Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1890

iraoht zult gg erkennen zoo ge uw dorren staf in de aarde steekt want morgen zal bij groenen en bloeien en vruchten dragen Deze voorspelling wordt vervuld en Chriatophoms zweert den heer Jezus eeuwige trouw Deze bekoorlijke legende in de eerste plaats te willen dramutiseeren on in de tweede plaats muzikaal te willen behandelen dunkt ons een waagstuk Vooreerst is een reus een laohwekltend persoon en kan dus bruikbaar zijn voor een féerie of een opéra bouffe maar allerminst voor een religieus stuk Ter wille van de legende kan men echter over deze zwarigheid wel heenstappen zonder al te veel schade aan zgii stuk te doen Een vraag van meet gewicht is of wij wel voldoende belangstelling kunnen gevoelen Aaor iemand die voor niets eérbiod heeft dan voor liRaamskracht en of het mogelgk is zulk eeu penoon schoone en tegelijk karakteristieke muziek te doen zingen Men moet dunkt mij wel een zeer bizondere smaak hebben om die vragen bevestigend te beantwoorden Ik voor rog vind hel bijv weinig gepast ja eenigzins stuitend hem de schoone woorden van den psalm te doen zingen Mgne ziel dorst naar God den Sterke den Levende Wanneer zal ik komen en voor uw aangezicht verschgnen P Toch had do samensteller van den tekst ons meer voor Beprobus kunnen interesseeren wanneer hg een weinig van de legende had willen afwijken De reus draagt het Christuskind over het water het kind wordt steeds zwaarder Zulk een wedstrijd in zwaarte vind ik vooreerst uit een esthetiek oogpunt verwerpelijk Als naïveteit van de legende vindt men t aardig maar we hebben bier nu te doen met een half gedramatiseerde religieusmuzikale compositie die andere eischen hoeft Maar wat nu verder Door die zwaarte erkent de reus dat hij zgn m Kstar gevonden heeft deze doet ook nog een wonder voor hem en Beprobus is een waar Kristen geworden De sohrgverkomponist die blijkens zgn voorrede ook heeft willen stichten is hier niets stiohtelgk Immers de bekeering ten gevolge van een wonder is niet van de zuiverste soort tenzij dat wonder een ladelgken invloed uitoefent En dat had de schrg var kunnen aantoonen zooals ik zeide met verandering van de legende De verschgning van het Kristuskindje op de schouders van den goedigen sterken man is een vau de liefelgkste trekjes die de oude legenden ons overgeleverd hebben IMt zou natuurlijk bewaard moeten blijven dan had de gemelde wedstrijd moeten verdwijnen en bg voorbeeld deze wending aangebracht worden bet kind wordt aan Und gezet en ouder zgn voeten ontspruiten plantao mot bloemen en vruchten die een tuiii vormen tot lust der oogeu en tot verkwikking voor de moade wandelaars die door Christophorus worden overgezet Door dat liefelgke wonder dat tot heil der menschen als uit de natuur van het liefelijke kind voortkwam zou de sterke man leeren dat er hoogor kracht ia dan reuzenkncht en dat het schynbaar zwakke vaak hot sterke is Men zou aldus in het legendarisch karakter blijven en de ontkuooping tevens intereasantar maken Wellicht zou dst op uog betere wgia mogelijk zijn ik heb slecjits willen doen uitkomen dat het zedelgk element te zeer ontbreekt in bet stuk van Schmalohr wel is waar niet geheel F ngevoeld is de raad van den hermiet om den sterken man dio niet bidden vasten en waken kan er op t0 wgzan hoe hg datgene wat hg wel kan eva izeer tot den dienst van Kristus kan aanwendaa Even fijngevoeld als verdraagzaam I al wel het geval zijn met twee albums welke bij aa reozenuitgave gevoegd zullen worden en de b aehrqving van alle gebouwen zullen bevatten De sergeant migoor G van het korps genie te tltrecht wordt sedert 9 dezer vermist en met hem en bedrag van ongeveer ƒ 600 dat hq dien dag bq den kapitdin kwartiermeester van het korps ten behoeve zijner compagnies administratie in ontvangst had genomen Naar wij vernemen bestaat et gegrond vermoeden dat G die gehuwd is en vier