Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1890

K 4126 1890 GEBRUIK zuivere CACAO venngdt verralwht CHOCOLAADPOEDRR vermengd met MEEL SAGO of dergelgke eischt het merk ZESZ m Jï S X JS X I Bottwdam CACAO KARSTEL bevat ai den geur en krMsht der cacaovracht CACAO KARSTEL bezit de eigenschappen die da beste kwaliteiten kenmerken CACAO KARSTEL koet hetzelfde als het surrogaat Poeder Chocolaad n l Ko r 1 10 i Ko r 0 57i Ked Ons f 0 24 CACAO KARSTEL o voortdurende controle van Dr P F van HamelBoos en A Barmens Wz Van af 1 Januari 1880 verschijnt de GOUDSCHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen by de Litgevers A BRINKMAN ZOON De nitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Aisoaderigke Nommen VIJF CENTEN Uit Zevenhuizen schrijft men ons De weilanden groenen alsof het Maart is in pUats van Januari toch hadden de landbouwers liever vorst dan dit zachte weer daar de vele regens het land zuur maken Het vee is gezond zoodat er bijna geen uitnood slaohtingen plaats hebben Zondag middag zijn naby Oudewater van een Violet moest zich inspannen om hem te verstaan want zij waren nu voorbij do plek waar zij zat Sarah doe geen dwaze dingen boor je Jim is niet gek Hij weet diensten als die van jou goed te beloonen al is hij soms een weinig ruw Hij had je ipmera met de anderen in het ongeluk kunnen storten Verder hoorde Violet niet zij waren te ver Zg wachtte nog even maar toen hunne stemmen waren weggestorven sprong zij op liep naar huis was in een paar sprongen de trap op naar hare kamer en de deur gesloten hebbende viel zij op een stoel neer Als het zoo voortging wat zouden dan vreeselijke dingen in de keuken gebeuren Ware mevrouw inderdaad eene vrouw en geen steenen beeld dan zou Violet haar alles vertellen maar dat ging thans niet Het wa geen geschikt onderwerp om er met mijnheer over te spreken en zij wist geen middel het hem bekend te maken als zij het hem niet vertelde Er bleef dus niets anders over dan msar te hopen dat de kleine Jane zoo wijs zou zijn voor die beleedigde Sarah uit den weg te gaan en dat verder de Voorzienigheid Sarah tot betere gedachtes mocht brengen Me r welk eene afschuwelijke vrouw om in huis te hebben En waarom noemde die vreemdeling Tom Parkea gedurig Jim Den volgendon morgen werd Violet wakker met het drukkend gevoel iets onaangenaams te hebben vernomen en trachtte het gesprek m het plantsoen Sïptember October NoTsmber en Deoember e Tering ƒ 8 0 UurgerlUke Stand Haastreebt OVERI KDEN C lu Vliet 2 j 6 a B StMSkaacr 70 j ADVERTENTX£N Heden orerleed onxe geliefile Znitet en Behawdxaiter Herroaw de Wed S VERWEIJ Az geb ToixBHs in den onderdom van 37 jaren Uit aller naam BENRIETTE TOLLENS Oouda 16 Jannari 1890 Wegetu betrekkingm buitttulandt etrit heden gepUuUet Heden orerleed te AmetertUan in den ouderdom Tan 71 jaren onze geliefde Moeder en Behawcimoeder Mevr de Wed J A tik MAARSEVEENVAN S t n A J H ÖOBDEWAAGKN T Maametiiii A GOEDE WA A6EN Gouda 18 Janaari 1890 GEVRAAGD Toor den VRIJDAG bekwaam om na afloop Tan bet werk den orerigen tgd Tan den dag te naaien Adies in persoon Grabethatraat 247 EOIT EMSCB STOUT VoUenhoven s Stout A NORTIËB GODWE C 34 35 BacterïSzi Vrije Melk uit de Inrichting NEDERLAND te Amsterdam Prijs 15 Ct per flesch bij J L C VA ESSEN Zie beschrgTing Goudsche Courant Tan 18 Jannari jl een net GEMEUBILEERDE VOORKAMER me SLAAPKAMER gelegen in t midden der Stad nab de Markt Unarprgs met bediening 20 p maand Brieven fr No 1945 Bareau dezer Courant Een ware schat TOor de ongelukkige slacbtofferg der ZelfbcTlekking Onanie en geheime nitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s e 1 f b e w a r i n gp Hollandsche uitgave met 27 afb Prg 2 gulden Ieder die aan de Tergchrikkelgke gevolgen Tan deze ondeugd Igdt moet h lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver laggMagazin te Leipig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oouda Snelpertdruk van A BatNKiuii Zoon Openbare Vrijwillige Verboping op WOENSDAG den 29 JANDARI 1890 des voonuiddags ten 10 ure ten hnize van B BEZEMEB te Bergambaehl van Een kapitale Uoowmanswoofng met diverse perceelen uitmuntend WEI HOOI BOUWen GRIENDLAND geli en in Zuid broek gemeente Bergambacht te umen groot 30 Hectaren 22 Aren 84 Centiaren alles vrg van huur