Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1890

1 4136 Maandag 3 Febroari Fransche Stoonivervenj J Chemische Wasscherij GebrevetMrd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstnkken Oordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bont stoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depdt voor Oouda en omttreken bg de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Oouda Algemeen erkend ais het besie HONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten looals het los orden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleeaoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden taker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr PO PP S nSV in aanmerkelyk vergrootte flasschen voor 60 enU ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelptijdig aangewend met Dr POPP S Taadpofder of Tandputta steeds de tanden gezond en sohoon houdt Dr POPP s Tandplombeersal Dr POPP s Kruiden Zeep tegen alken huiduitslag en voortreffelijk voor baden VeniM zeejp en Z iinebloemen zeep rUrP a Gekrlstalllgeerde en Trauspurant Giycerluezeepen zgn da fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een varwonderlqken witten tint te weeg brengen flV De namiiaksels van Anatberin IHondwater verwoesten da tanden binnen korten tijd VB Dr J a POFP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men verlange uitdrukkeli k Dr POPFt eeitt Preparaten en neme geene andere aan 1H90 GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe iQEending van adTertentiön kan gescliiedea tot óAn uur des namiddags van den dag der uitgave Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemdci werk ZDr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prgg 2 gulden Ieder die aan de versohrikkeigke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver la Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen DE rnmi MUI of de bescbrgvittg der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t l ansl sk der Glazen der cartonteekeningen enz waarW is toegevoegd een afzon derlgk levensbericjjjt der beroemde GlasschilderS de Gebroeders DJrk en Wouter Crabeth I Dooa CHRISTIAAN KRAMM Prys © O Cents ÊÊL A BRINKMAN Adritnu Piaur ooien W n Htlim ao h na dar Gtaaff OÏKBLBDBN H Kool Ij J Baai 5 Hakstreobt CEBOSEN Wilheloina oodan i S Kku der aa t Verdoold OVBKLEDBN i A S iVargear 1 j 6 oi Vlist GBBOREN WillemiJBtje ouden C Herrevgo ea A BÜoeveld OVERLEDEN E 10 Eeaiwoode 7 j PËTROLRUN IVOTEËRINGEN van de Makelaars C Btzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt waa heden vaat Loco Tankfust ƒ 8 30 Geïmporteerd fuat ƒ 8 S0 a ƒ 8 3 1 Maart April Mei Juni Juli Ievering ƒ 8 2B Augustus September Octob j Novemberen December levering ƒ 8 85 Kantongerecht te Gouda Zitting van 29 Januari 1890 De volgen d personen zijn veroordeeld Kgden mét a a kar bespannen met honden niet Tootzien van mmlkorf J J ta Nieuwerkark a d Ussel A H te Wad diniveen A H te Zevenhuizen A C te Qouda ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis lo Onbeheerd laten ataan van een kar bespannen met honden 2o die honden niet ran muilkorven ta hebben voorzien 3o het nummer van inschrijving niet op die kar ta hebben vermeld A B te Capella a d Ussel tot 3 X 1 of X 1 dag hechtenia Jachtovertreding A L van L te Bleiswflk totSX ofïX dagen hechtenis C H te Moereapella totïX ofïX dagen hechtenis A van T ta Zevenhuizen tot 1 of 1 dag hechtenis Berijden van een klinkerpad O L V d L ta Gouda J O te Beenwqk ieder tot l of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap en het doen zqner natuurlijke behoefte op verboden plaats J B te Gouda tot 8 X 1 of 2 X 1 4ag hechtenis Openbare dronkenschap C K te Gouda tot 2 X 1 of ï X 1 l hechtenis A V H en A P te Gouda ieder tot O BO of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap D V W J J ï d H P B L 8 A M allen te Gouda G M te Kraliugen A M E 8 teBotterdam iedor tot 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap H 8 te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenia C J V d G te Gouda tot 3 of 3 dagen J N te Gouda tot 2 of 2 dagen Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar b j