Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1890

De dief heeft rich hoogst waarschgnlijk Zaterdag 1 avond laten insluiten en zich s nachts door de cipierswoning naar de binnenplaats begeven waar hij rich door het indrukken van eene ruit toegang heeft versohaft tot het kantoor der directe belastingen Hier vond hij niet veel van zijn gading slechts een bedrag van circa ƒ 12 aan kleingeld Hiermee natuurlqk niet tevreden snuffelde hij verder maakte door middel van een pook een lessenaar open en vond daar ongetwijfeld tot zqne groote vreugde den sleutel der brandkast Die vreugde was echter van korten duur want hg vond de brandkast ledig De sleutel benevens nog een andere werd door hem op de trap nedergelegd De dief heeft zich blijkbaar ook weer door de cipierswoning vacwijderd doel zou leiden maar misschien afbreuk zou doen aan de thans voorgeschreven indirecte verplichting Aanstelling van staats vacoinateurs werd nagenoeg algemeen ontraden o a omdat de ouders meer geneigd zqn de inenting hunner kinderen toe te laten wanneer deze geschiedt door den huisdokter dan door een veelal onbekenden ambtenaar en omdat de plaatselqke geneesheer ook meer invloed tot bevordering der vaccinatie kan doen gelden In de groote meerderheid der afdeelingen werden zg gemoedsbezwaren waargonomon vooral bij personen van de streng confessioneele richting bij de christelijk gereformeerden by orthodoxe predikanten en bq minder ontwikkelden meer op bet platteland dan in de steden niet bij Israëlieten en katholieken In sommige streken bestaan die bezwaren niet onder de christelijk afgescheidenen o a in een gedeelte van Drenthe Een geneeskundige verklaart dat wel gemoedsbezwaren bestaan bg christelijk gereformeerden maar bij dezen is de tegenzin meer een gehoorzamen aan een van boven gegeven wachtwoord dan het gevolg van eigen overtuiging De uitkomsten van het onderzoek vat de N E C in de volgende conclusies samen lo dat het zeer groote nut der koepok inent ng door al p geneeskundigen zonder eenige terughouding wordt erkend en dot het op den weg ligt van de geneeskundigen om deze kunstbewerking in elk opzicht zooveel mogelijk te bevorderen 2o dat de vaccinatie in het eerste levensjaar een onafwijsbare eisoh is wil men pokken epidemieën in Nederland voorkomen terwijl thans de kinderen vaak veel te laat worden ingeënt 3o dat de aanstelling van staats vaccinatenrs moot worden ontraden 4o dat het aantal van hen die ernstige bezwaren van godsdienstigen aard tegen de vaccinatie hebben genng is en indien zij de ingevittg van hun eigen gemoed volgen zonder rekening te houden met den drang van buiten hun bezwaren spoedig tot het verledene zouden behooren en even gehoord worden als zulks vroeger het geval was 6o dat genoegzaam overal in hoofdzaak aan de wettelijke bepalingen betreffende de vaccinatie wordt voldaan 6o dat de regeling van tijd en phuts van inenting nog te wenschen I overlaat 7o dat het verzet tegen de uitenting van kinderen bq de ouders toeneemt naarmate de gele 1 genheid tot animale vaccinatie zich uitbreidt nadeelige gevolgen van de uitenting en van het gebruik van gehumaniseerde stof worden niet vermeld 8o dat de animale vaccine in de meeste opzichten de voorkeur verdient boven de gehumaniseerde 9o dat I de onmiddellqke enting van arm op arm of van het I rund op arm de meeste kansen a welslagen oplevert 10 dat omtrent de w jïe van bewaring dé vaccine gUasjes of buisjes nog geen voldoende een stemmigheid is verkregen en het zich niet laat aanzien dat zich daaromtrent spoedig bg de deskundigen eene overtuiging zal vestigen llo dat eene herenting 66t den aanvang der ontirikkelingsjaren en bij het dreigen eu heerschen van pokken epidemieën is aangewezen en dit wel des te eerder naarmate eene grootere tgdruimte sedert de laatste enting verioopen is 12o dat de bezwaren tegen het model der verklaringen van vaccinatie niet zoo