Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1890

laad hij in eene herberg nog ritten bluffen dat hij poedig een rijk man zou zjjn Staten generaal Eïbstb Kakib Zitting nn Woensdag 29 Januari Hen kan uiet zeggen dat de Eerste Kamer strijdlustig is Gewoonlijk loopen daar de zaken vrij vlug van stapel maar ditmaal is de Kamer bijzonder tam misschien wel omdat de meest militante leden onder den invloed der influenza zijn Bq hoofdstuk IV Justitie liep het debat bijna uitsluitend over de nieuwe reohtsgebouwen te Amsterdam Do heer Wertheim was van oordeel dat daar groote geldverspilling plaats zou hebben in dien zin dat geen waar verkregen werd voor het uit to geven geld De minister echter bleef volhouden dat mot een minimum van kosten oene werkelijk goede inrichting wordt verkregen Practisoh resultaat had dit debat uiet daar de heer Wertheim zelf adviseerde tot goedkeuring van de noodige ruiling van grond te Amsterdam en van de begrooting voor Justitie hetgeen dan ook mot algemeene stemmen geschiedde Bij Binnenl Zaken kwamen inzonderheid de volkstelling en de museums voor natuurlijke historie en ethnographie ter sprake De heer Six keurde de wqze waarop de 7 e volkstelling gehouden was af la onpractisch terwgl de minister de verstandige opmerking maakte dat de thans opgedane ondervinding zou beslissen of het thans gevolgde stelsel dan wel het vroegere de voorkeur voidiende niets wettigt echter het vermoeden dal do nieuwe methode onjuiste uitkomsten zou opleveren int ndeel het opmaken der resultaten gaat thans gemakkelqker en geleidelijker t Is inderdaad merkwaardig dat die bezwarentegen de telkaartenmethode on de beroepastatistiekthans zoo breed worden uitgemeten terwijl er V 5órde telling nauwelijks een woord over is gezegd Beeds in 1888 heeft do vereeniging voor da statistiek de zaak besproken en de wenschelijkhcid beaamd met de volkstelling een beroepsstatistiek teverbinden En in t begin van 1889 heeft de directeur van het Statistisch instituut de telkaartennethode aangeprezen n toegelicht Men wistfpoedig genoeg dat de Begeerim zyn adviezen zouvolgen en niemand verzette zich hiertegen Ooktoen de snppletoire orediet aanvraag in do Kamerskwam opperde men slecht weinig bezwaren Nu t eenmaal gebeurd is schijnt er niets van te deugen Wat de musea betreft de minister was bereul de wenken van den heer Verheijen op te volgen doch de groote kosten noodzaakten hem die inrichtingen geleidelijk te verbeteren Een nieuw museum van nat historie zou 7 ton koeten zoodat verbetering en uitbreiding van het bestaande te verkiezen is waarbij nog komt dat voor het Ethnographisch museum moest gezorgd worden In strijd met de meening van den heer Van der Breggen achite de minister Leiden niet per e de aangenezen plaats voor laatstgenoemde instelling een beslissing was nog niet genomen Nadat Hoofdstuk V zonder stemming was aangenomen kwamen nog Marine en Financien aan de beurt Beide hoofdstukken werden vastgesteld na temming waarbij 4 leden zich telkens tegen verklaarden Bij Marine vernamen wij dat de sUatseiimmissio in staat van wording verkeert en dat de werf te Amsterdam door kunstmiddelen wordt aan len in de vochtige kamers sliepen Zq zou echter zoo gaarne zekerheid hebben gehad tegenover den argwaan van Laurence Reade Dien avond liet zq hare kamerdeur en de trapdeur openstaan en bleet luisteren of rij iemand door de gang hoorde loopen en die deur openmaken waaruit Sarah was gegaan toen zq de viool wegbracht Maar hoewel rij tot zeer laat wakker bleef hoorde zq niets dit maakte haar zoo gelukkig alsof zq het bewqs van onschuld van haar eigen vader hierdoor had verkregen omtrent ene lage handelwijs waarvan hq werd beticht Den volgenden nacht stormde het en de trapdeur die zeker niet goed in het slot was gegaan tond onophoudeUjk te slaan en te kleppen Ten laatste