Goudsche Courant, woensdag 22 januari 1890

Da uitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Nomufra VIJF CENTEN hem en iqn partqgenooten worden gesteund mits het ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht werd gehandhaafd Uiermede eindigde het onderhoud De Koningin ontbood toen den voonittdr der Kamer den heer Aloniso Martinet een ran de gematigde liberale leiden CD droeg hem op een ministerie samen te stellen De heer Martines aanvaardde dete opdracht maar vond b j de overige liberale leiders slechts geringe medewerking De meeste leiders der verschillende liberale groepen weigerden deel uit te maken van een ministerie waarin de heer Sagasta de erkende leider der liberale partij ontbrak aoodat de heer Aloaio Martinez zijn poging moest opgeven Dat de koningin ofschoon Sagasta het bgna met alle groepen eens was geworden toch hem niet de samenstelling van een ministerie opdroeg ia de schuld van den ouden maarschalk Martinez Campos Deze generaal die nog steeds groeten invloed aan het hof oefent en tot de rechterz de der liberale party behoort heeft zich plotseling van den heer Sagasta itgeacheiden en gaf der koningin den raad de regeering toe te vertrotiwen aan een conservatief ministerie De koningin sloeg echter den middenweg in en ontbood den heer Alonso Martinez De koningin ontbood toen weer den heer Sagasta want in geen geval is het mogelgk dat do heer Canovas de Castillo de leider der conservatieven die slechts over een geringe minderheid in de Cortes beschikt onder de tegenwoordige omstandigheden tot de regeering zal geroepen worden Op welke wyze de crisis ook moge worden opgelost zeker ia het dat door de bemoeiingen van chalk Martinez Campoe de politieke toestand wre van gunstiger is geworden Onder cle tegen woordige omstandigheden is de heer Sagasta de eenige staatsman die gezag genoeg heeft een ministerie bqeen te brengen dat althans nog kracht genoeg bezit om de aanhani ge zaken af te doea en een hervorming der liberale partg voor te bereiden maar natuurlijk verminderen de kansen weer voor de liberalen nu ook Martinez Campos hun den oorlog heeft verklaard 332 Staats loterii Se Klasse Trekking van Dinsdag 21 Januari Ko 17908 16 000 No 4171 ƒ 10 000 No 9351 17569 ƒ 1500 No 70Ï7 15448 15678 18 7ï 80917 ƒ 1000 No ISSlï ƒ 400 No 50S5 65S 8654 11481 00 No 2211 3296 6860 6979 12457 17069 18364 ƒ 100 Frezen van ƒ 70 124 2690 6221 7511 10413 12420 16337 18251 184 2707 5320 7635 10430 12536 15340 18255 193 2734 5321 7781 10462 12729 15342 18344 383 2747 5364 8306 10148 12838 15514 18897 556 2749 5418 8383 10652 12885 15552 18479 680 2916 5547 8442 10659 12991 15679 18656 706 3049 6571 8459 10884 13175 16673 18663 776 3229 6647 8610 10983 13411 15738 18723 827 3354 6948 8670 11024 13426 16164 18990 824 3383 5966 8680 11045 13435 16293 1901 912 3396 5968 9333 llOp 13742 16321 19028 1092 3462 6082 9359 11186 13877 16531 19050 1364 3473 6090 9429 11250 14041 16538 19080 1478 3547 6130 9445 11318 14108 16690 19166 1484 3640 6495 9603 11402 14126 16727 19390 1510 3731 6540 9765 11591 14192 16793 19401 1564 3747 6566 9790 11608 14409 17066 19544 1865 8770 6684 9794 11664 14422 17091 19724 1864 4028 6706 9921 11741 14433 17189 19731 1947 4127 6963 9938 11800 14438 17233 20089 2035 4213 6961 9960 12188 14609 17337 20156 2079 4473 6967 10045 12230 14933 17426 20312 S116 4497 707810053 12247 16154 17518 20622 2187 4506 7119 10176 12323 15192 17541 20714 2328 4569 7234 10221 12356 16207 18033 20736 2355 6082 726610244 12407 15211 18140 20790 2480 5095 731810361 12414 15217 18234 2638 PETROLEUM NOTKERINGEI van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De m rkt was heden vaat Loeo Tankfust ƒ 8 40 Geïmporteerd fiist 8 46 September October November en December lerering ƒ 8 35 Borgerllike Stand GEBOBEN 13 Ju Hendnkn ouden J C Streng ee M H NeeiKholleD Saunae Chieli ouden i Weuiag en B Umeei 19 Heodrikei Meriniu ooden W 1 llerckKn eo H H n Wyk Eliiilietb ooden R iio Vees eo C Vendint EmmereoaU Kliubetb ooden ir K r de JoDg eg i C do Brnija Jshnns oden tl L SB Bcrgea u H 1 Bsnaii 10 Hndriks nitn I PbnttoM n N C da Joag Otrrit oaderi C Verkerk n T IJiMlit ün Willem Alexiadei P l Fredenk Lodewijk aodtn C vis Dyk ea O vu ReedsD 11 Asdriu oiden L Kalik ea