Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1890

4137 DiDSday 4 Februari 1890 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentièn kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgaTo SW HMHBS DERDE on LAATSTE TJITVOEHmS met LEVËi DE BEELDEIV ▼ AM DB Christophorus Cantate enz ZONDAG 9 FEBRUARI 1890 iD de zaal KUNSTMIX van de Sociëteit 0 S GENOEGEN TEi O OTJID A Aanvang s avonds 7 uur Entree kaarten è 1 49 te verkrijg en bij de Heeren H C EDAÜW Jr H GOORI SEN A KOK Comp B A VERZIJL te Gouda Toorjaars OprniiDing Alléén wegnns onzen AANKOOP van de VOORRAAD van een Magazijn in Witte Goederen knnnen wj de PRIJZEN van vele rtikeleo zóó LAAG stellen dat zg zgni aiten bet bereik der concorrentie i SCHEINK é ZOOJN H H BROODBAKKERS De GISTFABRIEK de VALK opgericfct 1855 van T H RiTMAN Gistfabrikant te Leiden levert bij de puike ook uitstekende welke alle andere soorten gist overtreft in krac it In zeer netteverpakkingen van halve Kilo s k Jenevergist 30 ets per Küo Skfiritusgist S2 5 99 Kantoor BAATSTRAAT üostdwarsgi acht LEIDEN If B Wederverkoopers genieten rabat Gedurende de maand FEBRUARI OPRUIMING waaronder eene groote partij GOUDA BAHLMAJSN en Co Onovertroffen KWALITEIT Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Fabriek te Westzaan Opgrericht 182 CH0C0L44D GROOTES Prijs Biljarten op Donderdag 6 Februari 1890 Toorm om 11 nar in de herberg genaamd t T Gbobnitkld te ALFEN Qodwcluu om een Goud or Zilver Horloge A PLOMP Az A fm mmimmmi Hen wordt verzoeht op t MERK tetettnn UIT HUT MaOIZI TAW M RAVENS WA AY ZONEN OORINCHElff Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v f twéé ÉL n half en een Ned om met wmelding van Nommer en iPrflB voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de oitvoeriog van geëerde orders aanbevelende i BREEBAAKT LZ Botermarkt te Gouda NIQ DEPOT der Haagsche Beschoitvan de Heer J K SOMMER Plaatsvervangers en Kummerverwisselaars getraagi i Adres S NbOOT Spoorstr Q 200 Citroen Limonade BESSENSAP P SAtJEBBlER Anatlierin Mondwater Slemp Poeder bij A H TEEPE Apotheker voorh C THIM KORTING op Winlerartikelen A v 0SA2 gleiwegE73en73 Ondergeteekende heeft de eer haren geaditen clientèle te berichten dat zg VBBr HV ISD is van de MARKT naar de Westhaven B 199 Zich minzaam aanbevelend Wed G W GIESEN EEH BDR6ERJ0NGIH GEVRAAGD om met genot van salaris in I het Tabaks en S g vak te worden opgeleid Ook is plaatsing voor een VOLONTAIR Adres C G vaii db POST De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Eet votum der Eerste Hamer De afstemming van het hoofdstak Koloniën der Staatsbegrootiag door de Eerste Kamer is een feit van groot gewicht in onze parlementaire geschiedenis Slechts zeer zelden maakt dit booge staatslichaam van zgn recht gtbroik om een vertegenwoordiger der kroon tot aftreding te nopen Sinds 1863 toen het hoofdstak Buitenl Zaken werd afgestemd eo aldns de minister Van der Maesen de Sombreff tot heengaan werd gedwongen is dit feit niet meer voorgekomen Het vermoeden ligt dus voor de hand dat er gegronde redenen bestonden tot dit forsch optreden der Kamer inderdaad aan geen andere overweging dan dnt het bestunr onzer overzeesche gewesten niet veilig was in handen van den heer Keuchenius kan de aitslag der stemming van jl Vrijdag worden toegeschreven Het Igdt geen twyfel of van autirevoluti onaire zjjde zal het gebeurde vooral gesteld worden op rekening van vijandschap der liberale meerderheid tegen den specialen vertegenwoordiger der christelijke kiezers in het kabinet Zooala men weet heeft de heer Keuchenius zyn ministerschap te