kon Violet dat vervelend geluid niet meer verdragen zq had nog laat ritten lezen en daar zq zeker wist dat iedereen in huis naar bed was gegaan loop rij zacht naar beneden Zy had juist de deur in do hand en stond dus boven aan de trap die naar de benedenverdieping leidde toen zy beneden een flauw Ucht in den gang zag schemeren Zy hoorde geen geluid zy trad snel terug zoo snel dat haar kaars uitging en toen wachtte zq met een kloppend hart rij was thans volstrekt niet nieuwsgierig te zien wie het was maar bang Het licht kwam nader en bq het flauwe schqnsel kon zy zien dat het een diovenlantaarn was en dat een man die in de hand had Zou hq boven komen Zq uurfde byna niet ademhalen uit vrees zich te verraden Op eens zy den gang gehouden ten einde niet genoodzaakt te z n werkvolk te onUlaan By Knanoien was eigenlijk geen discussie Alleen vorkreeg da heer Pgnappel oenigo inlichtingen omtrent de verbouwing van het O Indisohe huis te Amsterdam Nadat nog zonder discussie of stemming Hoofdstuk XI onvoorziene uitgaven en do begroeting voor het veslingsteUel waren aangenomen werd de discussie tot heden uitgesteld Men begint mot Oorlog Men leest in de Haagsohe Sprokkelingen in het l tr Dbl Er is tooh maar geen beter middel om de menschen van iets te overtuigen dan wanneer de vrees voor magere Hein ter hulpe komt Allo beroep op gezond verstand aesthetica enz enz was buiten machte om de meerderheid te bewegen zich aan te sluiten bij den bond der tegenstanders van het zotte en redelooze hocd afnemen op de straat Zorgeloosheid en traditie hechtten de moesten zoodanig aan den zwierigen zwaai dat zij er maar niet toe konden besluiten om er afstand van t doen zij vonden t wel volkomen waar dat het mal is in naam der wellevendheid te eischen dat een medemensch zich eene gevaarlijke verkoudheid op den hals haalt maar bleven tooh hun hoed afnemen t stond zoo gek zoo aanstellerig meenden ze daar verandering in te willen brengen Doch daar kwam de influenza en met haar het advies der doctoren om zich toch vooral te wachten voor konvatten £ n daar zag men dag aan dag in de couranten dat de een voor en de ander na werkelijk als slachtoffer eener longontsteking vieL En zie welk eene verandering eensklaps in of liever op de hoofden onzer aan de traditie gehechte Nederlandera Hnnne hoeden zitten voor het grootste gedeelte als vastgenageld een enkele maal voor het aangezicht van een superieur of anderen hooggeplaatste moge gewooite onwillekeurige beweging eerbied f overblijfsel van Erankische onderdanigheid volgens den Budapestber hoogleeraar nog terker zijn dan de vree voor t veege Igf over t algemeen heeft eeoaklaps de waarheid zich een weg gebaand en is de hoed i inamovibel geworden zonder dat dit aan de hsrtelqkheid der groeten ieta tekort doet Maar voor hoe tang f Zal het besef de heerschappij der influenza overleven of met haar weer wegsterven Zal de eerste beweging van verluchting by het verdwijnen der riekte niet zijn heel diep den hoed voor haar af te nemen tk zou het vreezen ware het niet dat thans een paar buitenlandsohe geleerden zich de zaak hebben aangetrokken nu is er althans uitzicht op dat de beweging opgang zal maken daar de NederUnder toch altgd nog wat meer hecht aan wat uit den vreemde komt Laten we hopen dat dit de heilzame uitwerking der influenza zijn zal In het Journal da DébaU kwam dezer dagen eene beschouwing voor over Stanley s jongste reis eene beschouwing die wel de aandacht verdient omdat zq geschreven is door een Franschman tevens reiziger die zelf de binnonlanden van Afrika doorkruist heeft De schrijver Paul Crampel wij t in den aanvang had bijna een luiden uitroep van verlichting gedaan zag zq dat het de heer Eayner zelf was Hq zag haar niet Hq stak den sleutel in het slot opende de deur nam den sleutel er uit ging naar buiten en sloot de deur