en breeder bg boekjes omschreven Boekjes en iniormatiën te verkrggen bg de Notarissen O J 8PRU1JT te Ouderkerk a d IJul en J P MAHL8TEDE U Bergambaehl OUDEN e JONGEN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Maller over Verstoorde Zenaw en Geslaekt Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Mduard Bendt Braunschweig Mainzer Frankforler en Hollandsche f m rnncessenDooDijes en AndiJTJe ingemaakt in potjes van 5 fiilo 1 Gulden ook per pond verkrggbaar BLIKGROEÜVTEN goede kwaliteit 35 cent per liter blik Verder alle soorten PEULVRUCHTEN van prima gehalte J GERRITSEN m Een algemeen Is goed erkend middel bg HOEST n VERKOUDHEID cgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELÏEN HOLM Jpotluien te Zeut in Q fleschjes ii 20 cent Cigaretten tegen Astbna van KRAEPELÏEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Oouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prijs per Etui 0 80 0 50 Geen grïjs Haar meer De nieuwe ZO KV ON is vli r tuJ de beste van alle bestaande par£l £ Bk fumerien om hetgrgzehaar binnen enkele dagen te doen verdwönen Maakt het haar glansrgk en zachi en verft niet Prgs 8S cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Oouda bg J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Sociëteit ONS GENOEGEN 5e Abonnements Voorstelling DONDERDAG 23 JANDARI 1890 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten HET LAATSTE WOOHB Tooneelspel in 4 Bedrgven naar het Dnitsch van Franz von Schönthan door X Y Z Aanvang Vj uur g Gewone bepalingen en prgzen Woensdag 22 Jftooari GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTB NTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LBTTSBB worden berekend naar plaataruimta Bovendien worden alle Advertentien gr tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De ixueading van advertentifin kan gesebieden tot óta uur des namiddags van den dag der uitgave pen werd vervolgens nadat daarin door B en W eene kleine wijziging was gebracht aangenomen De Baad beschikte ten slotte op voorstel vaa B en W afwijzend op een adres van S Lafeber o s tot het aanbrengen van gasverlicbting in de zoogen Boomgaardstraat Beeds in 1882 werd op een dergtfijk adres afwijzend beschikt omdat deze straat meer het karakter heeft van een hoQe en alleen als met publieke weg recht van bestaan heeft Werd het verzoek toegestaan er zon een antecedent worden in t leven geroepen waarop bewoners van andere hofjes sloppen enz zouden knnnen wjjzen Delcosten van aanleg voor gasrerlichting in de zoogep Boomgaardstraat zouden bedragen ƒ 900 en de kosten van onderhoud en verlichting ƒ 130 sjaars Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming werd op het adres afvHjzcnd beschikt BINNENLAND GOUW 21 Januari 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 13 leden werd bijgewoond ofwerig varen de hh van Itemon tbu der Oarden Prince en Hoogenboom de 8 laatstgenoemden met kenniageving wegens ongesteldheid werd door den voorzitter medegedeeld dat de kas van den gemeente ontvanger door B en W op 14 dezer maand nagezien en volkomen in orde was bevonden dat bij kon besluit van 16 December waren goedgekeurd de wijziging van art 6 dor verordening tot heffing der pi dir belasting op de inkomsten en de continuatie der heffing van vengeld op de Turfsingalgraoht tot 31 Dee 18 4 dat Oedepatoerde Bisten hadden goedgekeurd het raadsbesluit van 17 Deo tot wijiiging dsr ge meentebegrootittg dienst 1889 en het suppletoir kohier der pL dir belasting op de inkomsten dienst 1889 4 dat door Oedoputeorde Staten afwyzend was beschikt op de adressen van de hh I ranokenjjeijds en Platteel die in hooger beroep waren gekomenin lake bun aanslag in de pi dir belasting op het inkomen Deze Mededeelingen worden aangenomen voor Kennisgeving Bi den Baad kwamen de volgende stukken in 1 De Bekening der baten en lasten van het voormalig Armbestuur van Stein Ter visie 2 Eene missive van B on W inzendende een ont werpreglement op hot Uoffmans gesticht voor meisjes Mej C C W van Amerom die sedert 1 November jl belast is geweest met de waarneming der betrekking van Hoofd dier school eene gratificatie te verleenen tot een bedrag gelijkstaande met hetgeen de jaarwedde van iet Hoofd dier school gedurende dien tijd zou bedragen hebben De heer