kinderen heeft zichmet die gelden verwijderd heeft Ulr Dbl Gene proeve van Amerikaauache reportersphantane levert een Niouwyorkach blad in da volgende mededeeling Zooals bekend is zijn op de spoorwegen in het verre westen rotatiewerktnigen ingeToerd die de sneeuw op de baan wegnemen Bij iedere omwenteling van het rad slingeren deze groote machines een geweldige luil van sneeuw de lucht in Vóór eenige dagen nu deed zich in deu Staat Texas op de Fort Worth lijn het merkwaardige geval voor dat de reizigers zich eensklaps verrast zagen met een waren regen van rundvleeach De een kreeg een filet de andere een biefstuk een derde een oasastaart naar z jn hoofd Groote verbazing der passagiers natuurlijk Toen men een onderzoek naar den oorsprong daarvan ging instellen bleek het dat al deze stukken vleesch afkomstig waren van eeu kudde die een week te voren op die plek was ondergesneeuwd en vastgevroren De stukken vleesch waren door de rotatiomachine toevallig zeer netjes op maat afgepast en in de lucht geworpen Spoedig beqrerden zich de reizigers om op het eerste het ba sneeuwveld waar zij stilhielden een vuar aan te steken om zich zoo op zeer onverwachte en goedkoope wijze wat te versterken Het hoofd der geheime politie te Moskou kapiteiu Douotowitcb is door een meisje van 19 jaren doodgeschoten Daarna doodde zy zich zelf met een tweede schot uit haar revolver Men beweert dat het meisje dat werkzaam was bij hot telegraafkantoor tot de nihilisten behoorde en den moord pleegda in overleg met de leiders der bewe ng In het Januari uuramer van dt Gid behandelt 1 Dr J S Speijer vroegA leeraar aan het gymnasium te Amsterdam de gebreken van de tegenwoordige inrichting der gymnasia In zijn artikel het vaksteltel aan onze gymnasia geheelen wqat hg r op hoe kwalijk kan ontkend dft het ideaal niet bereikt is t welk den ontwerper van da wet voor den geest mag gezweefd hebben toon hg de letterkundige propaedeusis naar het gymnasium overbracht Evenmin dat de nieuwe toestanden een leer bedenkelijke schaduw vertoonen En toch valt het moeielijk met den vinger aan te wijzen wat er aan hapert en waar Uiterlijk bloeien onze gym asia zij zijn meer bezocht dan ooit onder de onderwijskrachten telt men vele degelqke rectoren bekwame en geschikte leeraren wier ijver over het algemeen door curatoren wordt genoemd en de leerlingen geven reden tot tevredenheid vooral van en officieel standpunt bij de eindexamens slagen gMiiddeld bqna 92 pCt Ondanks dit alles klaagt mes en klaagt men algemeen gecommitteerden een aandeel in de zaak ta namen om haar in gang ta helpen Nadat de heeien die hem zoo koel hadden gegroet met een vriendschappelijken handdruk van hmp TTinTm irnggngiifin hielp de heer Bayaer vrien flé behoedzaam en zichtbaar verheugd over zgne overwinning zijne vrouw in het rgtyig ea reed kq met haar terug terwijl Violet en Haidaa naar huis wandelden zooals zg waren gekomen Mijnheer was aan tafel zeer gezellig hij haalde eerst de landjonkers ge lucht door maar vanzelf verviel hg weer in zijne schertsende beschrgvingan Ziende dat hij in Violet eene dankbare toahoordere had wekte dit zijne opgeruimdheid nog ta meer n en eer zg het wist was bet etensuur om Zji maande nog nooit zoo prettig te hebben hooren vertellen Toen kwam mevrouw Bayrter opeens met de vraag Hebt u ook lust Vanmiddag naar de kerk ta gaan juffrouw Howart Tot uwe geruststelling juffrouw zei mijnbear zal ik u zeggen dat het nïlstrekt niet tot de voorwaarden van een verblijf ouder ons gastvrij dak behoort den geheelen Zondag heen en terug naar da kerk te loopen met afwisseling van vrome bespiegelingen tehuis Wij gaan nooit meer dan eads Onze vorige gouvernante deod dit wel niet omdat zij het wenschte hgusoh niet maar omdat het I er zj bij behoorde ta kloppen toen zij den derden penoon in die rijxag zitten het verst van haar af Het was niemandandeiB dan de heer Laurence Beade haar