Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1890

9 Plantage aan ec zjj kunnen daar het werk rerriohten dat vroeger door slaren wdrd gedaan In de laatate Tjjf jaren iju naar Dr Scherzer meedeelt niet minder dan 500 000 landverhuizer naar Brazilië gekomen oor wier overtocht de Ko gering die zich bejjvart de immigratie te beTO o n 188 Ure per hoofd heeft tietaald De nogenaamde kolonisatié maatsohappü Jmoet volgens hare contraoten slecht 148 lira voor ibderen ta vervoeren landverhuizer betalen Zij heeft dus alleen daaidoolt reeds een winst behaald van 10 millioen lire Koning Leopold verzamelingen van kaa ten en werken over aardrqkakunde die bfl den brand van het paleis te Laeken vernield werden waren misschien de fraaiste ter wereld De boekerij bevatte 7000 deelen en o a tea handschrift van sir Walter Baleigh een oorspronk Kke uitgaaf van de brieven van kapitein Cook en de eerste editie van Columbus Spaansche verslagen De kaarten waren van allerlei aard en van de vroegste datum Dertig jaren zijns levens had de koning besteed om ze zonder naar de kosten ta rekenen Iqeei te brengen De zalen die deze verzamelingen bevatten waren a e cheiden van de groote bibliotheek en aan de zorg van S deskundigen toevertrouwd Ook koning éénigo verzameling van oude Vlaamacüie gravure i verloren gegaan alsmede 11000 groot lichtdrukken uit alle oorden der wereld Dezer dagen werden door de politie te Groningen aangehouden twee jeugdige Daitschers die twee dagen te voren hunne woonplaats Oldenburg verlaten hadden Daarvan wa haar per telegram mededeeltng gedaan evenwel zonder dat namen signalement of eenige andere biizond6rhe len bekend waren gemaakL Om hunne reis te kunnen bekostigen hadden z ohoolboeken ze zijn leerlingen der hoogere burger ehool en kleèdingatukken verkocht terwijl tevensTDor een gedeelte van het hiervoor ontvangen geld de onontbeerlijke vuurwapenen zijnde twee revolvers waren aadJIV schaA Vijanden van studie als z waren hadden zij hun rustig leven laten varen om inHolland eene plaats als kellnerte zoeken Te spoedigwerd echter aan hunne plannen de bodem ingeslagen daar ze nu onder de vleugelen van den altqd waakzamen Hermandad naar hunne woonplaats zullen worden teruggevoerd iV Ö C Ook te Groenlo geven aommige kaarten voor de volkatelling een vermakelijko lectuur Zoo heeft een jongejuffirottw naaister van beroep achter de vraag iBosigt zq krachtswerktaigen ingevuld Singer Baaimaehine Van zekeren man is het beroep aangeduid met van t een op t ander Verscheiden die zich niet voldoende geleerd bekenden om zelf al die brieven in te vullen en voor wie het door de hulp van de tellers zou geschieden wisten zich van het tijdstip hunner komst in de wereld weinig te herinneren van den een was het geweest 2 jaar vóór vader i geslor en van een ander omstreoks Sinte Peter van een derde in den bouwtijd eaz enz Naar aanleiding van het bericht dat j volgeas eene ontdekking op het eiland B uniou de mtmaenda vracht van den wilden oranjeboom zeer goed de koffie kan vervangen terwijl haar aroma in niets goed als het kon met de gedachte goed en voornchtig te hebben gehandeld Was mgnheer boos het zou haar spijten maar zij kon er nirts aan doen Tot hare blijdschap was hij den volgenden morgen jnist als anders jegens haar wat voor het nauwelijks achttienjarige meisje eene zaak van belang was geweest had in de oogen van den drie en dertigjarigen man volstrekt niets te beteekenen Zij was nieuwsgierig of hij haar dien avond weer zou vragen te aocompagneeren maar onder de thee was hij een weinig stiller dan anders en bij gaf Sarah bevel een heer die straks komen zou om hem te spreken in zgne schrijfkamer te laten Bg dit bevel zag Violet plotseling eene angstige uitdrukking op mevrouw Kayners gelaat maar de trekking harer zenuwen waa reeds voorbij toen haar