overwegend zqn om thans op wqziging aan te dringen en 13o dat prikjes boven inkervingen verre de voorkeur verdienen Bnltenlandscb Overzicht I In de zitting der Eransche Kamer van gisteren heeft een verschrikkelijk rumoer geheerscht ten gevolge van Boulangistiaohe manifestatièn Ten slotte lijn drie afgevaardigden tijdelijk verwijderd en wel met behulp der militaire macht De Duitscbe Kgksdag heeft heden bij tweede lezing het wetsontwerp betreffende de Oostafrikaaneche stoomvaartlijn aangenomen in den door de commissie vastgestelden zin Tegen stemden de vrijzinnigen de meeste leden van het Centrum en de sociaaldemocraten De Sekhmmeiger maakt het verslag openbaar omtrent den toestand der arbeiders en dien der nijverheid in de vijf Pruisische mijndistricten Daarin 1 worden alle vraagstukken behandeld welke vooral in don laatsten tqd op den voorgrond zijn getreden zooals omtrent het loon en den duur van den arbeid Het verslag is reeds in het begin dor vorige week bg den keizer ingediend Onder do mqnwerkers bij Charleroi heerscht weer groote gisting Nadat de directeuren hadden toegestaan den arbeid per dag tot 10 uur te zullen beperken hervatten alle workstakers den arbeid maar reeds spoedig werd deze weer gestaakt omdat er in vele mijnen geschil onstond over de toepassing dezer bepaling In enkele mqnen blijven de werklieden een werkdag van 9 uren verlangen in andere wil men zich niet tevreden stellen met de beloften der directeuren om de loonen te verhoogen maar eischt 1 men onmiddellijk een loonsverhooging van 10 pCt elders weer verdeelden de directeuren de verkorting van den werkdag over 24 uren zoodat feitelijk het dagwerk nog lO i uur bleef bedragen en andere directeuren wilden de verkorting van den werktijd alleen toestaan voor mqnwerkers niet voor de andere werklieden De heer Sabatier de afgevaardigde voor Charleroi die bq den eersten strijd als bemiddelaar optrad heeft zich weer in betrekking gesteld roet de directeuren der mqnen en den mijnwerker Callevwert den leider der werkstakers Men hoopt dat ook nu weer een schikking zal worden getroffen maar intusschen heerscht onder de werkstakers wier aantal i op 12000 wordt geschat zoo groote ontevredenheid dat het garnizoen van Charleroi weer in de kazerne gereed wordt gehouden Ook in den ministerraad werd de nieuwe werkstaking besproken Op grond van de mededeeling van den gouverneur van Henegouwen irerd besloten terstond uit Doornik 2 escadrons jagers naar Charleroi te zenden Aanleiding tot deze voorzorgsmaatregelen gaven de pogingen welke eenige werk stakers aanwendden om ook de andere werklieden te dwinjen den arbeid te staken Ook worden in vele plaatsen vergaderingen en optochten gehouden waarbq niet alleen legen de overige mijnwerkers maar ook tegen de directeuren een dreigende houding werd aangenomen De directeuren weigeren iets toe te geven lude mijn van Noord Cbarleroi is aangeplakt dat de werkdag bepaald wordt op 10 uren en dat na 1 Jan een loonsverhooging van 10 pCt is toegestaan Ieder die nu niet terstond weer den arbeid opvat zal door de directie van de Iqst geschrapt en niet weer toegelaten worden Het meest is men beducht vpor vqandelqkheden tusschen de werkstakers en de andere werkieden want een groot aantal mijnwerkers die tijdens de werkstaking groote ontberingen hebben geleden weigeren opnieuw te beginnen en blijven aan den arbeid Eene belangrijke vergadering werd gehouden te Ch telineau Duizend mijnwerkers waren aanwezig en hoorden het verslag hetwelk Callowaert uitbracht over zijn onderhoud met den heer Sabatier die heden te Charleroi wordt verwacht De werkstakers besloten nu de directeuren hun beloften niet hadden vervuld behalve dé verkorting van den arbeid een loonsverhooging te eischen van 16 pCt Men besloot bg de werkstaking te volharden en te blijven eischen dat de werkdag van 10 uren niet alleen voor mqnwerkers geldt maar ook voor alle