N Terksrk OVERLEDKN 18 Jn J W HMrkeai 6 W o üoin 69 j 19 H Verhur wed S StreiJleod 84 j APVERTENTI£N Heden orerleed onse gelieve Zaater en Behawdinster Mevronw de Wed S VKBWEU Ax geb ToiLiNS in den ouderdom ran 37 Dit aller naam BENKIETTE TOLLENS Oouda 16 Janaari 1890 Wegent bttrtkkingtn bttUtrulandt tent hedtn geplaatêt Heden orerleed om geliefd Dochtertje JOHANNA MABOABETHA in den onderdom Tan negen jaar en bgna acht maanden O Dl GEAAF 6 F Dl GRAAF H nu Gouda 21 Jannari 1890 TE ZOOP of TE HUUR regens gevorderde leeftgd twee naait elkander staande Huizen metZaak op een der dmkite itraten alhier welke sedert 40 jaar een mim bestaan oplererde een der Haisen is met Vergunning Adres franco brieren onder No 1946 aan het Bureau dexer CouranL EEN FLINKS DAG9IEID GEVRAAGD bg Mejnftonw di JONG Westharen B 164 TE KOOP AANGEBODEN een nienwe met 2 berte HONDEN Te berragen aan het Bureau dezer Courant 1 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem I Mond en Tandziekten sooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleasch onaangename reuk uit den mond kalkvormlng worden zeker voorkomen en genezen door het dagelqks gebmik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Jï in aanmerkelijk vergrootte Sesechen voor 60 enU 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpwta steeds da Unden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eikenhnidnitalag en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep POPP S eekrlstoiUlieerde en Transparant fiiycerinezeepen zjjn de fijnste Toilet nn gozondheidszeepen welks ook een verwonderlijken ritten tint te weeg brengen BV De namaaksela van Anatherin Moodwater verwoesten de tanden binnen korten t jd VS Dr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle progist en Parfiimeriewinkels van Nederland Mm verUnge uUdn ieiyt Dr POPPi eehU Preparatm en nme geene andere aan H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt KoiBeprijzen JAVA 70 Cent per 5 Oni Prima 72 bg de 5 Pond PBBANQÏÏR 75 2 et lager Prima 1 itte Suiker 25 ot per 5 Ons Grore THEEËN ran 80 Ct tot 2 76 TB BÜHB een net GEMEUBILEERDE VOORKAMER met SLAAPKAMER gelegen in t midden der Stad nabg de Markt Uuurprgs met bediening 20 p maand Brieren fr No 1945 Bureau dezer Courant KORTING op WiDterartikelen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 MALTOSEFASEIEE te Bergen op Zoom Het Burtau roor Chemuek 4 MieroKopUch Onderzoek Directeuren de Heeren D P F TM HAMEL ROOS n A HARMENS Wz Spuistraat 146 te Ameterdam schreef ons dd6 December 1887 o a het rolgende cDe Maliouitroop rerdient naar de meening Tan ondergeteekenden roor zeer rele doeleinden de roorkeur boren de gUicotê ran den handel zoowel wegens hare zuiverheid als wegens bet niet aanwenden ran Zieavelzuur en Kali hij de fabricage Daar het Zwavelzuur randen handel dikwgls arsenieumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden ran deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren eiropen enz vermeden Verdere inlichtingen bg onze bekende Vertegenwoordigers alsook bg den Generaal Agent den Directeur C BREDAEL Breda C J C UOOOBNDLIK LIKDOORNS Eeltknobbels HoomvHeê Huideelt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tg I geheel rerwgderd zouder de minste pgn te reroonaken ook zelfs niet op de geroeligste huid Prias per fUusoH met penseel SO ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeni Eisch de handteekening ran A r TOIJLL Sociëteit ONS GENOEGEN 5e Abohnemente VooreteVing DONDERDAG 23 JANUARI 1890 Vereenigde Rotterdamscbe Tooneelisten HET UATSTE WOOED Tooneelspel in 4 Bedrgren naar het Dnitsch ran Franz ron Schönthan door X T Z Aanrang 7 i uur gtr Gewone bepalingen en prgzen Gouda Bnelpersdruk van A Biin KMi N Zoon N 4127 1890 Donderdag 23 Janaari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekeH ADVERTENTIEN worden geplaatrt ran 1 5 regels 50 Centen iedere r ge meer 10 Centen GR 00 TE LETTKR8 worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgni De insendlng van adTertentidn kan gescbieden tot ö6q uur des namiddags van den dag der uitgave sche Bourbons waren betrokken Dat proces heeft zooals mede gemeld is geleid tot de veroordeeling van den advocaat mr Daymouaz tot ƒ 25 boete wegens smaadschrift Wg lezen nu in t ütr Nd