echtgenoot zich weder van Sarah afwendde Het kwam Violet voor in Sarah s donkere oogen een blik van verstandhouding te zien zij scheen meer van dit bezoek te weten Violet hoopte niet al te wantrouwend te zijn maar op eene buitenplaats waaraan iets geheimzinnigs verbonden is zij het met of zonder reden gaat men onwillekeurig op kleinigheden letten en deze met het bestaande geheim aamenvoegen en er deze of gene beteekenis achter zoeken Zij deed haar best er niet meer aan te denken het ging haar immers niet aan Het gelukte haar echter niet de gedachte daaraan te verbannen eer zij later in de ledige schoolkamer met baar eigene studie bezig was Na eene bladzijde uit de geachie j onderdoet voor den geui dei koffie en d legeeriog van hel eiland tot aanplanting dezer boomen in het groot heeft besloten wordt ter voorkoming van nuttelooxe navolging het volgende geschreven De mtutamda ten onrechte door de inboorlingen wilde oraqjeboom genoemd heeft niets met deze plantensoort gemeen en ia evenmin eene nieuwe soort vac muuatnJa behoorende tot de natuurlqke familie der Bubiaoeae waartoe de koffieplaut behoort Het onderzoek harer zalen te Kew heeft geleerd dat de S lant waarvan hier sprake is behoort tot ds familie er Loganiaieaa en OaertMra tagituUa genoemd wordt Volgen bericht van den Kngelachen coneul St John aan het ministerie van buitenlandache zaken te Lolden levert de zoogenoemde muuaofda minder vruchten daagde koffieplant eu groeien deze vruchten alleen aa de uiteinden der takken Verder zegt hg dat de zaden minder aromatisch zqu dan koffie en waarschijnlqk duurder te staan zouden komen Desniettemin zouden deze zaden eenig belang inboezemen als eene nieuwe bron voor caffeine en bygevolg als een mogelijke plaatsvervanger van koffie indien de bewering van Lapeyrère dat de zaden caffeiue bevatten gegrond was bevonden Dit is echter gebleken geenszins het geval te zqn want uit het nauwkeurig onderzoek van professor W £ Dunstaii te Londen is gebleken dat de bewuste zaden geen spoor van oaBeïne noch van theobromine bevatten Meerdere bijzonderhedon hieromtrent kan men vinden in het maandelüksch Bulletin der beroemde Kew Qardeaa De wynoog t la Frankrqk it verleden jaar slechter geweest dan ooit te voren Hq bedroeg 23 223 572 hectoliter dat is 6 878 578 minder dan de toch reeds schrale oogst van 1888 In heC ooaten de land waar de liohte witte wqnen gekweekt worden was de opbrengst goed maar in de voorname wqnstreken Bordeaux Boa iUon enz wa de oog t zeer alecht De vaordeelig te oogst welke in Frankrqk is opgeteekead was die van 1875 hq bedroeg 84 000 000 hectoliter Voor dat jaar was de gemiddelde oogst 50 millioen hectoliter De treurige toestand i te wijten aan ongunstig weder maar vooral aan ds verwoeatingeo door de druiflui in de wqagasrden aangerioht De tabaksteelt op de fhilippijnache eilanden i edert de opheffing van bet gouvernements monopolie in 18S2 eene groote schrede vooruitgegaan door den toevloed van kapitaal en het bilijker atelael van handelen tegenover den inlaudschen verbouwer waardoor de productie aanmerkelijk is loegenomea Vroeger moest ieder ongehuwd inboorling per jaar 4000 steken planten en ieder gehuwde 8000 terwgl de oogst moest geleverd worden aan ambtenaren tegen een vaate prq 50 percent onder dien welks than betaald wordt De onziiivere opbrengst ran dit monopolie beliep omstreek 9 millioen gulden per jaar Thans wordt voor bet verbouwen en verwerken een vergunningsrecht geheven Da voornaamste maalschappq in dezen handel is tegenwoordig de Compania General die groote labakalanden bezit met een kapitaal vaB 36 millioen guldeu Werkt 10 000 peraonen bezigt en eene jaarlijksche productie heeft van 80 millioen aigaren 400 millioeu cigaretten en 5 millioen pond gesne denis van Engeland in het Duitach te hebben vertaald moeat zij