Goudsche Courant, maandag 27 januari 1890

4125 BInsdfti 21 Jftonark 1890 GOUDSCHE COURANT JVieuws eè Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt sidL Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer lOCenten GROOTE LBTTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe inzexKUog ra advarteiitiSn kan geschieden tot éön nor das namiddags van den dag der uitgave algemeen zou een schrede nader worden gebracht tot z n oplossing want den industrieelcn die tzq geheel t zij gedeeltelijk voor hun rekening den ouden dag van hun personeel willen verzekeren zou te dien einde een gelegenheid worden geboden welke niet de allergeringste ruimte liet voor twijfel omtrent de onvoorwaardelqke soliditeit van het contract Doch te meer aanleiding is er voor het in het leven loepen van die gelegenheid nu de Staat zelf ls werkgever een gewichtige beslissing heeft te nemen waorby de belangen betrokken zijn van een groot aantal werklieden in zQn dienst Neemt hij die beslissing in den geest als door de Begeering is voorgedragen dan betreedt hij niet den weg waarop alleen oen bevredigende oplossing van het pensionneeringsvraagstuk te vinden is Doet hü daarentegen wat door eenige leden der Kamer in pverweging is gegeven en maakt hij dit mogelijk of liever doet hij znlks op de beste wijze door de postspaarbank te verrijken met een organisatie die iiq geheel in zijn hand faeefl en die administratief zeer gemakkelijk is in te voeren dan stelt hij een voorbeeld heiwolk niet zonder invloed kan blyven op particuliere ondernemers Komt myno heeren ministers van marine en van wnter taat slaat de handen ineen en verricht te zamen een werk waarvoor al dadelijk do onmiddellijk betrokkenen en later een groeiend aantal onzer vnderlandsche werklieden u dankbaar zullen zijn 909BS8IBSf BESSEJXSAP bU A H T E E P E Apotb voorheen C THIM Omtrent de arrestatie van zekeren Jansen die vermoed wordt te zijn de moordenaar van de schipperavrouw weduwe Bal en haren zoon beiden varende op het schip Comtance Marie verneemt de Sehif ahrtZatung het volgende Jansen is te Antwerpen opgespoord en achter slot gezet Hij was vroeger schippersknecht en nu onlangs milicieninfanterist te Bérgen op Zoom vanwaar hij in November gedeserteerd en over do Naturfftqk niet mijnheer Hoe kom je toch aan die gevatheid die zoo zelden bij jonge meisjes is te vinden on waarom moet die zoo zorgvuldig verborgen worden gehouden Dat weet ik niet Ik bedoel niet iets te verbergen Hoe vond u de preek P Ik P Ik heb er niet naar geluisterd mijnheer Niet naar geluisterd Wat is dat Zulk een vroom jong meisje en niet naar de preek geluisterd Dat is verbazond Hij werd allengs zoo ernstig onder het spreken dat zij meende hem eenige opheldering verplichtte zijn Ik ben niet vroom ik heb ook nooit voor vroom willen doorgaan Maar ik heb eerbied voor den fodsdienst en v or godsdienstige mensohen Eenmaal hoop ik mj beter met hunne gevoelens te kunnen vereenigen dan thans het geval is Hij nam hare hand en zeide op hartelijken bijna vaderlijken toqn Dat zal wel komen mqn kind dat zal bepaald komen Ga maar voort je plicht te doen zooals tot nu toe en dan zal de zegen op je pogingen te zijner tijd niet uitblijven Hij sprak eenvoudig en dit maakte dat zij met vertrouwen tot hem opzag Na de thee verzocht hij haar hem Mozarts Twaalfde Mis op de piano te accompagneeren Bij die heeriijko muziek geraakte hij in zulk eene heilige geestdrift dat zij geheel