weer achter zich zoo snel en zoo onhoorbaar dat Violet een oogenblik meende zich te hebben vergist Zy zette de kleppende deur vast zoo goed als hare bevende vingers bet veroorloofden zy was diep ter neer geslagen niet alleen over de ontdekking dat Laurence toch gelqkhad want er was nn geen twqfel meer aan datmqnheer boven de stallen sliep maar zq werd bepaald bang voor iemand die s nachts onhoorbaar als een spook ach door het huis kon bewegen Den anderen dag was het fraai zonnig weer In de ontbqtkamer vond rij mynheer met eene portefeuille vol teekeningen en schetsen Zy vergat het tooneel van den nacht wel niet maar zeide tot zich zelve dat het haar niet aanging wat mynheer goedvond te doen en dat het niet aan haar stond zyne handelingen te beoordeelen Hq stelde voor haar portret te schilderen en reeds dienzelfden middag poseerde Violet voor hem in de eetkamer die op het Noorden lag hoewel er niet veel licht in de ramen viel Hy zeide daarom het portret in zqn atelier Je moeten afmaken en op haar bezwaar alweer de les van Haidoe te verzuimen vertelde hy dat de geheele familie dau morgen naar het atelier zou verhuizen dan zou zq er toch niets tegen hebben Den volgenden morgen omstreeks elf ure verscheen op een karaktertrek rijner landgenooien die zeer onaangenaam is voor de Eraiuche reizigen Franschen zegt hij voelen over het algemeen eent dan wat voor een reiziger al hq terugkeert en ge slaagd is Wie met een plan al is het nog zoo goed voor den dag komt wordt overal met een bijna vijandige koelheid ontvangen maar als hy op rei gaat en slaagt dan slaat de overdreven onverschilligheid in een even overdreven geestdrift over Men vergeet echter dat het mislukken van dergelijke ondernemingen in de ifaeeste gevallen moet worden toegeschreven aan onvoldoende voorbereiding Wy reizigers zegt Crampol bewonderen Stanley nog meel om hetgeen hy voorbereidt in Europa dan om hetgeen hg doet in Afrika tZq ten gevolge der bezwaren die ons door anderen in den weg worden gelegd tuj door gebrek aan luit of talent om lang vooruit plannen te maken en nit te werken ipllioht ook ten gevolge vau bet Fransche karakter verbeelden we ons altyd dat we later door onverwachte gebeurtenissen in onze plannen zullen bedtogeu worden We nemen ons dus voor op de plaats zelve onze gedragsiyn naar de omstandigheden te regelen wq rekenen op onze kennis op om doortasten op onze geestkracht Stanley handelt echter anders Zyn plannen zqn even stout gedacht als dia van de besten maar de zorg waarmede hq ze tot in d kleinste byzonderheden vaststelt en zqn talent in het voorbereiden wekken dadeiyk een grenzenloos vertrouwen in hem op Men durft zeer groote sommen gelds te zqner beschikking stellen omdat men zeker ia van den uitslag hq kan een duizendtal soldaten meenemen en een groot aantal Europeanen die hq wondergoed weet te kiezen velen zelfs betalen er voor hem te mogen vergezellen Zoo steekt hij van wal met slechts éia ernstige kans tegen zich ziekte maar ook daartegen wapent hq zich met dokters en geneesmiddelen Moet men echter niet aannemen dat Stanley oen ohier hovanaardsche geestkracht bezit wanneer m n hem de meest avontunriyke tochten ziet volbrengen terwyi zyn adjudanten door hem in versterkte kampen achtergelaten sterven of vermoord worden Het antwoord i dit Stanley bevindt zich gewoonIqk in de gunitigste omatandigheden Niet alleen omdat hq de eerste ia en dus recht heeft op het beste maar vooml omdat hq de inlanders verrast en reeds verre ia als ze een algemeene wraakoefening houden Hun haat heeft vele redenen Een daarvan is de volgende De inlanders voorzien over t algemeen slechte in hun dringendate behoeften De expeditie moet dos overal hot steUel van gedwongen inkoop toepassen wat natuurlqk neerkomt op plunderen Dientengevolge hongersnood en wraakzucht Nu wordt de achterhoede