Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1890

ten ataikate algekeurd Hot oudste lid van het ooUege de heer Hoylidy betoogde uitvoerig dat de weigering tot het geven vau inlichtingen vau den gouverneur was ia strgd met de Grondwet Toorta dat omtrent het Toorgerallene ia het district Para en omtrent de houding door de Kegeering ten opzichte der wederspaunige belastingbetalers aangenomen nauwkeurige iuliohtingen dringend uoodig waren eindelqk dat de verwüten door den gouverneur aan de Staten gericht volstrekt onverdiend waren Speker wensohte na het voorgevallene geen lid van de Koloniale Staten te blyven en verliet na het uitspreken van zijn redevoering de vergadering In gelijken geest als de heer Heylidy spraken achtereenvolgens de heeren Barnet Lyon De itauada Salomons en Muller Laatstgenoemde protesteerde bovendien tegen een ongrondwettige pressie welke de gouverneur zou hebben uitgeoefend op vier leden der vergadering ten einde zich van hun stem te verzekeren Om deze leden niet te stellen voor de keuze tusscheu hun geweten en het brood van hun gezin wilde hy geen motie voorstellen Ten slotte werd ook het woord gevoerd door den voorzitter den heer Juda na vooraf het presidium te hebben overgegeven aan bet in jaren oudste aanwezige lid den heer Cateau van Sosevelt De heer Juda zeide volgens het verslag van de Suriname dat sedert de invoering van hot thans Tigeerend BegeeringsReglement h tv gouverneurs aan het bestuur heeft getien Jhr mr M A De Savornin Lohman is niet de eerste gouverneur wiens bestuurshandelingen aan de Stateu aanleiding hebben g ven inlichtingen te vragen Hij is ook niet de eerste gouverneur die op een in bet belang der kolonie gestelde traag een onverdiend of ontwijkend antwoord heeft gegeven Waro er ook thans niets andera gebeurd spreker zou den voorzittershamer niet voor ku oogenblik hebben overgegeven Dit i evenwel het geval niet Wy staan voor een hoogst ernstige laat spreker liever zeggen voor een hoogst treurige gebeurtenis De vertegenwoordiger des Konings heeft gemeend rier leden van deze vergadering die tevens afzetbare ambtenaren zjJD voor do door hen In de Staten nitgebraehte stem in verhoor te moeten nemen en om er niets anders en niets meer van te zeggen om hnn voor te houden hoe zg naar des gouveraenrs meening zich bij de behandelinir der motie badden moeten gedragen on in het vervolg zullen kebben te handelen als leden der Vertegenwoordiging Naar sprekers innige overtuiging ia dit in strijd net letter en geest van het Begeerings Reglemani en hij twijfelt er geen oogenblik aan dat wanneer deze hoogst treurige gebeurtenis volkomen naar waarheid ter kennis van de nedürlandsche Begeering wordt gebracht deze op de meest ondubbclzinnigie wijze lal doen blijken dat zy niet gediend is van dergelijke handelingen De fall Mall Gazette deed onlangs een smakelijk verhaal van oen nieuw Utopia een nieuwe modelstad die men in de MexicaansclïC provincie Sinaloa wil oprichten Een verslaggever van het blad had een onderhond met den heer A K Owen te New York den leider der beweging en deze geelde hem de volgende bijzonderheden mede omtrent de Crédit Fancier de coöperatieve vereeniging die het plan tracht uit te voeren stil en ik hoorde hem de kamer uitgaan Ik riep 100 hard als ik kon nMama mama maar zij gaf geen antwoord ik was zoo vreeselijk bang want ik dacht lat zij dood wai Maar opeens zuchtte zij zooals zg dikwijls doet m haar slaap en toen ging ik weer naar bed Durfde je niet in de slaapkamer te gaan lieveling Ik kon er niet in want de deur was gesloten Dat is zij altijd weet n Ik ga nooit b j mama in de kamer dat mag ik niet Ééns ben ik er to jh in gegaan maar toen zeide mama dat ik het nooit nooit en aan niemand mocht vertellen U moet er niet over spreken lieve juffrouw stellig niet Want ziet u ik heb bet beloofd Neen stellig niet Haidee Maar als je brioofd hebt er niet over te spreken dan moet je