Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1890

hoeren M C van Wqagaardea D Boer Ju en 11 Koniafs De te Oudewater gevsltigds aMeelil K van da SQ Tan Landbouw is voorngMaa ditiaarweer eene tentooDstelliog met verloting te hoanen en heeft nsda de voorbereidende MaaingalNi daartoe genomen Het bestuur bestaat Mmis it heeran L van der Berg pres J Boer seor en H T Verhoef Men schrgft het rolgeade Ue vele oure elmtligh ii n die in den laatsten tyd by versehiUsade mil re korpsen hier te lande in de of door dan sergeant auqoor of door den foarier gevoelde oompagniasadmittistratiën aan het licht lijn gekomaa doen denken aan een controle van de zqde der eempagnies commendanteu welke veel te wensohen o erlaat rf wel aan een blind vertrouwen dat deze officieren in hun ondergesobikton lellen Zoo is te Utrecht naar aanleiding van de desertie van den setgeaatffligoor G van het korps genietroepen door een uit offioisren van het garnizoeu aldaar sameMwMdaB nad van informatie een onderzoek ingesteld naar het door den sergeaut majoor gehouden beheer zqner compagnie hetwelk aan bet licht heeft gebrai t dat bedoelde militair behalve aan het door hem niedenemen van de aan de compagnie toebehoorende 200 zich nog boTendien heeft schuldig gemaakt aan het Terduisteren vin gelden toekomende aan het weduwen en weeienfonds die door de onderofficieren zijner compagnie waren gecontribueerd aan het in rekening brengen en in ontvangst nemen van gelden voor gedane reparatiën aan kleedingstukken van manschappen welke reparatiën niet ten uitvoer zqn gebracht aas het verduisteren van een bedrag hetwelk aan eenige manschappen ójner compagnie tan goede behoorde te komen wegens betoonde hulp by een brand Het is niet zonder belangstelliug dat de uitspraak ca in zake deze aangelegenheid door den krggsraad te Arnhem door velen woidt te gemoet gezien In Aé Genueeaehe bUden O ara en Oolamio wordt met ingenomenheid melding gemaakt vaneen eigenaardig pUn Toor de Columbua feesten in 1882 Het dankbleed komt neer op het houden van eene zoogenaamde handelskermis liera Oommerciale met hel doel om den bezoekers van Columbus vaderstad door de prodneten vaa in en uitvoer ten toon te slelleo een denkbeeld te geren van Genua s bedryv leid op haqdelsgabied waaraan de groote zeeTsardar zulk een onmetelijk veld geopend heeft De invoerden van overz seohe waren de industrieelen zander ondencbeid van nationaliteit die naar buitenUndschè markten Europeescbe voortbrisngselen venenden zouden uitgenoodigd worden voor zes maanden eene tent in Genua op te slaan De verschillende groepen van bij elkander beboorende producten zouden op verschillende pnnten van de stad gestationneerd worden onderling vcrboiraen door eeaen spoortrein De ontwerper van dit plan wqst er op hoe men op deze wyze al het speftakelaehtige en theatrale zou vermgden dat het kostbaarste en minst nuttige deel van iedere tentoonstelling uitmaak terwql de handel er zeer door bevorderd zou worden plek waar het dooqe moest staan Hare vingers neefden zoo dat het een poos duurde eer zq zich had overtuigd dat zij daar niet stonden zij scharrelde naar de tafel maar daar waren zq ook niet Thans schoof zq voorzichtig naar het raam dat hst meest nabq was hsatde het gordqn op en deed de blinden open De maan wierp een vreemd licht in de kamer wolken die gedurig voorbq trokken bevolkten het vertrek met bewegelijke schaduwen die den manesehqn nog schrikwekkender maakten dan de duisternis Zij zooht nog eens naar lucifers maar te vergaeb Het was voor haar niat te doen zieh bjj zulk spookachtig maanlicht uit te kleeden telkens door zwevende gedaanten in alle hoeken te woAlan verschrikt en geluiden te hooren bq de minste bewwing die oj zelve maakte Z besloot moedig met hare kaars naar beneden te gaan om die in de keuken waar altyd