Men schrijft uit Friesland In vele Êriesche gemeenten ziet het er tegenwoordig treurig uit met deo arbeidersstand Door velen wordt hoegenaamd niets verdiend en in menig huisgezin wordt gobrek geleden Vooral bij open water kan de nrad groot z n Is het water met gs bedekt of is er veel sneeuw gevallen dan wordt er nogal menig stuiver e verdiend met baanvegen sneanwscheppen het verkoopen van molk en koek aan de liefhebbers van schaatsenrijden of op andere i wijze maa thans valt er hoegenaamd niets te verdienen indien niet verschillende corporatiën de handen ineenslaan om dan toch maar op de eene of andere wijze werk te verschaffen Gebeurt dit niet dan worden de armvoogdqen met tal van aanvragen om ondereteuning als het ware bestormd De uitgaven voor armenzorg in de Êriesche gemeenten zijn dan ook in de laatste jaren schrikbarend toegenomen Toch dntagt menig arbeider zelf de schuld mee van dezen toestand Nog vói5r hij eenig middel van bestaan heeft gaat hij trouwen en vermeerdert het gerin dan vermeerderen ook de behoeften die dat is natuurlijk meent de arbeider door de armvoogden maar moeten bevredigd worden Dat recht van eischen scheut er toch nogal diep in te zitten vooral sedert socialistische woordvoerders met vrjj wat geschetter daarop steeds aandringen Hechten rechten en nog eens rechten dat wordt den werkman steeds toegeroepen van verplichtingen geen sprake Omtrent den diefstal in het gebouw Van het kantongerecht te Deventer waar zich tevens het kantoordar directe belastingen bevindt meldt het Div Dagblad goederentrein een zestal wagens ontspoord Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor ook in den bx p der treinen werd geene vertraging ondervonden Ook het Grootboek heeft influenza tvj die rente moesten ontvangen hebben in d plaats daarvan bericht gekregen dat de betaling uits teld is wegens ongesteldheid Tan bijna alle beambten Z C Het bekende adres van hotelhouders ter zake van de belastingen is bekrachtigd door SS4 handteekeningen heden aan de Tweede Kamer verzonden Naar wij vernemen heeft Z M de Koning afwijzend beschikt op een venoek om gratie ingediend door een ingezetenen van I iden die tot 2 maanden gevangenisstraf is veroordeeld wegens het beleedigen van een predikant aldaar Een slaapkamer die een ƒ 70 000 moet kosten ia gedeeltelijk gereed De man die haar laat bouwen is een millionair te New York De bijzonderheden kwamen door een rechtsgeding met den bouwmeester aan het licht die onlangs voor het gerechtshof gedagvaard werd Bij het getuigen zeide de bouwmeester dat hem was opgedragen om een prachtige kamer te bouwen met een gebeeldhouwde friea en venster met beschilderd Venetiaansch giss met zinnebeeldige voorstellingen De badkamer vlak daar naast moest koepelvormig zijn n met uit de hand beschilderd en opgewerkt leder voltooid worden en venters hebben waarvan het glas aan den binnenkant parelachtig scheen en met jaweelen versierd was Een geheim gemak meteen getegelden vloer ea een schoenkastje van gepolijst lei moesten ia een hoek gebouwd worden In den muur moest een geheime kleerkast worden gemaakt nut munrsierselen van geslagen koper en ouderwetsch brona Volgens het eeHlad van ktl Nederl T didkrift Toor öeneatuMde z jn in da week van 5 tot 11 Januari jl in Amsterdam aangegeven 385 sterfgevallen met inbegrip van 23 levenloos aangegevenen gemiddeld dus 65 daags Dit cyfer staat gelqk met 508 overledenen over een geheel jaar op de 10 000 inwonen Het bedrog in dezelfde week van de jaren 18801889 gemiddeld 298 per 10 000 Daaruit blijkt dat de sterfte wel is toegenomen maar toch sag niet het dubbel bedroeg van het getal dat over een tiental jaren dooreengenomeu in het begin van Januari in de sterfteregisters is ingeschreven Aan de besmettelijke ziekten genoemd in de wet van 1872 overleden slechts 12 aan ziekten der ademhalingswerktuigen 178 behalve 2 aan kinkhoest Daaronder 84 van 