Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1890

IN 4129 Zaterdag l Janaari 1890 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De liinadlng va adTertentièn kan gesclueaea u i eea uux aes namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao i ƒ B 0 Kuuieukd f l l f 8 M pei 100 kilo Bonte Amerikaanaohe ƒ 5 85 a ƒ S IO GÏnqiuntine 6 50 a ƒ 6 75 De veemarkt mat weinig aanvoer de haadel van geen beteeVenia Vette varkena taaelqke aaavoer handel vlug 23 a S et per half kilo varkena voor lionden goede aanvoer handel vlugger SI i Sl i rt per half kilo magere biggen tamelqke aanvoer handel vlug ƒ 1 05 a ƒ 1 65 per week vette schapen handel flaower f Ui f 85 Nuchtere kaU vsreil goede aanvoer handel teer vlug f 7 a ƒ 80 Kaaa aangevoerd S6 partqen handel vlug late qualiteit 26 50 2de qualiteit ƒ 28 a ƒ 26 Noori HoUaadsoh ƒ 25 a 28 Boter tamelqke aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 80 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 26 PËTROLËUN NOTEERINGËIM van da MakeUan CaitiUtr Sehaikwijk te RoUwdam De markt was hedes vaat Looo Tankfust ƒ 8 40 Geïmporteerd fuat 8 40 Januarilefering 8 S5 Septemberv October November vemberen Deoember levering ƒ 8 25 a ƒ 8 30 332 Staats loteriJ 5e Klaaae Trekking van Donderdag 23 Januari No 9004 ƒ 50 000 No 2078 ƒ 1500 No 2649 11108 16401 ƒ 1000 No 57 2029 4029 9080 9875 18579 ƒ 400 No 1940 7108 9079 10846 12880 ƒ 200 No 860 1005 1281 3977 6081 7901 992 10804 11289 14892 16090 193S7 70 13789 13793 13916 14034 14186 14278 14410 14494 14543 14759 14f74 14888 14940 14986 15055 15057 15179 15187 15225 15292 15324 15528 15688 15708 15731 15764 15780 15797 16861 16012 van ƒ 11104 11134 11234 11308 11522 11538 11593 11783 11744 1 913 11992 12078 12127 12167 12384 12686 12718 12836 13015 13096 13101 13128 13134 13234 13325 13378 13462 13600 13682 13713 Pryzeo 5845 8856 6048 8888 6052 8909 6083 9029 6200 9051 6208 9091 6426 9121 6454 9267 6462 9395 6559 9676 6565 9759 6656 9828 6707 9846 6742 9977 6900 9992 6971 10017 7037 10U39 705210077 722410254 7259 10258 7571 10411 7768 10497 799610616 8253 10701 8393 10719 8409 10744 8412 10941 8520 10997 8681 11034 8689 11036 6 8217 28 3273 36 3279 72 3499 102 3549 Ïb6 S653 423 3869 434 3882 454 4002 544 4004 567 4025 608 4133 624 4228 666 4272 1052 4410 1231 4810 1352 5084 1430 5128 1673 5271 1809 5311 1859 5312 2065 5329 2123 5338 2179 S376 2275 5381 2496 5384 2639 5440 2660 5695 2709 5742 2848 5770 16179 18712 16271 18761 76 188315 16305 18864 16395 18961 16466 18985 16629 19269 16541 19315 16674 19321 16749 19349 16948 19438 16994 19460 17030 19509 17041 19600 17057 19620 17204 19636 17442 19687 17760 19734 17974 19805 18018 20018 18207 20262 18271 20516 18273 20650 18278 20665 18319 20821 18324 20906 18399 20038 18448 20939 18487 20997 18604 juurgerlljlce Stand GEBOREN 20 Jan Mirii Mirpretkl ooden M nn Btmckom en H M u Wia Badolr Aniiutiiiai AntoDiii onderi A A Biuehop en SUogea 21 loitt Alnudfr oidera D L CiU e V u StiaUs 22TrijDtja ooden K Anker ea T Blom OTERItEUEN 20 Jin i M de Crtaf 9 j il C van der Klein 64 M van Veea 7 in K aa der Vreede kiiaer tan A Leiji 67 U m M M lan Benukom l d GEHUWD 2 Jan K van lagen en B H O Koop Zevenhuizen Gouda Snelpersdruk Tan A Bbinkman Zoos GEBOREN s Pieter onden O Sasrberg en M Zeves GEHUWD A Sekrama en H Vergeer ADVERTENTIËN TAN INQSN Getrouwd K J n B H D KOOP die teveDs hnnnen bwrtelgken duik betnigen Toor de vele blyken van belangatelling bg hnn Hawelgk onderrooden Omda 23 Janturi 1890 Onzen weigemeenden dank brengen wg TOor de belangstelling ondervonden bg bet overlgden van onzen Zwager A E vak DULLEMKN te Bardtrvgk L F LBUD8 B A L LEUOS23 Jan 90 Ovkioaavw TER OVERNAME aangeboden een WATER en VUURNERINa met WATER8T0KERU daaibg