nog een paar bladzijden uit Guizot geschiedenis van Frankrgk lezen maar dat was gemakkelijk en liet zich best in den tuin doen Zg bad den vreemden heer door de gang zien loopen Het was een klein man met een fijn snorretje oud of jong dat kon zij niet zien Hoewel in een eenvoudig reisjasje maakte hg den indruk goed gekleed te zijn Zij had den man geheel vergeten toen zg met een dik boekdeel onder den arm naar de brug s apte waar zij zich onder de boomen een aardig nestje had uitgezocht Een wilg was door een eik gedwongen zijne takken laag naar den grond te doen groeien en één bijzonder lage tak was haar bank terwijl een van boom tot boom gespannen touw op eene hoogte van anderhalven voet boven den grond eene leuning voor den rug opleverde Zoo meteen houtblok onder de voeten tot bescherming tegen den vochtigon grond zat zij des avonds som nog vrij laat de heerlijke lucht te genieten Dien avond zat zij alle onbekende woorden in een woordenboek opzoekende tot het wat erg schemerdonker begon te worden en juist begreep zij dat het tijd werd om naar binnen te gaan toen zij stemmen hoorde die naar het haar voorkwam van het huis en nader kwamen Wij hebben vroeger van een zijpad gesproken dat door het plantsoen van den straatweg naar Boaconaburgh op het huis aanliep Dit paadje schenen de sprekers een man on eene vrouw te ebben ingeslagen Om het even wie het waren den tabsk Er zijn ook twee groote Duitsohe firma s nog zes Spaansche en een aantal Chiueesche De beste tabaksoorteu komen uit de provinciën Cagayan en Isabola op Lupon welker jaarlqkacha opbrengat tot 60 000 i 100 000 ton klimt Alle Manilla tabak wordt tot sigai sn en oigarretten verwerkt gekorven of rooktabak is daar onbekend Zg wordt volgons de grootte en hoedanigheid der bladen in klassen gerangaohikt In 1888 werden in het geheel 112 074 000 sigaren uitgevoerd daarvan gingen er 26 715 000 naar Spajije en 17 871 000 naar Engeland en de Britaohe bezit tingen Een mijnwerker die bij de hevige ontploffing te Penny Graig van 1880 zoo gewand werd dat hg vier jaren te bed moeat liggen en tengevolge van den achrik doofstom geworden was is onlangs door een homoöpathisch middel genezen Zgn doktsr bracht hem zonder dat hij het wist zoo dicht mogelijk bg een kanon waarmee men achietoefening hield om hem een dergelgken acbok te doen ondergaan als waardoor hg gehoor en spraak verloren had eu bjj het seade schot kon de man weer hooren H j bleef echter nog stom Maar toen men een paar dagen later iets tot hem zei wat hom boos maakte uitte hg na een krachtige inspanning een vloek en sinds dien dag kan hg ook weer aprekon Het adrea dat door de katholieke vereeniging Recht m Orde te Amsterdam aan Z M den Koning zal worden verzonden is van den volgenden inhoud Geeft met verachuldigden eerbied te kennen Het ondergeteekende beatuur der Katholieke Vereeniging Hecht en Orde gevestigd to Amsterdam daartoe door een algemeene vergadering der vereeniging gemachtigd Dat het thans voor de gemeenteraadsverkiezing vigeerend stelsel door jarenlange ervaring ia veroordeeld ala zijnde noodlottig voor de gemeenten Immers dat stelsel heeft onrechtvaardige toestanden eo schromelijke wanverhoudingen in het laven geroepen In bgna alle gemeenten des land hebben zich partgschappen gevormd wier streven het in de eerste plaats i de macht iit handen t krggen terwgl de hoofdzaak het goed en onpartgdig beheer der gemeenten daarbij maar al ta vaak uit het oog wordt verloren Ken natuurlgk gevolg trouwen van deze kieswet is dat onder het bestaande tal el de minderheid Veelal een aanzienlijk gedeelte der inwoners Vertegenwoordigende in den regel van elke deelname tan het beheer der gemeente is uitgesloten zoodat die minderheid hoegenaamd geen invloed op den gang der zaken moet uitoefenen en derhalve ook niet kan waken voor oen