Ofschoon er bq de zaak zeer ernstige dingen betrokken wsren en de wijze waarop aan de thans in Frankrijk als pretendenten optredende Bourbons hunne aanspraken worden betwist iets dramatisch heeft eindigt de zaak niettemin op de wjjze als blijspelen plegen te eindigen namelijk met een huwelijk Te Breda zijn in de vorige week ondertrouwd mr E B Daymonaz en Marie Antoinette de Bourbon wed v d Horst Te Edinborg is eene verzekering maatschappij tegen ziekte opgericht uitsluitend voor vrouwen van eiken stand die haar brood moeten verdienen ledere vrouw die lid der vereeniging wordt zal I wanneer zij zeven stuivers per maand betaalt in geval van ziekte de eerste zes maanden ƒ 2 40 per week en na dien tijd tot haar herstel ƒ 1 20 per week ontvangen In geval zij aap de siekte mocht sterven wordt er voor hare begrafenis 36 uitbetaald Kene hoogere maandelijksohe premie geeft natuurlijk ook recht op betaling van grootere sommen maar het bovenstaande voorbeeld toont toch aan hoe mun zich met zeer weinig opoffering de rust kan versohaffen in geval van ziekte niet geheel afhankelijk te zijn van bloedverwanten of vrienden HuimrouK Gisteren ochtend vroegtijdig ontving een koffiehuishottder te Breda een bezoek van twee naar het dialect te hooren Belgische dametjes die na iets besteld te hebben hem vroegen of hij geen dubbeltjes van 1863 had zij wensohten die in te ruilen De man keek in het geldbakje doch werd op verwonderlijke wijze daarin bijgestaan door genoemde sohoonen Hij kreeg argwaan n wist de lieve vingertjes BIN NENLAND GOUDA 22 Januari 1890 Tot ambtenaar ter secretarie alhier is benoemd de heer fi Moerkerk thans ambtenaar ter secretarie te Zutphen In de zitting der Botterdamsehe Arr Bechtbank van gisteren werden veroordeeld J V timmerman te iouda bekl van mishandeling tot 2 dagen gev en D A W en C K aohipperskneehts te Oouda bekl van mishandeling tot 14 dagen gev ieder De arbeidswet welke den len Januari in werking is getreden beveelt de aanstelling van fsbrieksinspeoteurs Niettegenstaande Januari thans teneinde loopt zijn de inspecteurs nog niet benoemd De reden dëarvan is dat de begrootiiig van Justitie nog niet doojr de Eerste Kamer is goedgekeurd aoodat ook de traktementen van de inspecteurs nog niM vastgesteld waren l e Uaagsche correspondent der Ziitpi Ct meent dat het bezwaar had kunnen voorkomen worden door een afisonderlijk wetje waarbij de traktementen der inspecteurs werden geregeld Zeker ware het beswaar op die wijze voorkomen maar zóó erg is het toch nietj wü hebben het zoolang zonder inspecteurs gedaan wij kunnen nog wel een week of wat langer hen missen De wet kan dan wel niet ten volle uitgevoerd worden maar daaraan zijn we in ons land gewoon toen de wet op de quitantiezegels was ingevoerd waren de zegels zelve nog niet te bekomen en die waren voor genoemde wet wel zoo onmisbaar als de inspecteurs voor deze wet Jmh Ct Dezer dagen hadden wg melding gemaakt van een te Breda gevoerd reohtageding waarbij do Breda uit zijne lade te houden waarop zij naar nieuwe kwartjes vroegen Hierop gaf hy maar geen antwoord zoodat de dames spoedig vertrokken Ëenigen tijd later kwamen er weer twee dames in zqn winkel deze waren echter van eone andere editie ook zij gebruikten een anisetje en kwamen met dezelfde viaag voor den dag Natuurlijk was da andere er op bedacht en gaf geen kans doch nau elyks had hij de lade opengemaakt om geld terug te geven of ook die waren zoo vrij cm ongevraagd de handen iu de lade te steken Door de oplettendheid van den eigenaar hadden zij geen kans noch voor het een noch voor het andere Brtd Het Nederlandsch Gymnastiekverbond zal zijne jaarlijksche gewone bondsvergadering houden op Zondag 26 Jannari in het Turngabouw Marniistraat te Amsterdam O a zal aan de orde komen een voorstel van het I dagelijksoh bondsbestuur en de technische commissie tot het aanschaffen van de noodige doelmatige gym nastiektoestollen terwijl door enkele leden van vereenigingen hel persoonlijk voornemen is te kennen gegeven om het verband tussohen art 18 der bondwet en art 8 der bondsverordening I te bespreken machtiging van het bondsbestuur voor wedstrgdeu in maar niet door een gewest te houden In deze vergadering zullen voorts een nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris