Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1890

w ze de aandacht te vestigen Dienaangaande heerscht waarvan ieder die met de grondbeginselen dezer geneeswijze vertrouwd is zich dagelijks overtuigen kan een schromelijke begripsverwarring en dat niet alleen onder hen die de Homoeopathie slechts van hooren zeggen kennen raaar zelfs onder vele besliste voorstanders Daarnevens zal als vanzelf telkens gewezen worden op de vele voordeelen die zegt het blad de Homoeopathie boven hare oudere zuster heeft aan te wqzen Mededeeling zal gedaan worden van in buitenlandsche ziekenhuizen opgemaakte statistieken tevens gelegenheid gegeven worden tot bet mededeelen van ziektegevallen die door de homoeopathiache geneesmiddelen tot genezing gebracht werden Voorzoover het in een tijdschrift voor niet geneeskundigen pas geeft zal ook nu en dan raad gegeven worden voor bepaalde ziekten en ongeateldheden Voorts zullen berichten aangaande de uitbreiding der Homoeopathie in hot buitenland niet mogen ontbreken Velen rasenen dat het overal is gelijk in Nederland waar slechts in enkele grootere steden een enkel homoeopatbisch arts de praktijk uitoefent en vermoeden daarom in t minst niet welk een ontzaglijke uitbreiding de Homoeopathie in andere landen met name in Amerika gevonden heeft Nr 1 bevat voorts oen opstel over het wezen der homoeopathie raad in geval van influenza enz De correspondent van het üoHdeltilad te Wiesbaden schrijft van 15 Jan Gisteren seinde ik u dat dr Mezger een proces is begonnen tegen de directie van het Sanatorium hetwelk onder zijne leiding zal worden opgericht De maatschappg heeft indertgd het huis van den heer Mezger te Amsterdam gekocht voor ƒ 95 000 Van deze som moest den Islen Jan 1890 betaald worden ƒ 50 000 terwijl bot overige aU hypotheek nra gevestigd blijven op het grondbezit der directie Evenmin ais de stedelgke spaarbank te Coburg de 500 000 mark terug ontving welke zg der baddirectie had voorgeschoten eu die in Juni 1889 betaald moesten worden ontving de heer Mezger den Isten Jan het verschuldigde bedrag De doctor volgde toen het voorbeeld der Coburgsche Spaarbank en liet door zijn advocaat dr Siebert de ƒ 50 000 opeischen terwijl hij tevens de vestiging als hypotheek voor de overige ƒ 45 000 verlangde De breuk tusschen dr Mezger en de maatschappij is dus volkomen en nu zal het wel niet weer gelakken een verzoening tot stand te brengen De hear Mezger is trouwens nu meer in zijn recht dan bij zijn eersten twist want indien de maatschappg niet in staat is de verplichtingen waartoe sg zich heeft verbonden jegens hem na te komen dan kan men van den doctor ook niet verwachten dat hg venier met de maatschappij verbonden blijft Indien de maatschappij blijft bestaan zuUen wij een sanatorium krijgen zonder dr Mezger Zeker is dit echter nog niet want uit het feit dat de maatschappij in gebreke is geblevaa de f 50 008 te betalen blijkt wel dat het der directie nog niet is gelukt de leening te sluiten van 1 400 000 Mark waarover zij met een Zwitsersch bankiershuis in onderhandeling is In elk geval blqft dr Mezger hier Beeds is hier een nieuw consortium gevormd dat bereid is een hStel met sanatorium te bouwen indien de heer Mezger daarvan de leiding op zich wil nemen verbonden Het einde was zij wilde blgven ondanks die onbestemde waarschuwing want zg had het hier goed Zij kon niet nalaten toen zij den volgenden morgen bij het aankleeden in den spiegel keek de opmerking t maken dat zij er veel beter uitzag dan in den laatsten tijd te Londen Haar bleeke wangen haddan eene gezonder kleur en hare oogen waren grooter en helderder Naar beneden gegaan zijnde vond zg mijnheer alleen in de ontbijtkamer Hij las de eoorant maar legde die nee terwijl hij vriendeIqk zeide Ga een oogenblik mede naar den tuin juffrouw tot dat de anderen komen ontbgten Hij ging haar voor door de glazen deur