Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1890

1890 Naapdag 20 Jannai N 41S4 GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave üurgerlljke Stand Moordrecht GEBOREN Willem Arend ouder D M Overhmd en Gouda Snelpersdruk van A BkIKKMAN ZoON den keiMr voldeed en het U i r d vraag of de minister in dit jaar gelukkiger lal weien Nu echter wordt in de troonrede gezegd dat deregeering de belastinghervorming zal voorstellen inhetzelfde ontwerp waardoor de lasten der gemeenten uUen worden verlicht Dat deze beide qnaeatie nu verbonden zullen worden is hot eenige nieuws dat de regeering over hare financieels planden mededeelde Ook wordt in de troonrede vry uitvoerig gesproken over de werkstaking der mijnwerkers üe ke j r prijst de mündirecteuren daar deze de eisohen der werkUeden inwilligden en spreekt den wensoh uit dat bet nu met de werkstaking zal gedaan zjjn Men beschvttwt deze herinnering aan de werkstaking als een waarachiiwing gericht tot de werklieden om zich tevreden te stellen met hetgeen zy verkregen en er niet op te rekenen dat de myndirecteuren steeds zullen blijven toegeven Derhalve zullen behalve de begrooting slechtseenif wetsontwerpen van ondergeschikt belang aande orde komen zoodat de zitting wel niet lang zalduren Voor Pasohen zuUen dan de Pruisische afgevaardigden zeker met don parlementairen arbeid gereed komen De minister van financiën verklaarde in de volgende door de Kamer vau Afgevaardigden gehoudenzitting dat de finanoieele toeaUnd van den Staatgunstig is het overschot van het dienstjaar 1888 89 is ongeveer 80 mUlioen waarvan verkregen zgn 3 8 uit de directe 9 8 uit de indirecte belastingenen 37 miU uit de meerdere spoorwegontvangsten Het vroeger telkens terugkeerende deficit is overwonnen dank zy den maatregelen der regeering voornamelijk wat de alcohol belasting betreft Debeerooting voor 1890 91 ten bedrage van 1586 millioen is 108 millioen hooger De lini terwaarschuwde voor eene reactionaire herziening dertolwetgeving en kondigde hi t voornemen der regeering aan om du voor schulddelging bestemde 18 millioen te besteden aan verbetering van de bezoldiging der ambtenaren indien het Huis daaraanzijne goedkeuring hecht Het ultimatum door den Engelschen premier Salisbury aan Portugal gericht was van den volgenden inhoud De Britèche Bogeering kan geenszins als voldoende aanmerken de verzekeringen die de Portugeesohe Begeering verstrekt althans niet met de uitlegging die zg daaraan geeft De consul ad interim der Britache B geering te Mozambique telegraphoert ziet beroepende op verklaringen van majoor Seru Pinto zalf dat de Portugeesche expeditie reeds het Sjirc gebied Katoeagas en andeia plaatsen van het Makololo gebied bezet heeft en dat deze werden versterkt en van garnizoenen voorzien De iBritsche B geering verhmgt daarom en staat er op dat de volgende tolegraphische instructiên terstond aan den Gouverneur van Mozambique zullen gezonden worden trek alle Portugeesche troepen die thans in 8jir lan4 op het grondgebied der Makololo s of in Masjonaland zijn terug De Bntsche Begeering houdt zooUng dit niot geschiedt de verzekeringen der Portugeesche Segeering voor illusoir en de Britache gezant de heer Petre zal volgens zijn instructien Lissabon verlaten en met de geheele legatie zich aan boord van het Britache chip de Enchantress te Vigo begeven als op deze missive heden geen bevredigend antwoord door hem ontvangen wordt Hiermede wordt bevestigd wat wij gisteren vermoedden dat niet verschil van opvattmg ten opzichte van het status quo in de laatste Portugeesche nota aangegeven maar het voortgaan van mavaor Serpa Pinto met het aanleggen van versterkingen in het betwiste gebied de directe aanleidingis ireweest tot het ultimatium Men zal moetenerkennen dat de zaak daardoor eenigsans in eenander licht komt het ultimatum blijft een krassemaatregel welken men vooral door een groote Mogendheid tegenover een kleine af keurt maar Salisbury kan een meer of minder gegronde reden opgeven voor een meer strenge behandeling vau hetgeschil Als d eerste indruk voorbq is zal wellichtde houding van Serpa Pinto aangevoerd