Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1890

1890 K 41 S Vrijdag 17 JaBoari GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeading ran advertentlön kan geacbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgaTe © hq het zoover heeft laten komen dat Kngeland een altimatum heeft geateld Dit beeft den nationalea trots der Portogeeten zoozeer gekrenkt dat aftreden van het ministerie onTermydel k was In den staatsraad stemde senor Piniental tegen het besluit Senor Pimentel verklaarde zich wèl Toor de ontruiming van het Shiré gebied maar hg wenschte tevens dat Engeland er in toestemme alle punten van geschil door een seheidsgerecht te laten uitmaken INGEZONDEN Mgltiear ie Redacteur Het zg mq vergund den heer Scheltema kortelijk te antwoorden op hetgeen genoemde heer in Uir nummer van gisteren schreef Voor het Bectoraat van Kannius zqn twee bewijzen aan te voeren In de eerste plaats verdienen de aandacht twee potten te vinden in de stadsrekening van 1521 volgens de eene fol 17 verso reist in genoemd jaar iemand naar Alkmaar om te haelen die Bectoer van de scoel alhier te comen en volgens de andere fol 25 reets wordt den nieuwen Bector een maaltqd aangeboden Geven deze posten niet iets te denken wanneer men weet dat Nannius in 1621 Bector te Alkmaar was Id de tweede plaats verwyzen wy naar Walvii II p 47 waar wy uit een gra chrift kunnen zi dat Petrus Nannius in 1613 genoemd werd Gou danae olim scholae Bector Intusschen ga ik niet verder dan tot de bewering dat hier mo goed alt zekerheid bestaat Het verdere van de repliek van den heer S beantwoord ik door te verwyzen naar mjjne eerste schets waarin ik niet den nadmk heb gelegd op den titel van Bector en Gro te School maar op de twee besluiten der vroedschap waaruit men ten duidelijkste kan zien dat de school waaraan Paulus Traudenius werkzaam was te beschouwen is als eme voortzetting der groote school en dat dus van eene opriciüng van eene zoogenaaofide LatynsoBe school geen sprake kan zyn 7 dankzeggende voor de plaatsing Uw Dw Dnr L A KE8PEB PËTROLEUM INOTËERINGËN van de Makelaars CaotzUar SchalkwUk te Rotterd m Se markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 45 Gelmporteerdfust ƒ 3 60 Jannarilevering ƒ 8 40 Februari Maart levering ƒ 8 30 Sept Oct Nov en December levering ƒ 8 60 332 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 15 Januari No 12009 ƒ 1000 No 13414 f 400 No 1557 3381 17962 20992 ƒ 200 No 1232 2424 4649 10760 13911 15466 18446 19593 ƒ 100 Apvertewtièn Bevallen van een Zoon L C PAUL JoNKM Gouda 15 Januari 1890 Alom te bekomen BE mm SLM of de beaénrigving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Jansberk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegeToegd een afïonderlgk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHBISTIAAN EBAMM Lid d r Kanl Academie van beeldende Ennsten enz Rnnstschilde Architect ten Directear der Academie vair Bouwkunde ie Utrecht Prijs 8Ó Qlfnts A BRINKMAN Beden overleed onrerwacht tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behnwdkinderen mgn geliefde Echtgeaoote HELENA BEÜIJSTEN8 na voorzien te zgn geweest van de H Sacramenten der sterrenden in den ouderdom Tan 62 jaar en 10 maanden JOH TAN WAAS M TAN BEUZEEÜM M M TiN BEUZEKOM geb TAM Waas C TAN WAAS A C TAB WAAS geb Blokland F TAN WAAS H C TAN WAAS geb ScBiFiEss HELENA TAN WAAS JAN TA WAAS Gouda U Jan 1890 Algemeene kennitgeving TE HDDR GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk een ruime meubileerde Bovenzitkamer en dito SLAAPKAMER met bediening BrieTen onder No 1942 Bureau dezes Die Terkouden is hale een doos DROP uit de Blikkeo Trommel per doos 40 et J J TANSEBSANSEN Banketbakker MARKT 67 GOUDA Doet SALFs EAAED TINCTÏÏUE fifSk K natuurlijke kleur terug B m droogt spoedig op en wascht niet Jf £ af rrija f 1 90 per