Goudsche Courant, maandag 27 januari 1890

Dittsdas 28 Jannari N 4131 1890 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad boor Gouda en Omstreken De iDBending van sdvertentien kan geaeUeden tot èén uur des namiddags van den dag der uitgave Gtoentm in Bussen GEDROOGDE 6R0EITEN P SAUËBBIEB EuG BLOEMEN ROERMOND Stoom KnnitTerrsrij en Ohnn Waawèirg Bingke prgzen Agent J WELTER Hoogstraat A 130 Groote VOORJAABS PRDIMINe van alle nog Tooiradige MAJSTELS JOIVGEIVSPAKJI S eo verdere 1IIANIIFACTI Rël en Witte Goederen tot ongekende lage prijzen k contant Markt 53 hoek Kerksteeg G HOUTMAN Maandag en volgende dagen Lap pemdmgemL NÈ Ook de al reeds Nieuwe ontvangene Goederen zullen gedurende de OpmÜKiingJ GOEDK O O P E R als g ewone prijs worden verkocht Gouda Snelpersdrak ran A Bamuuii k Zook Groote Voorjaars OprnimiDg Door aankoop der roorraad van een geliquideerd Magazijn in Witte Goederen kunnen w onze Klanten ongekend goedkoop bedienen Bizonder vestigen wg de aandacht op DamasteD Tafelstelien prachtige dessins voor 7 Guid liet stel Zuiver Linnen Damasten Stellen moes ster bouquet 9 Gld per stel en nog vele goedkoopere of betere soorten in Servetten Tafellakens Handdoeken Luiers Theedoeken V A A TIDOBKIEllsr EITZ Stofdoeken met roode rand en gezoomd 90 Ct per dozijn Glasdoeken 1 50 per dozyn Verder een kolossale partij Shirtings Coastitutions Watertwisten GRASLINNENS enz in alle breedten zeer voordeelig OEmETE ONMBOEDEBEN 700B EAUES als Chemises met kant 75 Ct Pantalons met breede volant 90 Ct Nachtponnen van Sat gn8treep 2 el lang voor 1 50 Kinderhemden met linnen kant 30 Ct Broekjes met strook 45 Ct enz enz Zoowel voor kwaliteiten als afwerking wordt ingestaan SCHENK é ZOON Van de in prijs vermmdmle goederen kunnen geen stalen of zichtzendingen verstrekt worden Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrUg iaar in baaien van 1 0 86 en ƒ 046 CACAO Clinn PliC Fabriek te Westzaan U UU II JL UU Opgericht i82S Openbare Verkooping te WADDINXVEEN in de Herberg Tan VEBHEÜL pp Woehsdai 29 Januari 1890 ten 11 ore g morgens Tan Een HUIS met SCHOOR TDIN BKP of WEBF in de Kromme Goawe a d Znidkade te Waddinxveen kad Sectiei F Nnmmer 1246 groot 2 Aren 90 Centiaren woond door en eigendom Tan N MATZE AanT en Betaling op 31 Maart 1890 Informatiën bg Notarissen HENGEVELD te SazerttMude en MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan ran den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVBB op MAANDAG 97 JANUARI 1890 des morgens te elf aren in bet Eoffiehnis cHabMOMii aan de Markt Tan Nr 1 Een HUIS met afiEOuderlgk BOVENHUIS en mim LOKAAL gebrnikt wordende tot het honden Tan Godsdienstoefeningen Open GROND en ERVEN aan de Gonwe te 6oudii Wgk C No 22 eu 22a Qedeeltelgk rerbniud Toor 3 50 per Treek en gedMltelgk tentood te aanTaarden Nr 2 Een PAKHUIS en WERKPLAATS met Open GROND en ERVEN in de Visoh teeg te Gouda Wgk I No 181 Terstond te aanTaarden Nr 3 Een BOVENWONING met den Toegang daartoe naast het Torige perceel Wgk L No 181a Terstond te aanraarden De perceelen No 1 tot 3 TTorden na a onderlgke reiling en afslag gecombineerd van den koopprga knnnen t n 4Vt 7o op die perceelen gevestigd blgren Nr 4 Een HUIS en ERF met den GANG daarnevens aan de Turfmarkt te Oouda Wgk H No 61 Te aanraarden 15 Febraari 1890 Nr 5 Een HUIS en ERF naast het vorige Wijk H No 