goed beheer der gemeente en voer de behoorlgke behartiging van de algemeene belangen der borgerg Onze Grondwet spreekt het beginsel uit dat alle burgera gelijk zijn voor de wet Onze kieswet eohtir breekt met dat pring pe en stelt daarvoor feitelijk in de plaats het beginsel alle rechten aan de helft S los éen der inwoners zoodat de minderheid door e meerderheid feitolgk wordt overheeracbt ja veelal zelfs onderdrukt Dat onder deze omstandigheden de partgstrgd in veel en bijzonder in de kleine gemeenten tot scheuring en groote verdeeldheid vaak zelf tot verbittering onder de burgerij geleid heeft is waarlijk niet te verwonderen I wilde z wachten tot die menschen voorbij waren eer zij naar huis ging Zij kon hen niet zien en zg haar evenmin dat wist zij Langzamerhand herkende zg Sarah s stem de mannel ke stem sche a aan iemand ver boven haar stand toe te behooren Zou het de vreemdeling kunnen zijn Hij sprak op I vertrouwelgken ernatigen toon met haar Saran acheen zich bitter te oeklageu en bet eerste wat Violet van hun geaprek veratond was haar gezegde I Ik verdraag het niet langer en ik zeg je dat ronduit I Beste Sally zeg het tot hem als je er den moed toe hebt Ma r zouden we niet liever wat zachter spreken Er is niets ergers om gsheimeu af tet luisteren dan boomen en struiken Violet luisterde verder Sarah hervatte hare klachten tot den aan Violet onbekenden man eenigazins minder luid en na d enkele woorden die Violet kon verstaan scheen zij zich over een zekeren hg te beklagen die volgen haar veel te oplettend was tegenover eene onbekende zij Violet meende wel te radon wie het waren Sarah dat beweerde iedereen had een vrijer die een paar jaren jonger was dan zij die te Londen woonde en haar op zeer ongeregelde tijden kwam bezoeken Mijnheer stelde bijzonder veel belang in die vrijage waarover bij zich dikwijls vroolijk maakte fTordt vervolgd Mogen voor de Kamer en Stateu verkiezingea de ruimere toeputing van het atelael der enkelvoudiga kiesdistricten 1 eenige verbetering hebben aangebracht inzonderheid tor verkrijging van een meer getrouwe en juiste afspiegeling in die vertegenwoordigende lichamen van do districtsbelangen in den jgQJe voor de gemeenteraadsverkiezingen is eene indeeling in enkelvoudige kiesdistricten niet alleen minder aanbevelingswaardig maar zal niet wel mogelgk wgl deze verkiezingen niet anders kannen geschieden dan door benoeming vaa alle gemeenteraadsleden door alle kiezers ia de gemeente woonachtig Als middel ter tegemoetkoming aan het bestaande euvel verdient de invoering der evenredige vertegenwoordiging alleazina aanbeveling Evenredige vertegenwoordiging zoude o a bereikt kunnen worden door aaa ioder kiezer voor deu gemeenteraad bg de periodieke verliezini en het recht toe to kennen op even zooielo stemmen als er leden te kiezen zijn met dien verstande evenwel dat hg de bevoegdheid beeft zgn aantal stemmen op één of meerdere personen naar goedvinden uit te brengen terwgl alsdan ds candidaten die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben ongeacht of zij al dan niet de volstrekte meerderheid hebben verkregen als gekozenen zullen worden geproclameerd Door bg dit vooratel bovendiea te bepalea dat de eventueelo vacaturea tusachontjjds door sterfgeval of uit andoren hoofde in deu gemeenteraad ontstaan zullen worden aangevuld door die personen die bg de laatste periodieke verktezingen de meeste stemmen na de geproolameerden op zich vereonigd hadden zou tevens het groote voordeel bereikt worden dat de kiezers alleen voor de periodieke verkiezingen ter atembua worden Opgeroepen daar de heratemmingen en de te veelvuldige tusaohentgdeche verkiezingen vanzelf zouden komen te vervallen Het is op deze gronc n dat de ondergeteekenden zich wenden tot Uwe Majesteit met eerbiedig verzoek dat het Uwer Majesteit