onder den invloed zijner Doperwten Spersie en è hebhpn de eer hunnen geaoht i aangekocht den g eheelen voo Magazijn in Al deze goederen bestai Qeconfeetioneerde Ondergoedl TAFELGOEDEREKIe zullen tot prijzen beneden kocht ter gelegenheid der JAARLÏJRS J1 die zal aanvangen MA A NDA klanten te berichten te hebben lad van een geliquideerd itte Goederen nde m iren toor Bipes en kinderen alle soorleQ Stukgfoederen Concurrentie svorden lüitver E bPRüIMIlNG 2f JANUARI a s VRA jfO CHOCOLAAD GROöfÉS Onovertroffen KWILITE 1 r I 1 1 Gegarandeerd pi er Ö PDENN AAk Fallnek te Westzaan Opgrericht 102 Tep Huur of te Zoop aan den Korten Tiendeweg te Gouda een rnim WINm ENWODMIS Adres D C W tam nu LAAR Dz HOFSTEDE onder HEKENDORP De Notaris C A va BLARICÜM te OudevKtter ia Toomemeiig op VEUDAO 24 JANOABU 1890 bg inzet en op VRIJDAG 31JANUABU daaraanro nde t ë afslag des voormiddags ten 11 are in bei Koffijhnis DE Roos Ie Oudewater pabliek te Teilen en te rerkoopen Eene kapitale Hofstede bestaande in BOD WMANSWONING 2 SCHUREN L00U8 en HOOIBERG benevens uUmutttende Wel Hooi en Boschlanden en begt UITEBDIJK8BOUWLAND met steenaarde bezet te zamen groot 17 hectaren 56 aren 43 centiaren gelegen onderde Gemeente Hekendorp in den polder Groot Hekendorp bg Oudetcater Te veilen in 3 perceelen 2 en 3 te zamen en in massa Aanvaarding der Landerijen op l FEBRUARU en der Gebouwen op 1 MEI 1890 Betaaldag der kooppenningen 1 MEI 1890 Breeder bg Billetten en nadere inlichtingen bg genoemden Notaris per 1 1 bUk 40 Cti Puike Kwaliteit T CREBA8 KORTING op Winterartikelen A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Weder voorhanden heerlgke Gembev Kaekf goed Toor de maag 35 en 65 et per stuk Pnddinfpoeder in rersch smaken a 10 et per pakje VauiUeSIliker in de plaats van stokjes Vanille te gebruiken a5 et p pakje Verkrijgbaar in de voorn Kruidenier en CJomest vinkels j J TAN DES mm Banketbakker MARKT 67 GOUDA Gouda Snelpersdrak van A Brinkman 8t Zoos Openkre Verkooping te GOUDA ten orerstaon Tan den Notairis G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Qp MAANDAG 27 JANUARI 1890 des morgens e elf aren in het Koffiehuis Hak KOMiK aan de Markt van Nr 1 Een HUIS met afzouderlyk BOVENHUIS en ruim LOKAAL gebruikt wordende tot het houden van Godsdienstoefeningen Open GROND en ERVEN aan de Gonwe te Ooutia Wgk C No 22 eit 22a Gedeeltelyk verhuurdvoor ƒ 3 50 per week en gedeeltelgk terstondte aanvaarden t De perg bineeJrd Nr 2 Een PAKHUIS en WERKPLAATS iet Open GROND en ERVENt in de Vischg te Oouda Wük L N 181 Tentend te Taardeu x 3 Een BOVENWONING met den oesang daartoe naast bet vorige perc el Wgk I No 18 ia Terytond te aanvaarden irden alen No 3 won na a oqdërljSkè vM iug jjen afslag go fecom 4 Een HÜIS ei lERl met denl ANG levtns aan de Turtmarkt te GoudÈ Wgk o l Te aanva denll Febrqarif 1890w 5i Een HUIS eïiËRF naast het vorige H No 62 Verhanrdi Toor 2 25 pelÉ fi 6 Een HUIS em MIF aan de Tnri t te Gouda Wflk H Nb 68 Verhnur j T0 9 per maand Nr 7 Een HUIS en ERF naaat het to rige Wjk H No 69 y rhunrd Toor ƒ 12 50 per maand M Nr 8 Een HUIS e ERF in de Lanire Dwarsstraat te ou fe WBk H No 117 terstond te aanTaarden Nr 9 Een HUISen ERF in de Kleiweg teeg te Gouda Wgk N No SlO gedeeltelgk Terbnnrd Toor 2 10 pet week en gedeeltelgk terstond te aanTaarden Nr 10 Een UUI8 GEBOUW GrootenTUIN en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 213 Verban d bg deweek Toor 2 Nr 11 Een BUIS en ERF