Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1890

1 Toen dr Turner het eerst het eiland Nive bezocht het ligt in het midden van deo driehoek gevormddoor Tonga Samoa en de Hervey eilanden bevond hij dat de inlanders zonder onderscheid allevreemdelingen doodden niet slechts de blanken maar ook zij wiep canos uit Tonga of Samoa op het eiland geraakten en zelfs hunne eigene landlieden die nadat zq het eiland hadden verlaten er terugkeerden Zg werden gedood uit Vrees dat zij vreemde ziekten zouden invoeren De vrees waa zoo groot dat zijbij het drijven van handel geene voorwerpen aannamen maar de invoerder die aan een boom moestophangen aar zij gedurende eenige weken in quarantaine bleven Miss Cumming verklaart dat influenza in geheel Polynesié onbekend was vóór deblanke mannen er kwamen In het British Medical Journal van 4 September 1886 beschrijft mr B Augustine Chudleigh een dergelijke ziekte die onder de Moaris den naam draagt van Murri murri Voornamelijk wijst hij op het eiland Wbarekauri een uit den Chatham archipel ongeveer vier honderd en tachtig mijlen ten oosten van NieuwZeeland ongeveer de plaats der tegenvoeters van de St Kildanen Drar kent men nu ook eene verkoudheid die geheel overeenkomt met een hevige influenza De aanvallen duren slechts een uur of vier maar ee patiënten blijven gedurende een dag of vier zeer miserabel dan herstellen zij langzamerhand geheel en al zonder verdere nadeelige gevolgen De aangetaste weet soms niet eens dat een vreemd schip aengekomen is De influenza verspreidt zich teratond over het eiland en men is zóó zeker van de oorzaak dat als zij ontstaat men van uit de verwijderdstö plaatsen de te verzenden brieven naar de haven te Waitangi zendt zeker zijnde dat r gelegenheid is die te verzenden Merkwaardig ia dat een heuvel welken de inlanders beklimmen ala influenza ontstaat om te zien of er eenig schip in de haven ligt de Dieffenbach heet en het schip t welk jaren lang geregeld dit eiland om handelsaangelegenheden bezocht den naam van St Kilda roeg Uit het voorgaande blijkt dat ziekten kuman worden overgebracht door gezonden of mogelijk beter gezegd dat het in aanraking komen met lieden uit andere streken voldoende is om bij eenige stammen of personen influenza te doen ontst n Terecht zou dan die ziekte haren naam hebben ze ontstafit door invloed mogelqk van uitstrooming of uitwaseming van eene stof die nadaelig werkt op ben die deze niet bezitten of er niet aan gewoon zijn En nu staan wij voor de vraag of ook door voorwerpen bv brieven uit Aéa vreemde influenza kan ontstaan maar hd Mhrklaart men dan het verschqnsel dat vooral ook telegraphisten worden aangetast Bnitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer van Afgevaardigden is gisteren overgegaan tot het aamenstellen der bureaite De vergadering was slecht bezocht De heer Floquet is tot vooreitter benoemd Gelijk reeds is gemeld is de werkstaking der mijnwerkers in het district Charleroi geëindigd daar de eigenaars der mqneu den voornaamsten eisch der werklieden tot verkorting van den werkdag hebben ingewilligd Door de mijnwerkers is deze tijding met groote blijdschap vernomen want ofschoon zq besloten waren vol te gouden tot het uiterste leden zij toch met hun gezinnen veel daar de gewone verdiensten niet door de bijdragen uit de reservekas konden worden vergoed Zondag jl werden in vele plaatsen van het district weer vergaderingen gehouden De besluiten om tot het uiterste te volharden welke overal werden genomen hebben zeker veel bijgedragen om de directeuren tot inachikkelüJcheid te bewegen Het aantal der werkstakers waa dan ook sJeeSs toegenomen Het was reeds gestegen tot ongeveer 20 000 zoodat in het geheele district Charleroi slechte in vier mijnen nog werd gewerkt De berichten over de gezondheid van den jeugdigen koning van Spanje blijven gunstig De konin ginregentes heeft nu zelfs weer gelegenheid gevonden om