uittaraard gevormd door de zwakste bestanddeelen vermoeide Europeanen ziekedragers nauweUjks door eenige flinke soldaten beschermé De inboorlingen die niets vermochten tegen den grooton hoop wreken zich op de achterhoede te meer daar zy zoodoende de ontstolen levensmiddelen hopen terug te winnen Dan riet men gebeuren dat het leger met zqn aanvoerder zegevierend verder trekt en het achtergelaten kamp overvallen en verwoeet wordt Stanley had volgens Crampel ook ditmaal iqne voorbereidende maatregelen zoo uitnemend getroffen dat het mislukken zqner pogingen hem meer verbaasd zou hebben dan het slagen mqnheer met mevrouw die even onverschillig er uitzag als altqd in de leerksiaar en volgens afspraak trokken zq met hun vieren den tuin door de trap op en door de kamer waar de paardentu igen hingen naar het atelier Dit was nog mooier dan Violet had verwacht De vloer was geverfd een kolossaal tqgervel en een nog fraaier leeuwenvel met den kop er aan lagen op den grond Haidee ging daarnaast zitten nam den kop op haar schoot on speelde er mede zoolang de zitting duurde Aan hot ééne einde van de kamer stond een beschot en achter dit vermoedde Violet dat mqnheer B ayner s ledikant zou staan Een vrooiyk vuurtje vlamde in den haard er stonden een paar oude maar zeer gemakkelqke fauteuili aan den mttu hingen platen en schetsen een paar planken van een eikenhouten gebeeldhouwde kast stonden vol vreemde dingen Voorts waa er eene schrijftafel een schilderezel en portefeuilles met platen hier en daar half afgewerkte studies en schetsen Het was eene kamer in elk opricht bet tegendeel van de overige sombere woonkamers in huis Misschien ging die gedachte mevrouw ook door het hoofd toen zq zulk een verwonderden blik op alles wierp alsof zq nog nooit hier was geweest Zonder eone enkele opmerHing te maken haalde rij baar breiwerk te voorschyn en werkte in stilte terwql Violet weer evenals den vorigen dag poseerde Mqnheer schilderde en praatte onderwyi JFordt vervolgd Het heeft reien verwonderd dat Stanley niet dadelqk van Zanzibar naar Wadelaï is getrokken een afstand van ongeveer 1200 kilometers maar na ts Zanzibar zqn dragors en soldaten aangemonslerd te hebben Zuid Afrika is omgevaren om langs Congo en Aruwimi hetzelfde doel te bereiken Elk Afrikareiziger zegt Crampel zou u echter weten te vertellen dat men altqd het besto doet een onbekende streek om te trekken en haar door te gaan in de richting van het binnenland naar de kust De inboorlingen die hun and aan een indringer voet voor voet betwisten hebben het meeste belang zich niet te verzetten tegen een vreemdeling die door hun land trekt en weggaat Stanley kende dien regel De weg naar het hatt an Afrika was open langs den Congo en de Aruwimi Toen hq van daar zqn eigeniyken tocht door het onbekende land begon trok hy als t ware Afrika uit Over de gevolgen van Stanl y 8 komst voor Soedan schrijft Cramiiel het volgende Emin Pacha verliet natuurlqk niet dan noodo den eerepost dieh hq meer dan twaalf jaren bekleedde Hq had in Europa doen weten dat hq gaarne eenige ondersteuning zou ontvangen hq had niet gevraagd teruggehaald te worden Er bestond gevaar zeker maar do toestand in zqne provincie was verre van hopeloos In plaats van Wadelaï te verlaten zon Emin dan ook slechts op middelen om zich beter te verdedigen en wanneer zyn gezag hetvteld zou zyn Boudan geheel of gedeeltelqk te heroveren Evenmin waren de Egyptische soldaten het leven in Soedan moede Zy standen op goeden voet met de inboorlingen die zich uit vreeze voor den Mahdi onder hun hoede hadden gesteld en zq hadden alles wat ze wensohen konden Moet men dus aannemen dat de komst van Stanley de oorzaak is geweest van het soldatenoproer te Wadelai en van het verlies voor Egypte der equatoriale provincie Do hoofdoorzaak zeker niet Maar wel een gevolg Van het