die tot de laan toegang gaf De ochtendzon liet dezen kant van het buis in de schaduw De vogeltjes zongen tusschen do klimop ea bij het geruisch der opengaande deur vlogen zij angstig op De dauw glinsterde op de grassprieten en de bloemen geurden heerlijk Het is wel aardig hier niet waar Aardig Het is hier en het geurt hier als in het Paradijs Ik bedoel zij hield op want zij vreesde dat hij die uitdrukking profaan zou vinden en kreeg daarom een kleur Maar hij lachte slechts goedkeurend Om hare verlegenheid te beheerschen boog zij zich over eene roos en rook daaraan Toen zg opzag hield hg zijn blik lachend op haar gelaat Aan het Utrechtsch Dagblful wordt geschreven Bekend zgn de pretentien van de Bourbons de Breda uoals de afstammelingen van Nauudorff gewoonlijk worden genoemd Naundorff was een van de velen die lich uitgaven voor den dauphin van Frankrgk zoon van todewijk XVI on Marie Antoinette Na vele jaren in Duitschland Frankrgk en Engeland te hebben rondgezworven kwam hjj naar Delft waar hg vele jaren het beroep van horlogemaker heeft uitgeoefend en waar bg ook overleden is Dat vele aan zijne afstamming van de Fransche koningen geloof sloegen heeft hij vooral to danken gehad aan den Franschen advocaat graaf Gruau de la Barre die mot eene bowondereuswaardige toewijding zijne beweerde rechten onvermoeid verdedigde En wat Naundorif vooral tan goede kwam was dat koning Willem II zich overtuigen liet dat Naundorff werkelijk de uit i a Temple ontvluchtte dauphin was Op het nioniment dat op zijn graf te Delft word geplaaUt wordt hg dan ook als Lodewijk XVII hortog van Normaudie aangeduid onder welken naam hij ook op de registers van den burgerlijken stand aldaar is ingeschreven en sedert zgn dood voereu zgne kinderen die zich te Breda vestigden en iijne kletnkindeiten den familienaam de Bourlmn Een proces in 1874 yoor het gerechtshof te Parg s gevoerd en waarin Jules Favre als verdediger der rechten van de familie Naundorff optrad had echter voor haar een ongunstig gevolg bg arrest van het hof werden deze aanspraken ongegrond verklaard Dit neemt niet weg dat eenige vroegere aanhangers van den graaf van Cbambord nu deze pretendent hun was ontvallen pogingen zgn gaan aanwenden om in Frankrgk eene legitimsitische pi rtij te vormen met het doel een der zonen of kleinzonen van Naundorff op den Franschen troon te brengen iPie partij zoolit vooral hare kracht in aansluiting bg tiioe uiterste kerkelijke partg Ijouis Charles de Bouitwn trad openlijk als pretendent op eu er werd z s nu enkele jaren geleden een bhul opgericht f La Legitirimté om voor zgne beweerde aanspraken op den troon propaganda te maken er werden k or dezbn pretendent manifesten uitgevaardigd enz Met het oog op deze geschiedenis verdient zeer de aandacht een proces dat thans voor de rechtbank te Breda aanhangig is wegens drukpers delict tegen den Franschen advocaat Daymonaz die tot dusver onder de warmste verdedigers behoorde van de aanspraken dezer Bourbons maar thans tegen hen is te velde gatro fcen Uit de verhandelingen in dit proces blijkt dat ene dochter van Naundorff Marie Antoinette aan haren broeder Charles een brief heeft geschreven waarin zg er tegen op komt dat de kinderen uit het huwelijk van Edmond de Bourbon on Christine Schonlau welk huwelgk door echtscheiding werd ontbonden zouden zijn prinsen van den bloede en de aangewezen erfgenamen dor aanspraken op den Franschen troon Ook bet geschrift van mr Daymonaz strekt om op grond van het levensgedrag dezer Christine Schonlau vódr tijdens en na haar huwelijk met Edmond de Bourbon aan hare kinderen het recht te betwisten zich voor te doen als gesproten uit bet bloed van Ijodewijk XVII Op aanklacht van de gescheiden vrouw van Edmond de Bourbon wordt mr Daymonaz vervolgd wegens beleediging en smaad Houdt u veel van rozen Ja zeer veel mijnheer Maar vond u het toch niet vrij