met den heer Sagasta te beraadslagen over de oplossigg der ministerieele crisis welke wegens Alfonso s ziekte op den achtergrond is geraakt De kleine lijder iè we r geheel kalm Hij slaapt goed en gebruikt meer voedsel zoodat de geneesheeren van meening zqn dat het gevaar is geweken De regeering is bijzonder op haar hoede tegen het uitbreken van Carlistische bewegingen omdat teratond na de ziekte des konings gewag werd gemaakt van een drukke telegraphische gemeenschap tussohen Don Carlos en zijn aanhangers in Spanje Tot usver isi chter noch door de republikeinen noch door de Carlisten eeni poging beproefd om van de omstandigheden partq te trekken Levendig ga t het in de Duitsche binneulandsche politiek den laatsten tijd toe dank zij den aanstaanden rijksdagverkiezittgen Tusschen de kartelpartqen en de ultra conservatieven der Kreuzitg is een vin er bezorgd bg met zgne oogen te vergeet naar droge laarzen zoekende Neen neen zoo erg is het nieti Zg zgn sterkerdan zg er uitzien Dat is het ook niet maar deheer Bayner zal ongerust wezeh I De heer Bayner I En zal ook mevrouw Bayner ongerust zgn 1 O efrouw Bayner is nergens ongerust over Ten nJittste ik bedoel zij is zoo stil en tahighoudenid dat dat Dat de heer Bayner u veel beter bevalt O ja I Dat ia met vele dame het geval Men vindt onwillekeurig iemand die praat en lacht en opgeruimd van humeur is aantretkelqker dan iemand die nooit spreekt als een geest door het huis dwaalt an onverschillig rondziet als men iets zegt Zij bedoelt het misschien goed Dan moest zq die beioeling duidelijk maken Zq k n toch niet denken dat het lief is als zij mij aanstaart alsof ik geen ménscbelijk wezen was B vendien weet zij dat ik voor den eersten keer in Om2t mijn leven in betrekking ben en zij moet wel zien dat ik mij niet gelukkig gevoel De heer Beade boog zich tot haar over maar even snel rees hq weer overeind kuchte even en maakte eene onderzoekende beweging naar buiten Hod dwaas dacht zij zulk eene mededeeling te gaan doen aan iemand die mij betrekkelijk vreemd is Zij voegde er nu voorzichtiger bq ich de zorg der Begeering orernog tiSóvele andere dingen uit te strekken dat het moeUijk zou zyn t zeggen waar deze zou moeten beginnen en waar eindigen Toch is het wensohelijk dat iedet eigenaar van boomen zorge in den winter zooveel mogelijk de mpsennesten uit zijne boomen te verwijderen Immers terw l de rupsen binnen deie nesten gedurende het koude jaargetyde in half volwassen toestand zitten te sluimeren beginnen zg reeds zeer vroeg in t vooijaar uit hare woningen te voorschyn te komen en in geen gering getal want in elk nest bevinden ïich een honderdtal of eemge hsnderdtallen rupsen Zoodra het voorjaar ons een paar mooie dagen geeft en de knoppen der ooft en andere boomen beginnen te zwellen vangen de rupsen hare strooptochten aan ten minste over dag want in den beginne keeren zij tc gen den avond nog telkens in haar nest terug En juist in t vroege vooijaar worden zij hoe klein zij dan soms ook nog mogen wezen het schadelijkst daar zy dan te knoppen doorknagen en aldus in zeer korten tijd groote aeb e teweeg brengen immers als zq een knop aantasten hebben zq in een minimum vai t jd een aanzienlijk aantal blaadjes in hunnen oersten aanleg voorgoed veïftield maar bovendien alras den aanleg Tan een of meer bloesems bedorven Vooral in ooftboomgaarden doen de uit de winterceaten te voorschijn komende rupsen op deze wijze zeer veel kwaad Daar de boomen gedurende den winter ontbladerd iqn vallen de nesten zeer in t oog en het is ook iet moeilijk deze te vernielen Men kan met behulp van een op eenen langen staak bevestigde boomschaar de takjes afknippen waaraan de nesten bevestig k z n maar man late dan de neergevallen asten niet op den grond liggen daar later in t Tooijaar de rupsen ar uit te voorschgn Vamen en naaoki n toch in de boomen zouden klimmen men zoeke ze dus op en verbrande ze Deze methode