62 Verhnnrd voor 2 25 per week Nr 6 Een HUIS en ERF aan de Tnrfmarkt te Gouda Wgk H No 68 Verhnnrd voor 9 per maand Nr 7 Een HUIS en ERF naast het vorige Wflk H No 69 Terhunrd voor 12 50 per maand Nr 8 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Gouda Wgk H No 117 waarin vergunning terstond te imvaarden Nr 9 Een HUIS en ERF in de Kleiwegsteeg be Gouda Wgk N No 316 gedeeltelyk Terhnard voor 2 10 per week en gedeeltelgk terstond te aanvaarden Nr 10 Een HtJIS GEBOUW Grooten TUIN en ERVEN aan de Nieawe Baren ie Gouda Wflk N No 213 Verhun d bg de week Toor ƒ 2 Nr 11 Een HUIS en ERF naast bet Torioe Wgk N No 212 Verhaard bg de week voor 1 15 De perceelen No 10 en II worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd Nr 12 Een HUIS en ERF in de Eappenaarste te Oouda Wjjk G No 26 Te aanvaarden 15 Mei 1690 Nr 13 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk R R No 71 verbaard bjj de week voor 1 20 Nr 14 Een HUIS en ERF naast het vorige Wjjk R R No 70 Verhuurd bn de week voor 1 20 Nr 15 Een perceel TUINGROND UgKende in de 4 Kade te Oouda kadastraal bekend in Sectie A No 2814 groot 375 Centiaren Terstond te aanTaarden En Nr 16 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt te Gouda Wgk I No 176 Verhuurd bg de week TOor 1 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Toornoemden Notaris FORTUIJN 0R006LEEVER te Gouda De uitgave dezer Coiirant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Januari 1890 De Maatsohappü Tsn Alg Assurantie tegen gevaren Tan Brand en GasontplotBng te Brussel beeft ƒ IB doen uitreiken aan het personeel van brandspuit No 8 Toor de verleende hulp bij de blussohing Tsn den onlangs plaats gehad hebbende brand in het Plantsoen tegenover den Kattfcnsingel Heden nacht is in den IJsel gezonken een ijzeren ohait geladen met zwavelzuur welke voor het eerst in de vaart was De schipper en zijn knecht hebben zich weten te redden Heden nacht tijdens den tor i is de schoorsteen van het gebouw der Hoogere Burgerschool omgewaaid en kwam terecht op het dak vau den broodbakker De Graaf Ds H Fortuijn te Zwammerdam heeft het beroep naar de Ned Horv Gemeente te Meerkerk classis Gouda aangenomen Uit Ouderkerk a d Usel schrijft men dd 24 Januari Heden avond leed onze gemeente een treffend vorlie door het overlijden van den heet P C Jongebreur Sr die gedurende SB achtereenvolgende jaren hot lidmaatschap van den raad dezer gemeente bekleedde in het vorige jaar bedankte hij voor deze betrekking op ongeveer 87jarigen leeftijd De algemeen geachte grijsaard was tot vcSór weinige dagen nog flink gezond en helder van geest toen de algemeen heerschende ziekte hom overviel en en einde maakte aan zijn zoo welbesteod leven FEViLLETOK ETS GEHEIMZIirNIQS Uil het BM eUch 17 De heer Laurence gebruikte met degene die het liefste gelaat had te zamen n gezangboek had hij maar zijn boek met het domme gezicht gedeeld dat had Violet liever gehad Op den terugweg met Haidee had zij meer last dan ooit van de muggen de zon brandde ontzettend en er was zulk een stof op den weg alsof het in tijden niet had geregend Het was een vervelende dag Aan tafel vroeg mijnheer of zij die jonge dames met dat mooie haar wel in de bank van de fioades had gezien Hij had gehoord dat de ééne de aanstaande vrouw van Laurence was en dat het voor beide kanten eene uitstekende