lijfsdwane van één dag 332 Stji ats loteriJ Be Klasse Trekking van Vr jdag 31 Januari No 77 2077 2é8 8712 15042 ƒ 1000 No 1489 12959 a7399 ƒ 400 No 3537 6287 9127 M730 14746 16721 17050 ƒ 200 No 2630 3421 19 B80 8281 8677 10498 J1061 11539 12899 13849 13952 676 18508 20898 100 Prij n van 70 24 2826 5489 8 83 10677 12826 15170 18497 93 2851 5523 84§i6 10784 13194 15226 18649 166 2863 5649 8 58 10840 13276 15305 18664 238 3086 5551 84 6 10869 13331 15363 18726 420 3214 6580 8S26 10914 13371 15486 18765 443 3232 6686 8629 11089 13482 15869 18958 446 3306 5872 8609 11235 13492 16107 19084 600 3323 6905 8632 11268 13 96 16265 19157 712 3340 6076 8636 11867 13118 16419 19185 798 3772 6184 8818 11385 13679 18460 19368 998 3858 6235 8837 11638 13779 16487 19418 1153 4092 6414 8891 11874 13806 16731 19523 1186 4197 6662 8930 11882 13818 16781 19603 1236 4260 6617 8957 11923 13876 16829 19616 1250 4292 6673 1371 4336 6680 1389 4390 6783 1586 4480 6983 9066 11925 14102 16904 19616 9207 12157 14214 16919 19641 9258 12186 14226 16920 19711 iuuu 9266 12199 14316 17123 19868 1590 4664 7 164 9556 12223 14389 17407 20047 1624 4676 7246 9706 12307 14412 17425 20255 12360 12406 12638 12581 12614 12622 12657 12710 12782 12787 14466 14647 14588 14694 14721 14781 14795 16072 15118 16147 20383 20390 20611 20680 20785 20887 30909 20977 21000 1664 4716 1739 4769 1901 4843 1979 4845 1983 4937 2011 4991 2504 5109 2532 5228 2743 6236 2801 6385 17668 17575 17694 17717 17863 17980 18047 18051 18446 7301 9878 7360 9956 739110063 7632 10083 7B7B 10086 795610281 799110297 8080 10364 810110541 8147 10644 Trekking van gisteren No 17224 moet zijn No 17424 400 ADVERTENTIEN Een J0NGMEN8CH z b b h h zoekt KOST en nrwoOTirG met VRIJE KAMER in een net bnrgergeiin Brieven met opgave van condities aan het Bureau van dit blad onder No 1955 TOUWSLAOERSENECIT GEVRAAGD door ZOON te Haarlem C DE JONG en 100 mm wordt piTGELOOFD aan ieder die niet zal herstellen of wiens gezondheid niet zal verbeteren door aanwending van het ongeëvenaard gnccesvoUe nienwe nniverseele medicament Haematon dat zgn ontdekker en bezitter den Beer Hartzema Adj Apotheker te Amsterdam volkomen van hevige veroaderde rhenmatiek met verstgving en verkromming van de gewrichten bevrgd heeft Dit medicament verwgdert de concrementen van nrineznnr f de eenige oorzaak van alle vormen van RHBÜMATIEK en JICHT nit het lichaam van den Igder en is bggevolg het eenigstQ middel d t zelfs in geheel veronderde gevallen VOLLEDIGE GENEZING schenken kan Dit medicament heeft zich thans reeds eene vereldvermaiudheid verworven en werd op de laatste Bjrgiënische Tentoonstelling te PARIJS met de GOUDEN op het jongste Hygiënische Concours te GENT met de ZILVEREN door de U O Umberto 1 van Italië met de groote GOUDEN MEDAILLE Ie KLASSE met DIPLOMA VAN VERDIENSTE en buitendien nog met verscheidene eereme dailles BEKROOND De vleiendste brieven van tal van dankbare herstelden waaronder van Vorsteiyke Hoogheden professoren en artsen alsmede de medailles liggen voor lederen Igder ter inzage Toezending op aanvrage met brochure per post naar alle plaatsen in Nederland Heele fl 4 80 halve 3 Voor naar buiten rechtstreeks te betrekken voor Amsterdam echter mede verkrggbaar gesteld bg den Heer J van Winsen Drogist Vgzelstraat 28 Inbond van een nit de velen RoTHBNBTiEO 31 Dec 1889 Geehrtester Herr Hartzema Spreche Ihnen den besten Dank ans für die Wirknng des vorzflglichen Haematon ImNervensystem hat es mich zwar nicht viel ver andert hingegen von der Gicht bin ich ganz befreit und habe auch besseres Aussehen Nochmals hochachtend den besten Dank von F Helfenstein RoTifEHBOEO et Lnzem Schweiz Oonda Snelparsdmk van A Buinkman Zoon De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1890 Men schrgft uit Nijkerk Nadat voor een paar dagen door den ingepieur A J Kriegor uit Gouda als concessionaris van den ontworpen looaal spoorwog Ede Barneveld Ifqkerk gezamenlijk met de directie der Ned Rhijn Spoorweg Maatsohappy met welke de heer Krieger over de exploitatie van gameiden spoorweg onderhandelt de voornaamste punten van dien weg tus chan da stiltions Ede en Barneveld waren