dwaas van Beauty om slechts eene roos te kiezen toen haar vader haar vroeg wat hij voor haar van zijne rris zou medebrengen Naar mijne opvatting heeft die overdreven bescheidenheid een vlekje geworpen op het anders zoo lief en eenvoudig karakter van Beauty Arm kind wat werd zij zwaar gestraft Ik geloof niet dat ik als de prins mgu gemaal was geworden ooit zou hebben kunnen vergeten dat hij een beest was geweest ik zou in voortdurenden angst hebben verkeerd dat hg weer eens in zijne vorige gedaante mocht worden veranderd De geschiedenis zegt zooals gij weet dat hij zijn leven lang een beest bleef maar dat hij haar zooveel diamanten en andere prachtige dingen gaf dat zij ten laatste zijne afscbuwelgkheid vergat Zulke geschiedenissen komen dagelijks voor Zij schudde het hoofd durfde hem niet tegenspreken tnaar gelooven deed zij hem niet Als u Beauty waart wat z u papa dan voor u moeten meebrengen Zij lachte verlegen Een prins Zij bloosde en hoofdschuddend zeide zij Neen nog niet Een ring een armband een doekspeld Asjeblieft niet Een Murray s taalkunde een paar handschoenen In het JImrinaciiutuc i ff eeiilad leest men hot volgende In den loop van den laatstsn zotner wer4 in de onmiddellijica nabijheid vaA Amaterdam aan de KouU sohe Vaart eena inrichting geopend waarin zuivere volle melk eene bewerking of reeks van bewerkingen ondergaat die haar gesohikt maakt om buitengewoon langen tyd onveranderd voor de consumptie bewaard te blgven De ondernemers hadden tareoht begrepen dat de koemelk het voedingsmiddel voor den menseh bg uitnemendheid eene bqtore behandeling verdiende dan haar in eene grooto eta l gewoonlgk te beurt alt In de uiers der koeien begint de verontreiniging reeds Etter en bloed worden uit deze organen wanneer ze ziek zijn dikwijls met het natnarlgk afscheidingsprwiuct èbr melkklleren naar buiten gevoerd en geraken t de maag van den consument zonder dat hy het vermoedt Het óverschenken der melk op oppn terreinen ton onrechte met d n weidt sohen naai melkmarkf Jbestempold waar groot wolken v n tof u t strlBtvuil bestaande in deonl gedekte njlofkvaten wordewneergeploft t et vervoei efi k der melkf ib open vaat k langs de buize waai op straat ivloerkleeden L ook uit ziekenkamers 1 en uit dé vensters van aovenrerdiopyigon IjedkleeJ don als anderszins wordt uilgeklopu govoegu bijl het wassibeo der melk t wa r uitteer vBn ohtë bronnen komstig zijn bfkende pu UprkeiSdej oom zaken vaa spoedig bederf éu Iflvei en J oveel aaB voor besmetting op dat de pogingen koor particu4 li ku in het werk gestald om trerbeftrinj aa j të brfngen door die gevaar yke kansen bfiitemte sliliJ ten Top beteren uibilag kenden reken U dan regle i menfen of Ibepaling n van overheidswege die tflblj on bt nog altijd ob zich laten wachten zouden kun neuj Igeworken Df onrustbarende voorvallen in ds Spitlg lstraat en hlt r in de Warmoesstraat hadden beter dan alle raadgevingen tot voorziobtigheid ge maand en nadat de moeite die sommige welwillende burgers Jiich gegeven hadden om de hoedanigheid der melk en hiermede den socialen toestand der verkoopers te verbeteren op den onwil en de vervalschingsmanie van deze laatsten was afgettuit verscheen onverwacht als nieuw voortbrengsel van natuur en wetenschap de luieera tacterinvrye melk van de inrichting Nederland Hier wordt de melk ie locaal No 1 van het gebouw in ontvangst genomen onderzocht on boven eene zeefplaat in een reservoir uitgestort waaruit zn door eene buis gevoerd wordt naar het aangrenzend hoog luchtig en met steenen hevloerd vertrek waar zg langs het afkoelbord stroomt en dan den centriligaat bereikt die 4500 omwentelingen in de minuut maakt en de melk door een stel van grovere en fijnere zeven heen drijft die haar van het zwevend vuil bevrijden Men moet zoo n zeefplaat zien wanneer er een paar honderd liters melk doorhofn gedreven zgn om zich eene