het ook niet doen zeide Violet maar zij zou o zoo gaarne hebben willen weten wat het kind in dia geheimzinnige slaapkamer bad gezien De vreemde historie van Haidee had de gedachte aan een geheim dat boven dit huis king weer wakker geroepen in de dagelijksche bezigheden was die op den achtergrond geraakt Maar eene moeder die hare deur op slot doet voor haar eigen kind haar woest schreeuwen en gillen dat zeker ieta dat mgnheer op haar gelaat had gelegd waardoor hij haar tot bedaren had gebracht de ontdekking dat hg niet in diezelfde kamer sliep vereenigd met het lange onderhond in de schoolkamer kort na Violets De oprichters zqn uitgegaan van het beginsel dat j indien een maatschappij op aandealeD e n spoorweg beheeren gas of andere levensbehoeilen leveren kan een dergelijke maatsohappy evengoed deze werkzaamheden te zamea zou kunuen vervullen Eene onderneming waarin iedereen eea of meer aandeelen heeft die door het publiek voor het publiek beheerd wordt i voorziet in alles en zorgt in de eerste plaats dat ieder der aandeelhouders ieder bewoner der stad een huis bezit Er zijn 10 verschillende afdeelingen voor rechtspleging geldbelegging geneeskundige hulp politie verlichting enz Ieder die tot de kolonie wil toetreden moet de voorwaarden onderteekenen en een aandeel koopen van 10 dollars Voor nog 10 dollars wordt een huis voor hem gebouwd waarin hij zoolang hy wil vrij mag wonen maar dat hg alleen aan de maatsohappg mag verkoopen Deze betaalt dan den inkoopsprijs terug Als bijzonder eigendom worden beschouwd kleederen huiagerei eigen verdiensten versierselen gereedschappen en werktuigen zoolang de eigenaar ermede werkt Niemand kan meer dan 48 aandeelen hebben Evenmin kan hg rgk worden door een anders diensten te gebruiken de maatschappij doet al het werk Wil iemand zijn land laten bebouwen dan betaalt hg haar een door haar vastgesteld loon waarop de maatschappij het l d door hare arbeiders doet ontginnen De opbrengst moet weder aan de maatschappij verkocht De boer zelf verdient een zekere commissie voor zijn toi zicht en hg kan als hg veelverstand van zaken heeft rgk worden Op dezelfdewgs wordt een fabriek gedreven t Pacifi City de Vredeatad wordt door breede straten en boulevards in regelmatige blokken verdeeld Op een plattegrond is een groote ruimte voor tuinen en ontspanningaplaatsen afgezonderd Het moet stad en land te zamen zga zaide de heer Owen Er zal weinig geraas en geen rook wezen Alle wagens en werktuigen alle kooktoestellen worden gedreven door electriciteit die in een geleiddraatl van de Fiirte rivier op 30 mgl aCstand wordt aangevoerd Eleotrische wagens vervoeren de goedereu van de fabrieken naar de winkels en van daar warden ze door luchtdrukbnizen naar de klanten geblazen Op eigenaardige wgs wordt gezorgd dat stad en inwoners er netjes uitzien Geen arbeider mag in zijn werkpak loopen hij laat dit in de fabriek Bohter De werkman wordt voor zijn arbeid betaald en ontvangt do winst van den verkoop der door hem vervaardigde goederen na aftrek van alle onkosten Nadat aan de behoeKen der stad zelve voldaan is wordt ook naar bui en verkocht De meoschen wonen bg gezinnen omstreeks 14 bg elkaar in een zelfde blok buizen waar ze als in een hotel leven Er is een gemeenschappelgke eetzaal waar ieder gebruikt wat hg wil en aan het einde der week zgn rekening betaalt Wie in zijn eigen huis wil eten ontvangt de spijzen door eeu luohtdrukbuis Men vindt er een gezelachapszaal een school biidkamers een kinderkamer enz Wie uit vril geeft zijne kinderen aan eaiie algemeene bewaakater tor beWaring Alle kinderen worden tot hun twintigste jaar vrij onderwezen en opgevoed Bij meerdeijarigheid krijgt elk ern aandeel in de maatschappij Voor kerkelijk onderricht zorgt deze niet niaar de inwoners zgn volkomen vrij den eeredienst ait te oefenen dien zij aankomst het verhaal van hun dood jonkske en da gevolgen die dat verlies op het gestel der moeder