heeft dit nadeel dat men de boomen van vele talqes Boet berooven temeer omdat een üest soms aan twee ot meer takjes ia bevestigd Men kan ook de nestkn aan de boomen laten zitten maar ze flink net Iqipolia bestrijken dan gaan de er in bevatte mpsen onverbiddelqk dood Men kan daartoe op het uiteinde van een langen stok een met lijnolie bevochtigden doek brengen waarmede men de nesten zoo go mogelijk bestrijkt Of wel men verbrande de rupsen door midd l van eene vlam Daartoe brenge men op t uiteinden van een langen stok eene spons die men met petroleum overgiet welke men in br nd steekt de vlam boude men een paar mi uten lang onder het rupaennest Doorgaans zullen bq déze operatie de twijgjes waaraan dit nest zit o t jioemenawaard lijden Het ia UK nog de tyd om de rupsenneaten te vamielen Valache koifieboonen De Berlijnsche correspondent van de K R Ct zendt de volgende ootntfigen mededeeling die te Berlijn openbaar wordt gemaakt Ëenigen tijd geleden hebben wij de aandacht er op geveatigd dat er door eeno Keulsche lirjtia kunstmatige koSeboonen onder den naam van 6as en s Kumtkaffee in den handel worden gebracht die voor verreweg het grootate gedeelte uit waardelooce ofschoon niet voor de gezondheid schade ijke stoffen bestaan Zg zijn van een glazuur voor terwgl de heer Beade zijne druipnatte parapluie uit j schudde Ëen paar dagen geleden zou zij zulk eene ontmoeting met haicB vriend van het jachtwagenfje wel aardig hebben gevonden maar thans na de onbeleefdheid zijner zusters was zij er verlegen mede Zoo zat zij dan stilzwqgend en hij scheen door hare verWenheid te zgn aangestoken althans hg bleef aan den anderen kant van de loods tegen het beschot gelfund staan haar aanziende zonder te spreken Zg zag dikke regendroppels één voor één door eene reet v n het dak op zijn hoed vallen maar zij kon er niet toe komen hem te waarschuwen Zoo duurde hai een poosje tot een bliksemstraal de loods verUehtta en haar een uitroep van schrik ontlokte Lis u bang Wacht dan zal ik voor u gaan staan Ir Keen dank u ik ben volstrekt niet bang antwoordde zij terwijl eW ntzettende donderslag haar zoId deed schrikken dayzij bijna omver viel Hij zeide niets glimiachte niet eens over haar oiftsteld gezicht maar plaatste ziel bedaard tusschen haar en de opening 7 mdat zijn fraai profiel scherp t gen de donkere lucht uitkwam Ik zal bl zijn als het ophoudt zeide zij ifts te zeggen Verlapgt u zoo zeer terug naar Elzenhof Daar is het niet dtogér dan hier 1 Maar daar kan men droge laarzen aantrekken Heeft u natte voeten Ja natuurlqk dat komt an die fijne stadslaarsjes die deugen niet buiten zult rheumattek krijgen of zoo iets voegde hij zien waardoor zij op echte boonen gelgken Daaromtrent hebben wg nu verder mede te deélen dat de destijds genoemde firma te Keulen zich wel met geen elgoulijke handelszaken in kuAatkoffie ophoudt maar toch met den patenthouder Vi Gassen insgelijks te Keulen verbonden is tot eene gemeenschappelijke onderneming die ten doel heeft uitbreiding van de fabricatie en het debiet der door haar samengestelde kunstkoffieboonen machlnes Ten dien einde worden door de vroeger genoemde firma J Heckhansen k Weies te Keulen in vereeuiging met F Gassen gedrukte aanwijzingen ter vervaardiging van kunstkoffie in den vorm van natuurlgke gebrande koffieboonen uitgegeven waarbg ouder anderen kleine en op verlangen ook grootere monsters dezer boonen worden aangeboden zullende door f Gassen by de aflevering der boi enbedoelde nuchi nea receptrn ter vervaardiging van koffiedeeg worden medegegeven In die aanwgziufen wordt op de misleiding van het publiek nog bgzonder gewerkt in deze woorden imf aHneer er j ent aan een goed gelegen miikelraam een mengtel van onze hintlkoffie met 20 u SO of 40 percent Dekte koffie te kyk ligt dan zal dit mengtel er precit uitzie aUof Aet enkel en allten echte kofRe u Prof dr A Stutzer te Bonn heeft eene eenvoudige methode