lucifen waren t aan ta staken Door de portaal en gangramen zou genoegzaam licht op de trap vallen om zonder levenmaken haren weg te kunnen vinden Zoe Uep zq moedigde dienstbodentrap af kwam gelukkig beneden sloeg linksom en kwam voor eendeur die gesloten was maar de sleutel stak er in en voorzichtig deed zq de deur opeji Het was de keuken maar op het oogenblik dat die ohtdekking haar een zndit van verlichting deed slaken boorde zq een gdaid op den grond dat zq maar al te goed herkende voor het gefons van zwarte torren Zij wou nog liever een dozqn menschelqke schaduwen hoogen etel aaniiet Toor een predikstoel waarop hji gai Hasfêt Teltoogen inpilt n die ZQD g C uiAriakt als üddel om eene bepaalde ke eer te verbreidea badsM miniater moetea wordcB doch na li bet eeDmaal was en éne genaArdigheid taem voor hnds belangen gevaarlgk dreigden te do n worden heeft de Eerste Kamer een goed werk yewicht door hem onscnadelgk te maken Wat zal het kabinet thans doen Men zegt dat alle ministerg hun ontslag zullen nemen Wjj betwgfelbn het want daartoe ia geen enkele reden Wellicht dat zulk geschiedt Toor den ▼ arm maar het eind zal dankt ons wel zgu dat de neer Mackay lün stel aanrult met een nieaw minister van koloniën ten einde tot 1891 het jaar der algemeene rerkiezingen lands zaken namens de reohterzgde te blflven besturen BINNENliAND GOUDA 8 Februari 1890 B j de agkspostspaarbanlc werd aan het postkantoor Gouda en de daatooder restorteereode hulpkantoien gedorende de maand Januari 1S90 ingelegd ƒ 491B 40 terugbetaald 5866 67 Het laatate J oor dat kantoor uitgegeTen boekje draagt het nummer 81Si Aan het Verslag der Politie alhier orer het dienstjaar 1889 ontleenen wij het Tolgende 646 Proceseen Twbaal werden opgemaakt waaronder SSl Justitinaken 198 ter zake Tan openbare dronkenschap en de oreriga allen wegens politieorertredingen Aan 66 personm werd nachtrerblqf en voeding ventre SS8 stuks gefvndan ooiw ipea werden gedepo newd 107 Uljetten van baamettalijke aakten werden aangeplakt 68 kruitschepei werden onder behoorlek politietoexicht door de gemeente geleid 144 TOorachrifUn ter bekoming Tan een bewijs fan goed gedrag worden afgegeien terwijl 124 bewqsen Tan on ermogen werden geteekend Voorts werden 7 personen als gesignaleerd aaugehonden en opgesonden Gisterenmiddag is uit den Ussel onder dexe gemeente opgehaald het in staat ran ontbinding Torkeenmde lijk an een onbekend manspersoon t welk hedenmorgen ter aaide U besteld De Baad der gemeente Oudewater stüde in zgn jongste Torgadering het kohier van den hooMelqken omdag Tast tot eeu bedrag van ƒ 5300 besliste net 4 tegen 3 stemmen dat het oude sohoolge uw niet publiek Terhuurd maar als Troeger te een billqken piqs aan Terschillende oorpolatien te dier stede in gebruik afgestaan zal worden n benoemde eindelijk tot leden eeuer afzonderlijke eommissie Toor de exploitatie Tan de gasbbriak de als door een tocht zq verhaeldde zieh een acht geluid te hooren alsof iemand de kaar had uitgeblazen lioedig stapte zij door hoewel zq inderdaad een weinig ontotelde Zij trachtte haren weg in de énistamis te vinden want het was onmogel k iets te rien hot Tuur was uitgegaan de blinden waren gealoten en de gordijnen neergelaten Ecnoogenblik stond zq angstig en besluiteloos doch trachtte Cmu den sohoontMnmantel te bereiken waar zq wist dat de lucifers rfbnden Bq bet tasten over verschillende TOOrwerpWstootte zq eene porseleinen raas omTer die viel if stnkken op het hekje van den haard en tegelijk met bet gedmiseh hierdoor veroorzaakt hoorde zq een ander geluid achter het scherm tnssehoi het ledikapt en den haard en zieh snel omkeerende zag zij eene schaduw danachter vandaan komen langs haar heenglqden en door de deur die DOg open was verdwijnen Natuuriqk kon z niets OBderseheiden Hare opweUing om