moge behagen de indiening van een wetsvoorstel te bevorderen er toe strekkende om voor de gemeenteraadsverkiezingen een kieaatelael in te voeren waardoor iedere groep der burgerij in den Gemeenteraad evenredig d i naar verhouding van haar aterkte vertegenwoordigd zij De Ooatenrijkaobe beeldhouwer Vriedrich Beer te Parg heift een middel gevonden om marmer vloeibau te maken en het dan ala brona te gieten Het nieuwe product heet naar zgn uitvinder Beriet Er ia te Parg reed een maatschappij gesticht welke het patent voor beriet zal exploiteeren en in alle landen octrooi aanvragen De bereidingskosten van do nieuwe stof zijn zoo goedkoop dat de prgs van beriet dien van het gipa niet veel overtreft Het wordt echter met den tgd aterker terivgl gipa zooals men weet niet zeer duurzaam is Voor huisversieriogen bassin enz wordt berief reeds als materiaal gebruikt Uit het Westland wordt geschreven Overbekend is het dat voor de stedelingen de winter ontzettend lang duurt terwijl hg voor buiten in werkelijkheid een zeer kort rijk heoft vooral voor hen d e to midden van een rijke natuur gezeten zgn Ijaat in het najaar eindigt het natuurleven op den akker en in da tuinen en reeds zeer vroeg in t vooijaar volgt t ontwaken op dên korten winterslaap en terwijl de stedeling in Maart of April nog in zijn overjas gedoken zit klagende over den langen duur van den winter wanneer een koude noordervlaag hem op den hoek der alraat doet bibberen of een aneeuwbui hem in huia drgft bespeurt de buitenman al opgewekt leven met hot ontwaken der natuur is zijne lente begonnen Het leven om hem heen eiscbt zijne keunis ervaring on inspanning en waar het niet tijdig genoeg zich ontwikkelt weet hij het door kennit en kunst te wekken te onderhouden en tot vruchtbaarheid te brengen Zoo zien wij thans in het midden van Januari den tuinder al weer bezig groeikracht van moeder aarde te visgen voor zgn vroegste gewas de aardbezien en dit wol terwgl hij nog bezig is de vruchten van het vorige jaar dagelijks in te zamelen De jonge plantjes die in Augustus op vetten grond zijn uitgopoot worden tbans onder het glas gebracht om vroeg in t voorjaar ons de aangename en frissche vruchten te verschaffen die zoo hoog gewaardeerd worden in den tijd dat de tafel nog zoo slecht van ooft voorzien is Do aardbeziénteelt onder t glas heeft zoowel als die op den kouden grond in de laatste jaren voor t Westland nogal beteekenis verkregen alleen als middel om andere minder voordeelige teelten te vervangen t Is te weuschen dat de uitkomsten bevredigender mogen zijn dan ten vorige jaro toen de aardbezien over t algemeen zeer weinig opbrachten Willen wg meerdere openbaring van nieuw leven in de natuar toeken wg hebben dan slechts den blik te slaaa op de bloemenbollen die zich reeds vertoonen terwi t de Loosduiniohe groenteteelt reeds een krachtig ontwikkeld plantenlevon openbaart Sommige tuinders vangen ook aan met het plaatsen der ramen voor de druivenmuren Dat de winter buitengemeen zaoht is komt nu reeds het sneeuwklokje of vastenavondzotje vertellen dat hier op sommige plaatsen al in bloei staat watzeker wel ruim 4 weken vroeger is dan in gewone jaren De bloembollen werken ook reeds krachtig tengevolge van het zachte weder en zuUeu als deliatuur eenigen tgd zoo mild blijft spoedig overalde lente aankondigen Jf Ct y Volgens een te Landen verschenen werk over de anarchisten ta Chicaga door deu commissaris van politie Sohaach die een werkzaam aandeel nam aan de ontdekking van het bernohte komplot aldaar zijn er tegenwoordig 7 800 anarchisten in genoemde Amerikaansohe stad Daaronder zijn er 435 die de schrgver tot alle daden an geweld in staat acht om hunne terechtgestelde partggenootea te wreken Zij hebben scholen waar hunue begrippen geleerd worden en een eigen blad dat door den Sleeswijker