voorstelling te kunnen maken van de groote hoeveelheid vuil die zelis bg eene zindelgke behandeling de melk bevat en wat er zul bijkomen op de straat en op de markt Men griezelt er van Na dit zuiveringsproces worden goed gereinigde beugelflesscken met Ie melk gevuld oo in een groeten overdekten ijzeren bak geplaatst waarin het pastouriseeren pbiats heeft De juiste temperatuur en de tijdduur gedurende welke de melk daaraan wordt blootgesteld zijn het geheim der inrichting Door dit proces worden de bacteriën gedood en daarmede alle verandering teweegbrengende oorzaken on MMSMHMSiWMWa a fall a HB j eene étagcre Niets van dat alles Op het gevaar af van te worden uitgelachen zou ik evenals Beauty eene roos vragen maar een fraaie Marshal Niel Die is het verrukkelijkste welke ik mg kan voorstellen Dat is immers eene groote zachtgele roos Ik kan die hier maar niet aan het bloeien krijgen Hoe jammer juffrouw dat wij niet in de sprool eawerald leven dan lieten wg Marshal Nielrozen uit den schoorsteen groeien Zg waren langzaam aan weer naar de eetkamer gewandeld en daar stond mevrouw Kayner in de open glazen deur en zag op hare eigenaardige onderzoekende wijze naar hen Zoodra zij dicht bij het raam kwamen ging zij in de kamer terug en toen zg binnenkwamen was weer niets in hare oogen te zien dan doffe onverschilligheid Mijnheer kwam dien middag niet aan tafel Violetwas te schuw om mevrouw Bayner naar de redendaarvan te vragen en toen bg de thee niet voorhem was gedekt begreep zg dat hij op reis zou zgn Den volgenden morgen mijnheer was nog niet terug nam Violet eene merkbare verandering bg mevrouw waar Wel was zij niet vroolijk of spraakzaam maar het was toch of er leven in het steenenbeeld kwam leven en bewustheid van hetgeen rondom baar voorviel Zij was zenuwachtig een onverwacht geluid verschrikte haar en eene opengaandedeur of een voets ap in den gang joeg een lichtrood op hare wangen W ordt vervolffd schadi bruibi wordi richti Prol riol geenl r tif dauil waaf als geopi yijfd Het fessi dooi beid dooi H Wor zoni ver tui tot bell ij gemaakt teri ijl tegelijkertijd aan dq vereen waarborg tegen eventueele besmettingforstrekt zooals geene andere bestaande in geven kan Fokker te Groningen die deze melk taote ih onderzocht heeft geconstateerd datihij er bacteriën m heeft kunnen vinden ielf ondërzpoht deze melk reeds ipeer dan vijfien en heb er de zuivere onvervalsohte hoeid steeds vivn konnpn roemen Flessohen die 4 maanden lang in mgn laboratorium begn bevatten de melk nag even onveranderd zij werden afgeleverd Is de fleach eenmaal dan begint de melk pas op den vierden of dag zuur to worden zelfs in de hondsdagen It geen twgfel of deze melk die door pronm hare zuiverheid en aseptiscb eigenschap ineeshoerpn om tare gemakkelijke erteerbaarlor kinderen ea zieken en niet het minst vé bruikers dm haar normaal gehalte en ïitslttitend ♦ ernffigen geroemd en aanbevolen W door iedw n die pnjs stelt op zijne goi e n rekening houdt nm economie worden amif melkinricbgri$ e schaal ji ng voofjif Zij hebben dit vjpOr t do 1 ir t niet wordt o verbruikers bacteriënvrij boven het mishanda l en verdund ii Jt dat oiidor den naam van zuivere melk jveilre word gebrutkt j niWoalèldo ervaring eèft goleerjl Somtijds ig ooné ierraderlijke Wofj on verderf Mait et l taan vah de Voogei èi i jnolkslgtoiijetl o Jbr bacterienvnjj fcel dewone melkslifterneii d n iuk plg fsdbtö l4 3n uit geslo Wfaanji ei fgebvurd maèr zuiffoi is ji i me k natuurlgk niej g ulliin niet beweren dM in millta l taken de burger alf d even juist oüfdeelt en een letterkuiidige steeds den spijker op den kop slasti Maar het oordeel van een man als Victor CherbuMez verdient toch de aandacht ook al geldt het zaken die hg niet door eigen ervaring kent In zgn laatste novelle unft Gagpure laat hij een oudgediende genoraal Vionnaz zijn oordeel uitspreken over de