flacon k k Verkrggbaar bg J HC HlJINCK F ez Hoogstraat te Oouda H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in Eoffie en Tliee Op nieuw ontvangen Zflivere oplosbare Cacaopoeder 20 25 en 30 Ct per ons Deze poeder mnnt ditmaal zeer uit Tan q aliteit Prima Vi itte Suiker 25 ct per 5 Ons STOFTHBE 60 Ct 75 Ct en 1 Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 29 JANüARf 1890 des Toormiddags ten 10 nre ten huize Tan B BEZEMER te EergambacAt Tan Ëeo kapitale BouHoianswooIng met diTerse perceelen uitmuntend WEI HOOI BOUWen GfilENDLAND gelegen in ZuiAbroek gemeente Bergambacht te zamen groot 30 Hectaren 22 Aren 84 Centiaren alles Trü van huur en breeder bg boekjes omschreTen Boekjes en informatiën te Terkrggen bg de Notarissen G J 8PRUIJT te Ouderkerk a d IJiel en J P MAHLSTEDE Bergambacht Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon OPENBARE visAAOiEiira TAN Dl AfdeellDg GOUDA TAS DEN Nederlandsclien Protestantenbond in de Benedenzaal der Sociëteit db RÉUNIE aan de Oosthaven Op Vrydag den 17 Jaonarl 1890 des aTonds ten half acht uur Spreker De Heer G vazi Hossem Tan iHage Onderwerp Iets over de Kwakere NB De toegang tot deze Vergadering staat TOOT iedereen kosteloos open Dè Secretarii GABRIJ lIEDOOR iS Eeltknobbas aoomvlieê Hulde eU Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel Terwgderd zouder de minste pgn te Teroonaken ook zelfs niet op de geToeligste huid PriiB per flaeon met penseel SO eta Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeuk Eisch de haodteekeniag Tan A t TUIJLL Waschinrichting GEHUWDE LIEDEN of MAN alleen flink en sterk kannen aan een boTengenoemde inrichting geplaatst worden om de geheele leiding e ner dmkke zaak op zich te nemen Bewgcen Tan bekwaamheid zoo Tolledig mogeIgk op te geTen BrieTen franco onder No 1943 aan het Bureau dezer Courant 1 Algemeen erkend ais bet besle MONDWAJER der wereld 40jarige roem ilond en Tandziekten zooall het los vrorden der tanden tandpq n ontsteking zweren bloedend tandrleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Ainatherin Mondwater Dr POPP s in aanmerkelqk vergrootte flesschen voor 60 enU ƒ 1 20 en 1 7B hetwelk gelyktqdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Taudplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelyk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep FOrFS krlstafUgeerde en Transparant Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gozonttheiilszeepen welke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen iV De namaaksels van Anatherin Hondwater rerwoesten de tanden binnen korten tyd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel vah Nederland Men veriange uitdrukkelijk Dr fOPPt echte Preparaten en neme geënt andere aan De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Januari 1890 Bij kon btisl i8 benoemd tot kantonrechterplaatsvervanger in het kanton Schoonhoven de heer J J Laaonder te Schoonhoveii Dank zij de in het voorjaar genomen maatregolen vertoonen zich thans in de gemeente Zevenhuizen geen vreemde bedelaars moer f De verwachtingen omtrent te geheel vernieuwde atoomgemaal van Kqnland te Halfweg dat ruim de dubbele hoeveelheid zou verplaatsen van het voorgaande zijn nog niet uitgekomen Wegens een gebrek aan de kamraderen is die wattrverplaatsing eer minder dan meer terwql daarom ook de machines te Kittwük en te Gouda geregeld moeten werken Armt a Aan het JunTBHtag der voreeBiging Pax Humanitale afdeeling Amsterdam uitgebracht door den secretaris den heer H W i A Schook ontleenen wij het volgende De hoop door hot bestuur gekoesterd dat door besprekingen op flink bezochte vergaderingen en door verslagen der daar gehouden discussién in de schoolbladen de aandacht der onderwijzers in Nederland op de vereeniging te vestigec was in het afgeloopen jaar gebleken ijdel te zyn In