holp te roepen ODderdnikkand liep zij naar de deur en greep in den blinde oAr de gedaante maar voelde niets Van het hoofd tot de voeten bevende keerde zq in de kamer temg zq durfde zich niet te bewegen nit angst zulk eene schaduw andermaal tegen te komen Zq sloot de deur achter zich om op hetidfde oogenblik te bedenken rdat zij zich misschien aiet ongewenscht bezoek opsloot ea terwijl x bq het minste kraken van den vloer of van een meubelstuk van achrik ineenkromp bereikte zij eindelijk den schoorsteenmantel en de lucifers of althans de Bq Salem in den staat Indiana is een trein ontspoord door bet springen lan een rail en in een Nr gaafaitt Een der wagens gemakte terstond in brand Ees reizigers verloren het leven en negentien werden ernstig gewond Gelukkig was een andere trein in de nabqheid loodat spoedige hulp kon vetisaad wordea andera was lekar het aantal slaehtotfere veel grooter geweest In Columbus Ohio heeft een gasontploffing pUats gehad die weer bewqst dat een ongeluk telden alleen komt Het ongeluk droeg zich toe als volgt Een lek in een hoofdhuis van aardgas veroorzaakte eeu ontploffing in een kelder zoodat het geheele huis vernield en een vrouw er uit geslingerd werd De deerlyk gekwetste vrouw werd in een huis aan den overkant binnengedragen Inmiddels was brandalarm gemaakt en een groote menigte volks Uep toe en drong de woning binnen waar de vrouw lag Plotseling ontstond hier een nieuwe gasontploffing het huis stortte in en velen werden onder het puin begraven Te midden van de algemeene ontsteltenis renden de verschrikte paarden eener brandspuit door de menigte Vele personen raakten onder den voet en eeu klein kind werd uit de armen der moeder geslingerd en onder de hoeven der paarden doodgetrapt Den geheelen nacht door waren brandweermannen bezig om menschen van onder de puinhoopen te redden In het geheel vertoien bij dit alles zes personen het loven vijf werden doodelqk en 80 waar gekwetst Wat ar van de eerstg ioe ide vrouw ten slotte geworden is wordt niet gemeld In een Engelsoh weekblad vestigt de bekende Britscbe natuurkundige Lockyer de aandacht op de groote resultaten die de pbotographie voor de sterrettknnde is begonnen te geven Merkwaardig is het zegt bq dat een der gewichtigste daarvan geheel onverwacht was Het vloeide voort uit de eigenschap der plaat waarop het lichtbeeld opgevangen wordt om zooveel te intenser en duidelqker het beeld wee te geven naarmate het opvangen van bet beeld langer duurt Vangt men nu door den teleskoop op znlk eene voor ds pbotographie geprepareerde plaat een beeld op Tan een deel ran den sterrenhemel dan zal ala het opvangen maar kon geduurd heeft slechia het beeld van een ster worden Terkregen maar laat men de pUat langer aan den indruk blootgesteld dan worden de beelden van steeds meer sterren zichtbaar Deze eiuDschap nu doet verwachten dat men met sterke teletkopen en uitstekend geprepareerde photographi platen allerlei waarnemingen zal kunnen doen die net het mensehelijk oog als bet door den teleskoop liet niet te doen zqn het oog toch mist de eigenschap van meer te zien naarmate Jiet langer tuurt Er zqn zegt de heer Lockyer dp deze wijze reeds leer verrassende re l atan verkregen en in verband net de speklraalanalirse die ons de chemische en ph siscbe bestanddeelen der stof waaruit de sterrtn bestaan leert kennen verwacht hq een grootW opruilgaug van onze sterrenkundige kennis Professor Chaiooi te Paiqs heeft onlaagi t$n een Amerikaansoh journalist de volgende bypnotiieiM proef verhaald Ik gaf aan een vrouw die in hypnotisohen t w stand was een stuk wit papier en zei Dit ii mqn portret Vindt gq dat het gelijkend is Ka een oogenbUk aarzdens lai ze O ja dat is ttw tegenkomen dan onder haren voet het gekriebel vaa ene enkele tor te voalan kat waa dus te verklann dat