Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1890

X 4133 Donderdag 30 JaDvart 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inseadlng van advertentlön kan gesobieden tot Ma nor des namiddags van den dag der Tütgave 18960 19146 19232 19268 19272 19416 19425 19478 19601 19664 19788 19885 19887 19963 20051 20147 20176 20382 20430 2046 20541 20608 20660 20669 20712 20925 488 4S8 4 S S34 tss 717 7S4 769 863 9SS 976 1099 1168 1369 1413 1424 1432 1444 1469 1483 1553 1569 1779 18K3 1915 1920 1962 16089 16151 16242 16314 16364 16459 16685 16699 16738 16743 16779 17043 17157 17166 17213 17248 17260 17316 17587 17608 17704 17924 18004 18365 18491 18499 2412 2446 2471 2516 2664 2753 2797 2831 2846 2858 3163 3194 3199 3205 S267 3409 3510 3600 3680 3797 3847 3866 3893 3906 4095 4164 4423 4933 7826 4994 7874 5U 8195 5448 8375 5450 8512 5563 8740 5619 8819 5962 9183 5992 9336 6122 9390 6217 9422 6302 9473 6321 9487 6410 9696 6463 9701 6542 972U 6877 9768 6753 9829 6820 9886 6836 9993 6842 10023 6868 10168 6917 10300 7102 10321 717510464 7339 10526 10766 13018 10836 13166 11006 13290 11013 13461 11021 13612 11146 13624 11240 13674 11242 13969 11306 13980 11344 14171 11362 14215 11366 14316 11434 14514 11457 14647 11615 14728 11601 Ut90 11641 14884 118S0 14942 11855 15010 11979 15186 12029 15200 12177 15444 12359 15546 12367 15550 12374 15605 12411 15620 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VKUJNG 27 JANUA BI Huil en Erf Turfaarkt H 61 ƒ 2020 kr D Oaweneel Idem ild ar H 62 ƒ 2500 kr P den Hertog Idem aldaar H 68 ƒ 1760 kr A Tan der Stor Idem aldaar H 69 2550 kr 1 de Mol Idem Lange Dwarsstraat U 117 1200 kr S H Grottendioek Idem Kappcnaarsteeg G 26 1055 kr J D Tan de Water Idem aan bet watertje achter de Viachmarkt I 176 ƒ 530 kr V Berlijn Penseel Tulngrond 4e kade ƒ 890 kr 8 P nn der Klein PëTROLËUM NOTRËRIISGëN van de Uakelaan Ctitzlaar Seli lkwUk te Rotterdam De markt was heden rast Loeo Tankfast ƒ 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 80 è ƒ 8 35 Febmari Haai April Hei levering ƒ 825 September October November en De cemberlevering ƒ 8 35 Bnrgerlijke Stand GEBOREN 24 in Bcrtodiu Citkanu Hiria Milm O C Bnu l en W Vviitiog 25 ir CorDrlii oad r N van der Zydfi rn i it Hoog llnbertvt Uirk ouden U Taiow en W H Grevmtegn Adriann Andieaf ooderi S tno Leeoweo en K C ttn der Heides 26 Willem Mennne ooden J Unu en N C Semcqo Tends Plena onderi O W taa Oawerkerk en H HoUemaa 27 Hermaiioi Petrai oadvra B F A Mealnaa en O Vellknia Simon Petru ouders J SpriU en E klaterveld OVERLEDEN 25 Jan G M Hrfjer 3 j 2 T van Ca od L koster 70 j B Meeweien 8 m 27 S Giesaen 18 m H Veerman bniavr van A Sloylcr 76 j r M da Jong 18 m Zevenbulsen flCBOREN Maria oaders H SCamoieraad en C Nieawenbfliicn Gernt Aooig oaders H van Niclen en i van Wijngaarden ADVERTENTIEN Voorspoedig beTallen Tan een Zoon en Dochter A A KOBTENOEVEE T D BbKO Gouda 27 Tannari 1890 Iedereen die tot z n hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebmik Tan Dr Cbantomelanas Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit Tolprezen Oogenwater ondervinden Pr 8 per flacon met gebrniksaanwgzing 60 cents verkrflgbaar bö Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Ze enhuizen W Ligtbelm Voorbn Wed G Wilhelmas Woerd A Bos Berkel Sociëteit 0N8 GENOECiiN Zaal tKDN8TMIN Gouda Biilengewone Voorstelling onder leiding van EBEDKMBT BLAA8EB bh BIQOT op Zaterdag 1 Februari 1890 iitl4e Tooneelipel in 3 Bedrgven ran den Noordschtn schrgTer HENDRIK IB8BN Vertaling Taa BENRICA Entree Toor BB Leden en h Damee 0 75 Niet Leden 0 99 Plaateen te bespreken Vrgdag en Zaterdag Tan 10 tot 3 nar J ITVELTEB Hoogstraat ï AMESnEMDEIT met linnen kant ik 1 05 1 15 en 1 25 zeer solide qnaliteit en bewerking Eene bejaarde DAME Traagt tegen 1 APRIL twee KAMERS Toonden Tan kleeden en gordgneu met of Eonder Kost bediening en liefst hniselgk Terkeer in het midden der stad Opgaaf Tan prgs en stand met franco brieTen onder letter B bg de Boekhandelaren J tak BENTUM IN ZOON GOSTÜEWEfiKSTEIlS Op het atelier Tan D 8AMB0M kannen tegen goed salaris geplaatst