Straver verklaarde zich tegen dat voorstel en wilde liever zien dat de Baad zich bepaalde tot een beleefde dankbetuiging aan genoemde onderwijzeres Indertijd heeft de Baad ten gunste van die dame een voordeelige beschikking genomen De eene dienst is de andere waard en bedoelde gratificatie acht spr onnoodig Gisteren morgen ontstond bij den bouwlnan G van Vliet te Zevenhuizen in een alleenstaande schuur brand die echter door toeschietende barea spoedig werd geblusoht In 3 jaren is dit de 3e maal dat bg genoemden r V brand ontstaat Evenals bij de vorige branden is ook nu de oonaak onbekend De Voorzitter stemt toe dat de Baad niet bepaald verplicht is mej van Amerom eene gratificatie te verleenen maar acht dit toch billijk en het feit dat de Baad genoemde dame vroeger bij eene ernstige ongesteldheid de helft van haar tractement toestond ofschoon zij toen niet werkzaam kon zijn brengt daarin geene verandering Hars werkzaamheden waren van 1 November af meer hare verantwoordelijkheid grooter Het voorstel vab B en W wordt daarop aangenomen met 12 tegen 1 stem die van den heer Straver De laatste hengst de Nelson der vsreeni tot veredeling van bet paardenras gevestigd Zevenhuizen is dezer dagen gestorven Voorts was aan de orde een voorstel va B en W om aan de Leeraren van het Oymnasium die gedurende de vacaturen van het Beotoraat en de betrekking van Leeraar in de Natuurkunde met meerdere werkzaamheden werden belast gratificatien te verleenen en wel aan Dr L A Kesper ƒ 500 aan Dr B A M Stavenisse de Brauw 250 aan B K Boekmeijor 2B0 en aan Dr F W Baabe f 187 50 Voorts aan den amanuensis H A Toen eene gratificatie van f 18 67 Ter visie Dit voorstel wordt zonder hoofdelqke stemming en zonder discussie aangenomen de orde was daarop een voorstel van B en de onderwijzeres aan de 2e Burgerschool Aan W om Het vroeger ingekomen voorstel van B en W betr de opruiming van waterstoepen of waterschep FEVILtBTOK Stil stil Spreek toch niet zoo luid Waar is je voorzichtigheid Sarah ETS aEHEIMZIlirinGS m Jiet SiigeUeh 12 Haar hij was onlangs tot de ontdekking gekomen dat Sarah s vriend Tom Farkes meer dan noodig was notitie nam van Jane het aardige tweede keukenmeiqe en het was mijnheers overtuiging dat het Jane slecht zon gaan als zij de attenties van den ontrouwen minnaar aanmoedigde Het was duidelijk Sarah gaf lucht aan haar jaloersoh gemoed Een vreemd geval Violet had meer gehoord datheeren tegen vrouwen uit de mindere klasse een vrieudsohap ehjken toon voeren Maar Sarah die erdoor verdriet es hard werken ond uitzag meer dan door hare jaren had hoegenaamd niets wat aantrok eerder iets terugstootends Violet was blijde haar driftig gelaat niet te zien toen zij hare woorden weder beter kon verstaan die bliksemende zwarte oo en D die trillende lippen kende zij te goed Wat heb ik al niet voor hem gedaan Hoe heb ik voor hem gesjouwd I Hq zou zonder mij nooit zijn waar hij nu is Verbeeldt hij zich misschien dat zijn nieuw schatje voor hem zal plannen maken en voor hem gevaar zal loopen om te worden Wel lieve hemell Laat hij bij haar voorzichtigheid zoeken Denkt hij dat ly hem zal kunnen dienen Onzin Er ia eene vrouw met een sterk hoofd en krachtige handen toe noodig om het werk te doen dat hü vril gedaan hebben en niet zulk een poosje als zij Beken er op Sarah hoe nuttig zij hem ook zou kunnen zijn hij zal hare diensten toch nooit met die van jou gelijk stellen Hij vermaakt zich slechts een weinig met de kleine zeide de man Zij viel hem echter zoo woest in de rede dat Violet er van schrok Vermaken zeg je Zich slechts vermaken Zou hii haar aanzien en met haar praten niet omdat hij hare diensten meent te knnnen gebrmken maar enkel omdat hij haar aardig vindt haar lief heeft Als ik dat moet denken siste zij als ik moest donken dat hij haar lief heeft zooals hij nooit eene van zijne andere speelpoppen heeft bemind hoewel die honderdmaal mooier waren dan zij dan dan zou hij mij leoren kennen Ik zou haar mooi gezicht bederven voor haar en voor hem Ik zöu het doen al werd ik er voor opgehangen Welk eene vreeselijke vrouw was die Sarah 1 En dit alles omdat de kleine Jane watjonger en mooier dan zijzelve het ongeluk had gehad in den smaak te vaUen van haar trouweloozen minnaar De man sprak weder maar thans zeer ernstig