cq da deur dicht deed zoo spoedig s maar kon Wat nu te doen f Er bleef niets andera oTer dan weer naar boven te gaan bet portaal over en langs de gewone trap aan den anderen kant naar beneden gaande voorbq mqnheers schrijfkamer naar de vestibule haren weg te zoeken èiit wist tS de Vasta plaats voor de lucifers op de tafel Haar eenige vrees was mijnheer te zullen tegenkomen waarscbijulijk had bij het huis nog iJat Teriaten om naar zijn eigen nachtkwartier te gaan Wat zon hij zeggen als zij hem op dat uur door het huis loopende tegenkwam Zq wist het tsMn zijn vragenden onderzoekenden blik zou zü nietbestand zijn zij zou vertellen wat z had genen of meenen te zien en het gevolg zou n een navttrtchen dat noodzakelQk iemand in ongelegenheid nuMst bzen n Zij was naïnelijk tot de overtuiging gekomen dat Sarah of eene der andere dienstboden misachien om haar uit een grapje aan het schrikken ta maken misschien ter wille Jan hare verleidelijke Imteuils in de kamer was toen zij er in k im en uit vr es te worden betrapt het licht had uit I blazen Zij waa welbehouden beneden gekomen zonder iemand of iets te hebben gezien Juist wilde zti de gang doorgaan toen het gelnyfiran stemmen haar oor trof fi I Wortit vertolti Porwet WtW gg e mi UB en f Um bekdeidibeeld t n het portret des te vaster in èaar geest te prenten wees ik kaar naar welken kant mijn profiel as gewend beschreef mijn kleederen en wees haar nog eenige andere kleedingstukken san Daarna legde ik bet stuk papier onder een menigte andere aa vooraf een bqna onmerkbaar teeken er aan gemaakt te hebben om het te kunnen herkennen Ik gsf tben alles aan miJH siqet an verzocht baar hot pakje eens te doonoeken om te zien of zq er niet iets in vond wat zq kende Zq ging terstend aan het doorzoeken van de papieren en zoodra zij aan het denkbeeldige portret kwam riep zij miüé daar is uw pbotographie l Dat is reeds merkwaardig Maar nog merkwaardiger is het dat toen ik het stuk wit papier omdraaide en het haar gaf zij terstond riep dat het met dea verkeerden kant boven was Ik maakte haar wakker en gaf baar toen weer het bundeltje papieren Evenals tevoren doorzocht zq ze vond het bewuste papier en verklaarde dat het mijn portret was Ik liet haar heengaan en in haar zaal van bet gasthuis liet zij aan hare medeverpleegden het rportret zien dat ik baar gegeven had Hoe de anderen ook lachten zü was niet van het denkbeeld af te brengen wanneer ik haar gelast had varsoheidene dagen in dien waan te blijven zoo zü juist zoolang daarin gebleven zijn aU ik bepaald had Bij de suggestie gebeuren die dingen zoo alsof er in de hersenen onder den invloed van het bypnotisme een volmaakt ledig ontstaat en alsof eik denkbeeld door de auggestie in dat ledig gebracht van zqn eenzaamheid gebruik maakt om zich naar alle kanten uit te breiden en zijn macht in het onbezette gebied te verzekeren Hei psychologisch karakter van den hypnotiseben toestand is het grenzeloos geloof waanneu het sujet alles aanneemt wat de hypnotiseur zegt Hoe onwaarscbijnlqk het ook wezen mogen wat hü verzekert het sujet neemt het san en maakt het tot het middelpunt van zijn denken al zijn gedachten spruiten daaruit voort totdat hem door den hypnotiseur een ander denkbeeld woidt gegeven dat hq weer terstond geloovig aanneemt al is het ook vlak het tegendeel van het eerste Een gewichtige rol is aan een van de nieuwste strijdwapenen al hulpmiddel voor het Nederlandscbe leger bij de verdediging voor ons vaderland toebedeeld n1 aan de dynamiethiwoonen waarvan inrishting en gebruik in de Vrijdagavond te s Hoge gehouden vergadering van de Verreniging tor beoefening van de krijgswetonschap nit een technisch en krijgskundig oogpunt verklaard werden door den kapitein van den generalen ataf W Van Hoogenhuü ze leeraar aan de Krijgsohoot Hoewel de