worden CO3T0MEWERKSTEBS liefst die bekend tgn met het afwerken Tan tailles TeTens LBEKLiSQtlJl die reeds met de eerste beginselen bekend ign ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandtiehe douranten worden dadelgk opj ezondendoorhet Advertentie Bareaa Tan A BRINKMAN en ZOON te Gouda f0f Algemeen erkend als het keste MONDWATER der wereld 40jarige roem t Mond en landziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tand leesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden eker roorkomen en genezen door het dagelijks gebruik Tan het ecbU K K Hof Tandsrta wr rwrr s HoBdw t r in aanmerkelijk vergrootte flesschen TOor 60 ents 1 20 en 1 75 hrtwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplom beersel Dr VOPP s Kruiden Zeep tegen eiken haidnitsUg en Toonreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemenzeep POPP S GekristaUiseerde en Transparant eiycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet iin gezondheidszeepen welke o ok e en verwonderlijken witten tint te weeg brengen KV I e namaaksels van Anathertn Jlondwater Terwoeeten de tanden binnen korten tijd M Dr J a POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumcriewinkels Tan Nederland Mm verlange uUdrukkel k Dr POPPt eeite Pre paraten en neme geene andere aan WEESHUIS In het Veieenigd WEES en £ LEMOESENIEB8B0IS te Gouda komen de betrekkingen Tan Bumen Vader en Ivloeder racani Aan die betrekking is een tractement verbonden van 400 ijaars benerens rrge woning en behalT klseding Trgdom Tan tMe lerensbehoeften Gehuwde lieden van omstreeks 40 jaren zonder kinderen ten hnnnen lasten welke voor die betrekking in aanmerking willen komen worden Terzocht met TrachtTrge brieren onder OTerlegging Tan getoigschriften zich te wenden tot den Begent Secretaris Tan genoemd gesticht G C FOBTÜIJN DROOOLEEVEB GEVRAAGD om dadelgk in dienst te treden tegen hoog loon Franco aanbieding met getnigschrift onder No 1952 aan het Bnrean dezer Conrant Tegen 15 FEBRUARI wordt geTraagd een ainke DIENSTBODE bg Mej SGHWEMMER Crabethstraat KORTING op Winterartikelen A ▼ OS Az Kleiweg E 73 en73 EuG BLOEMEN ROERMOND Stoom KanstTerrerg en Cbem Wasacberg Billgke prgzen Agent J WELTER Hoogstraat A 130 Alom te bekomen BE OOUSm QLA2EN of de beschrgTing der beroemde geschilderde Eerkglacen Tan de Groote of 8t Janskerk te Ter Goudt beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegeToef d een afzonderlgk lerensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOoa CeaiSTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie Tan Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie Tan Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN Haltose of Mout Suiker Op de Bakkerg Tentoonstelling te Bohmard Augustus 1889 werd de MALTOSE bekroond m i den GOUDEN MEDAILLE Aan geen andere Stroopaoort Tiel een hoogere onderscheiding ten deel Bergen op Zoom Société HoUandaise de Maltose De Directeur C J C HOOGENDIJK Gouda Snelpersdruk van A BaiiiKMA N Zoos De oitgaTC deaer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prg per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Aiionderlgke Nominen VIJF CENTEN BINNENLA ND GOUDA 29 Januari 1890 De Soiree Musioale et Littéraire ran de dames Nann de Boever en Titia ran Golder is thans bepaald op Vrijdag 14 Februari a st De heer J Bruinwold Kiedel Secretaris der Hastschappü tot Nut ran t Algemeen hield giataranarond de aangekondigde roordraoht Hq sprak orer genoemde Maatschappij en haar taak naar de beho ten fan dezen tyd Allereerst werd door hem herinnerd wat aanleiding had gegeven in bet laatst der Torige eeuw tnt hare oprichting waarop hq een korte schets gaf van hetgeen door haar wat gedaan tot volksontwikkeling en volksbesohaviog om ten slotte aan te toonen wat nu hars taak is Het Talt niet te ontkennen dat de Maatschappij in sommige kringen beschouwd wordt als een goede oude tante die zeker ia haar tijd veel nuttigs heeft Tarricht maar ini rrijwel haar tÏJd gehad heeftj die nu slechts een slaperig bestaan voert om weldra voor goed in te slapen Spr deed een krachtig protest hooren tegen die