dauken ann den invloed der fractieKuyper welke er op gesteld was dat een der hunnen in het Kabinet werd opgeno ren De heer Kenchenius was de chris tenstaatsman bg uitnemendheid in het ministerie Mackay Zeer verklaarbaar i dns de spijt van de anti revolutionairen dat de eerste bres in dit uitnemend kabinet wordt gemaakt door den val van den vriend en medestander van FEVËLLETOIX IETS QEHEIMZINHiaS Pï het Engeltch 23 1 0 juffrouw hier breng ik u een pakje en Sarah is o zoo kwaad Zij had zulk een schik die kleine Jane dat Violet er onwillekeurig om moest lachen Ik deed open zoo vertelde het dieflstmsisje toen er gebeld werd en daar was mijnheer Kettde te paard met dit pakje en hij zeide Wil je dat aan juffrouw Howait gevenP en hij sprong van zijn paard en ik maakte do huiskamerdeur voor hem open Ik zag u niet in de huiskjimer en ook niet in de leerkamer en daarom liep ik de gang door en da t Nu zal ik de oude Sally toch eens vóór zijn maar daar kwam zij aan Geef hier dat pakje ik zal het aan juffrouw Howart geven Och neen ik was al de halve trap op iae maar geeqe moeite Zij wilde mij vasthouden maar weg was ik en hier is het juffrouw Zegevierend wierp zy hot pakje op tafel Dank je wel Jane het is een pakje werk va de dames Eeade voor de kerkversiering waaraan Mt haar zou helpen zeide Violet op onverschilligen tpon Jane s gelaat betrok Maar alsof zij een nieiiwen Ö Dr Kujper Toch is het duidelgk dat niet de politieke richting maar de persoonlgke eigenschappen van den minister van Koloniën in de Eerste Kamer den doorslag gegeven hebben Tot dusver is daar Ban het ministerie oor d liberale meerderheid geeuerlei moeilgkbeid in den wpg gelegd Alle andere hoofdstukken der Staatsbegrooting zja goedgekeurd zonder stemming of met een paar stemmen tegen Zelfs den minister van financiën wiens virtuositeit in het niets jjpeü en het vinden van nitvluchten merkwaardig is ia gelegenheid gegeven eindelgk met een uitgewerkt plan voor den dag te komen Grooter bijjk van gematigdheid en van juist inzicht in hetgeen haar roeping medebrengt heeft de Kamer niet kunnen geven dan door aanneming der onderwgswet van dit ministerie Dp beschuldiging van politieke onverdraagzaamh welke haar ongetw teld Liet zal woid bespaard kan d Eerste Kamer kalm langs Zich laten neerglgdeu Zfl heeft door daden getoond dat zg boven kleingeestige reactie tegen den volkswil verheven is De houding der meerderheid tegenover Jen heer Keucheniusisalleen toe te schreven aan gebrek aan vertrouwen in zijn staatsmaflsbeleid Reeds bij zyn optreden werd van vele zijden en ook door ons getwijfeld aan de geschiktheid van Mr Keuchenius voor de ministerieelp waardigheid Aan zijne bekwaamheden deed iedereen hulde zgn liefde voor Indië waar hij de beste jaren zgns Idvens had doorgebracht was ouloocheahaar maar zijne politieke loopbaan als oppositieman hadden hem inval kreeg begon zij opoieuw te lachen Violet sneed het koord door en maakte het paVje open om haar te laten zien dat bet was wat zq had gezegd zij toonde haar de stukken gekleurd laken en de korenaren die er op moesten genaaid worden in den vorm van letters voor eene spreuk Maar tusschon de lappen lag weer een brieve en een doosje dat keurig in papier was gepakt beide aan het adres van mejuffrouw Howart Op het zien hiervan straalde Jane s gelaat van verrukking Ik wist het I riep zij uit maar zich opeens beteugelende zeide zg zachter Neem het mij niet kwalijk juffrouw en ging de kamer uit In bet brieve stond Waarde juffrouw Hojvartl Ik ben zoo vrij u oen paar late rozen te staren van een struik die zoo beschut