20 tot 65 jaar In bet If eeUlad meldt dr Daniels over de griep nog het volgende In Amsterdam is de pandemic die ona gansche werelddeel teistert in de week van 3 10 Januari met zulk een hevi heiA opgetreden dat geheel de geneeskundige wereld ler nauwernood de onontbeeri ke rust kon genieten aan verschillende inrichtingen bijv de gemeente apotheek en de zittinglokalen Toor den stedelijkan geneeskundigen dienst was het aantal recepten en patiënten grooter dan ooit te voren ook werden verscheiden geneesbeeren eenige dagen buiten gevecht gesteld Bq het verschijnen van dit nummer neemt de ziokte evenwel snel af te vergeten Zij keek nauwelijks naar Sarah toen zg met de keukenmeid en de ougelukkige Jane bümenkwam om devoot aan het gebed deel te nemen Maar zelfs bij dien vluchtigen blik kon zq niet nalaten in den smaak van Tom Parkes Jim of hoe hij heeten mocht te deelen die een aardig ding lüs de kleine Jane boven die heks van eene Suah verkoos Maar misschien had hq haar ge viaagd toen zij jonger was en vooral aU hq haar leelijke dingen had laten doen moest hg haar nu niet veronachtzamen Wat zouden dat voor leelijke dingen geweest zijn Dat zou Violet wel hebben irillen weten Zq had Tom Parkes een paar malen naden maar zij zon nooit hebben gedacht dat het Umne ronde mannetje met dat blozend goedig onnoozel gezicht de persoon was om eene vrouw als Sarah met de tuchtroede te regeeren Dienzelfden dag toen Violet met Haidee van de wandeling temgkeerende langs de keuken kwam lag zg Tom Parkes voor de deur zqn boterham eten in eene houding zoo gemakkelijk als zijn vermolmde stoel hem dit veroorloofde Sarah en Jane stonden in de beste eensgezindheid tegenover hem Be ééae had eene kruik de andere een glas in de hand en beiden schenen het hem zoo aangenaam mogelijk te willen maken door hare goede zorgen en dopr een opgewekt praatje waarbg hij op zijne maaier niet op antwoord liet wachten Zij hadden het over kussen en Violet geloofde wel dat het onderwerp met eene illustratie zou zijn verrijkt als om de af9oonde reden dat zeker verreweg het meerendeel der ingezetenen is doorgeziekt al mogen ook de gevolgen er van zich nog ruimschoots doen gelden door een gsvoel van wakte geheel in tegenstelling met den duur der ziekte zelve Uit Amsterdam wordt gemeld Op uitnoodiging van den heer Fr Stiel es waren heden middag vele belangstellende genoodigden op de De Kuqterkade achte het voormalige hulpoen traalstation tegenwoordig bq eene proefneming met Grinoell s zelfwerkende brandblussoher en signaal Een gebouwtje was daarvoor speciaal ingericht Deze brandblussoher is een eenvoudig koperklepje dat door een licht smeltbaar soldeer gesloten is en in verbinding met een systeem van waterpijpen langs de zoldering of hel plafond van een lokaal wordt aangebracht In verband met de grootte en den aard van het lokaal wordt een zeker aantal dezer klepjes langs de zoldering verdeeld Zoodra nu in zulk een lokaal een begin van brand ontstaat stqgt de heete lucht omhoog en doet bq 160o Pah net soldeer van het klepje smelten dat zich daardoor opent en een fqnen regen zoowel tegen het plafond als in een wgden cirkel over hot vuur nitgiet en de brand wordt in zqn begin gebluscht Zoodra door het openen van een of meer dezer sprenkolaars het water in de hoofdaanvoerbuis in beweging komt opent zich aldaar een klep en treedt onmiddellijk een signaal in beweging dat niet eer ophoudt voordat het water weer tot rust komt Dit signaal is zóó gevoelig dat het zelfs bq eventueel ontstaan van een gering lek in de buizen in werking komt en er blqft tot het lek hersteld is Het buizennet kan in vele gevallen met eene waterleiding verbonden worden of door een reservoir gevoed worden Bij gevaar voor bevriezen wordt het water in het buizennet vervangen door saamgeperste lucht van grooter drukking dan het water O ohoon deze uitrindiog van betrekkelijk recenten datum 4 nl 