Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1890

De oitgaTe dezer Courant geschiedt di elgks met aitzondwing tui Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Nommers VIJF CENTSN Het algemeen verslag van de wereldt ntoonstelliug te Parqs zal naar de figaro thans raeds weet mede te deelen honderdvijftig deeleh gioqt jja het zal in het eind van dit jaar e rst s rs6hijnen In den handel zal het echter niet komen Dit van welken aard de groeten waren die de heer Rayner met zijne buren wisselde De kerk van Oeldham lag vrij dichtbij Elzeohof maar mevrouw Rayner was toch te zwak om die korten afstand te voet af te leggen Zq ging dus met mijnheer in het rytuig en Haidee en Violet wandelden naar de kerk Zji waren er het eerst en Violet zag hoe zorgvuldig de heer Rayner zqne echtgenoote bg het uitstappen behulpzaam was Kr was niets bijzonders in ie manier marop zij voer een paar buren eene buiging maakten anderen da hand gaven met anderen een paar woorden wisselden Allen gingen de kleiSe kerk in Tegenover Violet was eone fatailiebank Van bare knielende houding bij het gebed opstaande voelde liij een onvriendelijken trokken blik op haar gelast gericht uit een paar grijze oogen wier eigenares zij spoedig voor de dame hield die van haar had gezegd Je weet immers dat zij in het huis in den polder woont Althans naast haar zal het jonge meisje waarmede Violet gisteren had kennis gemaakt De oudste der zusters scheen een jaar of drie onder dan Violet te zgn Alice de jongste vermeed het haar aaa te zien zij was kennelijk met hare bonding verlegen Violet had reeds een afkeer van haar beiden en daarom deed het haar genoegen toen een heer die zijne plaata ook in de bank had en waarschijnlijk haar vader was ging verzitten zoodat hij vrijwel de dames aan har n blik onttrok Naast hem zat eene corpulente dame Violet s hart begon sneller Alom te bekomen OE QOnDSDlE GLA2EN of de beschrgTing der beroemde geschilderde Kerkglaze ran de Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der carto6t ekeningen enz waarbg is toegcToegd een afzoriderlgk leTcnsberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabeth DOC CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie Tan Beeldende Ennsten enz K unstschilder Architect en Directeur der Academie tbd Bouwkunde t Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN 332 Staats loterij 5e Klasse Trekking ran Maandag 13 Jannari No 89S5 10898 17787 18170 1000 No 1 670 15S66 ƒ 400 No 877 4631 865S 13878 ƒ 800 No 8618 15023 16782 ƒ 100 I Prijzen van ƒ 70 34 2860 4605 7741 10163 12877 16638 18384 56 2894 4622 7893 10191 12886 11685 18116 62 2909 4711 8003 10328 12939 15938 18518 843 3031 28 8358 10407 12984 15940 18641 387 3256 4829 8388 10848 12999 16054 18662 514 33 94 4925 8464 10872 13403 16165 18722 841 3582 5085 8690 10936 13496 18171 18838 loot 3628 5327 8793 11166 13520 16309 18861 1069 3674 5432 8824 11203 13664 16399 18901 1222 3778 646 8841 11267 13829 16608 18970 1285 3857 5678 8836 11286 13672 16666 18993 1418 3898 5769 8948 11292 13981 16924 19187 1625 4156 5840 9090 11440 14011 17159 19286 1550 4206 6166 9163 11448 14212 17550 19298 1638 4278 6620 9300 11464 14220 1755S 19568 1701 4310 6921 9515 11517 14314 17668 19671 1994 4326 6944 9690 11518 14394 17736 20007 1048 4415 7183 9675 11653 14476 17746 20019 Ï192 4418 7247 9758 11820 14603 17937 20185 8238 4446 7495 9870 Ï2092 14897 18181 20320 2366 4492 7602 9946 12096 14916 18303 20759 2369 4612 7662 100 1 18134 16378 18305 20953 2398 4590 7663 10096 12136 15409 18310 ADVERTENTIËN BeTallen Tan eene Dochter J M TAN ITEBSON GtAAFLAKD Gouda 12 Janaaii 1890 Voorspoedig beTallen Tan een welgesehapen Zoon McTronw A J F tak EHUN Kkuijt Qroningm 10 Jannari 1890 f Heden oTerleed te Retuvnjk in den onder I dom Tan 65 jaren onze gelietde