tegenwoordige legerorganisatie in Frankrgk waorbg de persoonlijke dienstplicht is ingevoerd Hg is een soldaat van den ouden stempel en keurt het af dat iedereen gedurende eükele Jaren de uniform draagt Generaal Vionnaz was van oordeel schrgft Cberbuliez dat het niet de vraag wus hoeveel tijd men noodig had om een boerenjongen te ontbolsteren hem een geweer te loeren hanteeren aan tucht te onderwerpen en hem de manoeuvres te loeren medemaken of hem te vormen tot een goed ruiter een tamelijk artillerist maar dat de groote quaestie was hem het 1 art van een soldaat te geven hem te doen beseffen dat er hier op de wereld vele dingen meer waard zijn dan het leven Hij beweerde dat mat den drie jarigen dienstplicht het besef weldra verloren zou gaan en dat men om soldaat te worden de kazerne moest liefkrggen en den dienst moest beschouwen als een vak De eenige deugd die ik bewonder is te deugen voor zijn vak en dit verdwijnt langzamerhand In Frankrijk bestaat er thans een zucht om alles te vermengen en te verwarren Mannen van zaken geven zich af met letterkunde letterkundigen zijn industrieeleii geworden ieder meen dat hij verstand heeft van politiek men wil alles zgn en men is niets Wat i de groote waarde van eene liefdezuster in de ziekenhuizen Dat zij besef hebben van hare roeping en liefde voor haar vak Haar ziel is geheel en al op de plaats waar haar liohaam zich bevindt en buiten de muren van de gevangenis die zij liefheeft is er niets wat haar aantrekt niemand die hav wacht Al ha e belangstelling is gewijd aan de ziekenzaal waarin zij werkzaam is en de ellende die zg verpleegt is haar roem en haar schat Vergelijk daar eens mede de leeken ziekenverpleegsters Die hebben een gezin waaraan zij gehecht zgn Als zij wgn aan hare kranken geven denken zij daarbij aan haar maag die voel minder soort drinkt en zij zelven zouden hem ook wel gaarne lusten en gaarne zouden ze wat van het beate linnen medenemen om het in hare linnenkast te bergen Met haar lichaam wgden zij zich aan de liefde en de barmhartigheid maar haar hart is er niet bij Dit is ook bet geval met de jonge soldaten voor hen is de dienst eene straf Zij rekenen uithoeveel weken er in het jaar zijn en hoeveel urenin de maand de een verlangt naar zijn kantoor de ander naar zijne koeien deze naar zijne zaken gene naar zijn pretjes en zij vragen bij zichzelven wanneer zal mgne straf uit zgn AntH Ct Een memorie van aanklacht noemt jhr H Tindal een adres nau de Eerste Kamer waarin hij verzoekt dat het der Knmer moge behagen maatregelen te nemen om een einde te maken aan den bestaanden onhoudbaren toestand en de bedreigde onafhankelijkheid van ons dierbaar Vaderland te verzekeren waarover ondanks al wat er over geschreven was bij de behandeling der begrooting van Oorlog in de Tweede Kamer zelfs geen woord is gesproken Hoofdoorzaak van bet voortbestaan van zooveel verkeerde ondanks de herbaalde waarschuwingen noemt de heer Tindal het volg nde Sedert jaren zgn vele van de hoogste betrekkingen in het leger niet gegeven aan de personen die het meest geschikt waren om dio betrekkingen te bekleeden maar aan personen die men om de een of andere reden wille begunstigen Zóó komt het dat thans vele gewichtige commandos en hooge betrekkingen in banden zijn van personen die in het leger algemeen bekend zijn als geheel ongeschikt voor Ie positie waarin zij geplaatst zijn De begunstigden hadden weder hunne vrienden en gunstelingen die door hen werden bevoordeeld en vooruitgeholpen Hierdoor ontstond in het Neder landsche leger een groep die om aoo te zeggen alle macht in handen heeft en er het grootste belang bij heeft dat de zaken steeds op dezelfde wijze worden voortgezet Daar deze toestan reeds jaren lang duurt is de e groep vrij talrijk y geworden en hierin moet men de grondoorzaak zopkei voor bet teit dat ons vaderland weerloos ia niettegenataancte de