Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1890

do l der oonferentie waaroTer men het eeoi ui 1 kannen worden bet tegengaan ran den lUvenbandel tiusohen Afrika t Oostkust en de Eooda Zee en het beramen van Toorloopige maatregeien ten opiiohta Tan den vettelijken toestand der slaren PETROLEUM NOTKERINGEN van de Makelaars CtBtiUtr Schalkwek te RoUerdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 8 80 Geïmporteerd fust 8 85 Maart April M Juni Juli Aogustusleve ring ƒ 8 S5 September October Novemberen Deoemberlevering 8 35 332 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Woensdag 29 Januari No nu f Ï6000 No 6Ï78 8457 8580 19338 lOOO No 10485 107 1 10878 11Ï41 1888 16800 19584 20458 ƒ 400 No 631 ƒ 400 No 4371 6129 9457 12477 14572 18682 19859 ƒ 100 Prqxen van ƒ 70 31 2589 6044 7518 9804 12567 15376 17 98 7682 9997 12704 16480 17965 7684 10398 12784 15557 18057 7619 10424 12983 16729 18115 7641 10605 13045 15856 18122 7701 10621 13162 16948 18241 8023 10646 13167 16006 18358 8075 10654 13296 16128 18398 8146 10834 13324 18144 18439 8290 10836 13336 16234 18675 8301 10856 13400 16463 18696 8367 10920 13680 1B61 18729 8390 10966 13684 1B688 18747 8560 10976 13602 1 782 18806 85B9 11088 13660 1B819 18880 8563 U106 13670 1 877 19094 8574 11164 14058 1B892 1922S 8606 11166 14116 1 930 19225 8667 11263 14117 17148 19399 8697 11408 14120 17207 19472 871U 11413 14141 ip218 19626 I 8770 11444 14182 17238 19899 8858 11477 14196 ll72 4 19779 9076 11664 14454 I7S01 19798 1674 4419 6903 9 86 11589 14467 17805 20028 1746 4425 6916 9136 11955 14666 17862 20093 9155 11964 14826 17601 20162 9192 11974 14884 17605 0276 9224 12027 14908 17548 20278 9319 12055 14974 17602 20313 9443 12122 15047 17642 20331 9528 12133 16066 17699 20338 2363 4908 7183 9573 12168 15366 17705 20449 2419 4910 7268 9695 12204 16361 17869 20639 2440 5007 7471 9752 12654 16371 17866 20812 De uitgave dezer Conrftut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN 35 2654 5239 74 2608 5842 101 2610 6326 191 2737 5626 364 2769 5689 431 2778 5853 481 28S9 6037 5tf 2866 6068 669 2920 6107 693 2948 6149 760 2977 6179 781 8997 6201 818 3056 6306 869 3163 6342 978 3187 6347 1004 3587 636H 1048 3760 6380 1097 3756 6402 1122 3802 6606 1148 4091 6646 1318 4196 6734 1864 4349 6880 1466 4382 6893 Uit Almeloo wordt aan de Zk Ct gemeld In het begin van de vorige week vervoegde zich alhier aan het postkantoor een zekere D uit Vriezenveeu met een postspaarbankboekje ten bedrage van ruim ƒ 330 ten name van J Ü wonende te Gulpen met verzoek dit geld te mogen ont angen Volgens de voorschriften toekende hij de aanvrage tot uitbetaling met een kruisje waarop bem gezegd werd na verloop van acht dagen terug te komen lu den loop van dien tijd kwam er bericht uit Gulpen dat de ware eigenaar van het voormeld boekje zich aldaar bevond en men voorzichtig moest zgn met de uitbetaling Gisteren ochtend vervoegde zich voormelde persoon D ui Vriezenveen weder ten postkantore alhier om de gelden te ontvangen doch in plaats daarvan werd hg door de zorg van den directeur in hechtenis genomen Kort te voren 1774 4456 7038 1804 4469 7065 1864 4767 7075 2153 4831 7107 3171 4842 7130 2264 4855 7145 ADVERTENTIËN 1 ♦ Ontgdig bevallen van een Zoon 1 A GOBDHABT geb PouK Lmge Groenendaal A 8 Zaterdag 1 Febmari zal het 25 jaar geleden zgn dat I Si E TSSO ft in mgnen dienst werkzaam is Met de grootete troQw en eerlgkheid heeft hg mg gediend eu gednrende al dien d heeft hg mgne zaken behartigd alsof het de zgne geweest waren weshalve ondergeteekende gaarne dit loffelgk getoigenis van hem in het openbaar geeft J J VERDRIES in UzerwMren Uaam Br wordt gevraagd