1882 moet zij reeds onschatbare diensten en daardoor hare onfeilbaarheid hebben bewezen Reeds meer dan 6000 gebouwen zqn met deze sprenkehtars beschermd zoodat vele assuiaatiemaatsohappqen van 20 tbt 40 pet verlaging van premie toestaan voor gebouwen waarin Urinnells brandblusscher is aangebracht In Nederland is deze blusscher reeds aangebracht in fabrieken te Helmond en Enschedé Uit deo Haag sehqjft men aan het ühreeU$eh Dagilad Indien ooit eene wet een di Mn iodruk beeft gemaakt eene diepgevoelde teleurstelling heeft verwekt zooals een staatsman uit eene vorige periode zou gezegd hebben over de verdorvenheid van het mensckdom dan was t zeker da Boterwet die met I Januari in werking trad Wie had dat nu fin dien man gedacht Tien jaren lang heeft hq ma zoo trouwhartig zqn po e boter gebracht en altqd zoo eerlijk zijn prijs berekend een klein beetje onder de Delftsehe markt en nu moet ik zien dat hg ma margarine leverde al dien tijd lang kUagt de goedige huisvrouw die zoovele jaren gelukkig was als ta s avonds tegenover hare vriendiuueu bluffen ken bg de conversatie over den botarprijs en dan altgd een stuiver of een dubbeltje lager was dan anderen Zoo nbedriegerI 1 En er zqn heel wat van die bedrogen huisvrou Tom de aankomenden niet in het oog had gekregen Dadelijk trok hij zijn arm van Jane s middel terug en zijn pet afnemende bleef hij staan tot zij voorbgwas Welk eene vreemde vertooning na hetgeen Violet gisteren avond had gehoord I Sarah was er de vrouw niet naar om haar gekwetst gevoel zoo te bedwingen vooral niet onder baars gelqken En toch zij lachte en zij praatte en scheen er volmaakt genoegen mee te nemen slechts een aandeel een klein aandeel in Tom liefkoozingen te ontvangen en in zgne genegenheid met hare mededingster Jane te deelen Violet schfttinde zich half over de belangstelling frelke die dienstbodan vrqage haar inboezemde maar Sarah was zulk eene bijzondere vroutv en haar minnaar zulk een vreemd man dat Violet er toch nog een poos over bleef denken of Sarah s opgewektheid comediespel was geweest of dat aangelegenheden des harten bg die klasse van menschen van anderen aard zgn Dien avond toen cq na ée thee hare vertaling had afgemaakt en de Iwnrt aan Ghiizot zou komen bedacht zij tot haar schrik dat zq het fraai gebonden boek in haar haast om naar huis te komen den vorigen avond buiten bad laten liggen waarschijnlijk op den vochtigen grond Zij snelde het plantsoen érar om het boek te halen verlangende om te zien of de band had geleden maar op nog slechts een paar stappen afstand van haar nes e gekomen zag zij mijnheer staan met den ongelukkigen Gnizot in de hand Was zij straks reeds verlegen wen die den 8 Januari het openhartige woord margarine op hare boterpoljos vonden toen de boer zqn ommegang maakte on zqn boter P weer afleverde voor t eerst onder d nieuwe wet Want ze zwierven op de marktdagen bg dozijnen door de stad die echte hoterboeren met potjes uit Stompwqk en het Westland En eensklaps is nu die illusie verbraken de cisrtne er af margarina was t in plaats van echte boter Toen de wet in den maak was en de oouranten waarschuwden togen die boeren en vertelden dat die brave buiteului aan t einde van den marktdag aan den Rgswqksohen weg afstapten om hun voorraad margarine aan te vullen en dan vroolqk huiswaarts karden om echt en heusch buiten in het Westland tegun de volgende week hun zuiveren boter te gaan praepareeren waar de levende koe weinig of geen kennis aan had toen dacht iedere huisvrouw voor zich ja maar mgn boterboer doet dat niet En nu zie nu vielen ze daar allen te gelijk door de mand en op alle potjes stond hot Kaïnsmerk margarine Een ding heeft dat bclrog van jaren iutusschen voor Na zoo lang te hebben beweerd dai zq voor een dubbeltje minder heusch lekkere boter kregen kunnen onze hni h ouwen nu moeilqk anders doen dan volhouden dat t toch lekker was al was t danmargarine