oogenblik dat de Egyptenaren die aan de expeditie van Stttniey geen geloof sloegen de komst vernamen van een man die even streng was voor zqn eigen troepen als voor den vqand die allen deed bukken onder het qzeren juk zqner militaire tucht die geen maandenlange rust toestond in bevriende dorpen maar altqd vooruit wildo en altqd krijg voerde werden zq bang En toen zq zagen hoe hun zachtmoedige en geduldige gezagsvoerder door dien man van staal boheerscht werd toen zq hem zagen weifelen en eiudelqk toegeven hadden do kwaadgezinden en die ontbreken in geen leger vrij spel Doch genoeg daarover Dat zqn gedane zaken die geen keer nemen Wat vloeide er eohter uit ToortP In de eerate plaats geeft Crampol als zqn gevoelen te kennen dat Stanley s werk ten opzichte der inboorlingen een nadeeligen invloed moet hebben Wanneer de inboorlingen een oogenblik mogen gedacht hebbeu dat de blanken bete waren dan de altqd plunderende en moordende bendon van den Mahdi heeft het optreden van Stsnley en wat daarvan het gevolg is geweest hun ten slotte de oogen geopend want zoowel de blanken als de Mahdisten hebben dezelfde herinneringen aan doodslag en brand nagelaten Zal het werk dan belangrijk voor ds beschaving rijn Emin is in veiligheid dat is waar Maar hetgeen Emin en zyne voorgangers tot stand brachten is vernietigd Zoolang de Backer s de Wick s en de QordonT standhielden zoolang Emin zich handhaafde in Zuid Soedan en die provincie een dam vormde tegen den wassenden stroom van het Mahdisme bleef er een krachtige bron van beschaving in het hart van Afrika Thans is dat anders Emin spreekt wel van posten die hq ondor het lïevel van Egyptische oHioieren achterliet niaar de troepen hebben geen meester moer en oproerige soldaten die voortdurend met elkaar overhoop liggen zullen geen weerstand kunnen bieden aan den ontzettenden drang dar fanatieken Ten slotte kan men den toestand nog beschouwen nit een handolsoogpunt Ongetwqfeld zqn de ontdekkingen van Stanley voor den handel van grout belang Stanley heeft den heirweg der toekomst aangewezen die Zanzibar met den Congo staat cal verbinden Eerf paar wagen langs de Aruwini waar deze niet bevaarbaar is een verbindingsweg tnssohen de Aiuwini en het Albert meer ziedaar alles wat noodig is om het onmetelqke stroomgebied van den Congo met de streek der meren in verbinding t stellen Stanley ontdekte bovendien dat het Viotoriameer veel wostelqker uitloopt dau men vroeger meende zoodat het verkeer in de meeraireken betrekkelqk weinig bezwaren zal opleveren Nu zal de westkust met het gedeelte van den Congo dat bevaarbaar ie door een spoorweg in verbinding worden gebracht ook is hot plan reeds besproken om de Oostkust op gelqke wqze met da meren te verbinden en aangezien een weg van niet moer dan 2000 kilometers voldoende zal zqn om een gebied van S0 000 vierk kilometers voor de ontginning te openen Ujdt hetgeen twqfel dat dit werk binnen korten tyd tot stanil zal komen Aan Stantely de eer en de mogelqkheid vad dit plan t eerst te hebben aangetoond en waarschqniqk den stoot er toe te hebben gegeven Wat zal nu de toekomst brengen Da schryver herinnert er aan dal Stanley indertqd de oorzaak is geweest van de vestiging van den vrqen Congostaat en vraagt dan zal Stanley thans voor Engeland of Duitschland doen wat hq aan de westkust deed voor België Onmogelqk ia dit niet nu men de regeeringen van beide rijken zulk een bqzondere aandacht aan de oostkust van Afrika ziet schenken Ue koningin van Portugal heeft zich tot taak gesteld de min gegoedo bevolking van Lissabon die ten gevolge van de griep epidemie heeft geleden te helpen Op haar aansporen opende de Graaf De Barnaz eene inschrijving en een groot aantal dames uit de aanzienlqksle kringen stelde zich beschikbaar om de gaven aan de armen uit te reiken Duizenden vrouwen en kinderen konden