vertrokken 264 268 632 27 39 66 Bevolking op 31 Dec 1889 237 Huwelgkeii 6 467 Aan belangstellenden in eene Nederlandache vereeniging tot voorkomin van ongelukken in fabrieken FEViLLETOK IETS EHEIMZinmGS i Ui het Eiu ehck 5 Menschon die haar niet kenden maakten een monster van haar en ander die haar wel kenden zagen met eene soort van medelijdende verbazing dit eenvoudige mooie vrouwtje aan dat den moed bezat t schrijven wat zij dacht en geloofde Doch die menschen vermoeden niet welk een teeder zach gemoed achter dien mannel ken geest lag verscholen Wij hadden een zoontje zijne stem rilde hy was tve jaar ouder dan Haydee De twee kinderen hieven buiten aan de allerbeste zorg toevertrouw terwijl wy de season te Londen doorbrachten Mijne echtgenoote was dit aan de samenleving verplicht waarvan zq in die dagen een der schiiterendste sieraden vormde Wij ontvingen bericht dat de kleine jongen niet wel was maar wij dachten volstrekt niet dat zijne ziekte van ernstigen aard zou zijn Ik verzeker u juffrouw en zijne stem trilde van aandoening toen hij dit zeide indien mijne vrouw had vermoed dat er het minste gevaar bestond zij zou onmiddellijk naar het ziekbed zijn gesneld Nu ik kan zelfs thans nog niet bedaard daarover spreken het jongske stierf na slechts twee dagen ziek tg en werkplaatsen is door de heeren Westeronen van Meeteren te Amsterdam en mr H J A Mulder te s Hage een rondschrijven gericht om hen uit te noodigen tot het bewonen eener vergadering welke zq zich voorstellen te houden op Vr ag 31 Januari 1890 des namiddags ten 2 ure in hM gebouw DUi entia Lange Voorhout te s Gravenlulge Daarin wenschen zij hunne verdere plannen en voorstellen mteÉbt zetten en een voorloopig comité te zien aanglj en om deze nadtr te onderzoekea en zoo noodig te wijzigen ten einde daarna binnen den kortst mogelgken tijd tot het ooutitueeren der vereeniging te kunnen overgaan Men schrijft aan de N M Ct Zooals bekend is hield de uitbetaling der ƒ 6000 r kssubsidie aan de kweekschool voor bewaarsohoolhouderessen te Leiden met lo September 1889 op en werd daardoor deze niet genoeg te waardeeren nuttige in gl nyp t ondergane bedreigd Voorloopig liTgéhter dtt gêvSir gfeotendeels afgewend door bijdragen van verschillende zijden De Maatschappij tot Nut van t Algemeen beloofde gedurende drie jaar eene toelage vau ƒ 1000 de gemeente Leiden verhoogde de hare met ƒ 1000 en door giften van corporatien en particulieren waarbg wel in het bijzonder gemeld mag worden dat de meeste deelnemers in de leening van 50 000 welke eenige jaren geleden gesloten werd voor de uitbreiding der kweekschool genoegen namen met eene rentevermindering van 4 pet op 3 pet werd nog ongeveer ƒ 2000 verkregen Beeds ruim 100 hoofden van bewaarscholen die aan de kweekschool te Leiden hare opleiding ontviiigen werden in verschillende gemeenten van ons vaderland geplaatst Het bestuur der kweekschool dat dus op zoo ruime schaal voor het geheele land werkzaam is vond dan ook vrijheid aan een zeer groot aantal gemeentebesturen hot verzoek te richten zijn geweest ver ven ons Bij de tehuiskomst van een bal ontving mijne vrouw de tijding Zij viel in doffe wanhoop op een stoel neer en sprak geen woord alleen voer van tijd tot tijd eene rilling door hare leden Toen het mij na veel moeite eindelijk mocht gelukken haar uit dien toestand op te wekken was het eerste wat zij deed hare prachtige juweelen af te rukken ifc zeido u immers dat zij eene rijke erfgename was en die op den grond van iich af te slingeren Zij heeft die kostbare kleinoódien nooit weer willen zien Hij zweeg even Violet bleef zitten wachten naar hetgeen hij verder vertellen zou Zij was te diep ontroerd om veel te zeggen nVti hoopte dat de gedruktheid waaronder myne vrouw leed voorbg zou gaan maar het werd steeds erger Zooals ik onlangs zeide was bij ons huwelijk de bepaling genaakt dat wij