partij was Dieu middag waren de muggen en de hitte en de tof voor Violet nog onverdragelijker Mijnheer maakte de opmerking dat zij nog Meeker zag dan gisteren en dreigde haar naar hare vorige kamer terug te zenden als zg niet zorgde binnen twee dagen weer wat kleur te hebben Gelukkig ging het binnen twee dagen beter Zg was den volgenden dag met Haidee langs Geldham Het hoofdbestuur van den Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik beeft zich bij circulaire gewend tot de besturen der afdeelingen de provinciale en de plaatselyke correspondenten en de leden van den Bond in wier gemeenten garnizoen ligt waarbij zg ter uitvoering van de door de in 1889 gehouden algemeene vergadering verstrekte opdracht worden verzocht het hoofdbestuur te willen inlichten omtrent do regelen waaraan men zich in hun garnizoen houdt ter uitvoering van de reglementsbepalingen op htit verleenen van avond en nachtpermissies aan militairen en aan schepelingen by de Marine Met het oog op de in genoemde algemeene vergadering uitgesproken wensohelijkheid dat afdeelingen en correspondenten zallen bevorderen dat de bevoegde maèht verkoop van sterken drank in het klein des morgens niet vroeger toesta dan ten minste een halfuur na den aanvang van den arbeid met inachtneming intusscben van plaatselijke omstandighuden wat betreft den tijd waarop de werkplaatsen WokKu geopend z n de afS iugen en correspoadenten teveas uitgonoodigd om voor zooveel dit niet is geschied aan dit onderwerp in hunne omgeving hunne aandacht te willen wijden en de stappen te doen die mochten blijken noodig te zyn tot bereiking van dit doel Hot hoofdbestuur heeft voor het Asyl voor dronkaards ƒ 250 beschikbaar gesteld Uit het Westland wordt geschreven Dit jaar belooft geen uienjnar te zijn daar de plant dit jaar slecht is De bodden zijn dun want veel zaad is niet ontkiemd hetgeen hoofdzakelijk aan de slechte qualiteit van het zaad wordt toegeschreven Ook heeft het natte najaar het zijne er toe bijgedragen Zooals het nu staat laat het zich aanzien dat de ui dit jaar slechts voor een klein gedeelte in de plaats van den aardappel zal treden wat jammer is park gewandeld en over het hekje zag zij den heer Laurence met de beide jonge dames en zijne zusters Lawntennis spelen Op den terugweg zag zij hem plotseling opspringen en ongeduldig de bladen en strooljes uit zijn hoed gooien die de meisjes daarin hadden gelegd Zg waren een en al bewondering van hem en zagen niet dat er iemand voorbijging Haidee en Violet moesten nu naar den winkel in het dorp met eene Igst boodschappen zij wisten van te voren dat zij daar met zouden slagen maar een van mgnheers grondbeginselen was het bevorderen der nijverheid op de plaats waar men woonde on due moesten zij eerst onderzoeken wat men hier kon krijgen eer men het uit de stad liet bezorgen Wekelijks plaagden zij den oudon koopman met hare vragen naar zulke uithoemsche dingen als waskaarsen hechtplpisters of floretzijde Zij had te vergeefs een paar malen op de toonbank geklopt die een alles behalve uitlokkend voorkomen had toen de heer Beade den winkel kwam instormen on zeer verwonderd scheen haar hier te zien Hij vroeg naar den heer en mevrouw Eayner en zij zeide dat zij heel wel waren Nu zwegen zij beiden Hij zag haar aan als verwachtte hij dat zg het gesprek zou voortzetten maar zij wist