millioenen die jaarlijks worde ni gegeven voo onze defensie Natuurlijk bevindt zich een groot gedeelte van deze groep die belajig heeft bij het voortduren der onverantwoordelijke foestanden te s Hage De personen die er deelT van uitmaken zijn derhalve belaas de gewone vra gbakenl van vele niet militaire le ïpn der Tweede Kaïner IWanneer men in een betrekkelijk kleine stad woont en men spreekt meestal sleohts een kleinen kilfig menschen dan komt men er zoo licht toe onwillekeurig te denken dat de denkbeelden die mén daar ataeda hoort verkondigen de ware zijn en dl algemeene opinie weergeven Zoo komt bet waarschijnlijk dat hoewel het geheele leger den waren toestand kent en betreurt do genoemde groep st eds invloed genoeg heeft gehad om alle stemmen dit op het bestaande gevaar wijzen te smoren Toch is haar dit alleen mogelijk door te schermen met mac itwoorden Zóó groot is echter na jaren de invloed dier groep dat zij met machtwoorden de zege blijft behalen op het gezond verstand Over t algemeen geeft men zich nog geen rekensohap genoeg van den treurigen toestand Het leger heeft niets geen vertrouwen in oen groot deel der bevelhebbers die in tgd van oorlog zgn aanvoerders zullen moeten zijn Het leger moet over dit alles zwggen en doet dit ook niettegenstaande het ziet dat telkens kundige officieren uit zijn midden weggaan of niet bevorderd omdat begunstigde personen moeten worden bevor derd of gehandhaafd in een positie waarvoor zij geheel ongeschikt zijn De militaire leden der Tweede Kamer zouden als het ware de aangewezen personen zijn om hierop de aandacht te vestizen zij hebben echter het recht verloren namens het leger te spreken nu zij om welke reden dan ook door hun votum telken jaro een toestand bestendigen die in tgd van gevaar niets andera dan schande over t leger kan brengen In dit alles brengt men geen verandering door nieuwe wetten hoe goed ook ontworpen Er is slechts één middel om hieraan een einde te maken aan het hoofd van het departement van Oorlog kome een man te staan een man die volkomen op de hoogte is van de verdediging van ons land maar die bovenal den moed en de kracht van karakter bezit om zonder aanzien des persoons doortastende maatregelen te nemen De heer Tindal besluit a dns Het doet adressant te meer leed dat bii genoodzaakt werd alles zoo in het openbaar te bespreken omdat hem blijkt uit een vijftigtal buitenlandache bladen die hem dezer dagen werden toegezonden dat men in andere landen deze zaken meer en meer gaat bespreken terwijl hij grond heeft te vermoeden dat dit binnenkort nog wel veel meer het geval zal zijn Welk schouwspel leveren wij aan Europa Men bewijst zoo dat er niets togen te zeggen valt dat Nederland weerloos is zelfs als men het aanvalt na op volkomen rep elmatige wijze den oorlog te hebben verklaard men bewijst dat de Minister van Oorlog totaal onbekwaam ia voor zijne taak het Nederlandsche leger ja schier het geheele volk ia om zoo te zeggen hiervan overtuigd en toch zou een invloedrgke groep belanghebbenden gedaan weten te krijgen dat alles op dezelfde wijze werd voortgezet Het leger heeft geen vertrouwen in een groot deel zijner aanvoerders Zelfa bij de beate organisatie zou dit steeds noodlottig zijn voor ons vaderland in tijden van gevaar Er heerschen tegenwoordig toestanden bij ons die dikwijls doen torug denken aan den vervaltijd van de republiek der Vereenigde NederUnden Deze toestanden worden blootgelegd niemand kan ze meer ontkennen en toch zou men ze onder allerlei voorwendaela willen iJoen voortduren Adreasant hoeft te groot denkbeeld van de vaderlandsliefde der leden van de Eerste Kamer om te gelooven dat dit zou kunnen gebeuren Dezer dagen meldden wij dat te Londen werd geklaagd over het groot aantal Nederlandsche bedelaars en de magistraat van de noordelijk wijk te Londen een dusdanig persoon liet gevangen zetten die sedert