worden alseen halve verontschuldiging voor het Engeltehe ultimatum Ter gelegenheid van het Eussische nieuwjaar heeft de czaar aan een aantal personen ridderorden en eereblijken geschonken waaronder aan de ministers van oorlog en financiën De nieuwjaars beschouwingen der Buaaisehe dagbladen zijn meerendeels aan binnenkndsche aangelegenheden gewijd ZIJ betuigen hunne vreugde over den voortreffelijken staat der financiën en uiten den wensch dat de economische toestand en de geheeie ontwikkeling van land en volk even gunstige gevolgen mogen opleveren C Bloot 60 j J vsa den Btrg OVKRLEDEN A Surbcr r 5 j PËTROLBUM NOTEËRINGËIM van de Makelaars CaBtzUtr SohalkwUk te Rotterd in De markt was heden onveranderd Looo Tankfiist 8 35 ƒ 8 40 Geimporteord fust ƒ 8 40 a ƒ 8 45 Febrnari levering 8 30 Maart April Mei levering 8 25 September October November en December levering 8 50 ADVERTENTIÊN Soiree 21 Januan Wegens ongeiteldheid van Mejoffrouw NANNT Dl ROEVER wordt de SOIREE tot een nader te bepalen datom UITGESTELD Het comité NATUURLIJK C a 1 1 s b a d zo u t bil SLüTËMAÜËR n Co Fransche Slooiiiververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit tooc het rerren en stoomen rfta van alle loortan Winteijasaen Hantela Costamee en andere Kleedingstakken Goidgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bont stoomerg Zéér lage prijzen Eenig Depot Toor Gouda en omitreken hg de Heer A vak OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda 4 WESTHAVEN 161 J fcer te Ö ® MAGAZIJN ftUOft VAK FXAJiTO S riQOL en VIOLONCELSNABEy Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHIIlNCi pU kBOÜNEHUST Wanneer men hoest neme nen Oêcar Tletge a D ii len Bo n b on s Zakjes 20 en 30 cents t Gouda bg A WOLFF Waar nog geene depots gevestigd zgn worden deze op alle plaatsen onder eer gunstige voorwaarden opgericht tf Pelser Coblenz Dnitsch and HAANTJES LAGER Specialiteit van Tafelbier per flesoh 10 Cent per flesch 5 Cent Depot A PtORTlËR OODWB C 34 36 Eoutskool Briquetten Deze verbeterde HOÜTSKOOL BRIQUETTEN veroorzaken volstrekt geen walm of onaangenamen renk Voor Gouda alleen verkrggbaar bg KRIJGSMAN de kOSTËR Bogen 117 118 Bleekerssingel 184 I Bekroond titet Oouden MedaUleg 1 Il da HMil KrsMitlit D 1 n Mi tA Klnn Vljn iii bvTulafi door UI vu blnooa os boltaBUodfsbo fiinotihoaroB Torkriiitiur la iMiehw 4 M O I RBABPBLISn tt UOIjU ipttktkwi IM Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM M Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld iOjarige roem Mond en Tandziekten zooall het loa worden dor tanden tandpqn ont teking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen n eenezen door het dsgelqks gebmik van bet echte K K llof TsndarU Dr POPP s C5l r in aanmerkelijk vergrootte flenchen voor 60 enu I ÏO en 1 75 hetwelk gelyktijdig aangewend met Dr POPP S TuHipofder of Tandpasta ateeda dé tanden gezond en aokoon hondt Dr PUPF a Tandplombeersel Dr POPP Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortrefTelijk voor baden I Venug ïeep en Xonnebloemen zeep Purr S ekrisUIUseerde eo Transparant B lycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet im u jh a oii tzcopen welke ook een verironderlijken witten tint te weeg brengen SV De namaaktels van Anatlierin NondwUM verwoesten de tanden binnen korten tqd WÊ Dr J 6 POPP Weenm Depot U GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogiat en Parfumeriewinkels van Nederland Men verUwje uiUrukkelijk Dr POPPi eeiU Preparaten en neme geene andere aan ADVERTENTIËN in alle Binnen en BtUtenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBareau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Sociëteit ONS GEMOËGËN 5e Abonnementê VooriltUinff DONDERDAG 23 JANUARI 1890 Vereenigde Kotterdamscbe Tooneelisten SET LAATSTE WQOfiD Tooneelspel in 4 Bedrgven naar het Dnitsch van Pranz von Schönthan door X Y Z Aanvang 7 uur g Oewone bepalingeiT en prgzen De aitgare dezer Coarant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Januari 1890 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 21 Januari 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Een