niets te zeggen Hij liep rond stak met de punt van zijn wandelstok in de kaas die op de toonbank stond gooide een pot met snuif het onders boven en schoof den inhoud met zijn voet zorgvuldig bij elkaar om dien met stof en al weer in den pot te doen terwijl Violet ADVERTENTIEN worden g laaf van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt daar van deze vrucht niet veel heil is te verwachten Gaat men do pogingen en middelen na die tot verbetering zijn aangewend en vraagt men den tuinman zijt gij werkelijk vooruitgegaan dan zullen de meesten ons antwoorden dat de aardappel geen brood gaf Tkich il de toestand al iets verbeterd De Westlandsche aardappel is eenmaal zijn goeden naam kwijt en zal dien niet zoo spoedig zoo ooit terug krijgen Desniettegenstaande is de qualiteit daarom nog even goed als vroeger De sprnltkool is in prijs langzamerhand aanmerkelijk gedaald zoodat nu ƒ 0 70 a ƒ 0 80 per halve HL besteed wordt Evenwel gaf deze handel over het geheel geen reden tot idagen De teelt raakt ten einde De veestapel is gezond Zaterdag stond voor de arrondissements rechtbank te s Hertogenbosch terecht W Stoelendraaiers oud B3 jaren wonende te Luyksgestol beschuldigd van moord gepleegd op zijn nichtje dat van haar derde jaar bij hem had ingawoond De bekl had in het verhoor voor den brigadier der marechaussee volledig medegedeeld op welke wijze hg den gruwel had gepleegd Uit de kerk gekomen was hg naar den stal gegaan waar zgn nichtje was had haar geroepen een tonw achter zijn rug gehouden en toen ze bij hem was en een weinig voorovergebogen stond had hij haar het touw tweemaal om den hals gedraaid en geworgd Toen zyne vrouw en twee zonen te huis kwamen vertelde hij dat het nichtje door 2 personen was gebaald voor een klooster in Antwerpen Uit de verklaringen der getuigen bleek dat de beweegreden voor het feit was dat de verslagene wenschte te huwen en bekl haar dan p m ƒ 1000 moest uitkeeren Ter terechtzitting nam bekl eene onverschillige houding aan en loochende de meeste verklaringen vooral zijne bekentenis aan den brigadier hij beweerde in drift te hebbon gehandeld alweer Üopte en er nog altijd niemand achter de toonbank verscheen Hij is zeker bezig te eten zeide zij onderworpen In dat geval zullen wij nog eene poos dienen te wachten Zg kende den ouden Bowles Laurence ging op de toonbank zitten en lardeerde eene gerookte ham met ijzeren haakjes en pennen die hier om te verkoopon waren neergelegd Aardige lokalen die dorpswinkels begon hg Och ja als het er niet op aankomt wat men krijgt en hoe oudbakken het is Hij lachte Maar het was volstrekt hare bedoeling niet om grappig te zijn Ik kwam hier eigenlijk voor een voor een hg keek rond en kreeg eene doos speelgoed in het oog voor een paar knikkers ik dacht die zouden bij het schoolfeest te pas kunnen komen Zij vond het jammer dat hij daarvoor zijn gezelschap en zijne aanstaande bad verlaten dus keerde zij zich om en wilde heengaan maar hij hield haar tegen De oude Bowles kan stellig niet lang meer weg blijven zeide hij dringend Ik wilde u zoo gaarne vragen of u weer wat beter is Zondag in de kerk vonft ik u zoo verschrikkelijk bleek Zondag Violet dacht aan die blonde meisjes en zei Wel neen mijnheer Beade ik was toen zoo wel als ooit En het gaat mij ook nu uitstekend Mijnheer en mevrouw hebben mij de torenkamer in