hadden gehad waarvan de uitbarstingen het somtijds zeer ernstig bezorgd maken Violet had toen we begrepen dat hg voor het verstand zijner vrouw I bezorgd wiS maar geene verandering in haar lusteloos onverschillig gedrag waar nemende en zeer weinig met haar in aanraking komende behalve bg de maaltijden had zij de vrees dat mevrouw kiankzinnig zou worden laten varen en er eigenlijk volstrekt niet meer aan gedacht Maar Haidee s verhaal wekte opnieuw bot vermoeden op dat er iets gebeurde dat niet goed was in deze familie Die arme mijnheer Bayner Zou bij inderdaad den last eener waanzinnige vrouw te torschen hebben hij die altgdzoo goed zoo vriendelijk en vroolijk was Zou hg die uitbarstingen als een akelig geheim met zich omdragen en er over zwijgen al waren zij soms t66 hevig dat hij tot verdoovende middelen zijne toevlucht moest nemen om haar tot bedaren te brengen t Daar ging Violet een licht op aangaande Sarah s eigenaardige verhouding hier in hui Was zij misschien de vertrouwde opzichtster die mijnheer noodig had om op zijne ongelukkige vrouw te passen als hij van huis moest gaan Zooveel had Violet reeds opgemerkt dat de verhouding tusschen meesteres en dienstbode hier alles behalve vriendschappelijk was Hoewel zij voor het uiterlijk den behoorlijken eerbied in acht nam was het zeer duidelijk dat Sarah hare mevrouw tamelgk gering schatte Van den verkiezen en geestelgken kunnen dp Zondagen iiy de gezelachapszaal komen indien zo maar geen geld doen ophalen of nieuwe kerkgenootschappon oprichten Niet iedereen verdient hetzelfde loon De oprichters erkeuMB het feit dat niet alle mensohen gelgk ign Wie bet meest en het best werkt verdient het meest De maatacbappg betaalt ham in papierengeld waarop is aangegeven bet aantal Uniit of accounii dat de Staat hem voor bewezen diensten schuldig is Een unit vertegenwoordigt een Amerikaanschen dollar en wordt alleen dan daaivoor ingeruild wanneer men de stad veriaat Tot nog toe zeide de heer Owen zgn 6000 aandeelen genomen maar hebben zich nog slechts 17i mensohen in da kolonie gevestigd Toen het plan in 1886 bekend werd snelden zoovelen naar de vestigingsplaats dor nieuwe stad dat men onmogelijk reeds allen kon ontvangen en dit schijnt den goedennaam der onderneming te hebben geschaad De regeering der Veroenigde Staten zond kapitein R P Leaiy om den toestand te onderzoeken eu deze berichtte in zgn verslag van December 1889 dat da ergste moeilgkheden overwonnen waren dat het land vruchtbaar en het klimaat gezond was en dat de koloniaten vol goeden moed waren voor de toekomst Uit Londen schrgft men aan de N ttoU Ct dd 20 Jan Het groote strafgeding tegen Claude Marks en Charles Wolf eigenaars en redacteurs der dagelgksche Mining Becord en James Marix agent voor advertentien en verbonden aan de eveneens dsgelijkBche ïinancial timet is heden voor de rechtbank der Qteen i Bench voorloopig afgoloopen Ik heb uwe lezers reeds over imi opsohuddingwekkende zaak onderhouden toen zij in eersten aanleg voor het politiehof der City behandeld werd Van daar was zg gelijk gebruikelgk is naar de centrale orimineele rechtbank verwezen maar namens dobeschulT digden werd toen betoogd dat zij wegens de heerschende opgewondenheid on het openbare vooroordeel togen hen g eene gewone jury in de City geen onpartgdig recht zouden kunuen krijgen Om die reden verzochten zij bg petitie in het hof der Queen t Bench te worden berecht hetgeen hun bewilligd is Sedert Maandag jongstleden heeft de zaak alzoo ii t gediend en vermoedelijk zou zij al Zaterdag haar beslag hebben gekregen doch de voorzitter van het hof Lord Coleridge was Vrijdag n 6 verkouden dat bg zijne gewone opsomming voorde tpecial jury in deze zaak tot vandaag heeft moeten uitstellen Ofschoon een betrlager van advocaten onder wie de bekwaamaten van de Britsche balie de omstandigheden van deze strafzaak haarfgn hebben uitgesponnen zoodat gezworenen en hof eene