ter onderscheiding tusscheo kunstmatige en natuurlgke koffieboouen zie Zeitickrtft r dié ongtKandte Chemie jaargang 1888 afl H openbaar gemaakt Volgens dat stuk onderscheiden tio de kunstbooneu van de echte boonen hierdoor drt zg in ether dadelgk zinken terwgl de echte wegens haar vetgehalte in het begin grootendeels bovenop blijven drijven Wanneer lÉoffieboonen in een heet sterk oxydeerend voeht koningswater of zoo iets worden geworpen dan ontkleuren do echte boonen veel sneller dan de kunstmatige Het DagUad bevat het volgende vtikel over Influenza Dr B V d L heeft zich zeer verdienstelgk gemaakt door zgne raadgevingen aan gezonden die ook in dit blad zgn opgenomen Wg gelooven niet dat éen geneesheer in hoofdzaak anderen raad zou gegeven hebben Dat kleine stukje moeet op school der jeugd worden ingeprent want de meeste dier raadgevingen moesten worden opgevolgd door ieder die wenscht gezond te zgn en te blijven Zoo het ach aanwennen om altijd door den neu zoo min mogeiyk UefM nqplt door den mond adem te halen Zóo nooit zakdoeken handdoeken of ander linnen goed te gebruiken t welk na t gebruik door andetan niet behoorlgk gewasschen is en verder bq het gin van alle ongesteldheden de oude epreuk inda tig te zjje en op te volgen abstinentia et quete nulla tbagna morba curantur dat is door onthouding en nut worden vela zware ziekten genezen De hygeïst E Uahner de gezondheidsapostel vatte zijne leer aihen in de spreuk Fasten Waéer uné Geiat withoading van voedsel reinheid len hst it juitend gebruik va i jter als drank en beUe tiing der gedachten Dat Uatste is bij kWt epidemien eeae voorname zaak mogelqk de roornaajnste voor hem of haar die gezond wil lijven Dr Hoffmann von Fauchtersleben gaf dan ook een voortreffelijk boekje Do gezondheidsleer der ziel geheeten het motto Volere aude Durf gezond te zijn Schrijver dtaes die een sanguinisch temperament bezat met een groote hoeveelheid fantaiaie tpenhij in de gen skunde studeerde ondervond hij bij het bestudeeien der pathologie achtereenvolgens alle verachgnselen der ziekten in wier wezen bq trachtte door te dringen Hg was goed op weg hypochondrist te warden De lessen van Mahner het lezen van Hoffmann s boekje en verandering van werkkring hebben hem voor die vreeselqke kwaal bewaard welke helaas niet alleen den ouden dag van velen tot een treurige maakt maar ook een onophoudelijke kwelling is voor hunne betrekkingen Iemand die de stellige overtuiging bezit dit hq door eene heersohende epidemie niet zal worden aangetast loopt weinig gevaar Later heb ik bij oholeraen typhualqders gewaakt en daar ik gerust as en vertrouwde niet ziek te zullen worden als ik mg hield aan den gewonen gezonden leefregel werd ik niet ziek Mogelgk is het niet overbodig thans te wqzan op den invloed van den toestand des geestes op de gezondheid van den mensch Zeer zeker is het voor velen niet mogelqk zich terstond de noodi e gerustheid het noodige geloof eigen te maken waardoor men zijn gezondheid kan bewaren en zijn leven verlengen maar door oefening en wil ia ook dit op deu duur wel te vetkrqgen Hoe jonger men er mede begint natuurlijk hoe beter De invloed van dep geest op de gezondheid van den mensch wordt algemeen erkend Velen keuren dan ook af dat in conranten berichten worden opgenomen van den voortgang en den stand van epidemisch dekten Dat geeft aanleiding tot ongerustheid zeggen zij en niet ten onrechte Maar op hem die gezond is van geest zullen dergelqke medodeelingen geene schadelijke invloeden uitoefenen evenmin als het lezen van aankondigingen aan huizen waarin zich Igden aan besmettelqke ziekten bevinden Ëen nog niet geheel verklaard verschijnsel ia dat de meeate epidemische ziekten hier te lande bqna Itqd van hot oosten naar bet westen komen Het ontstaan der cholera heeft men toegeschreven aan de offers te Mekka De griep in 1832 33 18B8 51 en 1888 89 aan overstroomingen in China Ondetstel uu