op een der dmkste standen de stad Adres onder No 1948 aan het Bureau van dit Blad Allen die ieta te vorderen hebben van of verschuldigd zgn san de nalstenscbap van Mevrouw UABIA PBTROVELLA TOLLBNSf Wedawe van den Heer Samuel Verteeg A overleden te Gouda den 16 Januari 1890 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris e GROENENDAAL te Oomda vóór den Februari 1890 TE KOOP ongeveer 150 knb Meter KBOOS op één hoop zeer geschikt voor Boskoops Boomkweekers en gemakkelgk te water te vervoeren Te bevragen bg de Machinist A DIJKSMAN Polder Prins Alexander te Nimwrlurk a d IJiel GEZOI DHËID FONDAND PEPERIUHT De Gezondheid Fondand Pepermunt Tablets in pakjes zgn uitsluitend verkrggbaar bg de Heer X dO aJ s Ta n sse3 3 C0NFI8EDE alhier KORTING op WiDterartikelen A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 BESSENSAP prima kwaliteit P SAUEBBIER Frambozen Wijn Openbare VrJjwflUge Verkooping op WOENSDAG den 12 FSBRÜAEI 1890 des morgens ten 10 ure in de Stadsl ra bg A J VAN DIN BEBQH te SchocMfl ten overstaan van den Notaris J P MAHLBTBDE te Btrgambaeht van DE BOüWmSWONINQ geteekend Nr 14 met 12 Hectaren 24 Aren 14 Centiaren WEI en HOOILAND Griend W en Watering staande en gelegen onder de gemeente in den polder Bonrepas Te aanvaarden de Landergen dadelgk en de BoDwmanswoning 1 Mei 1890 Breeder bg notitien en inlichtingen bg dm Notaris Bitter Emserwater en andere Natunrlgke MINElÉALE WATEBEN alsmede ZOUTEN bil A H TEEPË Apotb voorheen O THIM Een HEER b b h h verlangt tegen 1 FEBROARI a s te Gouda een vrge Zit en Slaapkamer met KOST en BEWASSCHING Franco brieven met opgaaf van prgs onder Letters A A M Bureau D Avondpos Wagenstraat 70 dm Haag yi BHÜB een net OEMEUBQiEEBDE VOORKAMER met SLAAPKAMER gelegen in t midden der Stad nabg de Markt Unurprgs met bediening 20 p maand Brieven fr No 1945 Bureau dezer Courant ADVÊRTENTIÊN in tXU Binnen en BuUenlandBehe Courcmten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie tinreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN 5e Ahotmement Voor$UlUng DONDERDAG 23 JANUARI 1890 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten SET LAATSTE WOOIID Tooneelspel in 4 Bedrgven naar het Duitach van Franz von Schönthan door X T Z Aanvang 7V nor V G wone bepalingen en prgzen t FIJNSTE merk ei in qdoten yjo YJo Ko i 60 85cls 4Sct De uigave dezer Courant geschiedt digelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlflke Nomniers VIJF CENTEN BINNENLAND Z D GOUDA 24 Januari 1890 Hoog MgrC J M Bottemanne Bisschop van Haarlem iieoft den welaerw heer J J Than nissen te Haarlem die tot dusver alleen belast was met de inspeciie an alle bijzondere roomsohkatholieke scholen voor lager onderwijs in het iiisdom een vgftal andere eerwaarde heeren toegevoegd die voortaan de werkzaamheden aan het toezicht verbonden met zijneerw zullen deelun Zoo is o a het toezicht opgedragen aan don weleerw heer C J J Wilde S J in de dekenaten Ormmhage Gouda en Delft In de maand September 1889 werd bq goiegenheid der groote internationale tentoonstelling te Parijs p het terrein dier tentoonstelling een speciale wedstrijd van zuivelproducten gehouden Door bemiddeling der Afdeeling Landbouw van de NederUodsohe commissie voor die tentoogstelling werd het Nederlandache zuivel onze boter en kaas daarop ingezonden Welke de reden daarvan kan zijn is onIwkend doch tot voor enkele dagen was ook by dat bestuur nog niets bekend welke bekroningen aan nze inzenders waren ten deel gevallen Thans zyn de bekroningen bekend geworden en met genoegen kunnen wij vermelden dat zyn toegekend Gouden medailles aan de heeren Keg en Hartog te Zaandam voor kaas en de coöperatieve zuivelfabriek te Warga voor boter Zilveren medailles aan de heeren P J Smsele te s Ch avenhage