geheele week lang er mee besig geweest zgn liggen die omstandigheden toch in e n nauw bestek De klagers waren de heeren Marcus Brebo en James P Ablett optredende voor de Crj tlal Reef Oold Mining Compang eene vennootschap verleden herfst hier opgericht om eene Tranavaalsche goudmgn te ontginnen Door ben werden Marks Wolf en M rix beschuldigd van chantage bedriegelijke samenspanning om £ SOO van de klagers af te persen door hen te dreigen met laslerigke artikelen in d Mining Record eu door hnn te beloven dat die artikelen zouden worden weggelaten tegen twlaling vau £ 600 Eone eigenaardigheid bij dit geding was dat kUigcra en aangeklaagden tot het Joodsche ra anderen kant hadden toevallig opgevangen blikken uit de groote grgze oogen die met eene mengeling van haat en vrees op Sarah werden gericht vaak Violet s verbazing opgewekt Zg kon maar niet vatten waarom mevrouw eene dienstbode in haar huis behield waarvan sg bepaald een afkeer scheen te hebben Mijnheer h old de zaak zorgvuldig geheim en dit gelukte hem immers zelfs Laurence Beade die zoo bgzonder goed op de hoogte der familie omstandigheden op Elzenhof wilde schgnen had op de krankzinnigheid van mevrouw nooit gezinspeeld Zoo laadde mijnheer de verdenking van een huistiran te zijn sf zich men verweet ham hardheid jegens zgne vrouw terwijl hij inderdaad het voortdureiid offer van haren zielctetoestand was De andere denkbare verklaring van hetgeen Haidoo had gezien zou zijn dat mijnheer 4ie jegens iedereen h rtelgk en goed jegens zijne vrouw in tegenwoordigheid van anderen zelfs oplettend was als de grootste huichelaar van de wereld onder dit masker van wellevendheid een partijdigen haat voor baar verborg Maar dit was meende Violet niet denkbaar De overtuiging dat mevrouw inderdaad krankzinnig was werd hoé langer hoe sterker bij haar zelfs zoo dat zg bij eene kleine verandering in de afgemeten bewegingen van de patiënte voor eene uitbarsting vreesde De grond biervoor lag hoofdzakelijk in haar hoe langer hoe duidelgker uitkomendejaloerschheid op Haidee s voorliefde voor Violet Wordt vervolgd gesprek dat Bebro met de twee genoemde beklaag en ttU hebben gehad zou eerstgenoemde hebben geklaagd over de aanvallen van Harry Marks in de Financial New Ja zoude Claude hebben gezegd dat gaat ons niemendal aan Dit geld is niet voor Harry Marks Gg zult het met hem zelf moeten verrekenen En hg al 2000 pond verlangen Daarop zouden Claude Marks en Wolf begonnen zgn de goudstukken op de tafel waar de zakjes waren neergezet te tollen in welke belangwekkende bezigheid zij zouden zijn gestoord door den inspecteur van politie die hen kwam pakken Ware deze geschiedenis opgediacht door eenen bankier von den eerstan rang zou zg vermoedelijk dadelijk ingang hebben gevonden omdat zij overeenkomt met onze wetenschap van hetgeen er tegenwoordig in de City omgaat Ongelukkigerwijze werd zij verhaald door Marcus Bebro eenen man die naar zijn eigen getuigenis herhaalde malen failliet geweest is geen geluk gehad heeft met ie vele vennootschappen waarmee hij de menschheid begiftigde en sedert 1883 met niet minder dan 48 verzoekschriften om hem bankroet te verklaren te worstelen heeft gehad Hoe zwaar weegt het woord van zoo n man f De jury had te kiezen tusschen zijne verklaringen de getuigenissen zijner mededirecteuren fu Soger s mededeelingen en de theorie der verdediging Volgens deze was deze geheele zaak een complet van Marcus Bebro Hij had eenen gloeienden haat gezworen aan de twee gebroeders Marks die hem in alles tegenwerkten en bad dus een plannetje bedacht om beiden te nekken Niet Marix Marks en Wolf hadden chantage beproefd Bebro had geprobeerd hun zwijgen in de zaak der Crystal Reef Maatschappij tegen £ 500 te koopen en hunne brandmerking eener ergerlgke zwendelarij te smoren De keuze voor de jury was allermoeielgkst en dit verklaart ook weshalve zij na ruim twee ureu te hebben beraadslaagd heden avond even