vriendvaa het jachtrijtuigje Violet had een gevoel als iemand die in een vertrouwd bondgenoot opeens één officier van het vijandelijk leger ontdekt In een ongezelligen huiselqken kring geraakU had zij onbewust ai eens naar LauiVBce a vrienXUjk gelaat uitgezien En thans vond xq den eeni ll persoon aan wien sedert hare komst ta Norfolk geen sombere of onaangename gedachten voor haar verbonden waren terug maar in gezelschap van die onuitstaanbare meisjes Waarschijnlijk was l i haar broeder de oudste gaf hem ten minste terhaaldelqk een stoot met het handvatsel van haar paiasol als zij meende dat hij zou gaan indommelen Toen hij echter bij bet b n van de preek gemakkelqk in zgn hoekje ging zitten en door zijne houding te kennen gaf onder de toespraak te willen dapen deed de vrome zuster eeue laatste poging om kam voorgoed wakker te porren Maar thans nam de heer Beade haar zeer bedaard het wapen uit de hand en wierp het onder de bank Violet verkeogde zich daarover maar door hare belangstelling in dien strijd was da tekst haar ontgaan ï n groot gedeelte van de preek ging voor liaar verloren Ten laatste toovallig opziende kreeg zq den kaar Lanrence Beade in het oog zooals hij in zijne b zat met de armen over elkander en de beenen Worit vtrvoifi leeraren en professoren De generatie over welke j onze huidige gymnasia in zoo ruime mate de zegeoisgen Van de negentiende eeuwseha wetenaohap uitstorten staat in algemeene ontwikkeling en beschaving niet hooger maar veeleer lager dan de studentengsAKshten onder de vroogere gebrekkige organisatie tot de hoojeschool opgekweekt Juist de regeling die aan verkeerde toestanden een eiude ging maken heeft nieuwe en zeker niet minder I ernstige grieven in het leven geroepen N jodig acht Dr Speyer een wetwijziging die de bevoegdheid der classici en neerlandici uitbreidt en gelqk maakt en in velband daarmede een wijziging in het academisch statuut waardoor de speciale studiën op een gemeenschappelijkett grondslag komen te rusten en lovens een eind gemaakt wordt aa i de groote onbillq kheid en verkeerdheid dat aan de historie de linguïstiek de Bomaansche philologie wordt onthouden hetgeen aan de klassieke en aan de Germaansche pbilologie geschonken is Uitvoering Christophorus Cantate en Weihnachts Oratorium üe cantate St Christophorus is een werk voor soli en gemengd koor met 1 egeleiding van piano harmonium en tableaux vivants De tekst is samengesteld uit woorden uit UtCs liegenden van den lieben Heiligen Gottes uit den bqbel en woorden van deu componist der muziek Joseph Schmalohr die ook de beiglden heeft voorgeschreven De inhoud van het stuk is als volgt de reus Keprobus w 1 niemand dienen dan den sterksten en machtigsten koning die bestaat Dien meent hy te vinden en dient hem als vazal Deze koning is kristen Reprobns is heiden Eens ziet hy deu koning een kruis maken en verneemt dat door dit teekeu Satan hem niet zal kunnen schaden Satan is dus machtiger dan de koning de reus zoekt en vindt hem en wordt des zwarten ridders knecht Maar op zekeren tijd ziet hq Satan vlieden voor een kruisbeeld hoort dat deze eens door deu gekruisigde is bedwongen en verlaat Satan om dien machtigen Kristus ta zoeken üp zyn mzwerving vindt hij een hermiet die hem meedeelt dat Kristus rijk niet van deze wereld is en de door hem begeerde dienst best t in bidden vasten en waken Zulk een dienst zegt de heiden ismq onmogelqk Toon mij een andere wijze om dien machtigen heer te diepen Hierop raadt de hermiet hem een hut aan au rivier te bouwen en uit liefde tot Kristus de voetgangers op zgn schouders daarover te dragen Lang dorst zijn ziel naar bet oogenblik dat hy den sterken heer l aanschouwen Op een nacht wordt bij door fin klein kind gewekt dat door hem over den stroom wensoht gedragen te warden Hij neemt het kind op maar midden in den stroom gekomen voelt hy het kind steeds zwaarder worden het is hem alsof