meening Nog steeds heeft z j een eerTolle taak te volbrengen en op haar rust de plicht een deel der sociale quaesties op te lossen die tegenwoordig veler hoofd en hart bezig houden Het komt er i66t alles op aan dat de Nutsleden doordrongen zijn van de plicht die op hen rust om gezamenlijk iets te doen tot bedoelde oplossing Het is voorzeker niet te ontkennen dat in sommige Departementen een alaperige stemming ïieencht maar dit moet anders warden Gewichtige quaesties zyn in onderzoek bij het Hoofdbeetunr Omtrent belangryke vraagstukken als dat der arbeiders woningen dat der begrafenisfondsen dat van het leerlingen stelsel zullen weldra rapporten tot de Departementen komen Deze mogen niet worden gedeponeerd in het archief van de FEVILLETOX ETS Sm TMi TMIGS m M JBngelKt 19 Doch dit dsed niet het meest hare gedachten bezig zijn met de zieke vrouw noch met den beklagenswaardigen echtgenoot Hare sympathie gold het arme kleine meisje dat zooals het verhaald had getuige was geweest van de vlagen van waanzin barer moeder Het vsrwonderde Violet eerst dat die uitbarstingen enkel bq avond ot in den nacht plaata grepen maar zij herinnerde zich den toestand van opgewondenheid waarin het voorlezen van Adam Sede mevrouw had gebracht op di n dag toen mqafaeer binnen was gelcomen en haar tot bedaren had weten te brengen voor het iiogenblik althans want wie kan zeggen wat er tusschen de echtgenooten was voorgevallen nadat hjj de zieke naar hare kamer had gebracht 4 In die slaapkamer die voor Violet al de aantrekkingskracht van het geheimzinnige had gekregen na de mededeelingen van Haidee Zij hadden Violet s belangstelling in de kleine nog zeer doen toenemen Zq moedigde het kind aan haar Teel te vertellen en zoo gewendde het zich langzamerhand alles mede te deelen wat zij dacht Soms secretarissen maar moeten bestudeerd door de leden en aanleiding gev dat er iets gtdaan wordt op dat gebied Talrijk tün de onderwerpen die de Departementen ter harte kunnen en moeten nemen het voorbereidend onderwijs het herhahnip onderwijs het verzekeringswezen enz enz De volksbibliothe ken kunnen goed ingericht Isa uitstekend werken Op het punt van voordrachten valt ook nog veel te verbeteren Tolkavoordraehten zijn t meest aanbevelenswaardig en de gewone lees avonden konden ronduit gezegd zooveel degel ker zijn Men moet zich daar niet bepalen tot bet voordragen van novellen gedichten enz maar liefst zulke onderwerpen behandelen die in den boezem der Departementen wat te denken en vooral wat te kandelen geven De voordraohtec moeten aanleiding geven dat men zich opgeivokt gevoele om met vereende kraehten eens wat lot ttand te hrengen wat nog in zijn omgeving gemist wordt Op die wijze is er nog veel goeds te doen op het gebied van volksverliohting Naast de voordrachten staat do uitgave van populairs geschriften doch Wds t n slechts als middel te beschouwen om ons in te liefaten omtrent hetgeen wq te doen hebben tot bevordering van het volksgeluk De Maatschappij heeft taog geenszins haar raison d etre verloren mits zij zich maar helder voor oogen stelle welke plichten op haar rusten 8pr eindigde met een krachtige opwekking tot werkzaamheid op sociaal gebied ouder de leuze tot heil der mensohen tot vrijheid van het volk tot nut van het Algemeen I De Voorritter van het Departement Dr D Terpstra was zeker de tolk der aanwezigen toen hq den spreker een hartelijk woord van dank bracht voor zijn belangrijke voordracht t Mot genoegen zal men vernemen dat bij het Botterdamsoh tooneelgezelschap directie Legras Haspels een nieuw tooneelstuk van den heer Lodewijk konden gezegden van het kind Violet verbaasd doen staan zou het die dingen lang geleden zelf hebben ondervonden die het nn als sprookjes vertelde Zoo zat Haidee eeila op een laag stoeltje naaat Violet te spelen Het kind had twee groote denneappels op haren schoot en uit den stren en toon tegen den é a en hare teederheid voor den anderen begreep Violet dat dit de twee hoofdpersonen uit haar sprookje voorstolden Opeens hoorde Violet haar zeggen Toen zeide de prins tot prinses Howart al hare heldinnon heetten