October met een zuater en vier kinderen de atrateu afliep Thans is echter naar het N v d D meldt gebleken dat dit geval zich anders heeft toegedragen De man in quaestie is nl het boertje uit Twelloo dat in October plotseling naar Londen kwam en daar dagen lang rondliep om zijne zuster eu zgne vier kinderen die hem later zouden volgen te zoeken Daarin niet slagende werd hij uit medelgdeu teruggezonden lot Rotterdam De zuater en de kinc eren waren ook wel te Londen geweest maar aangezien zij den man niet konden vinden had de kapitein haar uitimedelijden weder veroorloofd met hetzelfde schip tjrug te keeren Hoe deze lieden nu aan geld kwamen om weder naar Londen e komen is een raadsel doch zij die hen daaraan hielpen hebben hun geld weggeworpen en tevens dat voor de tweede terugreis naar Nederland Zelfe al plaatst men zich niet op een Engelsch standpunt toekent het Niewc hierbij aan zal men toegeven dat het hoogst onbillijk is dergelgke menschen naar Engeland te zenden waar zij geen kans hebben vciQruit te komen en dus dadelijk van de liefdadigheid afhankelijk worden Men kan toch moeilijk verwachten dat Engeland eenige van onze landloopers overneemt en den koat geeft Nu de quaeatie eens voor den Engelachen magistraat komt is het te hopon dat men in Holland maatregelen zal nemen om te verhinderen dat dergelijke bedelaars nuttelooze reizen doen Bnltenlandsch Overzicht De werkstaking bij Charleroi ia weder in veraoheidene ateenkoolraijnen ontstaan wegena veraohil omtrent de toepasaing van de bepaling aangaande de de vermindering van den werktijd De Spaansche koning is het tgdperk van herstel ingetreden De Franache en Belgische volksvertegenwoordiging kwamen Dinsdag beide bgeen om huu parlementaire werkzaamheden te hervatten Te Parijs waren nog veel leden afwezig In den senaat bekleedde de senator Kiener den voorzitterazetel wijl de oudere leden wegens Ongesteldheid op het appèl ontbraken Een gevolg daarvan was dat de wgze vaderen van een openingsrede verstoken bleven In de kamer hield de grijze Blanc die als dm en d age de zitting opende evenmin een toespraak deels wijl het zou geweest zijn voor leege banden preeken deels wijl sedert zijn laatste openingsrede niets merkwaardigs voorviel Onmiddellijk wenachte men over te gaan tot de verkiezing van het bureau daar evenwel niet voldoend aantal leden tegenwoordig was werd de zitting tot vier uur verdaagd Aan de atemming namen 293 afgevaardigden deel met 216 van de 226 geldme stemmen werd Floquet tot voorzitter herkozen En kamer èn senaat verdaagden hun zittingen tot Donderdag De Belgische kamer zet de beraadslaging over de wgziging van de wet op het hooger onirwijs voort In plaats van het in Dec verworpen voorstel van den heer Coremans is nu een voorstel ingediend door den heer Helleputte dat nl een gedeelte der examinatoren de Ne lerlandsche taal moeten verstaan Dan zal het geval zich niet meer kunnen voordoen dat het candidaten wordt verboden hun examen in het Nederlandsch af te leggen Ten einde den Vlamingen ter wille te zijn heeft de regeering zich met dit voorstel vereenigd Woensdag werd de Pruiaiaohe Landdag geopend Oe opening geachiedde zoo eenvoudig mogelijk Keizer Wilhelm was niet aanwezig maar de troonrede werd voorgelezen door den minister Von Botticher Oök was de belangstelling van het publiek zeer gering Niet alleen bleven de loges voor het bof en de diplomaten leeg maar ook de openbare tribunes waren slecht bezet Er waren ongeveer 200 loden van het Huis van Afgevaardigden in ket Heerenhuis aanwezig de meesten in burgorkleeding slechts enkelen gelijk graaf Moltke graaf Waldersee en anderen officieren in uniform De troonrede bevatte niet veel nieuws De hervorming der inkomstenbelasting was ook reeds in het vorige jaar aangekondigd De minister vau financiën de beer Von Scholtz kon toen echter geen ontwerp vinden hetwelk prins Bismarck en