naast het Torige Wgk N No 212 Verhaard bg de week Toor 1 15 De perceelen No 10 en 11 worden na aizonderlgke Teiling en afslag gecombineerd Hr 12 Een HUIS en ERF in de Kappenaarsteeg te Gouda Wgk G No 26 Te aanTaarden 15 Febraari 1890 Nr 13 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk B R No 71 Terhnnrd bg de week Toor 1 20 Nr 14 Een HUIS en IJBP naast het vorige Wgk R R No 70 Verhuurd bg de week Toor 1 20 Nr 15 Vervalt En Nr 16 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt te Gouda Wgk I No 175 Verhuurd bg de week Toor 1 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Toornoemden Notaris FORTÜIJN DROOG LEEVER te Gouda Punch en Cognac bij SLOTEMAKER Co Sociëteit ONS GENOEGEN 5e Abonnemmtt VoorttelUng DONDBI DAG 23 JANUARI 1890 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten EET LAATSTE WOORD Tooneelspel in 4 Bedrgven nwr het Dnitsoh van Franz von ScbSnthan door X Y Z Aanvang T uur § 0r Gewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Coaran ï eschiedt dagelgks qiet uitzondering Tap a n en Feestdagen De prgs per drie maandpi ii 1 25 francoper post 1 70 A l oiiderlBke Nonunert VIJF CENTEN ï BINJyENLAND OOUUA 20 JanvAri 1890 Bij do Tweede Kamer is thans aanhangig een wetsontwerp tot regeling der nsioenen en daggelden bijl inriobtiugen van s Bijks land en seemaoht ISên der bepalingen van de Toordraoht is dat pensioan wordt toegekend op 60 jarigen leeftijd mits de werkman een iensttqd van ten minste ZO jaren achter zich heeft Tegen deze bepaling heeft de redacteur van het Soc WeekhU de heer mr A Kerdjjk ernstig bezwaar Die voorwaarde van 20jarigen dienst zoo h j willen vervangen zien door een pensioen voor elk jaar dienst zonder minimum van diensttgd Dit pensioen ingaande op zekeren le tgd zou kleiner of greater z n naar evenredigheid van het aantal dienstjaren In de afdeelingen der Tweede Kamer is dit denkbeeld door enkele Istoi verdedig Dote zetten uitvoerig uiteen dat een stelsel van verzekering de voorkeur verdient boven pcnsionneoring ten laste der Staatsbegrooting Voor die verzekering zou evenals in België Engeland en Frankrijk is geschied aan de Bijkspostspaorbank een afdeeling voor lyfrente en levensverzekering worden verbonden met aansprakelqkheid van don Staat Wat door enkele leden in de afdeelingen der Kamer werd verdedigd wordt door den heer Kerdyk een dier leden nog nader in zijn blad toegelicht nu da Begeering haar voornemen heeft te kennen gegeven de regeling der postspaarbank te herzien Werd aan de postspaarbank een afdeeling voor lyfïente en levensverzekering verbonden beperkt tot bedragen die in overeenstemming zijn met de behoefte van den kleinen man bet nut hetwelk zij sticht zou nog aanmerkelijk grooter kunnen worden Het vraagstuk der werkliedenpenaionneoring in t FEViLLETOX IETS smnmrTTTHiss Uü Aet Fjngebck H Een blik op manheer overtuigde haar dat hy geruft sliep Hij zat in een hoekje van de oude kerk een weinig in de schemering in zulk eene luisterende houding dat zq dacht zich te vergissen maar neen bet was tocb zoo I Na de kerk bleef hij even achter om met Boget te praten en zij ging vooruit Binnen enkele minuten had hij haar ingehaald maar toen h j over de preek begon die zeide hij in hare soort zeer goed was geweest moest zij het hoofd omdraaien om niet te doen zien dat zij lachte Toch zag hij het Ik heb niet gezegd van welke soort juffrouw Ik vond baar zeer goed als een slaapmiddel Ik ben nog nooit in