spreker erkende dat over de ptactische bruikbaarheid van deze vnftrmonden nog geen i uiste denkbeelden zijn te vwmen toonde de verdaring van de eigenschappen en de vernielingskracht van dit projectiel aan dat o a alle moderne pantserscbepen een geduchtigen vqand in het dynamietkanon tegenover zich hebben Behalve groote gracht trafkans en ruursndheid is eec der Toomaamste eigendommelijkbeden vak dit kanon zijne springlading die door aanraking met het water ontploft en groole verwoestingen kan aanrichten onder alle vaartuigen en versperringen welke door dat brisante tpringmiddel getroffen worden zoodat daaraan een waarde wordt toegekend welkÉ die van de tornedo s overtreft Dat deze geschutsoort Tan bijionder belang is voor kust enr harenrerdedigiug werd in de beschouwing over Bare inrichting meermalen in hot licht gesteld Daarom was het voemaamste deel der verhandeling gewqd aan eene beepreking van het gebruik ▼ an dit land en waterprcjocliel door leger en marine De Undmacht zal bij de knstverdMliging in het dynamietkanon een niet te versmaden hulp vinden blijkens de schets die de spreker gaf van de medewerking van dit oorlogswerktuig hq de rerdediging Het biedt rele voordeden boven de offensieve en defensieve torp o s door zijn groote vuursnelheid z n onafhankelijtheid van de stroon ng mat en ruw Water en door het voorrecht boven torpedo s dat hety zijne oonpong niet verraadt Ook de marine kan ar tot verschillende doeleinden nut Tan trekken Zoo wordt het kanon geschikt geacht tot vervanging der lanceerinrichting der torpedobootea tot het verleenen van goede diensten op ramsohepen tot optuimiag van versperring Vqttig K G springlading worden in slaat geacht een torpedoboot op te houden voordat zij gelanceerd is Ook van de vernielende werking dezer in het water ontplofbare projectielen gaf de heer Hoogenh u il z e een helder denkbeeld Toch n eenji hü dat dit kanon met zqn vernielende projectielen meer diensten aan de land dan san de leemaoht kan bewijzen Sli na ligt in de eerste piaais aan et gebtek aan voldeeod materieel voor het voeren vaq een strijd in Open zee en verder aan het weinigje nut dat hij het beletten van een landing Ha haar te wachten is waarbij l ouit dat bet nut van eene bewapening der vaartuigen a dynaaiietkanonnen nog niet geheel vaststaa Daarentegen is san de kanonnen groote waarde toe te kennen bij de verdediging onzer havens en zeegaten Vandaar dat de spreker tot de concW e kwam dat het gebruik van dit gesohnt meer is aan te bevelen voor gebruik aan wal dan aan boord Gunstiger zijn de toestenden voor gebruik door de landmacht vooral voor de kustverdediging omdat hunne aanwending in den koristen tijd de meeate uitwerking heeft au bij bet beletten eener landing door de landmacht van uit de kust een machtigen indruk kan teweegbrengen daar de in zee geworpen projectielen dood en verderf onder de landingsvloot kunnen brengen Eene opstelling van dynamietkanonnen nabij de kustforten ware dus wel aanbevelenswaanlig ter rql een der roordeelen is gelegen in de eenro jdige bediening en eenvoudige inrichting van dit geschut Tegenover deze gunstige schildering van dit wapen liet spreker niet na de bezwaren van deskundige zijde daartegen ingebracht in bet licht te stellen waartoe het treden in tal van toohnisohe bijzonderheden noodig was Discussie werd over deze met veel behingsteUing gevolgde voordracht over dit oorlogswerktuig niet gevoerd na de welverdiende dankbetuiging die de voorzitter aan den spreker bracht Het is nog niet zoo heel lang geleden dat het besohaafde publiek dat gewoon is van tyd tot tijd schouwburgwaarts te gaan met zeker air de dédain zijn schouders ophaalde als er sprake was van de SalÖH da VturiéU te Amsterdam De voorstellingenT daar gegeven mochten voldoende zqn voor een minder ontwikkeld publiek