over sessen terugkwam met de verklaring dat zij het niet eens worden kon over een verdict Ergo moest zij weder worden ontslagen en hoeft het bof der Queens Bench eene week lang monnikenwerk verricht De voorzitter had niet ten uadeele der beschuldigden de feiteu geresumeerd Het resultaat moet in alle opzichten worden betreurd Of er eene nieuwe strafzaak zal worden begonnen is nog onzeker maar lijkt onwaarschijnlijk Beide partgen in dit proces zijn vrij 1 ehoorden Men kan derhalve nagaan welk opzien het in Israélietisohe kringen baarde te meer ook omdat allen min of meer bekende Israëlieten zijn vooral Marks een zoon van den rabbi in WeatLonden en een broeder van Harry Marks hoofdredacteur der Financial New aan welk blad Claude ook verlionden was eer hg met W df de Mining Record oprichtte en Marcus Bebro een der meest bekende ik voeg er niet bg geziene financieele plannenmakers in de City Dez omstandigheden maakten de zaak zeer belangrijk en pikant voor onze financieele kringen en men kon dat beapeureu aan het dagelgksohe gehoor in de gerecht zaal Z 5vela financiers en schrgvera iu de financieele pers van Londen heeft men stellig noMt bijeengezion Niet onnatuurlgk wanneer men bMenkt dat de faam dier geheele pers hier op het spel stond Om deze reden bad het gediug ook een groot belang voor het publiek Heden ten dage zit iedereen min of meer in de fondsen en voor millioeneo en miUioeoen pond aan schuldbrieven en aandeelen worden er gekocht of verkocht op het bloote advies vao deze of geene beurscourant Het is derhalve van het hoogste gewicht te weten of dat advies onpartijdig gegeven wordt dan of het afhankelijk is van invloeden die in een nauw verband staan met de zakken des raadgevers Nu is het een allemansgeheim dat er chantage op groote scliaal gedreven wordt in de City Ettelijke zoogenaamde financieele bladen teren er op Sommigen zenden zoodra eene nieuwe maatacbappg hare aandeelen of obligatièn aan de markt zoekt te brengen eeuen agent op de directie af met het Verzoek de advertentie met het prospeclua te mogen plaatsen natuurhjk tegen hooge betaling Om de zaak smakelijk te maken boloven zg dan eene reclame ten voordeele der nieuwe vennootschap De meeste directien schgnen zwak genoog te zijn om voor dergelgk lokaas te zwichten Enkele blijven weigemchtig Tegenoverdeze bezigt men dan dreigementen Als gij de advertentie ons niet geeft dan zullen wg de Maatschappijn kapot maken In den regel krggen deze beoefenaars van bet chantagne stelsel langs de eenen of anduren weg hunnen zin en als hunne couranten dan prgken mot de advertentien wordt het publiek dubbel bedot Ten eerste toch weet het nief dat de fraaie aonkondigingen afgeperst zgn geworden en laatste krggt het eene val eheu indruk nofions den invloed en de bet ekeuis Welke belangrijko sommen de suikerfabrieken hier te lande op het overwerken op de belaatiu verdienen kan hieruit blijken dat gedurende ilo afgoloopen campagne verscheidene fabriokou iu NoordBrabant wel 3000 zak suiker op de belasting beblen ovcrgewerkt Deze 3000 zak aannemende minstens 88 graden te titreeron tegen 27 ornt per graad bedraagt per zak van 100 kg ƒ 23 76 en dit over 3000 zak maakt oen bedrag van ƒ 71 280 hetwelk eene fabriek op de belasting verdiende Zou het niet eens tgd warden de rogeering hierop attent te maken dat de protectie aan de beetwortelsuikorfabrieken verleend wat al te groot wordt nu de qualiteit der bieten elk jaar verbetert en dus het overwerken op do belasting elk jaar sterk toeneemt Baltenlanüsch Overzicht De bepalingen omtrent het vorgelgk tusschen de Duitschers en de Caechen zijn openbaar gemaakt Zij handelen over ecu wijziging in het openbaar onderwijs in het rechtswezen in hot kiesrecht in het bestuur over de aangelegenheden van hundol en landbouw De grondslag van het vergelijk is dat do rechten geregeld zullen worden overoenkomslig de verhouding der bevolking van de beide