hemel en aarde op zijn schouders matten Daar ziet hg een lichtkrans om het hoofd des kinds en een scepter in zgn hand glimlachend spreekt het hem aan Gg draagt niet eens menschen zoon maar hem die hemel en aarde gemaakt heeft Ik doop u tot kristen en uw naam zal Christophorus Kriatusdroger zgn Mgn Wie wordt din IwImU met dn Zoon dsi MeoKhcD wsarnii kct evangelie uUeu epnekt uadca we wtl wi 1 11 vrBgCD I kruiselings gelegd terwijl zijn hoofd achterover tegen 1 de leuning der bank rustte Als het niet al te onwaarschijnlijk ware geweest zou zij het er voor hebben gehouden dat hij niet sliep jnaar uit zijne half gesloten oogen onafgewend jiaar haar tuurde Bij het verlaten der kerk zag Violet dat de ouda4 Lheer Beade en de heer BasBei koeUjes eeff paar woorden wisselden terwijl l S nge dames hare hoofden opzettelgk afwendden De heer Laurence bleef een weinig achter eu kwam nu een praatje I maken met Haidee die Violet s hand vasthield I Hg vroeg het kind hjm een kusje te geven zijwilde het niet doen vFoei Haidee je moest niet zoo onaardig zijn tegenover je vrienden zeide hij en in zijn muzikale stem lag meer verdriet dan het voorval wettigde De heer Bayoer liep mat den schoolmeester den predikant en nog een paar heeren een klein eind vooruit Hij ha3 Ket druk ovrr een stuiversspaarbank die hij in de gemeente wilde oprichten Hi zag er zooveel goeds in voor den minderen man en vrilde zalf e n groot gedeelte van den last daarvan op zich nemen Hij spnik met ijver voor zijne zaak Het was aardig om op te merken hoe koel zij eerst luisterden met tegenzin in het voorstel verhoogd door afkeer van den man die het opperde en hoe zij zachtkens aan onder den invloed van zijn woord van Instelooze toehoorders in belangstellenden veranderden en ten laatste niet slechts I et vooietol aannamen maar zich bereid verklaarden Ik houd den lezer onwillekeurig wel wat lang bezig met den inhoud van het stuk Het voor mij I nieuwe verschijnsel van een soort oratorium tegelgk dramslisch on van zuiver Katholiek karakter heeft mij er toe verleid De muziek heeft daarentegen niets bepaald katholieks Integendeel sluit ze zich veeleer aan bij de Protestanten Handel en Mendelsohn wat de algemeene tint en bij Bach evenzeer protestant wat den vorm betreft Evenals bg dezen vindt men een verhaler personen die sprekende worden ingevoerd en een koor van kristenen die hun beschouwingen aan het verhandelde vastknoopen soms in koraal vorm waaruit ook weer solisten optreden De muziek ia helder en vlooiend geschre ven de stemvoering is degelijk en een enkele maal interessant Dat ons groote warmte uit het werk is tegemoet gestraald knnnen wij niet zeggen Echter vestigen wg de aandacht op de bekoorlijke sopraanaria nNehms auf euch mein Joch die trouwens nogal herinnert aan Er weidet seine Hoerde uit den Messias Wal wij in Christophorus te veel misten nameIgk warmte kondon wij in ruimer mate vinden in het werk Weihnachts Oratorium und die H drei Königo von Decbaut Mftller dat thans voor de tweede maal alhier maar slechts gedeeltelgk werd uitgevoerd Het begin het koraal do Heiland reiss dio Himmel auf en het recitatief Thauet ihr Himmel met het afwisselend kpor Ach komm Emanuel I het oude lied Ës ist ein Bos entsprajtgen het refrein Jesu der Herre mein dor war daa Kindelein het slotkoor en andere nummers zgn van zeer weldadige werking Dat andere vooral die de eigenlgke kerstnacht betreffen wel wat heel zoet zgn is uiet te ontkennen Een bizondere deugd van den komponist schijnt mij de even levendige als bekoorlijke behandeling van het recitatief Het werk is overigens vrg algemeen bekend en een nadere beschouwing zal dus niet noodig zijn Gelijk men weet worden er tableaux vivants bij opgevoerd Dit had ook plaats bij St Christophorus Ook hierin onderscheidt zich eerstgenoemd werk gunstig van het laatste dat zaug en beeld zich nauw bij elkaar aansluiten Wanneer verhaald