December 1888 zette de heer H G Koodhuizen in de afd Zaanstreek het doel dor vereeniging uiteen De financieele omstandigheden r vereeniging Heten niet toe meermalen sprekers uit te zenden Om te trachten der vereeniging vasten voet t geven in verschillende plaatsen van ons land werden in den loop van het jaar ruim 3000 oproepingen van het voorloopig comité verzonden aan allen wier nam n in Hubrecht s Jaarboek van FEViL LE TOX ETS GEHEIMMmaS Uit het EngeUch 8 ti em mjnhaer zeide het Zoo 1 En heeft do heer Eayner u nog meer van die aardigheden verteld Zqne ironie was nu zoo duidelijk dat Violet hem vragend aanzag en niet terstond antwoordde Ijt ben er zeker van dat hij u veïtold heeft wolk oen ongelukkig miskend echtgenoot hij isj en u heett verzocht medeljjden met hem te hebben I hot niet zoo juffrouw Ja ik zie hot duidelijk op uw gelaat da hebft hy gevraagd Zij voelde hol het bloed haar naar de wangen ateeg en ii verontwaardiging over dit verhoor antwoordde zij h De heer Eaynor heeft mij nooit onbescheiden vragen gedaan Pardon mejuffrouw prevelde hij en naar den regen ziende die nog steeds in stroomen neerviel begon hij een wijsje te nenrien om zijne verlegenheid te verbergen Zij had onmiddellijk berojiw over haar scherp gezegde maar haar gevoel van waardigheid verbood baar het terug te nemen Toch xfas zij ontzetten 1 nieuwsgierig naar den grSnd voor het onderwya in Nederland voorkwamen en alle bestuursleden der departementen van de Maattckappij tot Nut van t Jlgemeen voor zoover zg in den almanak dier maatschappij genoemd lijn Daaraan voegde de voorzitter der maatschappij de heer Mollenboer er 6000 op eigen kasten toe Het gevolg was dat 120 a 130 personen of véreenigingen hunne adhesie aan de oprichting aan den FeAn Intern Kaad van opvoeding schonken Het ledental der afdeeling Amsterdam klom in 1889 van 43 tot 97 verspreid over 28 plaatsen in Nederland Te s Gravenhage en te Utrecht werden nieuwe afdeelingen opgericht De maatschappijen Barneyeld Hindeloopen en Lobith der M t n v t A en de afd Nieuwe Niedorp van Volksondenn e sloten zich adherent der beweging aan Men schrgft uit BatterdaA aan het Ulrechtech Dagblad In een der Haagscke Muntti ten wordt venekerd dat de berichten in onze locale bladen over het heersohen van de influenza overdreven zijn Wie dat beweert toont slecht op do hoogte te zijn Wel schijnt sedert een paar dagen de ziekte geen vorderingen te hebben gemaakt maar zg heeft hier zeer sterk geheersoht Velen zijn geneigd met deze ziekte don spot te drijven Juist omdat zij too algemeen is en in de meeste gevallen de verschijaselen van weinig ernstigen aard zijn en vooral omdat z j in haar lichtsten vorm veel overeenkomst heeft met eene gewone verkoudheid vergezeld van eeue kleine koel aandoening is men geneigd veel op rekening te stollen van de verbeelding der zieken Maar inderdaad valt er niet te spotten tnet deze epidemie men moJt in eene stad van groote bedrgvigheid wonen dm waar te nemen welk eene groote belemmering zy teweeg zijn afkeer van den heer Bayner Ik vrees dat ik u heb beleedigd juffrouw begon hij oenigszins zenuwachtig ZoU u het mij niet willen yerfreven als ik mij te zeer liet modevoeren door mijne belangstelling in eene jonge dame die zelve heeft bekend voor het eerst in betrekking en niet gelukkig te zijn Misschien dwaal ik jc heb geen feitelijk bewijs dat hij anders is dan waarvoor hij wenscht door een ieder te worden gehouden obn luchthartig ontwikkeld le nslustig man met een uitstekend goed humeur Het is misschien niet reheel zijne schuld dat hoe hij ook zijn bost daarvoor doet zijne maniereit toch niet die van den gentleman verraden ondervinding Zij bedticht zich even en vroeg toen Om zoo iets te ontdekken had Violet niet genoeg bedeesd Zou u mij nief verder wfllen op de hoogte brengen Ik begrijp zeer goed dat u