opgenomen heeft op 30 Januari genoemde concessionaris met de direction der Ehgn en Centraal Spoorwegen Nykerk bezocht en daar zglte plannen nopens de aansluiting aan den Centraalspoorweg en de verbinding met de laven aan die directiën zoomede oen den burge meester van Ngkerk nader toegelicht Da Reyers zal morgen das namiddags half twee 4e Hdcandorp afaoheid pi en Bij de beraadslaging in de vergadering ta s Haga voor de oprichting eener vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fitbrieken verklaarde de heer Goeman Borgesiua te wensohen dat de zaak van den aanvang af zooveel mogelijk kome in handen van fabrikanten wtiarvan trouwens velen reeds adhaesie betuigden gevolgd door belangstellenden alleen dan zijn resultaten als te Mulhauson verkregen te verwachten De leiding der zaak worde dus aUerttarat toevertrouwd aan fabrikanten bij de verdere organisatia j Dit standpunt beotmt de voorzitter volkomen hoewel hij meent dat het constituaeren en op touw zetten der zaak veilig kan uitgaan van de technici en belangstellenden ook omdat fabrikanten niet altijd tgd hebben om voor de zaak propaganda te maken FEVILLBTOX IETS EHEIMZIOIGS UU het Engeltel Misschien had Sarah bg toenschen gediend waar da gouvernantes op een afstand werden gehouden en kon zij daardoor niet velen dat zg hier als eene dame werd bejegend Het wos wel vriendelijk wat mijnheer had gezegd hij was zoo goed en hartelgk dat zij geneigd was het kleinood onder naar kleedje te dragen maar als zij het aan een kooqilje om haar hals droeg zou men dit kunnen zien en als mevrouw of Sarah het een bemerkten de gedachte iets op het hart te dragen waarvan zg niat openlijk zou durven zeggen waarom rij het droeg joeg een blos opt hare wangen Bovendien had zg een ander souvenir aan haar horlogeketting vastgemaakt om dan hals onder haar kleed het WB een zakje van een oude beurs gemaakt en daarin lag het brieve dat aan die eene roos van Laurence Kead was vastgemaakt tusachen do bloemen die Sj op dien avond in haar nestje had gevonden Zij kon toch raoeielijk alle brieven en geschenken die zij ontving om haren hals dragen daarom besloop zij het medaillon in haar kastje niisschien nog betOj De bedoeling is het opriditen van een technisch bureau als tussohenliohaam tussohen de fabrieksinspecteurs en da fabrikanten Mr A Kerdgk ondersteunt den wensch van den haar Borgesius dat fabrikanten het initiatief mogen nemen dawgl theoretici staatslieden en wetenschappelijke personen niet staan in het practisch fabrieksleven I Iiidttsirieelen loeten do bom vormen wat niet belet dat de propaganda van belangstellenden staande buiten de nijverheid kan uitgaan Volgens den heer Huet is hetgeen de hearen Kerdijk en Borgesius wensohen thans practisch te bereiken door aan het bureau op te dragen zich uit de fabrikanten steun toe te voegen tot voortzetting dor pogingen om de zaak verder te brengen Op eane vraag van den heer Koechlin veraekert de voorzitter dat in de Nederlandache fabrieken niet minder ongelukken gebeuren dan in de buitanlandsohe Dit om den spreker te doordringen van het nuteener vereeniging Ook de beer v Malsen veotspelt laat van de zaak indien zij niet uitgaat van de fahrikantan en werkgevers dewgl de menschen in hun dienst en niet die boven hen zijn verheven tegen de fabrieksgevaren moeten waken Dit gevoelen vindt ook nog van andere kanten steun Naar aanleiding van den geopenbaarden geest om de stichting aan werkgevers op te dragen is de voorzitter bereid diauoveraenkomstig te handelen hetzij door 4e keuze van fabrikanten die adhaesie betuigen hetzij door vorming van een bureau nit de in deze vergadering aanwezige werkgevers en indnstrieelen De vraag rgst nu zal er overgegaan worden tot het oprichten eener vereeniging of zal het bureau zich eene commissie van fabrikanten assumeeren tot het ontwerpen van statuten Da opinie van de vergadering blgkt te zgn dat de oprichting van eese vereeniging tot voorkoming van in haat lessenaar te sluiten an met het eenvoudig minder glinsterend souvenir dat zij reeds droeg tevreden te zijn Sarah had dit laatste gezien 1 Zij had ten minste het zakje gezien toen zij haar op een avond