wordt dat er een reus was die zoo en zoo sprak dan heeft do hoorder niet noodig dien reus voorgesteld te zien Zien we daarentegen het Jezuskind in de kribbe met zgn omgeving dan is een lyrische ontboezeming daarbg in tonen niets onnatuurlijks Maar heeft t beeld muziek noodig daarom heeft de muziek nog geen beeld noodig Bg schrgver dezes althans werkt dat moestal storend vooral wanneer praktische bezwaren er bij komen als het hinderlgk geraas aan hel gordijn bq het openen en sluiten het telkens op en neer draaien der gaslichten wat iets zeer onrustige gaf do pauzen noodig voor de yorbereiding der beelden die allen indruk van een geheel deden verloren gaan eindelgk het luid gepraat en gejoel van pirsonen die slechts komen om te kgken en nauwelijks merken dat er ook muziek wordt gemaakt Overigens gaven een paar beelden in Christophorus en allen in het Weihuachts oratorium aan de minnaars van dit genre veel genoegen Eindelijk komen wg tot de muzikale uitvoering zelve Het koor bestond uit dames dilettanten en zangers uit eon der katholieke kerken Ook de solisten die zeer talrijk waren waren dilettanten Wg aohte het onbescheiden namen te noomen behalve dien van den directeur den heer M Bouman daar in de officieele aankondiging in de courant anderen zelfs niet met initialen werden aangeduid en een program niet bestond Oorzaak daarvan was ten deele denken wij het half ep half kerkelgk karakter dar uitvoering Er was b v ook verzocht of liever om maar de zuivere waarheid ta zoggen geboden I niot te applaudisseeren n het slot echter leidde het zeer talrijke publiek oeE onbedwingbare ongehoorzaamheid aan don dag Wg willen daarom maar sober in onze kritiek zgn en zeggen dat het koor doorgaans te ruw in St Christophoru maar op vele plaatsen zeer fraai in het Oratorium zong dat de raeerüerheid der solisten zeer aangenaam zong al was uit den aard der zaak gebrek aan efening dikwqls merkbaar dat wg in het bizouder de voornaamste sopraan zangeres een hartelijk woord van dank brengen dio plotseling in de bres sprong voor een ongesteld geworden demo en veneens directeur begeleiders en allen die zich moeite voor do zaak hebben gegeven danken voor den ons geschonken interessanlen avond Het i eshtar wur dst de protettSDtHlu kerk het dramatiaeereo van het religieoi verhul van de katholieken geleerd DMlt Boiteolandsch Overzicht De werkgevers in het bekken van Charleroi overtuigd dat de mgnwerkers niet zulleni toegeven besloten in hunne eerste bijeenkomst gisteren in beginsel eene vermindering van werkuren too te staan De patroops kielden later andermaal eene vergadering waarin de afgevaardigde Sabatier als bemiddelaar optrad Na lange beraadslagingen werden de voorstellen dor werklieden tot vermindering van den werktgd met een uur doags en trapsgewijze loonsverhooging aangenomen D werkstaking is dus geëindigd en de arbeid zal heden hervat worden De ernstige toestand waarin de jeugdige k ning van Spanje gedurende de laatste dagen heeft verkeerd heeft natuuriijk overal in hooge mate de aandacht getrokken Met het oog op den onvasten politieken toestand in Spanje is het natuurlgk dat reeds bij de eerste berichton van Alfonso s ernstige ziekte de gevolgen werden overwogen welke hot overlijden van den koning kon hebben Wel is waar ia de koning nog slechts eeu kind van S j jaar maar toch had do meerderheid van het Spaansche volk zicti allengs geheel verzoend met de regeering van koningin Christina dia als regentes voor den jongen koning zich steeds uitstekend kweet van de zware taak welke op haar rustte Bij deu dood dos kouin s zou echter alles wat nu vast staat weer op losso schroeven komon zoodat men zich dan weer op allerlei veranderingen zou kunnen voorbereiden Het laatste bericht van gisteren luidt aldus Do jonge Koning heoft eon goeden nacht gehad Zgne krachten nemen toe De geneesheeren hebben op eene vraag van den minister omtrent den