moeten gekozen worden daar beiden zich door hunne drukke bezigheden genoodzaakt zien hun mandaat neder te loggen De voorzitter die reeds het vorige jaar besloten had af te treden heeft toen aan den algemeenen drang der leden toegegeven en zijne functie nog dit jaar waargegomen doch zijne werkzaamheden zijn sedert dien tijd weder zóó vermeerderd dat het hem onmogelijk is langer als hoofd van het Verbond op te treden De secretaris dio tegen 1 Januari e k een werkkring heeft aanvaard die hem niet meer toelaat de broken en eene menigte dingen van groote waaide ziin er gestolen Men zegt wel op het spoor te zijn l r tot nu toe geen der dieven te hebben kunnen vatten Ziet u ook in het lezen van deze en dergelijke dingen schep ik vermaak Hü glimlachte maakte haar een compliment dat zij er dien morgen zoo goed uitzag en eene inderdaad schoone vrouw was en trad plotseling op haar toe toen een kreet die uit den grond scheen te komen hem toornig deed rondzien Dit was het eenige geluid dat zelfs den bedaarden heer Bayner die zich anders altijd wist te beheerschen kon doen ontstellen Het was jjn dochtertje Mona die slordig en vuU als gewoonl ik door het natte gros en de modder was komen aan oopen of b pen zij had haar gelief Wo plekje bijden vijver ingenomen maar op het oogenblik dat z j haar vatter in het gezicht kreeg gat zj op har f T t belijke manier lucht aan hare ontevredenheid hem l tênblik zag Violet eene nitdmkking op het gelaat van den heer Bayner die haar den adem deed inhouden van schrik Zoo moe t hq er hebten uitgezien toen hij dien avond met Sarah sprak Wel weHl die schaduw spoedig d ï t eT r dalijken glimlach vervangen van ontsteld en verlangde weg te komen Mona was een goed voorwendsel T Poei wat een stout meisje zoo laat s avonds buiten t komen en nog wel zonder hoed Sarah heeft je zeker vergeten Ik zal je gauw naar huis brengen Kom wees nu een zoe kind en ga met mij meê ETS CEHEIMZminGS VU het SngelKh 1 Ik geloof waarlijk dat Qnizot droog genoeg is om eene kleine bevochtiging te kunnen verdragen I Als u hem in den vqver hadt laten vallen dan zon uzelf de eenige zijn die om hem treurde want hier ziet niemand dan u naar hem om Maar eene andere vraag is waarom bederft ge uwe jonge oogen met zulken zwaren kost Het is heel braaf zie je ik geloof toch dat een bundel gedichten of een roman geen gevaar zou loopen in den steek te worden gelaten Ik weat nog zoo bedroefd weinig zeide zq nederig en ik moet later grootere meisjes danHaidee kunnen onderwijzen daarom doe ik mijn beet wat te leeren En ik lees niet enkel droge kost Van morgen had ik juist don tijd bijna de geheele courant van gisteren door te lezen fOok al vrij dorre lectuur Daar stond niet veel in héP Ja wel een lang proces over een moord in Ierland en een uitgebreid stuk over de Oostemohe quaostie en de nadere bijzonderheden van een groeten diefstal In een groot huis iu Derbyshire dat aan Lord Dalston toebehoort is verleden Woensdag inge Langzamerhand was Mona jegens Violet iets minder vijandig gezind geworden dan jegens de overige huisgenooten Zjj liet zich nu ook zonder veel tegenstand optillen alleen toen haar papa toen hy Violet de hand gaf om haar goeden nacht te zeggen bq ongeluk een barer schoentjes aanraakte gaf zij weer een gil Violet droeg haar naar huis en gaf haar in de gang aan Sarah over Violet ging even in de schoolkamer om Guizot op zijne plaats te brengen en door eene instinctmatige ijdelheid gedreven nam zij de kaars op en zag naar baar eigen beeld in den spiegel boven den schoorsteenmantel Een jong meisje hoort zich allicht om haar lief uiterlijk roemen maar eene schoone vrouw te worden genoemd dit streelde haar Zij hait zoo stil met hare moeder voortgeleefd en zoo weinig kennissen gehad dat zij hoegenaamd aan geene vleiende woorden gewoon was De gedachte die baar by de monstering harer groote meer dan anders schitterende oogen en gloeiende wangen als een straal door hot hoofd schoot was Zou de heer Laurence Eeade my ook mooi vinden Weldra zou zij voor hare ijdelheid de straf ontvangen In de eerste dagen van September regende het onophoudelijk alles lag in eene atmosfeer van vochtige ongezonde dampen die de kleur van hare wangen veqoegen en haar haren gezonden eetlust