de middagkerk geweest zonder te slapen maar ik ben or nog nooit op betrapt Thans is de betoovering gebroken Ergerde het u nOch neen mijnheer Ik geloof niet dat u de vrijheid zondt nomen u over iets wat ik deed te ergeren zoudt u wel juffrouw De plagende toon waarop hg sprak prikkelde haar Belgische grenzen gevlucht was Te Eupelmondeis hij s nachts op het hem wellicht bekende schip der weduwe Bal geslopen om vah kleeding te verwisselen Daarna heeft hy de vrouw en haren zoon vermoord en zich meester gemaakt van de in kas zijnde gelden en de voorhanden zynde kleeding Als schippersknecht gekleed pakte hij zqne uniform in een bundel bjjeen en wierp deze in de Bupel waaruit zy later met bloed bevlekt is opgehaald Eenige weken later nam hy dienst op het Eijnschip Bertha dat naar de Bhur moest vertrekken Hij weid echter te Antwerpen door de politie opgespoord en achter slot en grendel gebracht Een neef van de vermoorde weduwe die eerst als verdacht gearresteerd was is weder losgelaten De vroniv van A de M te Hasselt had zich aaneen spijkertje gestooten ten gevolge waarvan ze eenweinig aan den arm bloedde Ten einde dat te stelpen nam zij een stukje van een tabakszak en legdeer dat op het gewlg was dan ook dat het bloedenophield Een paar agen daarna was de arm echterzoo gezwollen dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen en nu bleek dat er bloedvergiftiginghad plaats gevonden en deze reeds zulk eeu voortgang had gemaakt dat zelfs afzetten van den geheelen arm niet meer zou baten De vrouw is kortdaarop dan ook overleden Z C Tegen de landverhuizing naar Brazilië wordt opnieuw gewaarschuwd door den Oostenr jksohen consul te Genua Dr von Scherzer De landverhuizers aan wie de rondgezonden wervers en kosteloos verspreide geschriften allerlei schoons hadden voorgespiegeld vinden in Brazilië een ellendig lot Ann allen zelfs geheel onvermogenden wordt grondbezit b loofd maar als zij in het beloofde land zqn aangekomen biedt men hun in plaats van grondbezit plaatsing op een koifie schooge zingende viool kwam Later op den avond wenschte mevrouw haar goeden nacht en stoop zacht de kamer uit terwyl Violet nog bezig was do muziekboeken weg te borgen wat mqnheer haar had opgedragen Toen zij uit hare gebogen houding boven het muziekkastje overeind kwam nog blozend van het gesmaakt kunstgenot stak hij haar zijne hand met een vriendelyken doch zeer ernstigen glimlach toe Ik heb nog nooit zulk een uitmuntenden accompagnAteur gehad ü gevoelt den geest dezer gewijde muziek volkomen Morgen avond znllen wij eens zien of het met de u ct geestelijke evengoed zal gaan Goeden nacht kindlief H j bukte zich tot haar en wilde haar een kus geven maar zij trok snel het hoofd terug en ontweek hem Met een goeden nacht mijnheer verliet zij de kamer Zoodra zy de deur achter zich had gesloten speet het haar zoo te hebben gehandeld Wat had m gedaan Misschien had zij mijnheer beleedigd door hare houding waarin hij eene belachelijke preutschheid kon hebben gezien tegenover hem die haar in zijne vaderlijke goedheid een nachtkus had willen geven Maar hq was nu eenmaal niet haar vader en ook nog lang niet oud genoeg om het te zijn Als hij een zestiger ware geweest dan zou zij hem zonder de minste beweging hebben laten begaan Maar nu als Sarah of mevrouw Rayner op dat oogenblik ware binnengekomen zouden zij aan mijnheer Eayner s kus eene geheel andere uitlegging hebben gegeven Zoo troostte zij zich zoo 1