dat zij koude had gevat een kopje lindebloesem op bevel van mijnheer boven bracht terwijl zg berig was rich uit te kleeden Aan de begeerigé blikken die hare scherpe oó n op het kleine voorwerp wierpen zag zg dat zg dolgraag zou hebben gd veten wat daar verborgen was Mijnheer had Violet het medaillon Zaterdag gegeven den volgenden dag na de godsdienstoefening stond zij met Haidea zooals gewoDnlijk te wachten tot het wegrijden vali mijnheer en mevrouw het sein gaf naar huis te wandelen Laurence Eeade verliet zijn gezelschap en bleef de opschriften op de grafsteenen lezen zoodoende liet hg den eersten menschenstroom eerst voorbij gaam Op het oogenblik dat mijnlieer en mevrouw mot iemanU stonden te jraten riep Eeade Zie eeift Haidee ik zal je een stuiver geven als je dat grafschrift kdnt lezen hij wees op een steen vol oud Engelaoh letters U kunt het misschien wel ontcijferen juffrouw maar ik kan hot niet Zij traden nader Haidee knielde naast de zerk en begon hardop het eerste woord te spellen De heer Eeade bukte zich naar het opschrift en deed alsof hg Haidee s poging volgde terwijl Jiij tot Violet zeide Wat is die Dinsdag reeds lang geleden Dinsdag had hg de knikkers gekocht Zij kon ADVERTENTIEN worden gepla trt van 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc ongelukken in beginsel wenschelijk yt en dat het voorloopig bureau zich met werkgevers of fabrikanten aal verstaan om da zaak verder v or ta bereiden ten einde tot da definitieve oprichting eener vereeniging te geraken Vijftien fabrikanten die tegenwoordig waren verklaarden zich bereid een vereeniging op te richten o a de heeren Van Gelder te Gouda Huurman te s Hage T van Malsen te s Hage G Knuttel te Delft P de Charro te s Hage jhr Baoksr te Broda dr H Ussel de Schepper te Gouda KoeöfaUn ta Voorburg v d Horst te Leidea D de Clercq te Arnhem Salomonson te Amsterdam Knuijver te s Hage Den Braanke te Delft en Hellestein te Amsterdam Ten gevolge van dan buitengewoon hoogen stand dor Lek zijn de terreinen der zegenzalm viaacharg de fSnackert onder Ammerstol ondergeloopen en heeft men dus de werkzaamheden moeten staken Bij den aanvang der civisla tereohtzittiBg van het Gerechtshof te s Gravenhage werden Woensdag door den deurwaarder een paar namen uitgeroepen die reeds vele malen in verschillende rechtszalea hebben weerklonken en waarvan de een in ohza streek bakeft is £ r bestaat namelgk een onderhandsch gescHift bevattende een verklaring dat de ondergeteokenden aan zekere daarin genoemde personen wegens geleend geld zonden schuldig sgn een som van SOOO Onder die varklaring staat eaa handteekening naast die verklariug staat een renvooi met een paraaf In het renvooi wordt als aanvulling van de verklaring een voorwaarde gemaakt namelgjÉ dat de verklaring eerst echtsgeldig zou zgn wanneer zekere huizen het eigendom van de bewuste ondergeteekendfn zonden rijn geworden De man wiens naam onder da stuk voorkomt heeft beweerd dat hg op een blank zegeltje zgn niet lachen bij een grafsteen ten aanrien van al dis menschen en antwoordde daarom plechtig Het zgn precies vgf dagen Ja maar het zijn zulke ontzettend lange dogen Wel neen de dagen wórden thans korter en korter Weet u niet hoelang een dag ons toasohgnt als wg iemand vruchteloos verlangen ta zien P Of riet u misschiaii de menschen die u het liefst rijn dv gelijks Mijne moeder zou ik het liefst van allen willen zien maar rij is ver van hier zeide zg nu inderdaad ernstig gestemd Natuurlijk maar ik dacht niat aan fomiliebetrekkingen Misschien dacht u aan die mooie meiqes die Zondag in uwe bartk zaten De Finches Ethel en Kathie Neen zeker niat Die zie ik vaak genoeg Zij l men voor het schoolfeest terug Ik zie volstrekt niet in waarvoor dat noodig is zg hebben tehuis toch ook welaens zoo iets denk ik Neen ik dacht aan iemand anders Kunt u niet raden aan wie Op dit oogenblik zag hg niet naar jietgra chrift Terwijl zijnf trouwhartige oogen vragend op haOr gelaat waren grricht hoorde zg de stem van manheer die vr9olgk zeide Laurence schijnt opze mooie gouvernante het hof te maken vindt u het ook niet mevrouw Eeodai Violet kon het antwoord niet verstaan maar wel