Christiansen wordt geleid Sohaack acht de anarchisten meer te vreezen dan drie jaren geleden omdat zij nu door bedachtzame mannen warden geleid In een brief uit Zanzibar aan de Köl VolksZeiiung worden nu nadere bijzonderheden meegedeeld omtrent het ongeluk dat £ min Pacha trof na afloop van het feestmaal dat hem bij z n behouden aankomst te Begamoyo werd aangeboden Daarin wordt onder meer gezegd Emin Pacha bracht aan tafel toasten uit op de mede aanzittende katholieke zendelingen Een natuurlijk gevolg daarvan was dat men daardoor telkens gedwongen werd zijn glos te ledigen Na afloop van den maaltijd zeide Emin Pacha tot pater Girault men heeft mg van avond geheel van mijn gewoonte doen afwijken sedert vijftien jaar heb ik geen wijn gedronken ik hen volstrekt niet meer aan dien drank gewoon en gevoel mij dientengevolge uu verre van lekker Hierop grootte hij de aanwezigen na pater Giroult nog beloofd te hebben dat hij het grootste gedeelte van den volgenden dag in het gebouw van de zending te Bagamoyo zou doorbrengen Daarop trad Emin Pacha een zg kamer binnen en daar hij zeer bijziende is hield hg een tot op den grond reikende opening in da wand voor een d ur het was echter een raam en hij viel eerst op een zinden dak en van daar op den grond Do hoogte van den val bedroeg vijf meter Op den dag der trekking van de Panama loterg kocht de heer Epbrussi schoonzoon van den Pargschen Rothschild voor 80 frs len lootje Eenige uren later werd de arme man verblijd met de tijding dat hij den groeten prijs van 500 000 frs had getrokken BnlteJilandsch Overzicht In de kolendistrioten aan de Buhr en in Silezié neemt de beweging onder de mijnwerkers den laatsten tijd weder meeï toe De arbeiders in die streken beschouwen den tegenwoordigen stand van zaken als niets meer dan een wapenstilstand want te Berlijn moge men zich met oen duurzameo vrede tusschen werkgevers en arbeiders in de kolendistricteu gevleid hebben de mgnwerkera zelven vergeten niet dat de quaestie betrekkelgk de loonsverhooging en den normalen arbeidsdag van acht uur nog onopgelost bleef Wol is waar beloofden zg kalm te wachten tot 1 Februari doch het is begrijpelijk dat zg zich varontruat afvragen wat zij in geval van niet inwilligiug hunner eischen moeten doen Indien de bladen welke sympathiseeren met de mijn maatachappijen geloof verdienen zoo is op een mijnwerkcra bijeenkomst te Alten Essen het dilemma geattild een loonsverhooging van 60 pCt of een algemeene werkstaking Bovendien verlangen zij een arbeidsdag van 8 nur en afschaffing van het gehate Wagénnullen Op het bericht hiervan daalden op de Berlijnsche beurs onmiddellijk de aandoelen in da steenkolenmijnen Waarschijnlijk hebben de jongste berichten over de nieuwe gisting onder de mijnwerkers de re eering bewogen in de troonrede waarmede de Pruische landdag is goipend de zinsnede betrekkelgk de werkstaking op te nemen welke een zoo slechten indruk in do Duitscho arbeiderskringen heeft gemaakt In parlementairen stijl herhaalt keizer Wilhelm II wat hij den arbei dersgedelegeerden gedurende de werkstaking in Westfalen toevoegde Indien gij u roert dan loat ik er op losslaan Voegde de jonge keizer toenmaals echter ook den mijnbeaturen een ernstige waarschuwing toe thans kenmerkt zich de koninklijke rede slechts door strengheid ten opzichte van As arbeiders terwgl met de grootste Jrelwillendhsid over de maatschappgen gesproken wordt welke kaiisr Wilhelm het vorig jaar herinnerde aan haar plichten en van welke hg toen aanzienlgke conceasiea eiachle Thana vermeldt ds troonrede met onmiakenbare bedoelingen dat de mijnwerkers de n arbeid gestaakt hebben zander dat zg zich hielden aan den wettelgken termijn van opzegging en gedeeltelgk niet zonder gs weUadigheden Paareutegen wenscht de monarch den werkgevers geluk dat zij toegegeven hebben