het kunt als u wilt en alléén in die vreemde omgeving zou kennis van de menschen met wie ik samenleef mij zeker tot gids wezen in mijn gedrag jegens hen Hijiacheen met zichzélf terade te gaan Toen kwam ij naar huis toe hij nam op den anderen boom van de kar plaats en zeide zeer ernstig Welnu juffrouw in vollen einst zou ik u raden Elzenhof hoe eer hoe boter t verlaten al heeft u ook nog niet dadelijk eene dero betrekking U is daar van grooter govaren omringd dan u met mogelijkheid kunt onderstellen Vaarsohijilijl n grootere O ADVEBTENTIBN worden geplaattf Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LKTTXB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Tersohgnt brengt on hoe onjuist de meening is dat zij alleen diegenen aantast die door haar aangetast willen lijn Ingebeelde zieken zijn er altijd en het zal ook wel waar wezen dat niet alles wat zich influenza of griep noemt dezen na m waardig is Al trekt men echter om die rodeueu van het aantal gevallen een zeer ruim procent af dan blijft de zaak toch oog erastig genoeg Onjuist is het ook dat deze ziekte big voorkeur menschen met vaste traotementen aantast een verschijnsel dat men ook al hier en elders meent waargenomen te bobben In werkolgkheid spifrt zy ook diegenen niet voor wie elke dag van ziekte een belangryk geldelp verlies is of wien het om andere redenen niet convenieert ziek te bed te gaan liggen Zoo zijn er hier vele voorbeelden te noemen van drukke handels kantoren waar de zaken geheel of grootendeels moesten blijven stilliggen omdat do patroons en de giemploieerden die hen konden vervangen ziek waren Het moge waar wezen zooals de Duitschvs beweren dat er eene ongesteldheid heerscht die Faulema heet daarnaast heerscht er in elk geval eene waar niet meê te spottra valt Overigens bewijst ook het zeer groot aantal sterfgevallen alhier sedert de laatste dagen van welk een ernstigen aard deze ziekte is Een ernstig ongeluk hooft dezer dagen op de Ohio plaats gehad Men was bozig tegenover Louisville een camon n er te laten voor een nieuw bruggehoofd Twintig man waren daarin bezig drijfzand weg te graven terwijl de caiieon door zijne zwaarte dieper zonk toen men weet ni t hoe van alle kanten water binnendrong De werklieden snelden naar het luik boven in den onnoit maar slechts zes hunner ontkwamen Onder de veertien omgekomenen waren negen negers De meesterknecht gaf bij deze gelegenheid fn groote kalmte en edelmoedigheid blijk Door ho bovenbedoelde luik of klep kon slechts ééa ma dan ik met zekerheid weet of waartegen ik u kan waarschuwen Aan het einde van z n volzin gekomen sprak hq zeer zacht en zyne stem trilde Zoo zaten zg stil hij zyn oog onafgewend op haar gelaat gericht en zij angstig naar buiten ziende toen eene breede gestalte plotseling voor de opening trad en het iioht benam Het was de heer Eayner De jonge Bead en Violet schrikten als betrapte boosdoeners De nieuwaangokomene had zoo zacht géloopen dat ag hem niet hadden hooren aankomen Zou hij hebben geluisterd Ondanks regen eh modder was hy in een goed humeur Zijne eerste woorden onthieven haar reeds va do vrees dat hij de waarschuwing die zij had ontvangen om Elzenhof hoe eer hoe beter te verlaten kon hebben gehoord Hij ontdekte hare aauwezigbeid eerst toen hij zelf onder het afdak stond Eindelijk juffrouw I Dal was een goede inval om u hierrtë zoekan Hoe ter wereld vond dit I toevluchtsoorS Tden zich omkeerende zag den I heer Reade Zie Laurence dat heldert de zaak in I eens op Dus je hebt voor Camlure Serrentf gespeeld en ik kwam te laat op mijn post maar nu zal ik 1 in elk geval de jonge dame mede naar huis nemen 1 Mijhe vrouw maakte de opmerking dat u zonder ïogonmantel waart uitgegaan ei zoodra wy begrepen I dat de kerk uit ou zijn stuurde ly er my mede u j tegemoet Hij hielp haaf n mantel aandoen en daar stond