Moeder en Babnwdmoeder Mejoffironw NEELTJË tam E8 Wediiwe Tan D tav du KIST Uit aller naam D TA DÏR KIST 6mda 11 Jannari 1890 ♦ Heden oTerleed na een kortstondige ziekte onze geliefde Zwager ADRIAAN ELIZA TAN DULLEMEN in leren 1 Laitenant der Infanterie te IJarderwijk L F LEIJDS Ol B A L LEIJDS 12 Jan 1890 Otee©aa w j Een Dagmeisje ÖEVKAAGD om terstond in dienst te treden niet beneden de 15 jaar Adres Crabethstraat Qi 241 Eene f tsoenl ke Dienstbode van de P G biedt zich aa tegen 1 MAART in een stil gezin Adres met franco brieTen onder No 1940 aan het Bureau dezer Courant OUBP en JOHQEN HAMEN wordt de zooeren Terschenen bekroonde nienwe nitgare aanbeTolen Tan den Med Raad Dr Mflller over Ver$t Mirde Zeouw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst Tan 60 cent in postzegels toezending onder conTert Mdttard Bendt Braunschweig OoWa Snelpersdnik van A Brinkman Zoon Wm GEB Rn K zniTere CACAO Termfldt Tervalscht CHOCOLAADPOEDER Termengd met MEEL SAGO of dergelöke eisdit bet merk 2 Ai aCv 9 aiL id JLmd Rotterdam CACAO K ARSTEL bcTat ai den geur en kracht der cacaoTracht CACAO KARSTEL bezit de eigenschappen die de beste kwaliteiten kenmerken CACAO KARSTEL kost hetzelfde als het surrogaat Poeder Chocolaad n I l Ko f 1 10 i Ko f 0 57i m Ons f 0 24 CACAO KARSTEL voortdurende controle wa Dr F F van Hamel Roos en A Barmens Wz BOBSTCABAMELS van SCHALEKAMP z n een uitstekend middel tegen Hoest en Verkoudheid en honden de keel en mond vochtig BESSENSAP bg Slotémaker é Go Mainzer Frankforler en HoUandsche SnijboooeD PrincessenbooDlj en AndiJTie ingemaakt in potjes Tan 5 kilo 1 Gulden ook per pond verkrggbaar BLIRGROEIMTEN goede kwaliteit 35 cent per liter blik Verder alle soorten PEDLVKÜCHTEN Tan prima gehalte J GERRITSEN ADVERTENTIËN Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk ZDr Rëtau s elfb e waring HoUandsche nitgave met 27 afb Prijs 2 lalden Ieder die aao de verschrik kelgke gevolgen Tan deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bfl het Ver lags Magaziu te Leipig Menmarkt 34 I franco tegen inzending van het bedrag I ook in postzegels en in eiken boek f handel in Holland Voor Hoesten Verkoudheid Asthma Borstaandoeningen enz is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende Rijnlandsche Druiven Borst Honig Tan W H ZICKEN EIMER te Mainz R e d b n r e R nproT Mgne Tronw die aan Asthma Igdt heeft eene proef met Uwen Borsthonig genomen en Tindt zich na het gebrnik zeer Terlicbt J Brünnagel keizerl Post Directeur tÊ Ê Alleen echt met neTenstaaod fabriekstempél in flesschen van 11 2 fl 1 en 65 Cent Te Gouda bfl F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G HjJDekamp Stolwgk bg C G t d Berg I Bergambacht bg J t d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks in alle Binnen e Bt itenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentieBnrean Tan A BRINKMAN en ZOON te Qauda tlfr Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking iweren bloedend tand le09cli onSangename I reuk uit rlea mond kalTcvorminï worden eker I Voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik 1 van het echte K K Hof Tandarts 1 I Dr PO PP s n wW i I in aanmerkelijk vergrootte flesscfaen 1 I voor 60 enls 1 20 en ƒ 1 75 I hetwelk gelijktijdi aangewend met Wr POPF S Tandpofder of Itllldpaiita steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPF s Kruiden Zeep tegeu eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenu8 zeep en Zonnebloemen zeep POPP S fiekristaHlseerde en Transparant zijn de üjnste Toilet im go ondheid8zeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 1 De namaaksels van Anatberin Jlondwater verwoesten de tanden binnen korten tgd M i Dr J G POPP Weenen Depots te ÖOUDA J C ZELDENRLIK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkelsvan Nederland Mm verlan e