zoo spoedig mogeVpk een flinke Dienstbode die net en zindelgk werken kan Loon umt bekwaamheid Adres Lange Tiendeweg D 40 en ga wat bij het vuur zitten dan zal ik intussehen je overschoenen talen Ben je wel ooit op mgn atelier geweest Hier breng ik mijne halve dagen schilderende en rookende door als het buiten te nat is om uit te gaan Hij had eene palet in de hand eu eene pgp ia den mond De lucht van terpentijn of tabak schrikt je toch niet af Volstrekt niet mijnheer antwoordde Violet maar ik zal toch niet binnen komen ik ben midden uit eene les met Haidee weggeloopen Gelukkige Haidee Ik zou zoo jong willen zijn als zij alléén om ook les van u te nemen Maar noen als ik zóó jong was dan zou ik niet oud genoeg zijn om mijn leven zoo nuttig mogelijk te besteden zeide hij zacht met eene overdreven nederigheid die Violet deed lachen Zij snelde met Mono haar schreeuwende vangst naar huis Dus had Sarah zijne viool naar zijn atelier gebracht Violet had er nog nooit van gehoord dat zoo iets op Elzenhof bestond maar wel wist zg dat 4ï bijzonder veel werk van de stillen werdgom akt Die kamer met twee ramen boven moest een prettig vertrek WfY om te schilderen droog warm en licht Zou hg hier € apen ook Slftrilig niet dan zou hg haar liet hebben ge rsA haUsa te komen om zjjne schilderijen te zien ïij wilde ook liever niet gelooven dat hg hierAvèor nWhïelf een warm droog verblijf had gebouira ttrwijl zgne vrouw en kinde Anatherin Mondwater Slemp Poeder bil A H TEEPE Apotheker voo rh t THI M WEESBÜIS I In het Yereenigd WEE en JILSMOBSENIEB8BDI8 te Oouda komen de betrekkingen van I IMe verkonden is hale een doos DROP oit de Blikken Trommel per doos 40 et J J VANBB SAIIBEH Banketbakker MABKT 67 GOUDA Binnen TacLer en Hoeder vacant Aan die betrekking is een tractement ver bonden van ƒ 400 sjaars benevens vrge woning en behalve kleeding vi dom van alle levensbehoeften Lurb Te voor Zuiyelbereiding OUDSHOORN Aanvang van den nienWen Cursns voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890 Leerplan en informaties zgn te bekomen bg de Directie der Leerhoeve Oehnwde lieden van omstreeks 40 jaren I zonder kinderen ten hnnnen laiten welke voor die betrekking in aanmerking willen komen i worden verzocht met vrachtvrge brieven onder 1 overlegf g van getoigschriften zich te wenden tot den B gent Secr taris van genoemd gesticht G C FOBTDIJN DBOOGLBEVEB Geen HEBF8TVISCH meer Nienwe blanke 1 Een ware schat 1 voor de ongelakki slaehtoflers der Zelf 1 bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaring Hollandsche nitgave net 27 afb Prgs I 2 galden Ieder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeagd Igdl moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lags Magazin te Leipig Neamarkt 34 I mneo tegen inzending van het bedrag I ook in postzegels en in eiken boek I handel in Holland Winter Zoutevisct BOOTMANS WINTEBHABING 10 Cent Gemarrioneerde BOOTMANS WINTEBBA BINQ in de Vinaigre Aromatiqne Anx Fines Berbes de faille 15 Cent Noordvangst volle HoU Haring gewone prgs Blanke ST0KV18CH en Holl TUDELING Met ingeslepen glazen stop geen kalk of lak de 15 Cent 1 I Zoete Valencia Chinaas en Palermo groote CITBOENEM beste KASTANJES Al stanrt D kiné t f bode niet NIETS wordt ü bedrogen i I J B GOEDHART Alom te bekomen Il mm 0LA2EN of de besohrgvine der beroemde Beschilderde Kerkglaten van de Groote of St Janskerk te I Ttr Qoudt benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Qlazeu der cartonteekeningen enz waarbg ia toegevoegd een afzon derlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders I Dirk en Wouter Crabetb I pook CBBI8TIAAN KBAMM lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BBINKIAAN