weldra geholpen worden en de Koningin zelve deelde anderhalf uur lang brood on irelk uit Zelfs liet zq eene met briljanten bezette doekspeld ter waarde van 10 000 frca verkoopen en de opbrengst verdeelen en kocht 500 panden gereedschappen en kleedingstukken uit eigen middelen vrij Zondagmiddag werd te Lissabon een groot corso ten voordeela van de armen gehouden waaraan ook de Koningin deelnam en dat 200 000 francs opbracht In een stoet van 20 rytuigen trok men door de stad en honderden kwamen hunne giften aan do dames en heeren die In de rqtuigen zaten ter hand stellen De koningin werd herhaaldeiyk levendig toegejuicht Uit de residentie wordt aan de Tijd geaohteven Om der ouriositeits wille is t wel de moeite waard eens kennis te nemen van den hoofdzakelgken inhoud van een volmacht welke de thans in hechtenis genomen practizqn A J J v C alhier zich liet vorleenen om iemand te vertegenwoordigen en zgn rechten en bdangen waar te nomen by het openvallen van een nalatenschap Zoodanige erfgenaam die aon den zaakwaarnemer de behartiging van zqn belangen opdroeg moest ondarteekenen een volinaeht welke in niet minder dan drie bladzijden folio druks zqn rechten en verplichtingen omachreef In de eerste bepaling iéa doorloopende zinanode van 29 regels in druk draagt de endertaekenaar aan zqn gemachtigde niet minder dan 23 handelingen noodig voor de aanvaarding der nalatenschap op daaronder vhet aan hem toebedeeld wordende te ontvangen on daarvoor te quiteeren Het voornaamste ligt hierin dat de practizyn zyn client liet tuekenon om den gemachtigdo vrq te laten in het algemeen datgene te doen wat de gemachtigde nuttig of raadzaam mocht achten of wat mocht worden vereischt al mocht daartoe naar scherpheid van rechten een byzondare volmacht worden gevorderd En dan komt do slotverklaring lotterHjk aldus luidende Verklarende vervolgens zich te verbinden lo Om aan genoemden gemachtigde op do eerste aanvrage de door dezen gevraagde voorloopige voorschotten ter hand te zullen stellen 2o Om wanneer de bq doze op genoemden gemachtigde verleende volmacht mocht willen intrekken of op welke andere mjae ook buiten effect mocht willen stollen daarvan aan gemachtigde te zullen kennis geven en daarenboven in zoodanig geval aan dezen op de eerste aanmaning als schadevergoeding te zullen betalen een som van onverschillig of uit de nalatenschap reeds ieta mocht hebben ontvangen dan wel ooit ieta obtvangen onverminderd de hierna in sub 3 te melden tien procent van hetgeen zal bUjken te competeeran 3o Om aan gemachtigde onverminderd de gedane voorschotten voor salaris te zullen betalen tien procent van hetgeen uit de nalatenschap zal ontvangen onverschillig ioe gtoot aandeel ook zal bUjken te zqn en onverschillig of de gemachtigde last heeft volbracht dan wel of voor het einde der zaak laat mocht zqn ingetrokken Buitenlandsch Overzicht In de afdaelingen der Franache Kamer die de commissie van 66 leden gekozen hebben tot onderzoek van alle voorstellen betreffende het toltarief hebben de heeren Léon Say Poytra on Aynard krachtig gesproken voor het behoud der handelstraotaten L n Say gaf o a de vrees te kannen dat de oommiasie lioh door de protectionistiaeha theorieën zon laten medealeepen en vooral voor den rieken landbouw beul zou zoeken in denkbeeldige middelen van herstel Hq wees op de zovenkind ren wet die met goede bedoelingen bq de Kamer is ingediaad en die de Kamer ondanks de waarschuwingen dar meest bevoegde mannen beeft aangenomen Uoa uadeelig de wet werkt heeft men reeds gezien De handeletraotaten zeide hq in den verderen loop rijner rede hebben het groote voordeel dat zq der oq verheid zekerheid geven en haar waarborgen aanbieden tegen de stelsels der wisselende parlementaire meerderheid Ook wees hq op het gevaar waarmade da groote zqdemarkt te Lyon bedreigd wordt indien