mtdruikelijk Dr fOPFt eekle Prej paraten en neme peene andere aan N 41S0 1890 Woensdag 15 Janaarl GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken AOVERTENTISN worden geplaatrt Tan 1 5 regels it 59 Genten iedwe r gd meer 10 Centen O BOO TE LETTIKI worden berekend naar plaatamimt BoTendien worden alle AdTertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt De Imeadlng 7an adrertentlön kan geschieden tot één l r des namiddags van den dag der oltgave minste cijfer dat van zulk een klein groepje kaa ziek worden maar de aanvallen worden veelviüdiger naarmate men de hiërarchische ladder afdaalt aa nemen de grootste percentsgewijze verhoudingen aaa bil de boden aan da departementen en de vaste knechts en werklieden in s KiJKs dienst Zoodsa hiervoor physiologische redeneb te vinden zijn of moeten wij alleen moreele tot verkkring aannemenP Ik weet het niet maar er zal van deze ziekte evenals van alle andere wel eene uitermate zachtmoedige variëteit bestaan die wij de injlutiaa tmagiitatim kunnen noemen Ook in den winkelsUnd gaat kot eveneens In de meeste winkels kUagt de chef over gemis van personeel wegens ziekte maar in den regel ia en blijft de chef op zgn poet loodat er maar zeer weinig winkels in de stad gevonden woidea met het opschrift gesloten wegons ziekte op de deur of de neergelaten venstergordijnen geplakt BINNENLAND GOUDA 14 Januari 1890 Vrüdag 17 Januari e k zal in oène opepbare vergsderingvau de Afd Gouda van den Nederbuultohen Protestantenbond als spreker optreden de heer O van Bossem uit s Hage die als onderwerp zijner voordracht aankondigt Iet omr de ktcaifri De toegang tot deze vorga riug staat voor iederoen kosteloos open Naaf wy tot ons genoegen vernemen hebben zoowA dames als heeren die óp zoo verdienstelijke wijze de solopartijen vervelden in de GhristophorusCantate en het Weihnaelits Oratorium op Zondag jl zich welwillend aangeboden om ook Donderdag aanstaande bij de twtóde uitvoering mede te werken Toor i hen dis verzuiknden 3e eerste uitvoering bjj te wonen bestaat dus nog gelegenheid een avond van waar kuna euot te smaken Wanneer men de aver het algemeen gunstige be oordeelingen over de eerste uitvoering tot maatstaf neemt dan fiiag eene aanbeveling om die tweede uitvoering bij te wouen vr j wel als overbodig worden beschouwd in verband staande met de begroeting die alsdan ter behandeling gereed zullen zjjn £ r heeft zich te Zevenhuizen een commissie gevormd met het doel gddan in te zamelen om daarmede den ingezetenen armen die door de wering der bedelarij schade lijden die te vergoeden Men schrijft uit de Hofttad aan de ƒ Ct Er wordt te Londen zeer geklaagd ov het toenemend aantal aldaar rondloopende Nederlandsche bedelaars Het ia reeds zoover gekomen dat de Nederlaéksche consul hot ondoenlijk verklaart heo allen voort te helpen De magistraat in de noordelijke wrjk aldaar heeft er Vrijdag een in de gevangenis doen zetten die sedert October met eene zuster en vier kinderen de straten afliep Te gelijkertijd heeft de rechtbank geprotesteerd tegen de aanwezigheid van zooveel Nederlandsche bedelaan Wij hebben genoeg eigen landlooperï zoide do magistraat en de vreemdelingen biehoorei dos te worden teruggezonden Op rechterlijk jbevel is dit aan den consul medegedeeld Staten generaal Eebstï Kahm Avond Zitting van Maandag IS Juni De kamer kwam weder bijeen tot afdoening der staatsbegrooting en andere kleinere ontwerpen De Voorzitter bracht bg de opening in eenige gevoelvolle woorden buide aan het overleden lid baron de Vos van Steenwijk De Kamer is uiteengegaan tot Donderdag 16 Jan e k Alsdan zijn des ochtends te 11 uur aan de orde de wet tot voortzetting der enquête en verschillende ontwerpen van geringereu omvang niet Mei dat al is t eene vreemde ziekte èn om den plotselingen aanval èn om da wonderlijke