En zoo heeft de wet die bestemd was om de reputatie van Netrlands boter te besobennen tegen vervalschers ook tot resultaat dat de margarine die in deftige huishoudens nog altijd in eea slecht blaadje stond en den naam had van toch heel anders to smaken dan boter nu eensklaps in eere is gekomen en erkend wordt als een product waarvoor men waarlgk den neus niet heeft op te halen Indien nu onze huisvrouwen aan de bedriegelqke boeren die haar zoolang knollen voor citroenen verkochten en knoeigoed leverden tegen bqtia den boterprqs hun afscheid geven en roqaal zuivere margarine gaan koopen uit goede fabrieken dan is inderdaad de werking van de boterwei dubbel goed voor de eciU boter en voor de mkere margarine beiden Dat do potjesboeren de kinderen van de rekening worden zal niemand betreuren Zij hebbeu te lang genoeg verdiend ook aan het gevaar waaraan zg een der belangrqkste takken onzer landbouwngver heid door hunne hebzucht blootstellen Eenigen tgd geleden droeg de Haatachappg van I Geneeskunde aan eene commissie op een onderzoek in te stellen naar den vaccinatietoestand in Nederland in verband met mogelgke wqziging der Ëpidemiewet Deze commissie heeft thans baar eerste rapport uitgebracht Zg heeft voor haar onderzoek de medewerking van de afdeelingen der Haatschappj ingeroepen en aan de geneeskundigen 16 vragen aangaande de toepassing en uitkomsten der vaccinatie voorgelegd Door 29 van de 36 afdeelingen vertegenwoordigende 1076 geneeskundigen is die medewerking verleend Uit de antwoonlen blqkt dat er tusschen de geneeskundigen bgna volkomen eenstemmigheid heerscht omtrent de toepassing van de algemeene verplichte vaccinatie en dat een wetsvoorstel tot invoering van algemeene verplichte vaccinatie met ingenomenheid door hen zou begroet worsen ware het niet dat zq vreesden dat zulk een ontwerp niet tot het beoogde geweest over hare slordigheid hoeveel erger was het nu zij hare misdaad bekend wist Zq had dan ook niet den moed tot hem te gaan on wilde zooaU zq hoopte onopgemerkt wegsluipen toen hq riep Juffrouw HowartI Zg had van te voren kunnen weten dat men aan rijn scherp oor en oog niet ontsnapte Zg kwam langzaam nader en blozende zeide zg zacht Ja mgnheer Het was eigenlqk een kleinigheid maar zg verbeeldde zich dat zij in de oogen van mgnheer dien zg niet kon vertellen hoe zg door het luisteren naar een tita 4 tete vergeten had op het boek te letten een slordig personage moest schgnen zooals het voor iemand in hare betrekking volstrekt niet te pas kwam Het was hare welverdiende straf als hg haar eenvoudig verbood in het vervolg zgna boeken te gebruiken Toen zq dichterbg kwam stond hq in het boek bladerende mat bet hoofd daarop neergebogen Het spqt mij zoo mgnheer begon z aarzelende en met een paar tranen in de ooghoeken Ik heb bet boek gisteren avond mede naar buiten genomen om te lezen en later vergeten het meè in huis te I nemen Het was erg onnadenkend dat weet ik wel en ik zal nooit weer boeken uit uwe kast mede in den tuin nemen Waarom niet juffrouw vroeg hij on zijne vriendelijkheid verdreef in eens al haar angst fTordt tervolgd andere werklieden die in de mgnen werkzaam zgn Te Montigny aan de Sambre vatten de werkstakera met hun houweelen post voor de mgnen De houding welke zij aannamen was zoo dreigend dat de gendarmes hen sommeerden uiteen te gaan Dit werd geweigerd De gendarmes maakten een charge eu joegen de menigte uiteen hetgeen zonder ongevallen geluUe De toestani zegt de Indépendance Beige zal gedurende twee of drie dagen wel betrekkelgk kalm blijven maar indien dan geen schikking is getroffen kan men zeker rustverstoring eu geweldpleging verwachten De zoogenaamde Ausgleioh tusschen Buitschers en Czechen in Bohemen die thans tot stand gekomen is mag een schitterende troimf voor graaf Taaffe genoemd worden Het wil zeker heel wat zeggen dat de Neue Ereio Presse die Taaffe altijd met da grootste