men gelqk men wil de van buiten ingevoerde ruwe zqde met rechten be waart Eau der schoonste takken van Frankrgks nyvei heid zou daarvoor te gronde kunnen worden gericht De heer Méline de bekende protectionist verklaarde in het algemeen tegen het behoud dor handelstractaten te zyn Hq ia evenTrel niet tegen elk tractaat mita voor een niet langen termyn Bibot pleitte voor een tweeledig tarief een maximum en een minimum tarief Een minimum tan opzichto er ataten welke aan Frankrijk voordeelen toesttan Men weet reeds dat de protectionisten gelqk trouwens verwacht werd de overgroote meerderheid in de commiaiiie hebben 39 hunner zyn gekozen tegen 13 vrijhandelaren en 3 die nog gaan vaste meeuing ten aanzien dezer zaak schynen te hebben De vrees dat de Portiigeesche ambtenaren in Afrika zouden weigeren het bevel der Portugeescha regeering tot ontruiming van het Shiré gebied ten uitvoer te leggen ia ongegrond gebleken Blqkens een telegram uit Mozambique worden de bevelen uit Liaaabon met den moest mogeiyken spoed uitgevoerd zoodat der Engelsche regeering in dit opzicht niet de geringste reden tot klagen wordt gegeven Ook in Portugal begint de toestand beter te worden De betoogingen togen Engeland zyn gedaan en de onderhandelingen worden inmiddels voortgezet De berichten over het afbreken der diplomatieke betrekkingen tuaschen beide staten zqn ongegrond De Portugeesche gezant te London graaf D Antas is wol teruggeroepen maar in zqn plaats is terstond graaf de Valborn da Portugeesche gezant te Parijs benoemd Hoe het op t oogenblik met do onderhandelingen staat is niet bekend De meeste byzonderheden welke daarover worden medegedeeld zqn niets meer dan losse geruohten avonals hetgeen over het bqeenroepen eener nieuwe internationale conferentie wordt verteld Dit ia echter zeker dat lord Salisbury de meeate inachikkeUjkheid betoont en zyn beat doet zooveel mogeUjk de gevolgen te verzachten welke het indienen van het ultimatum in Portugal heeft gehad Hierover zal men weldra meer vernomen want het Engelsoho Parlement komt den Uden Febmari weer byeen De leden der regeeringsparty ontvingen reeds een schryvon van lord Salisbury en den minister Smith waarin zy worden aangespoord zoo eenigszina mogeiyk niet weg te blqven daar reeds spoedig zaken van groot gewicht aan de orde zullen komen De Oostcnrqksche bladen zyn alle druk bezig met het Czechisch Boheemsoho Vergelqk en roemen schier zonder uitzondering om t zeerst hot heugiyk feit dat men in de eerste plaats aan den Keizer dank weet Dat de Jong Czeohon rich nog op een afstand houden en de anti Semieten zich tegen verklaren orjlt M t als een ongeluk beschouwd Het morkfdigsteyn de transactie is de verdeeliog van dan leemschèn Landdag in drie groepen of curiën Op zichzelf ia dat niet nieuw want men had nu ook do grom van groote grondbezitters die van de ateden en Kaih ra van Koophandel on die van hel platteland welke niet alleen voor de verkiezingen in aanmerking kwamen elke groep had daar eigen kiezers maar ook voor enkele zaken afjonderUjk stemden Da nieuwe drie curicn zullen echter zyn groote grondborittera Duitschers en Czechen onafhankeUjk van de vraag of zq in steden of op het platteland gekozen zqn En die curien zullen over alle aangelegenheden waarby het nationaliteitsbeginsel betrokken is niet alleen afzonderUjk stemman maar ook een recht van veto bezitten Daarmede wordt gebroken met het beginsol dat de meerderheid beslist en wordt dit in de Landdagen van andere provinciën nagevolgd dan heeft men eett ommekeer te wachten in den gang van zaken door de geheele Monarchie Of de bladen uiet wat te optimistisch zqn in hunne verwachting ten opzichte van de toekomst moet de tqd loeren MAÏtSTBËRICHTEM Goada 30 Januari 1390 De aanvoer was heden zeer gering doch de vraag waa eveneens niet groot zoodat er weinig omging