dat dit juist is dan rqst de vraag hoe komen ze naar het westen Wij hebben nu maestal westelqke winden Door den wind kan ons derhalve de griep niet zqu toegewaaid ook niet door rivieren zqn toegestroomd Wordt de griep dan door mensohen overgebracht Het is mogelgk ze kan zelfs worden overgebracht door mensohen die volkomen gezond zijn die zelf de griep niet gehad hebben en se mogelgk nooit krggen zullen Daar deze stelling ongetwgfeld velen zeer vreemd zal voorkomen zelfs ongeloofelgk eiicht zij bowgs Wg zullen trachten da te leveren Alle reizigers die het eiland St Kilda het weatelqkate der Sohotache eilanden bezochten maken melding van het aldaar bestaan van een ongesteldheid die tot nu toe niet kan verklaard worden Allen merken op dat terstond na de aankomst aldaar van een vreemd schip een influenza ontstaat die door de Engelschen Stranger s cold genoemd wordt Martin de Hwodotus der Westereilanden van Schotland zegt in zijne beschrqving van St Kilda Er zqn odgeveer tweehoudenl inwoners Zg zqn goed gebouwd en spreken da lersche taal Hunne zeden zijn gelijk aan die der bewoners van I Het is niet mooi van mq aoo te spreken alsof ik niet goed werd behandeld Dat is ook niet het geval Als zq maar een weinig minder koel waal Misschien is haar eigen leed zwaar te dragen Wel peen zq beeft een besten man een lief tehuis en wat zij wenscht kan zij krijgen Ik zou denken dat zij al zeer zel uchtig moet wezen om zoo over haar gestorven kind te blqven tobben in plaats van haar best te doen het leven van haar man aangenaam te maken Haar gestorven kind Ja zg had een zoontje het is een paar jaren geleden gestorven en dit verlies maakt haar nog altqd zoo stil en zoo somber Zóo Hoelang geleden heeft zij dat jongske verloren vroeg hij op vreemden ongeloovigen toon Ik geloof dat de heer Bayner zeide y66t eenjaar of vijf Zoo Dus de heer Bayner heeft u dit verteld V Ja En mevrouw is dien slag nooit te boven kunnen komen Neen Het klinkt bijna ongeloofelgk dunkto ook niet dat eene begaafde vrouw die boeken schrijft en bewonderd wordt op die T ze eene schaduw blijft najagen Het bevreemdt mq dat zij niet man schrijft dat zou aan hare treurige gedachten de beste afleiding geven Zoo schreef zij boeken Heeft zij dat zalf medegedeeld Wordt verniolgt de nabijgelegene eilanden maar iets ruwer Zij zqh 1 niet onderhevig aan vele ziekten maar zij worden verkouden zoo dikwql vreemdelingen tot hen komen en gedurende eenigen tijd verblijven Die ongesteld heid duiM acht of tien dagen en zij zeggen dat zelfs zuigelingen er door worden aangetast Tweede uitgaaf Londen 1716 De volgende beschrijver van St Kilda was de Bev Attlay Maoaulay predikant van Ardn murchan grootvader van lord Maoaulay MaccuUcih in sgn St Kilda Part and Present Edinburgh 1878 steekt den draak met de verhalen van Martin en Macaulay Hq zegt dat ieder op bet eiland er aan geloofde maar dat hij bij zijn bezoek op het eiland geen verkouden mensch heeft gezien Evenwel getuigen alle andere bezoekers van het eiland vo r het bestaan der zonderlinge ziekte die echter zich soms eerst vertoont na het vertrek der vreemdelingen In 1860 werd een paar dagen na dat het oorlogschip Porcupine daar geweest was de geheele bevolking verkouden Mr Morgan kwam tien dagen later op het eiland Toen heerschte daar algemeen de influenza en zelfs een kind van nog geen veertien dagen oud zag hij er door aangetast Na de schipbreuk van het oostenrqksche schip Peti Dubrovaeki in Januari 1877 had hetzelfde plaats Mr Seton zegt dat de St Kildanen beweren de ziekte zou heviger zijn als de bezoekers komen van Harris dan als St Kilda bezocht wordt van uit Glas OW en verder gelegen plaatsen De ziekte begint gewoonlijk met een gevoel van koude stijfheid in de kaken pqn in hoofd en beenderen en groote vermoeidZ en matheid gewone kenteekenen van een zware verkoudheid en is vergezeld van hevige ontlastingen uit den neus versnelden pols