voor boter en kaas Halbertsma te Sneek voor boter en Knoors en Co te Gouda voor kaas Bronzen medailles aan de heeren Jan Blom te Meppel voor boter Willem Holtland te Zwollerkerspel voor boter J Buis Pzn te Spierdijk voor kaas en Termasch te Spierdijk voor boter Fevilletok IETS GFiïïT T¥mrmGS Uil het EngeUch IS Zoo O j4 het is ook waar Maar nu heeft uaich inmiddels gehecht aan de plaats en aan movrotaw Volstrekt niet viel zq hem in de rede Ik lioud niet van haar Nu dan van Haidee en Baby Het schijnt toch at u aan iets of iemand hier gehecht is geraakt anders zoudt u er niet veel tegen hebben van hier te gaan zeide hij met zóó veel nadruk dat het lisast onbeleefd werd Ja ik houd Tun het hais al is het vochtig en ik houd van den tuin al is hq een moeras en van Haidee en van Jane het keukenmeisje en van den heer Rayner De heer Eeade begon zenuwachtig met de teugels van zijn paard te spelen Zoo houdt u van den heer Bayner herhaalde hij Nu dan verschilt u in smaak hemelsbreed met den m jne Ik vind hem den onverdragelijksten kwast die op twee beenen loopt en zoo zelfzuchtig en gevoelloos dat men zijns gelijken zou moeten zeoken ADVERTENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte S Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Overbodig zal het zijn te herhalen dat boven die in opdracht had de werking van chloroform op staande bekroningen zijn toegekend door de Jury het hart te onderzoeken Eene commissie die eenider groote wereldtentoonstellixig en men die niet gen tijd geleden door den Nizam van Hyderabad bemoet verwarren met bekroningen toegekend op eene noemd werd was van meening dat het gevaar van tentoonstelling waarvan het programma was getiteld i het gebruik van chloroform voor het hart denkbeeldig Bépublique I ran9aiBeVille de Paris Grand concours was daar bij de door chloroform veroorzaakte sterfinternational d exposition de produita alimentaires i gevallen steeds de ademhaling vóór de werking van het hart was opgehouden l3e gevolgtrekkingen der Bij de firma I Wedding te Harderwijk zag eene door Dr A J Vitringa Jan Holland bewerkte vertaling het licht van een hoogst merkwaardig boekje De onderaardsohe reis van Klaasilim dat omstreeks 1741 door den Deensuhen satincua Baron van Holberg erd geschreven Holberg verhaal was een voorlooper der wonderreizen die in onzen tijd door Jules Hferne o a worden beschreven Het is zelfs Waarschynlp dat de jongere generatie iets aan de oudere ontleend heeft Verne s Naar het middelpunt der aarde doet in meer dan een opzicht aan Von Holborg denken Doch het dwaze reisverhaal van Niels KJiem den koster vsn de kerk te Bergeu naar de planeet Naiar die il d n hollen buik der aarde rondwentelt is by von Holberg slechts een vorm waarin hij zijne scherpe opmerkingen over de sooiale en maatsohappelpe toestanden van zyn dagen giet Het werkje is kern blosaei Spiel maar een weldoordachte studie waarin menige stelling wordt verkondigd die nog in onzen tyd in meer dan een kring onder de radicale ketterijen zou worden gerekend Von Holberg toont in dit boekske koe ernstig hij over vele punten heeft nagedacht en hoe wenschelijk hij verbetering zou vinden En daarom is dit werkje zoo lezenswaard omdat het in puntigen ironisohen vorm menig n goeden wenk bevat ook nog voor ous oommissie waren bevestigd door een onderzoek bêtroffendo sterfgevallen door chloroforn die sinds 185S in het Vereenigde Koninkrijk waren veroorzaakt The Lancet ilroeg dr Lander Brunton die in een zqner werken bet gevaar van chloroform voor de werking van het hart bad betoogd op de zaak te onderzoeken Het onderzoek waarbij de heer Brunton door een 4 tal geneeskundigen terzijde werd gestaan en dat nu kort geledon geëindigd is heefteen paar maanden geduurd en bl kens het