nationaliteiten Do afgevaardigden die deel hebbon genomen aan de couferontie hebben zich nadrukkelijk verbonden om werkzaam te zijn voor het aannemen van het vorgelgk De Duitscïie afgevaardigd in zullen zitting nemen in den Boheemschen Landdag zoodra het vergelijk is aangenomen De beslieaiugen die genomen zyn zullen bindend weïen voor alle partgen met inbegrip van de ledsn der legeering Gisteren trad keizer Wilhelm zijn 32ste jaar in Natuuriijk hordenken alle Duitsche bladen het geboortefeest des keizers en daarbij spreken de meeste den wensch uit dat het den keizer ook verder gelukken moge den vrede voor Duitdohland te bewaren Onmiddellijk aan deze wenscheu worden beschouwingen vastgeknoopt over do troonrede waarmede de keizer Zaterdagavond den Rijksdtig heeft gesloten Gelgk wij reeds zeiden stelde s keizers redo de meesten zeer teleur want mot het oog op de aanstaande verkiezingen had men ieta meer verwacht dan e6n overzicht van hetgeen de Rijksdag in deze zitting tot stand bracht Ook had men van den keizer zeker eenige mededeeling venvacht over de verwerping der socialistenwet Dit ontwerp waaruit het recht tot verbanning eea nonsenblaadje omdat daarin advertentien i on grond gebeord door de enorme kosten voorkomen van eerste firma s in de City In den laatsten tgd heeft de langjarige straffe loosheid waarmoe dé chantage als een beroep is uitgeoefend de lieden die daarin een eerlos bestaan vinden al driestor en driester gemaakt Zij komen niet meer om prospectussen en aankondigingen geplaatst te krijgen zg vragen boudweg om geld of geldswaarde doch bezigen daarbij dezelfde bovengemelde tactiek Volgens de getuigen der beschuldiging in hei geval dat ons nu bezig houdt hadden Marks Wolf en Harix zich van die tactiek bediend om £ 600 op te strgken De Mining Record had de Crystal Reef Gold Mining Company en Behro aangevallen en do ééat als eeno zwendelarij den anderen als een zwendelaar beetempehl Daarop zou Morix bg Bebro gekomen zijn en hem heblien gezegd Geef die lui geld en zg zullen hnnne aanvalleu staken iraar wilt gij dit niet doen dan zullen zg die aanvallen al vinniger en vinniger vnortzetten tot zij uwe goudmijnmaatschappg onder de knie hebben Veel hing er in dit proces af van het geloof dat men aan Bebro s getuigenis wilde of kon hechten Volgens hem zou hg besloten hebben aan dit chantagestelsel waaronder hg als promoter reeds zooveel te Igden gehad had den kop in te drukken Daarom zou hij gedaan hebben al wilde hij de voorstellen van Marix in overweging nemen en zoo hg zich middelerwgl over do poging tot afpersing in betrekking gesteld hebben met zijne mededirec teureb en met Rogers procureur der Crystal Reef Gold Mining Company In eene directeursvergadering werd alsnu besloten Marks Wolf en Marix dieper in de val to lokken en hen dan in eene knipte vangen DaArtoe werden de onderhandelingen met JJarix voortgezet Rogers en Bebro trachtten eene betaling in eene cheque of met bankbiljetten te sti uleoren ranar deze pogingen om bewgsstukken in landen te krggen wilden niet gelukken Altoos volgens Bebro toud Marix op eene betaling in goud Den 16den October kwam de zaak tot eene crisis Gewapend roet eeii bevel tot aanhouding tegen de drie beschuldigden en vergezeld ven eenen inspecteur van politie begnf Marcus Bobro zich naar het kantoor der Mining Record Hij had £ 300 in sovereigs bij zich verdeeld in drie zakjes van honderd pond olk 500 pond wai de toegezegde som doch volgens Bebro waren Marks en Wolf bij die conferentie gezind de storting van nog 200 pond tot den volgenden dug uit to stellen In den loop van een as verwyderd en dat dus in den vorm waarin het zich bevond niet meer als het voorstel dar regeering kon beschouwd worden werd alleen door de nationaalliberale partg gesteund Alleen deia partg stemde er voor terwgl de conservatieven dia het ontwerp te zacht achtten met de liberalen het centrum en de sociaal democraten tegen slemden