en een hevigen hoest die vooral des nachts den lijders kwelt De riekte tast het eerst de personen aan die het drukst m aanraking komen met de vreemdelingen en breidt zich dan uit over de geheele gemeente Natuurlijk heeft deze ziekte de aandacht getrokken der geneeskundigen die op tallooze wqze hebben getracht hare oorzaak te verklaren Sommigen meenden dat zij ontstond door den wind die waait als vreemdelingen landen niet door de vreemdelingen zelven Deze bewering beruste op de onjuiste meening dat men on St Kilda slechts bij noordoosten of oostenwind landen kan Anderen zeiden dat de ongesteldheid ontstaat omdat de eilanders bg de aankomst van een schip in zee gaan om da vreemdelingen aan land te helpen Hoe het zq dit is z r dat deze ziekte nooit op het eiland heerscht dan na een bezoek van vreemdelingen Het is gebleken dat ook elders zich dergelijk verschijnsel vertoont Mr Seton is mogelijk de eerste geweest om aan haar bet uitsterven toe te schrijven van eenige inlandsche stammen aau de Amazonenrivier De ziekte zegt hq ontstaat altijd in een dorp dat bezocht wordt door mensohen uit beschaafde nederzettingen De ziekte breekt dan uit onder de Indianen terwql de vreemdelingen geheel vrij blijven Het eenvoudig in aanraking komen met beschaafde menschen is voldoende om op eenige ge aeimzinnige wijze ze te doen ontstaan Bates The Naturalist on the Biver Amazon Verder leest men in het verslag van den kruistocht van den llortog van Edinburgh met H M S Galathea io 1867 63 Tristan d Aoonha is een ongemeen gezond eiland maar het is een zonderling feit dat als een bchip van St Helena komende het bezoekt dit zonder uitzondering eene ziekte aanvoert die op influenza gelijkt Mits Oordon in haar Cruise in a French Manof War zegt ilat de bewoners van Tauna in de Stille Zuidzee en voornamelijk de medicgnmanoen aldaar zich verzetten tegen het rondtrekken van zendelingen omdat de inlanders algemeen geloofden dat dyssenterie hoest en influenza die onlangs voor het eerst in deze eilandengroep verschenen door de blanke mannen waren veroorzaakt en zonderling genoeg wedd hunne bewering bevestigd door het feit dat de tam waaronder de zendelingen leefden van deze onstasteldheden verschoond bleef Ten gevolge va het geloof dat de zendelingen ziekte aanbrichten werden zij later van Tauna verdreven Op het nabggetegen eiland Fotuna verscheen de dysentery eu dit was de aanleiding tot het vermoorden der onderwijzers uit S raos die daar door nm Williams geplaatst waren Ook Eremanga werd door dyssenterie betocht di een derde der bevolking wegsleepte De inwoiiers j geloofden dat de ziektei n het Und wae gebracht door eenige voorwerpen die zq van de bemanning van een schip gekregen hadden eu wierpek die daarom in e Op verscheidene andere eilanden werden de zendelingen vermoord of verjaagd om J geen andere reden dan dat door met hen in aanraking te komen de inlanders ziek werden Merk aardig is dat de blanke mannen zelf gezond waren Ven de overheden verklaarden dat deze persoonlqkgeen schuld hadden jian de door hen voortgebrachte ziekten nige pennestrijd uitgebroken waarbü men lich niai ontziet over en weer den keizer tegen den vijand i het vuur te brengen Ziehier hoe de zaken staaQ Onder de enthouaiasteo van het kartel is een stonla losgebroken toen de heer Von Hammerstein de hoofdredacteur van de Kreuatg zijn candidatuur i het door hem thans vertegenwoordigde district Stolp terugtrok om plaats te maken voor den oudmini ter Von Puttkamer terwijl hij tegelqkertgd zi h candidaat stelde in het district Bielefeld thuis dc or een nationüal liberaal vertegenwoordigd Bij de nationaal liberalen en vrg conservatieven wekte di handelwijze waardoor het kartel dat toch reeds i at los op zijn beenen staat bedreigd werd de heftigjete verontwaardiging Zij ontzagen zich niet er aam te herinneren hoe de keizer zich tegen de Kreuiiig had verklaard Men herinnert rich het opzienbarend