voorstel betreffende de regeling der bezoldiging van de onderwijzeres belast met de waarneming der betrekking van hoofd der 2e Burgerschool voor meines Een voorstel tot het verleenen van gratificatifen aan de Leerhren van het Gymnasium die gedurende de vacaturen van het Rectoraat en de be rekking van Leeraar in de Natuurkunde met meerdere werkzaamheden werden belast Het voorstel betreffende de opruiming van waterstoepen of waterscheppen Het adres van S Lafeber c e betreffende het aanbrengen Van gasverlichting in de zoogenaamde Boomgaai dstraat Te Leidefi is de heer F 8cbrender tot arts bevorderd 1 De heer O van Rossom uit sHage v rvulde gisterenavond een spreekbeurt In eene vergadering der afd Gouda van den Nederlandscben Protestantenbond Hi sprak over de kwakers wydde allereerst een woord aan den stichter zette hunne beginselen uiteen schetste ons een godsdienstoefening door hen gdl ouden en toonde ten slotte aan hoeveel er ia in hunne ideeën dat ook bij ons navolging verdient Zien zij geen heil in een tussohenperaoon tusscheo de Godheid en de gemeenteleden ook bij ons wordt nog veel te veel gesteund op den predikant en van hem eigenlijk alles verwacht op godsdienatig gebied terwijl juist op ieder gemeente lid FEVILLETOX ETS GEHEIMZmNmS Uit iel Sngeltch 10 Het was moeilijk te zien of de afwezigheid van haren echtgenoot haar genoegen daad of niet Op den tweeden dag na het vertrek van den heer Rayner kwam Sarah Violet uit de schoolkamer roepen er was een heer beneden die haar wanschta te spreken In do zijkamer vond zij Laurence Reada Ik moest den heer Rayner over zaken spreken juffrouw i maar hij is op reis naar ik hoor Zou ik u mat ei ne boodschap aan hem mogen lastig vallen Ik heb niet het minste verstand van zaken van die van mijnheer volstrekt niet Zou mevrouw hat misschien Ik wilde haar liever niet raet zoo n kleinigheid aan boord komen Zij is niet wel dat weet ik Twee knapen in bat dorp willen tot de Stuiversspaarbank toetreden en nu heb ik op mij genomen het bedrag voor hen te brengen Hij tastte in zijn zak en bracht één stuiver te voorschijn Dien andaren heb ik zeker verloren zeide hy de plicht rust handelende op te treden en te doen wat zijn hand vindt om te doen tot hulp troost en bijstand van zqn ongelukkige natuorgenooten De boeiende voordracht werd met groote aandacht door de aanwozigen gevolgd en de spreker ten slotte luide toegejuicht De gemeente Borg Ambacht telde op I Januari 1889 1483 m en 1465 vr totaal 2948 personen In den loop van 1890 vermeerderde de bevolking door geboorte met 59 m 61 vr totaal 130 personen en door vestiging met 65 m en 90 vr totaal 155 pessonen Zij verminderde door sterfte met 26 m en 41 vr totaal 67 personen en door vertrek met 113 m en 111 vr totaal 224 personen Er werden 25 huwelijken gesloten Op 1 Januari 1890 bedroeg de bevolking 1468 m en 1464 vr totaal 2932 personen In eene Zuid Bevelaudsche gemeente heeft zich deze week zoo schrgft men van daar eene eigenaardige quaestie voorgedaan op accijnsgebied Iemand had aangifte gedaan bij den Rijksontvanger voor het slachten van een stuk rundvee tengevolge waarvan de betrokken ambtenaren zich van hunne taak kweten om de verificatie te verrichten Hangende het onderzoek komen z j tot bet besluit om het stuk veo te benaderen wijl het naar hun oordeel te ver beneden de waarde was aangegeven Zij geven hiervan kennis aan belanghebbenden bij de zaak met bericht dat het bedrag der aangifte enz bij hén kan worden ontvangen on nemen maatregelen voor het verplaatsen van het rund naar don stal van een onzijdig persoon Nadat laat tgenoemde werkzaamheid in goede orde was afgeloopen on de ambtenaren zich hadden verwijderd neemt de aangevende de vrijheid het rund van genoemden stal terug te brengen naar de plaats ernstig Kunt u mij een drie stuiverstuk wisselen Zij deed het Hij had de namen der jongens vergeten maar eindelijk wist hij die i eer Zij moest eene nota maken van himne namen en van het bedra dat zij hadden gestort De heer Reade zag die nota in en verzocht het document nog een over te schrijven in een meer gebruikelijken vorm Hij schreef den