toestand van den zieke geantwoord dat de kans op herstel vermeerdert maar zij konden niet verklaren dat allo reden tot vrees geweken is Het geschil tusschen Engeland en Portugal is plotseling door de Engelsohe regeering met den machtigen arm voorloopig uitgemaakt De Engelsohe regeor ng verlangde dat de Portugeesche regeuring haar ambtenaren uit het Shirégebied zou terugroepen Portugal verklaarde zich daartoe bereid mits Engeland rich eveneens verbond niets in bet Iiotwiste gebied te ondernemen Dit antwoord werd door lord Salisbury niet voldoende geacht en nu eischte de Engelsche gezant te Lissabon dat binnen 24 uren aan dezen eiach zou worden voldaan daar anders de gezant Lissabon zou verlaten De Portugeesche ministers hielden een buitengewonen raad onder voorzitterschap van koning Karel en besloten ofschoon onder protes tegen Engelands bedreiging aan den hun gestelden eisch te voldoen Dit besluit had ernstige gevolgen want het volk liep te hoop en rukte het wapehschild van het huis van den Engelschen consul Deze onlusten hebben geleid tot eene ministerieele crisis De koning heeft den heer Serpa i Pimentel de samenstelling van een ministerie opgeliragen dat morgen den koning voorgesteld zal wirden De minister van buitenlandsche zaken heelt uit naam dor Portugeesche regeering persoonlijk den Engelschen gezant zijn leedwezen betuigd over het voorgevallene vóór hét Britsche consulaat Hoewel Engelands optreden de kansen op een minnelijke schikking zeer vermindert is het toch niet aan te nomen dat de Engelsche regeering van haar overmacht zal gebruik maken om haar wil door te drijven Indien het Shirégebied is ontruimd hetgeen tot hét voorkomen van verdere onaangenaamheden tusschen beide partijen noodig werd geacht zal Engeland zeker niet weigeren ook Portugals rechten op het betwiste gobied te erkennen Alleen reeds het onmiddellqk tegengesproken gerucht dat president Carnet bg de aanstaande herdenking der ï5 jarige regeering van koning Leopold van België den Duitschen keizer te Brussel zou ontmoeten heeft do geheels Fransche pers in beweging gebracht De radicale Lanterm begon met eeu heftigeu aanval op den heer Cariiot en natuurlijk sloten de organen der Boulangisten zich terstond daarbg aan Zelfs de Temjii acht het noodig zich in den strgd te mengen Het bezadigde republikeinsche blad leest den Boulangistischen bladen ernstig de les omdat zij zooveel drukte maken van een gerucht dat gelijk vanzelf spreekt niet waar kan zijn want een ontmoeting van den president der Fransche republiek en don Duitschen keizer is iets geheel onmogelijks Welk recht vraagt de Temp verontwaardigd heeft men om den hoer Carnot van zoo iets te verdenken Het geheele openbare en private leven en zelfs de naam dien hij draagt zijn alleon reeds voldoende om hem te vrijwaren tegen onderstellingen welke even belachelijk als vernederend voor hem zijn Wanneer zelfs een gematigd blad als de T zoo spreekt behoeft men vooreerst nog niot op een samenkomst te rekenen tusachen deu president der Fransche republiek en den Duitschen keizer daar alleen reeds de onderstelling dat de heer Carnot een dergelijk plan zou koesteren als een beleediging den president wordt beschonwd Do zitting dar Franseho Kamer welke wordt geopend belooft zeer belangrijk te zullen worden want algemeen wordt verwacht dat de heer Tirard zal beginnen met de rdsdodeeling van een program waarin het Kabinet zgn politieke lannen kenbaar maakt De verklaring waarmede de heer Tirard in November optrad bepaalde zich tot algemeene verzekeringen maar nu verlangen de republikeiusche organen dat het ministerie voor den dag kome met een meer actieve politiek Zelfs de R blique Frcmqauie veriangt dat het Kabinet hetwelk zich tijdens den verkiezingsstrijd zoo flink hield ou ook zal toonen dafr het zijn energie nog niet heeft verloren Van radicale zijde wordt een aanval toorbereid op den heer SpuUor den