artikel van 2 October 11 in den Retchsameiger Gelijkertijd beweerden de ultra conservatieven dat mocht ook de Kreuzztg in ongenade zijn gevaren de heer Von Hammerstein zich toch in de gunst des keizers mocht verheugen Nieuwe woede aan de zijde der kartelbroeden die thans uitstrooiden dat de keizer de handelwijze van den heer Hammerstein een Bubenètreich had genoemd ten overvloede berichtten de officieuse Berl Pol Nachr dat de keizer vertoornd over de gedragingen der Kreuzztg bevel had gegevep dit blad volstrekt niet meer toe te laten in de keizerlijke paleizen Als antwoord verklaarde de Kreuzztg dat de uitgever der Berl Pol Nachr een Oostenrijksche jood was die een geheel onware voorat elling van de zaak gaf Indien de keizer fverkelqk bevolen had de Kreuzztg niet meer ter lezing e leggen in de keizerlqke paleizen zoo kon bet niet anders of men moest Z M l ugens voorgehouden hebben In deze geheele intrige s elt dr Hiizepeter de vroegere leermeester van keizer Wilhelm II een rol doch in verband met de tegenstrijdige berichten over diens optreden laat zich niet vastatelleu in hoeverre hij de woordjn des keizers over de candidatuur vaa den heer Hammerstein meei of minder juijt heeft weergegeven In ieder geval werpt deze schermutselimg met S keizers naam in een verkiezingsstrijd een treurig licht op de middelen waarmede de loyale partqen in het Duitsche rijk oorlog voeren Het is ieder bekend dat achter den heer Von Hammerstein en de Kreuzitg de geheele conservatieve partij staat voor zoover zij vaa den wil des rijkakanseliers onafhankelijk is Beeds eenmaal den 9 Febr 1876 richtte Bismarck in den rqkadag zqn pijlen tegen de Kreuzztg en verlangde hij dat niemand haar door een abonnement indirect zou steunen wql ieder die het blad kocht mede schuld droeg aan de leugens en lasteringen die daarin voorkwamen De toenmalige banvloek van den rijkskanselier heeft de Kreuzztg niet geschaad Of het verbod de Kreuzztg in de keizerlijke paleizen te lezen meer succes zal hebben betwijfelt de Freia Ztg Feitelqk zoo meent Bichtera orgaan is de rijkskanselier sedert 1876 in zijn materieele politiek veel iQeer tot de denkbeelden der Kreuzitg genaderd dai deze ook in de verte kon veronderstellen In den grond der zaak bestrijdt do AreiMi ook minder den rijkskanselier zq houdt alleen rekening met een tqd na dan rijkskanselier Of deze berekening van het Junker und Mucter orgaan goed is dan wel falikant zal uitkomen kan alleen de toekomst leereu Ook de aanstaande rqks dagvorkiezingen zijn een schakel van de ketei welke het heden aan die toekomst bindt Het Portugeesche ministerie onder leiding vaa den liberalen staatsman De Castro sedert 1886 aan de regeering is gevallen voorde openbare meening welke nog steeds zeer verstoord is dst Portugal aan Engelands eisch tot ontruiming van het Shirégebied heeft toegegeven Het heftigst laten zich de organen der republikeinsche partij uit De repu blikeineu wijten natuurlqk het gebeurde aan de monarchie en sporen zelfs aan tot oproer ten einde de monarchie te doen vallen Tot dusver heeft deze aansporing nog geen gevolg gehad Wel blqft bet rumoerig in de straten en houdt de volksmenigte openbare betoogingm maar ieie zijn meer tegen de afgetreden ministers dan tegen de monarchie gericht De heer Serpa Pimentel de lei4er der coaservatief liberalen is door koning Karel met de samenstelling van een Kabinet belast Indien dezestaats man slaagt zal het in de eersteplaats zijn taak zijn de opgewondenheid te doen BMaren en vooral de herhaling te voorkomen van vijandelijke betooginges tegen de Engelsche vertegenwoordigers Overigens zat ook de nieuwe president minister wel niets anders kunnen doen alj het antwoord erkennen hetwelk door den Staatsraad in overleg met den koning op het ultimatum der Engelsche regeering ia genomen De groote grief welke men tegen den minister van bnitenlandsch zaken Barros Gomez heeft is dat 1