Lange Groenen4 l XSeUknobbelê Boomvlies SuideOt Wratten enz worden in 7 8 dagen tg geheel verwgderd tonder de minste pgn te I veroorzaken ook Mils niet op de gevoeligste hnid Vriis per flaeon mH petiêeei SO cta AlUén echt bg B SCBOLTEN Coiflenr Eiseh de handteekening van A v TDULL ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBareao van A BBINKMAN enZOON te Oouda Van af 1 tf anuari 1889 verschijnt de GOUDSCHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exeoa plaren Abonnementen worden aangenomen bij de Litgevers A BRIINKMAN ZOON Oouda Snelpertdmk van A BKixnuN k Zoo 4134 1890 Vriidai 31 Jlnnarl GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBBTBNTIEN worden geplaats van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTKRS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien i ratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De iMendlng van advertentlên kan gescMeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Eergisteren avond ontving een aan het station te Zwolle dienstdoende politieagent een telegram van een particulier uit Poperga dat een gepensioneerd militair van het Oost Indische leger met ƒ 160 op den loop was gegaan eu dat hij per trein 4i 23 naar Zwolle was vertrokken Aangezien die trein slecht enkele minute na de ontvangst van bedoeld telegram zoude aankomen was er geen tgd te verliezen Het gelukte den politieagent den bedoelden persoon onder de te Zwolle uitstappende reizigers te ontdekken Op zijn verzoek ging hg mede naar het politiebureau alwaar hij in het bezit werd gevonden van ruim ƒ 140 Hoewel hg aan den commissaris van politie verklaarde dat het geld zijn eigendom was bleek het na het wisselen van een paar telegrammen dat hij ï P verdacht werd wegens verduistering ter welker zake hij gisteren ochtend gevankelijl werd overgebracht en ter beschikking werd gesteld van den burgemeester van Steenwijkerwold BINNENLAND GOUDA 80 Januari 1890 i Zondag den 9den Februari e k zal naar wij vernemen in de zaal Kunstmin van d Sociëteit Ons Genoegen de derde en laatete uitvoering van de ChrUtophormCantate enz pI Mb vinden en zullen daarbij o a weer als solistliÖ ptreden de heeren Declcen Brinkman van Etten en Mejuffrouw Betsy de Beua van Rotterdam Het Comité moet voornemen zqn het Koor ditmaal evenals voor twee jaren te doen plaatsen Baloon links in de zeker juiste veronderstelling dat deze verandering eene verbetering is I Door de voreeniging tot veredeling van het paardenras gpvestigd te Zevenhuizen is weder een commissie benoemd tot het aanschaffen van een hengst in Hannover te Gouda penningmeester en F ran der Vaart te a Hage De overige heeren waren door ziekte verhinderd Over het resultaat der toegezonden circulaires ter verkrijging van nieuwe leden en ter inteekening voor de prijsvraag over Frijhandel of Protectie kon nog geen oordeel worden uitgesproken omdat men nog niet alle inlichtingen had ontvangen De commissie van redactie voor een concept adres aan de Tweede Kamer der Staten Qeneraal bestaande uit de heeren mr J Addiuk mr L H J Lambers Hurrelbrinok en J Nienhuis was met haren arbeid nog niet gereed In beginsel werd besloten het orgaan Be Handelsvriend zooveel mogelijk te steunen Be loting van de Nationale Militie voor de gemeenten Capelle a d Usel Waddinxveen Nieuwerkerk a d Usel Bleiswijk Moercapelle en Zevenhuizen zal plaats hebben in laatstgenoemde gemeente op Vrijdag den 28n Februari des morgens 9 uur lO t uur ll j uur i uur 12 uur en 12 uur Door het Ned Tooneel zal te Amsterdam op sKonings verjaardag voor de eerste maal worden opgevoerd De terugkeer van den koloniaal van D Msaldrink De afd Rotterdam Schiedam en