bittterheid heeft bestreden en steeds alle Czechische eischen heeft afgewezen als leidende tot ontbinding der monarchie met de uitkomst tevreden is Aan den anderen kant is niet alleen de oudCzechische partij wier leider Kieger met Von Plener in de conferentie krachtig voor de overeenstemming hoeft gewerkt voldaan maar ook het hoofdorgaan der jong Czechen d Narodni Listy uit zich in zeer gunstigeu zin Er zijn bladen aan I weerskanten die wat donkerder kijken en er grooten nadruk op leggen dat in beginsel quaeatiea aan beide zijden niets is toegegeven Zoo zouden de Duitschers het beginsel gehandhaafd hebben dat de Daitsche taal rechtens de ofScieele taal van Oostenrijk blijft en zouden de Czechen het zoogenaamde oudBoheemsche staatsrecht niet hebben prijsgegeven Het tegendeel zou echter moeilijk geeischt kunnen worden maar waar een compromis gesloten wordt kunnen beide partijen theoretisch haar beginselen hoog houden en er niettemin in slagen op practisch terrein haar onverzoenlijke houding te laten varen om tot overeenstemming te geraken Waar aan beide kanten de overtuiging wakker is geworden dat de rassenstrgd die allo samenwerking tusschen Duitschers en Czechen onmoI gelijk maakte voor het staatoleven en de volksontwikkeling allerverderfnlijkst is daar kan men de hoop koesteren dat de verkregen overeenstemming op practisch terrein niet onvruchtbaar lal wezen Als nu de partijen in haar geheel den arbeid der conferentie maar goedkeuren Een eerste gevolg der overeenstemming zal wezen dat de Duitschers weder in den Boheemschen Landdag zullen verschijnen als Het compromis in werking zal zijn getreden dus waarschijnlqk in den aanstaanden herfst Maar niet alleen in Bohemen ook in t gebeele rijk zal de politieke toestand wijziging ondergaan daar het tot nog toe alles beheerschende nationale element in den politieken strijd op den achtergrond zal treden Eene nieuwe partijgroepeering is daarvan wellicht te wachten en dit verklaart de tevredenheid der Neue Ereie Presse die voor de vrijzinnigen betore dagen verwacht als de reactie door de begunstiging van alle federalistische stroomiugen van den steun der verschillende nationaliteiten totnogtoe zeker voortaan alleen op eigen kracht moet steunen Het hoofdpunt van den Ausgleich schijnt te wezen dat de grenzen der gerechtelijke arrondissementen zullen bepaald worden in overeenstemming met de heerschende talen FVactisch zal de uitvoering licht nog menige moeilijkhoid baren maar het beginsel is aangenomen Verder worden het opperste gerechtshof te Praag de algemeene schoolraad en de 1 landbouwraad in een Duitsche en Czechische afdeeling gesplitst Eindelijk werd de schoolvraag tot oplossing gebracht door de Duitschers vrg te stellen van do verplichting om in overwegend Duitsche steden ook voor de kleinst mogelgke minderheid Czechische scholen te onderhouden Is de Neue Freie Presse goed ingelicht dan zou graaf Thun weldra als stadhouder vervangen worden I door een militair van hoogen rang die nog niet in den partqstrijd is gemengd geweest en zou hem een ambtenaar uit de onmiddellqke omgeving van graaf Taaffe worden toegevoegd om de nieuwe organisatie in uitvoering te brengen De politieke toestand in Spaige blijft nog even I duister Zoodra de beterschap van den jongen koning der koninginregentes weer veroorloofde zich met staatszaken in te laten ontbood zq den heer SagasU en deelde hem mede dat zij niet hom maar een der andere liberale leiders de samenstelling van een ministerie zou opdragen De koningin voegde er bg dat zij dit besluit had genomen daar de eerste pogingen van den gewezen minister president niet geslaagd waren doch zij sprak tevens de verwachting uit dat Sagasta daarom toeb haar streven aiet zou tegenwerken De heer Sagasta verklaaïde dat hq het besluit der regentes eerbiedigde en haar steeds zou steunen bq I haar moeilqke taak Elk liberaal kabinet zou door t