verslag aan het Ucbt gebracht dat chloroform hoe sterk ook gebruikt nooit door tartverlamming den dqod veroorzaakt Ten opzichte van een door vet omgeven hart bleek dat chloroform ook daarom geen gevaarlijke invloed oefent maar intef ndeel door den bloeddrang te verminderen het werk dat het hart te doen heeft verlicht wat ontegenzeglyk een voordeel is De commissie kwam tot het besluit dat bij de aanwending van chloroform vooral op de ademhaling moet worden gelet en dat dere houdt ze op dadelijk kunstiratig moet worden voortgezet Er worden verder voorschriften te dezen opzichte gegeven door de opvolging waarvan men chloroform met volkomen veiligheid kan aanwenden Het bekende Engelsche geneeskundige tijdschrift The Lancet bevat het verslag van eene Commissie In de gemeente Kapelle prov Zeeland is bij da volkstelling geen der kaarten aan de ingezetenen uitgereikt met groote moeite heeft een der ingezetenen en zelfs niet dan na bedreiging van aanklacht die voor zijn gezin weten te verkrggen en dage evenmin een bewijs als voor een ander feit dat in myn oog even waar is dat hij zijne vrouw vermoordt met dezelfde zekerheid alsof hij haar vergif liet nemen Hoe durft u zoo iets vreeselijks zeggen U hebt het recht niet die vermoedens uit te spreken Op eene onverantwoordelijke wyze laat gy u medesleepeo door uw vooroordeel tegen een man wiens eenige fout is dat hij niet hetzelfde alledaagsche leven kan leiden waarmede zijne buren zich tevreden stellen U is waarschynlyk van hetzelfde gevoelen als de dorpelingen die vioolspelen als iets uit den booze beschouwen en die rillen bij de gedachte dat de heer Eayner aan wedrennen deelneemt Als hij niets ergers deed dan zou ik niet minder goed over hem denken dan u Mij dunkt echter dat u wel kunt begrijpen dat een man die drie jaren lang op eene halve mijl afstands van een anderen man heeft geleefd meer van diens karakter kan weten dan een onschuldig jong meisje diat hem eerst sedert eene maand kent Om iemand billyk te beoordeelen moet men hem in zyn dagelijksch leven tehuis hebben gezien Ik heb mijnheer in zijn gezin waargenomen ik heb voor en met hem gemusiceerd met hem gewandeld lange gesprekken met hem gevoenl ik zou denken dat ik hem beter kende dan u die slechts eene oppervlakkige kennis met hem heb gemaakt Natuurlijk kent u hem dan veel beter dan ik I Ik heb nooit voor hem gespeeld en ik heb noch de Zyn uitval verwonderde en ergerde haar Zy kon het niet velen hem kwaad te hooren spreken van iemand die voortdurend goed voor haar was IIV kunt hem stellig niet zoo goed beoordeelen als ik die een lid ben van zijn huisgezin zeide zij koel Of hij een kwast is of niet dat weet ik niet ik weet niet eens wat die uitdrukking beteekent Maar ik weet wel dat hij vriendelijk en lief is jegens zijne vrouw en kinderen en goed voor zyne dienstboden en onderhoorigen en Lief voor zijne vrouw z t u Ik kan het niet lief noemen dat hij zijne vrouw in de donkerste kilste kamer van zijn huis opsluiUtot dat zij half krankzinnig wordt en als zij stil M een geest rondsluipt dat hij dan allerlei sprookjes verzint en u die op den mouw spelt om als reden voor die zeer natuurlijke verandering in haar wezen te dienen Sprookjes Welke sprookjes Wat bedoelt u De sprookjes die hij u van haar heeft verteld toen u pas hier waart Hij zou zich wel hebben gewacht die aan iemand anders dan aan een argeloos meisje op te disschen en natuurlijk dacht hij niet dat u ze aan mij zoudt oververtellen Had ik het maar niet gedaan U kent den heer en mevrouw Eayner pas sedert de drie jaren die zij hier hebben gewoond Wat weet u er van of hetgeen hij mij uit hun vroeger leven heeft verteld niet waar is Een bewijs daarvoor heb ik natuifrlyk met mag mijn gezond verstand zegt het mij Ik heb hiervOm