datum er onder varbatardo den eenon naam dien Violet niet goed had gespeld droogde het geschrevene met een stuk vloei en vouwde het papier toon op Het kwam haar bespottelijk omslachtig voor Zij zeide daarom Nu dat is dunkt mij heel voel moeite ter wille van twee stuivers vindt u dat ook niet De heer Reada begon opeens hartelijk te lachen maar zich spoedig beheerschende zeide hij ernstig Men kan zelfs in kleinigheden niette nauwgezet wezen waar het geld van anderen aangaat Neen dat merk ik Hy bleef nog even over den Zondag praten Hij hoopte dat zij geen verkoudheid had opgedaan Hy ging heen en uit de menigte letters die Haidoe in dien tijd had geschreven kwam Violet tot de zekerheid dat hij tamelijk lang by haar was geweest Tot Zaterdag gebeurde er niets bijzonders Violet zat na de thee aan hare moeder te schrijven dat daad zij aan het einde van iedere week Zij hield van ffSl ritselend geluid in da boomen en daarom zat zy op hare kamer met open raam Zij had een paar regels op het papier gezet toen dat gesuis in AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van slachting en zich derhalve niet te gedragen naarde mededeeling der ambtenaren Deze van dehandeling verwettigd hebben de justitie met hetgebeurde in kennis gesteld Midd Cl De moeder van Hendricus Verwaaijen den dader van den diefstal dor medailles van den heer Kr lage heeft gratie van zijne gevangenisstraf voor hem verzocht op grond dat hij den kost voor haar verdient In het EngeUche tijdschrift Nature wordt de aandacht gevestigd op aen interessante studie van den heer Tarchenoff over de electrische stroomen die ten gevolge van geestesinspanning of remoedsasudoening in de huid ontstaan Met zeer gevoelige werktuigen gelukte bet hem daaromtrent allerlei waarnemingen te doen Bij vermenigvuldipng uit het hoofd van kleine getaUen was b v do stroom zwak maar deze werd veel sterker als da getallen grooter genomen werden bij iemand die in gespannen verwachting omtrent iets verkeerde waren de stroomen zeer afwisselend Opmerkelijk was het dat de voorstelling alleen b v van felle hitte het verschijnsel van en sterke electrische stroomlng te voorschijn bracht die verdween zoodra de persoon in quaestie poogde zich ta verbeelden dat hij koude leed Te Berlijn waar e bestrating thans een half millioen mark sjaa vereischt is men thans aan het beraden over d verschillende stelsels Bq de raadscommissie nUke met dia baak belast is zijn tal van verweki hrifton ingekomen De meestan vragen asphalt anderen hout De voetgangers omwonenden en da meeste houders van rijtuigen geven aan asphalt de voorkeur boven keien De trammaatschappij heeft verzocht tussohen da sporen hout of keien te leggen omdat de paarden op asphalt de boomen werd begeleid door da zachte tonen aaner viool Eerst kon zij slechts flanw en onduidelijk de melodie onderscheiden maar de muziek hield even op het scheen dat een raam werd opengeschoven en daarna drong het heerlyk u entialt vm Schubert duidolyk tot haar omhoog en hield haar als onder betoovering Mijnheer was dus teruggakomen Toen hij zeide dat hy viool speelde had zij niet zulk aan spel verwacht Zij wilde nog beter hooren Zoodra de laatste noot van JufentMt was weggestorven sloot zij haar begonnen brief in de cassette en sloop met deze in de hand naar neden De viool begon weer Zij liep zacht de gang door naar de schoolkamer om daar den brief af te maken als zij de deur op een kier liet staan zou zij de muziek best kunnen hooren Maar toen zü de openstaande deur van de huiskamer wilde voorbijgaan riep mijnheer zonder zyn spel te staken Kom binnen Een weinig verlagen zette zij haar cassette op ds tafel in de gang neer en ging naar binnen Hier zaten mevrouw Rayner en Haidee de eerste had een fraaien shawl die haar man voor haar had medegebracht over hare stoelleuning en het kmd hield eene groote pop op haar schoot doch sloeg er geen blik op Haidee gaf niets om poppen Mijnheer zag er knapper uit dan ooit te voren zooals hij daar stond met zijn door da zon gebruind gelaat en zijn kastanjebruin haar vrij wanordelyk neerhangQnde hij glimlachte tegen Violet en zonder op te