wijze waarop zij hare slachtoffers kiest Van dat plotseling aankomen worden allerlM verhalen gedaan ooals van den generaal die in de beste dispositie aan een diner was gaan aanzitten maar halverwege werd aangedaan en verplicht was too spoedig naar huis te scharrelen als zijne knikkhide knieën toelieten Nu dergelijke gevallen zullea zich wel niet dikwijls meer voordoen daar ik verneem dat de meeste tafelbedienden of dienknecbt aangetast zijn en geen huisvrouw in den H ac al is sq van hare fcenkenmeid n hare gasten ni§ïoo seker h t wagen zal een diner te geven wènneer zij den bijstand van die machtige koningen vén het dinerseizoen moet ontberen Dit is zeker eene rijkeluisziekte is de influenza niet veeleer het tegendeel Het komt mij althans opmerkelijk voor dat in de mij bekende huishouding de dienstboden bet eerst het langst en het eigst ziek worden Ook is er nog een merkwaardig feit waar te nemen dat ik ten nutte van de wetenschap mededeel dat de influenza by voorkeur mensohen met vaste tcaktementen ambtenaren en vaste arbeiders aantast en in de ambtelqke wereld weder bij voorkeur de inferieuren overvalt om de superieuren betrekkelijk vrij te laten Tot nog toe is er Aiaar één Minister geïnfluenzeerd ik bedoel niet in poUtieken zin want dan zou Schnepman mij tegenspreken hetgeen wel 12 percent is van het totaal maar dan toch ook hot FEVIttBTOK ETS GEHDiHzmmas Pi iet MngeUch 6 Maar toch verbeeldde zij zich dat al was het dan niet bijzonder opwekkend de heer Rayner met genoegen nu en dan aan zulk een maaltijd zou hebben deelgenomen doo den bitteren spottenden toon waarop hij over de landedelUeden uit den omtrek sprak kwam zij op bet vermoeden dat hij door enigen dezer heeren onheusch moest zijn bejegend Op den eeraten Zondag na hare aankomst had het zoo geregend dat men onmogelijk naar de kerk had kunnen gaan zoo waren er dus aagenoeg veertien dagen verloopen eer zij de inwoners van het gehucht in vollen getale zou zien De dag vódr dien kerkgang had zij gelegenheid met een paar dames op zeer onaangename wijze kennis te maken Haidee n Violet deden hare gpwone ochtendwandeling toen een groote Newfoundlandsche hond door eene haag stoitmende met zooveel geweld pp haar toesprong dat de kleine Haidee luidkeels begon te schreien Een jong meisje aan vrie de hond behoorde kwam naar de haag en spMk haar leedwezen uit over den schrik dien haar hond de kleine had aangqaagd m bijvoegende dat hij haar geen kwaad zou doen Nadat Violet en dat meisje te samen Haidee hadden getroost een praatje over don hond hadden gehouden namen zij afscheid het jonge meisje bleef op het veld terwyl Haidee en Violet den straatweg volgden Zij waren nog slechts een paar schreden verder toen Violet eene andere stem eenigszins scherp hoorde vragen Met wie sprak je daar Alice Het antwoord scheen zachter ie worden geven Je hadt liever niet met haar moeten pratep Jeweet immers zij woont in het huis in den polder Dien halven nacht lag Violet wakker in bed Altijd hoorde zij dat gezegde Je hadt liever niet met haar moeten praten zq woont in het huis in den polder Eerst trachtte zij do treurige geschiedenis van den hee Rayner in overeenstemming te brengen met den schrik en den afschuw welke Elzenhof in den omtrek scheen te wekken zooals zij uit het gesprek der jonge meisjes had kunnen afleiden Maar vervolgens vroeg zij zich zelve ernstig af in h fer het voor haar geraden was in een huis te blijven waarmode zulke geheimzinnige zaken in verband stonden Tóen zij langzamerhand wat kalmer werd kon zij die hatelijke woorden aan het bekrompen vooroordeel van een landjuffertje toeschrijven in wier oogen de minste afwijking van vormen een misdrijf was en zoo sliep zij in Toch bleef de indruk haar bij en onwillekeurig brachten die woorden er haar toe er scherper op te letten i