staat dat do rogen hem niet hindert Ik zal de spreuk komen brengen als u my wilt laten weten wanneer ik u kan spreken Hoogaohtond Uw dw Laurence Eeade De rozen lagen in een sigarenkistje en zoolang zij duurden was haar hoofdzakelijke geur tabakslucht maar Violet bqgon juist die boven den lekkersten en fijnsten bloemengeur te verkiezen Zij gevoelde zich dien avond overgelukkig Zij vond het heerlijk dat mijnheer haar verzocht wat muziek met hem te maken en vooral deed het haar genoegen dat hij gedeelten van opero s koos In de 8choonemelodièbnjiit Uon ADVEHTSNTISN worden geplaaM van 1 5 regels i 50 Centen iedere r g l meer 10 C ite G BOO TH LKTTSB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentièn gratia opgenomen in hst ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags versohgnt doen kennen als een hqftig partgganger die de voor een staatsman onmisbare deugd der zelfbeheersching geheel mist Eenmaal als bewindsman opgetreden trachtte hij inderdaad zflne vroegere hebbeiykheden af te leggen doch hier ging ook weder de natnnr boven de leer Een grootsch hervormingsplan voor Indië in het eerste regeeringsprogram opgenomen verschafte hem in den beginne den steun van vele liberalen op koloniaal gebied en vooral in ludië zelf Maar het bleef bg woorden en plannen zoodat langzamerhand de goede verwachtingen een voor een wenden teleurgesteld Groote breedsprakigheid overvloed van detailkennis maar daarnaast groote besluiteloosheid en voortdurende weifeling Het einde was dan ook dat de conservatieve koloniale richting vrede begon te kragen met een man dien zj met vreeze en beving Jiad zien optreden terwgl de vrgzimrige richting zich al meer van h m vervreemdde In één opzicht was er hg hem geen aarzeling of i eifeling te bespeuren namelgk als hij zjjn hoog staatsambt kon dienstbaar maken aan de prediking van zgu godsdienstig geloof Hij achtte zich steeds geroepen het zijne te doen tot verbreiding van het ware christendom naar zijne inzichten Een zeer eerbiedwaardig streven in een particulier doch eene zeer gevaarlijke liefhebberjj in een minister die heerschappy voert over eene kolonie waar fanatieke muzelmannen met leede oogen de bestrijding van den islam zien uitgaan van de Regeering wier plicht het is aller recht te handhaven Een man als de heer Keuchenius die zgn Juan en Fidelio kon ij uitspreken wat zij gevoelde Zij had nog nooit die zangen zoo op prijs gesteld als dezen avond en zeker nog nooit zooveel er toe bijgedragen om èn de muziek èn mijnheers vioolspel zoo goed door hare begeleiding te doen uitkomen Hij was dan ook zoo m vuur geraakt dat hij telkens en telkens vroeg na nog n nummer èn dit nog één maar herhaalde hij zoo vaak dat zü nog san het musioeeren waren nadat mevrouw reeds naar hare kaik r was gegaan Als mijnheer tussohen de verschillende nummen vroeg hoe bevalt je dat zeide Violet met veel maar haar van genot stralend gelajt was antwoord genoeg althans hij glimlachte knikte en scheen bijzonder tevreden Het sloeg half elf op de buisklok dit was voor Elzenhof een zeer laat uur toen zij ophielden met musiceereu en zij aanstalten maakte zich naar hare kamer te begeven Zj was bevreesd dat hij haar weer een nachtkus zou willen ptma Zy gaf hem daarom vluchtig de hand bij het goeden nacht zeggen nam ide kaars en snelde naar boven Boven aan de eerste trap gekomen begon zö langzamer te loopen zacht sloop zy het portaal over waar de kinderkamer op uitkwam omdat zij bang was Mona wakker te maken Het was een kalme avond zonder wind maar toch ging by het openen harer kamerdeur haar licht iut