veelal onder achterstelling van eigen belangen en zelfs aan vèr strekkende eischen Opinerkelijk is hot dat omtrent hot nauwkeurig onderzoek door de regeering bevolen naar de door de mijnwerkers ingediende klachten waarvan de troonrede melding maakte en waarnaar men algemeen zoo verlangend uitziet heden nog niets openbaar is gemaakt Met de waarschuwing aan de mijnwerkers aan het slot der zinsnede over de werkstaking dat de regeering alle maatregelen heeft genomen om elke verstoring van do openbare rust en orde dadelijk met goed gevolg tegen to gaan hoopt dat de regeering waarschijnlijk bij tijd de mijnwerkers in het Ruhrdiatrict en in Silezië af te schrikken van een nieuwe werkstaking ingeval op 1 Februari aan hun bovengenoemde eischen niet ia voldaan Gelijk men weet heeft de Belgische regeering een plan ontworpen tot oprichting van een ondorsteuningskas voor oude en gebrekkige werklieden Dit ontwerp nu bij de Kamer ingekomen beslaat uit 7 artikels Ds schatkist geeft een kapitaal van 2 000 000 francs waarvoor S g pCts staatselfeclen zullen worden gekocht en de rente van dit kapitaal zal besteed worden ten behoeve van de werklieden Het beheer van dit fonds zal worden toevertrouwd aan een oommissie welke door den koning wordt benoemd en die elk jaar een verslag moet uitbrengen van hetgeen zn hoeft gedaan Het fonds mag versterkt warden door giften of legaten van particulieren maar deze moeten eerst door de regeering warden goedgekeurd Bij dit ontwerp voegde koning Leopold een uitvoerige toelichting in den vorm van een brief aan den president minister den heer Beetnaert De koning betuigt daarin zijn groote instemming met het goede doel der kas en zgn ingeuomenheid met het feit dat dit fond wordt opgericht ter herinnering aan zijn ï6 jarige regeering Nu de beterschap van den kleinen koning van Spanje aanhoudt kan de koningin regentes haar aandacht weer wijden aan de oplossing der ministerieole crisis Gelijk Reuter seint is de hertog van Aosta te Turgn overleden Amadeo hertog van Aoata was de tweede zoon van koning Victor Em nuel en derhalve de broe der van den tegenwoordigen koning van Italië In 1870 werd de hertog tot kuning van Spanje gekozen maar reeds in 1873 was hg genoodzaakt den schepter neer te leggen daar het hem als vreemdeling onmogelijk bjeok de woelige Spanjaarden te rogeeren Twee malsn wa hertog Amedeo gehuwd eerst metj prinses Mariff della Cisterna en daarna met prinses Letitia Bonaparte Hertog Amadeo was geboren in 1845 en bereikt dus don leeftgd vau 45 jaren Do l ertog laat vier zonen na drie uit het eerste en een uit hot tweede huwel k In Portugal blijft men vijandig gezind jegens Engeland Te Lissabon worden uog steeds optochten gehouden waarbg de menigte op verschiilcnda wijze haar toorn over Ëngelsche houding kenbaar maakt en ook begint de beweging veld te winnen ouder de kooplieden om geen zaken meer met £ ngelsche firma s te doen De republikeinen laten nog niets van zich hooren De republikoiusohe partij te Madrid is echter ijverig in de weer en heeft het voornemen opgevat een groote betooging te houden ten gunste van Portugal Óf de Fortugeezen daarbg veel baat zullen vinden is zeer te betwgfelen Ook te Pargs hielden 300 daar gevestigde Portugeezen een vergadering waarin werd besloten tegen Engelands optreden te protesteeren De bijeenkomst werd o a bijgnwaond door Luis Zorilla den te Pargs wonendea leider der onverzoenlijke republikeinsche partij in Spanje die een opgewonden redevoering jiield en voorapelde dat weldra Portugal ec Spanje tot één ropubliek zouden vereenigd worden PETaOLEUM NOTEEaiXGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwük te Rotterdam Do markt was heden onveranderd Loco TankfuBt ƒ 8 40 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 i ƒ 8 45 Maart April en Mei levering ƒ 8 86