Omstreken der Holl Maatschappij van Landbotw heeft in een adres aan de Tweede Kamer gewtzea op het recht dat indien de landboaw zou moeten beschermd worden de veehouders hebben zouden ofa evenzeer te worden bevoordeeld als het vootstel BaWmann uu de graanbouwers wil doen Gelgk recht vraagt het adres voor allen moet er werkelijk hulp verleend worden hetwelk het echter ontkent dan hebben de gebruikers van de 1 300 000 bunders grasland evenveel aanspraak daarop als die van de 860 000 bunders bouwland van welk het wetsontwerp eiganlgk nog slechts de helft zou ondersteunen Het bestuur van den Nederlandschen bond Mctattclappelijk Belang hield dezer dagen te Rotterdam zyne jaarvergadering Van de 9 leden konden slechts opkomen de heeren i Nienhuis te Delft voorzitter D Mension te Delft secretaris J J rrootendorst Terwijl het eene gropfe onbillijkheid mag heeten dat tpt eene twijfelachtige beTOordeeling van enkelen het geheele Nederlandsche volk en van dit wel voornamelijk het minder bevoorrechte gedeelte in den vorm van verhoogde broodprijzen belasting moet betalen zal op geen bedrijf dio druk zoo zwaar gevoeld worden als op dat van den veeboer zegt het adres dat concludeert lot verwerping van het voorstel zetten en zich tuasohen de heesters verschuilen Thans sloeg het kind een zijpad in naar de stallen die hooger lagen dan het huia dicht aan den weg midden tusschen boomen Violet was daar nooit geweest maar nu zij Mona volgde zag zij haar opeens blijven stilstaan en leelijke gezichten trekken en steentjes dio vol modder zaten tegen een paar ramen op de tweede verdieping in de hoogte gooien Plotseling pakte Violet haar van achteren on tilde haar op Mona was zoo verbaasd dat zij op het eerste oogenblik vergat te schreeuwen maar nauwelijks had Violet zich omgekeerd om haar naar huis te brengen toen zij hare schade ruim inhaalde en de lucht van haar gegil deed weergalmen Violet deed haar best haar aan het verstand te brengen dat het zoo nat was buiten toon eene der ramen boven de stallen werd opengedaan en mijnheer riep Hallo wat ia daar te doen Kinderdieverg juffrouw Howart Och mijnheer Mona wil in de moddei kruipen en den regen met haar mond opvangen en zg li eft niet eens een hoed op dat kan toch niet goed voor haar zijn riep Violet Dat komt er niet op aan het schijnt haar geen kwaad te doen zij is toch eene halve wilde zeide hij niet al te weekhartig ten opzichte van zijn jongste Die toon hinderde Violet l Maar je zult zelf natte voeten krijgen kindlief voegde de heer Bayner er nu weer op zijn gewone vriendelijke manier sprekende bij Kom eens hier FEViL LETOX IETS GEHEIMZINNm TO M EfigeUek 20 Het eenige wat men met haar deed was nu juist niet om haar prettig te stemmen het bestond gewoonlijk hierin dat Jane haar opnam en zonder op haar gillen en schoppen te letten haar in eene ledige kamer opsloot als zij onvoorzichtig genoeg was zich in de buurt van het huis te vertoonen op een tijd dat er bezoek kon komen Soms vervulde Sarah Qie minder aangename taak Maar als zij haar niet zagen vergaten zg Mona geregeld zij lieten haar aan haar lot over en dan speelde zij op hare manier buiten tot theetijd als wanneer de honger haar vanzelf naar huis deed komen zij klauterde dan naar binnen waar zij maar eene opening zag Den dag na dien muziek avond regende het onophoudelijk en onder het les geven uit het raam riende ontdekte Violet het kleine kind doodbedaard in den regen loopende als gewoonlgk zonder hoed Zg riep haar maar zij veinsde haar niet te hooren daarom nam Violet een parapluie uit don standaard in de gang en liep haar na nu echter zonder haar te roepen zij wist dat zij het anders op een loepen zou