buiten zouden wonen en na den dood van onzen kleinen jongen wilde mijne vrouw buitendien niet meer naar eene stad zelfs niet tijdelijk Na de geboorte van Mona kort véór ons vertrek naar Elzenhof kwam er eenige verandering in haren toestand maar niet de door mij zoo gewenschte Ik had gehoopt dat de geboorte van haatjongste kind haar weer belang in het leven zou doen stellen en wie weet of dit ware het een jongen geweest niet zou zijn gebeurd Doch nu werd hare melancholie hoe langer hoe erger u ziet hetj zij trekt zich van alles terug stelt nergens belang in bouwt tusschon haarzelve en do buitenwereld een AD7ERTSNTIEN worden geplaairt van 1 5 regels a 50 Centen iedere legel meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I om door eene kleine jaarlijksche bijdrage het voortbestaan der kweekschool te helpen bevorderen Dit verzoek bleef niet geheel onbeantwoord De geipeenteraad van Zutfen gaf ƒ 26 die van Utingeradoel ƒ 15 die van Goes Assen Zieriksee Vlissingen Menaldumadeel Oestgeest Leeu arderadeel Idaarderadeel en Oudshoorn ieder ƒ 10 die van Puttenhoek Winterswijk en s Gravenzande ieder fi a jaara te zamen dus ƒ 145 Intusschen blijft nog te voorzien in een tekort van nagenoeg ƒ 1000 Moge het besef van het nut dat de kweekschool voor het geheele land sticht en in het bijzonder voor die gemeenten die hare onderwijskrachten aan de kweekschool ontleenen velen aansporen om het voorbeeld der genoemde gemeenten te volgen De Jf ekker weekblad v jor t onderwas brengt huldie aan de groote verdiensten van den heer A Moens die door een ernstige oogziekte genoopt ia z jn ontslag te nemen als inspecteur van bet lager oderwys Het blad noodigt ieder uit die instemt met het denkbeeld om den heer Moeiis een bewqt van hulde te geven aan zijn groote werkzaamheid en zijn streven voor het onderwijs dit te berichten De verdere regeling dor zaak en de w ze van uitvoering zal aan een comité worden opgedragen De Berlijnsche dagbladen bevatten belangrijke byzonderheden over den handel in kerstbooinen tegen den tijd van het Kerstfeest De grootste markt daarvan in Dnitschland is te Berlgn waar men rekent dat ruim 400 000 kerstboomen in hoogte afwisselend van 2 tol 30 voet worden verkocht De tweede gewichtige markt is to Dresden Ongeveer 200 000 dezer kleine sparreboomen komen direct uit den Hartz in de Saksische hoofdstad en men verzekert dat er nog ruim zooveel uit andere streken worden aangevoerd In het groot worden de boomen verhandeld bij hot ichock of 60 stuks acheidsmuut op Ik heb naar eene gelegenheid gezocht juffrouw om u van dit een eu tinder op de hoogte te brengen want ik vreesde dat u misschien beleedigd zoudt zijn eu in elk ffeval verwonderd over de vreemde manier vim doen onlangs toen u haar hadt voorgelezen Bij mijn binnenkomen scheen het mij toe of u eon angstigen blik op mijne vrouw hield gericht en ik dacht toen dat misschien een of ander gedeelte uit uw boek de herinnering aan dien nooit sluimerenden rouw levendiger had opgewekt en een van die uitbarstingen had teweeggebracht die mij het grootste leed berokkenen en mijne ernstige bezorgdheid gaande houden Violet begreep zijne bedoeling maar wilde van haar ervaren niets laten doorschemeren De heer Rayner vervolgde Ik meende ook in hare oogcu eene wanhopige uitdrukking te zien die daarin soms door eene herinnering aan het verledene wordt te voorschijn geroepen soms zelfs bij ee e voorbijgaande optlikkering van haar geheugen Op iaWa oogenblikken kaa niemand dan ik door de kracht mijner laug beproefde liefde haar onmiddellijk tot bedai n brengen U behoeft niet te vreezen dat zij wild zal f orden maar zij zoui oogenblikken van opgewonden heiil gunnen hebben die u deden verschrikken als ge er niet waart voorbereid Had zq werkelyk iets van dien aard gezegd of gedaan toen ik binnenkwam f Neen mijnheer Zij sprak bgna niets en ik heb haar vo f