Zoo kwam het dat de verzachte wel met 169 tegen 98 stemmen kon worden verworpen Nu de iorfe J Bijkadag echter is gesloten bereiden alle partijen zich krachtig voor tot des aanstaanden verkiezingsstrgd De heer Eugen Richter roept zijn aanhangers te wapen en spoort hen aan in aUe districten ook al hebben zij geen kans hun candidaten te doen verkiezon een aanval tegm het Kartell te wagen De nationaal liberaleu maken zich daarover nog niet ongerust De National Zeitung spoort haar partijgenooten aan weer een dergelgken Rijksdag te helpen kiezen als die welke en ontbonden is een volksvertegenwoordiging bereid om de offers toe te staan welke do veiligheid van het land vereischt maar tevens in staat haar zelfstandigheid te bewaren als het geldt de onmisbare grondslagen van hot vrije openbare leven te handhaven Wie van beide partijen de meeste reden tot tevredenheid zal hebben daarover is natuurlyk nog nieta te zeggen Wel kan men er zeker van zijn dat geen der partijen de weinige weken welke nog ter beschikking blijven voor den frooten dag der verkiezing ongebruikt zal laten voorbggaan zoadat een bijzonder levendige verkiezingsstrijd te wachten is Uit Lissabon wordt gemeld dat Portugal sedert 6 dezer gefll enke en stap bij de groote M gendheden heeft gedaan en het de verklaring van Engeland afwacht welke volgen moet op de vervulling van de voorwaarden van het ultimatum Het Portugeesohe Kabinet dus luidt t verder is bezig een voorstel te bewerken tot het houden Van een conferentie op grond van het Congoverdrag Voor ziilk een voorstel was echter zooveel tijd niet noodig maar men weet dat bij de diplomatio dikwijl moeiolijk is aan te geven wat er wel en wat er niet geschied is £ r is ook te Lissabon eene vergadering gehouden tpr bevordering van de vrijwillige inschrgvingen voor hel nationaal verdedigingsfonds Er heerschte veel geestdrift voor de zaak en voel verbittering tegen Engeland Het voorzitterschap word waargenomen door den Hertog van Pomares Eene commissie van 120 aanzienlijke burgers en ofiicieren van do land en zeemacht werd benoemd om de beweging te leiden Ook de patriarch vani Lissabon is lid dier commissie De minister van oorlog heeft het leger vergund in te schrijven voor het fonds Dat ook de minister van marine daartoe verguuning zal geven Igdt geen twijfel Door het voorloopig bewind in BrBzil è is een decreet uitgevaardigd waarbij het burgerlijk huwelyk wordt ingevoerd Gelijk men weet i de Amerikaansche regeering voornemens haar zeemacht aanmerkelijk uit te breiden Hut ontwerp dat de regeering indiende is reeds door de Senaats commissie goedgekeurd en zal zeker ook door het Con red wonlen aangenomen Volgens h t ontwerp van den minister vab marine zal de Amerikaansche zeemai t worden vermeerderd met 227 oorlogsschepen die samen 350 000 000 dollars zullen kosten Deze vloot zal bestaan uit 10 zware pantsersohepen elk van 10 000 ton 28 schepen van 6000 tot 8000 ton 7 monitors van 3800 tot 6000 ton 10 ramschepen van SSpOeneen ramschip van 2000 ton 35 kruisers van 300 tot 7500 ton 6 kruisers van 1700 tot 3200 ton 10 kanonneerbooten 16 torpedo kruisers en 100 torpedobooten Voor dit jaar vraagt de ministor niet meer dan 68 000 000 dollars voor bet bouwen van 8 zware pantserschepen tnes vaartuigen voor de kustverdediging drie kanonneerbooten en vijf torpedobouten die met den meesten spoed zullen worden afgewerkt De overige 282 000 000 dollars zullen later worden aangevraagd 33i t St aats loterij 6 e Klasse Trekking van Dinsdag 28 Januari No 8785 ƒ 2000 No 10438V 12028 1000 No 20260 400 No 1589 3366 1 8628 12827 13656 14989 18203 ƒ 200 No 3277 6517 51788 786 7592 11819 IÏ284 14426 15659 17016 19657 ƒ 100 Prg en van ƒ 70 98 2022 4470 7384 10634 12446 16884 18634 137 2116 4827 73l85 1060S 12608 16988 186 58 212 2196 4839 7406 10646 12517 16000 18746 254 2269 4841 7717 10712 12 20 16041 18768 331 2376 4916 78p4 10740 12646 16066 18814 X