minister van buitenlandsche zaken Men verwijt dezen minister dat hü de verhouding tot Busland slechter heeft gemaakt door niet evenals de hoor Von Giers tegen de Bulgaarsche leening te protesteeren en daarom bestaat het voornemen hierover een interpellatie tut het ministerie te richten Vooreerst zal de Kamer zich echter nog met andere zaken moeten bezighouden Eerst moeten nog de achterstallige verkiezingen behandeld worden en dan komen nog de voorstelleu aan de orde tot wijziging van het reglement welko natuurlgk voorgaan De houding der Pranache Begeering ten opzichte van de conversie der Egyptische schuld waartegen zg zich blijft verzetten vindt bij de Engelsche bladen scherpe afkeuring zij vinden die onpolitiek By de Egyptenareu zal zegt da Times de Fransche Bogeering zich daardoor al zeer impopulair maken De Egyptische Begeering toch die jaarlijks 150 000 pd st door de afschaffing van den gedwongen arbeid verloren heeft en die door de conversie daoht goed te maken zal als die conversie niet plaats hebben kan een belasting op het land moeten gaan heffen Indien de Fransche Begeering denkt iddus Engeland te zullen noodzaken zich uit Egypte terug te trekken dan is dat volgens de Globe een zeer kinderachtige illusie die natuurlijk niet zal verwezenlijkt worden In een officieus telegram uit Petersburg leest men De Stastsbegrooting voor 1890 ia openbaar gemaakt en wgsi eeu overschot aan van l i millioen In de memorie van toelichting wordt verklaard dat do begrooting op bevel dea Keizers is opgemaakt zonder verhooging van belastingen en zonder andera verzwaring van de lastlen die op da bevolking drukken Tevens wordt uiting gegeven aan het onwrikbaar besluit des Keizers steeds ta streven naar de handhaving van een voor Busland eervoUen vrede opdat alle door den Keizer ontworpen plannen welke de verhooging van de welvaart des volks ten doel hebben kunnen uitgevoerd worden INGEZONDKN Mijttieer de Bedacteur I Dankbaar ben ik u Mijnheer de Bedacteur voor de spoedige plaatsing van mijn schrijven in uw dagblad van 8 Jan 1 1 En ook evenzeer den heer Kesper dat hij zijne anonymiteit verbroken heeft en in zgn repliek met open vizier voor den dag komt Thans weet ik Uat ik althans met een wetenschappelijk man te doen heb Maar juist daarom verwondert het mg dat hij mijns inziens wel eens op wat al te losse gronden zijne stellingen Iwuwt Zoo achreet hij b y in zijn Ie stuk over den oorsprong der Latijitsche lekool het is zoo goed als zeker dat Nannius hier in 1821 rector is geweest Waaruit blijkt die zekerheid Mij is daarvoor geen andere grond bekend dan dat hq op het naamlija e van Walvis als zoodanig voorkomt die hierin echter door V d Aa in zijn biograjuch oordenioei sub voce weersproken wordt Doch waarom het mq thans te doen is als hg m jne stelling dat er vóór 1573 in Gouda geen afeonderiijte Latijnsche school heoft bestaon ol liever mijne veromhnielling in deaa want ik schreef slechts dat er in deze stad toen reeds a onderlijke Ijatgnscha scholen gevestigd waren dit komt mg zeer iKg elacUiff toor voor goad vernietigen wil dan moet hij dunkt mij daartoe toch nog iets meer doen dan daartoe alleen aanvoeren dat er in de vroedschapsboeken voor 1573 reeds van een groote school beheerd door een rector sprake is Wie toch eenigermate slechts met Crouda a vroegere toestanden bekend weet niet dat de roo icluol de gewone parochieschool was waarin bij het onderwijs het Ijatgn slechts bij en geen hoo daui weid geacht En wien eenigszins op de hoogte van het maatschappelijkOp leven in die dafon zou het verborgen zijn dat de titel van rector door elk hoofd aener school e geenszins als tegenwoordig alleen door het hoofd eener Latijnsche school werd gevoerd Ik blijt daarom in afwachting van krachtiger argumenten door den heer Kesper aangevoerd voorloopig nog bij mijne meening dat ter plaatse uwer inwoning r de dagen der kerkhervorming wel aaa