zoo ter eere van Violet Ik heb juweelen medegebracht die mooier zijn en schitterender dan die gij hebt Maar prinses Howart begon te schreien en zij riep Neen ik wil ze niet hebben 1 Waar heb je die gehaald Ik weet vanwaar ze komen I Je bent een slechte een af chuwelijko prins en ik wil nooit neer juweelen dragen Violet herinnerde zich hoe mijnheer haar had verteld dat zijne vrouw bij het vernemen van den dood van haar kind de juweelen had op den grond geworpen en ze nooit weer had willen dragen Maar Haidee was toen immers te klein geweest om daarvan iets te begrijpen 1 Het kind vervolgde jDan zal ik je mooie rozen storen als je ze niet weggooit en een boel mooie knikkers ook zeide prius Caramel maar dan moet je niet meer weonen Ik vril geen prinses hebben die weent als je dat doet dan zal ik in de kerk volstrekt niet naar jeomrien ADVERTENTIEN word n gepIaaM Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LBTTSBB worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratlt opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Mulder 4n studie is Het heet Een geaottrlijh yriendendiemt en het zal spoedig vertoond worden Op last van den officier van justitie te Breda zgn gisteren avond te Bozendaal de gebroeders T en P B resp goudsmid en verversknecht gearresteerd en naar het huis van liewaring te Breda overgebracht Zij worden verdacht valsch geld te hebben vervaardigd en in omloop te hebben gebracht Bq Yolkrrt ten Brummelen bouwman te Papekop heeft een kip een ei gelegd van 1 ons en 1 lood H t tooneelstuk Nobsl van Hendrik Ibsen dat Zaterdaj bier ter steile wordt opgevoerd is geen gewoon stuk maar trok allerwogen zoowel door vorm als door inhoud de aandacht van het ontwikkelde publiek Dr 8 i Warren Bector aan het Gymnasium te Dordrecht schreef bij de Hollandsche uitgave een voorrede waaruit op ondabbelzinnige wqze blijkt dat het een stuk ia van beteekenis Wij ontlesnen daaraan het volgende Ibsen is niet te vergeef tooneeldirekteur geweest Elk zijner stukken maar vooral dit getuigt van zijne technische vaardigheid en van zjjn dramatisch talent Logisch en zonder eenigen sprong ontwikkelt Nora s misslag zich tot de onheelbare breuk tusschen man en vrouw Zy is echter evenals Oedipus niet de eenige schuldige Zij moet boeten voor hare slechts opvoeding Eerst haar vader en later haar man hebben haar steeds behandeld als een lief kind als een speelpop Vandaar de oorspronkelijke titel een pi pehuis of eene kinderkamer Den ernst des levens de werkelijkheid kent zij ni t Haar man heeft haar angstig trachten te behoeden voor elke windvlaag der kille werkelijkheid zij is zqne geliefde zijne speelpop maar hoe weinig hunne verbintenis overeenkomt met vader Vondels ideaal van t huwelijk Maar als je niet schreit dan zal ik je gelei op je brood geven en toch boter en dan zullen we samen te paard over de bergen rijden Dan zal ik je ia een betooverd Schuitje zetten en dan zullen wij samen wegvliegen boven de boomen en over den polder en over den winkel van Bogett heen en dan gaan wjj tot in de wolken en dan wonen wij in een zwalawennest en dan leeren wij nooit lessen meer Zoo babbelde Haidee voort en Violet zat met hoogroode wangen te Iniateren Zou de verstandige kleine meid toch meer hebben gezien en begrepen dan Violet dacht Welk eene kluchtige mengeling van waaiheid en verbeelding I Soms vroeg bet kind haar een lied te zingen en als zq dan een of ander volksdeuntje begon dan neuriede Haidee een kunstelooe en onregelmatig maar toch niet onaardig accompagnement Zoo zaten zij eens bij het open raam haar duo te zingen toen mijnheer plotseling voor het raam stond Ga maar voort ga maar voort zeide hq toen Violet ophield Ik heb al een poosje naar het concert geluisterd het ia afs van een paar vogol es die kwinkeleeren Maar voor zulk een scherp beoordeelaar durfde zij natuurlijk niet verder zingen ü heeft eene zeer lieve stem juffrouw zeide hij n zondt wel een weinig medelqden met onto vervelende avonden kunnen hebbon en nu en dan eens iets voor ons in de huiskamer komen zingen U heeft ook nog niet de proef genomen van wereld