dat tegen betaling van een bagatel genot vindt in de opvoering van draken of kluchten doch lieden met meer ontwikkelden smaak gingen in Amsterdam komende dien schouwburg voorbij Dit is nu anders geworden Dank zij den welwlllenden steun van eeni e ernstige en bekwame tooneelvrienden worden daar thana zoo na en dan degelijke stukken gegeven wjer opvoering met een zorg en studie worden voorbereid die bet beste succes hebben Het eerste stuk op die wqie ingestudeerd is gewoeot Noa van Hendrik Ibsen dat wq Zaterdagavond h t genoegen badden bier ter slede te zien Wü aarzelen niet te zeggen dat het in onze oogen een prachtig stuk is dat in schoone taal is geschreven goed gedacht en uitstekend in elka r gelet Van het hagitt tot het einde boeit het In geen enkel tooneel rordt op effect jacht gemaakt eq daardoor waait van het toonéel den toeschouwer zekers bekoorlijke frisehheid tegen die vele andere tooneelstnkken missen Het slot moge vele toeschouwers onbevredigd laten zij die zich geheel hebben initewerkt in Nora s karakter en van het begin tot het einde haar met aandacht volgden zullen moeten toestemmen dat dit de eenige logische oplossing was Het is ons bekend dat niet allen die Zaterdagavond do voorstelling büwoonden ons gunstig oordeel over KoBA zullen ouderschrijveu Zij die alleen naar den schouwburg gaan om eens hartelijk te lachen of wi n de ii gue van een stuk alles is zullen weinig bevredigd huiswaarts zq n gekeerd maar ieder die gaarne een degelijk kunstwerk ziet zeoals op het tooneel slechts zelden wordt te genieten gegeven zal de herinnering aan deze voorstelling nog lang bijbliJTen al een avond vol Waarachtig kunstgenot Over hel stuk mogen de opinies verschillen over de opvoering zal zeker Hoor aUe aanwezigen met groeten lof worden gesprqkon Mej Aleida Boelofsen heeft door dit stuk in het land een reputatie gemaakt als andere actrices in vele jaren niet gelukt Zq is nog zeer jong Keeds toen zü nog leerlinge van de Tooneelschool was deed zq gunstig van zich spreken bet was den ISn December 1887 dat in den stadMchouwburg te Amsterdam een feestvoorstelling plaste bod ter eeru van Vondels 00jarig geboortefeest bq welke gelegenheid Zq een i HuUk om FondnV voordroeg dat niet naliet op het uitgelezen publiek dat toen den schouwburg vulde een diepen indruk te miken Het eerste jaar dat zq actrice wss bq den heer Van Lier in de Amstolstrsat had haar talent weinig gelegenheid it te koipen doch aa haai prachtige Creatie Tan Nora mag men zeggen dat zq onder de jongere artiaten bovenaan staat Er zou een heel artikel te sohrüven zün overdeze rol en over de artistieke Wqze waarop Mej Boelofsen haar vervulde wq moeten eo ter kort zqn en moeten ons bepalen tot een hartelqke dankbetuiging aap genoemde aame voor het ons geschonken Vuns aaül Da hb Booqaatds van Sprinkhuqsen en Pootihaa stonden Nora als IbncaU Belmer Sr StuM m de zaakwaarnemer Krofttad uitstekend ter züda Er werd zoo natuuriqk gesproken de tooneelen sloten zoo goed ineen en het samenspel was zoo goed verzorgd dat uit een oogpunt van tooneelspeelkuasi aeer vad te genieten viel Ds artistnf hambn haéiaaldelük daverende toejuichingen in ontvangst te i voor hun prachtig spel Büitenlanitsob Overziebu Het koninkrijk Pruisen heeft weer een miUster van handel gekregen en wel balron von Berlepaeh nu gouverneur der Rqnprorincie die geheel onverwacht tot minister van handel is benoemd In 1880 nam prins Bismarck toen alleen ministervan buitenlsndsche zaken ook het beheer van het bandelsdepartement op zich maar nu beeft de Hvkskanselier eindelijk besloten weer een gedeelte züner omvangrijke regeeringstaak aan andere bOnden tpe te vertrouwen en is weer een a onderlqke handelsminister aangesteld Daarbü beeft het een l jzoiidere beteekenis dat juist baron von Beriepsch hiervoor is uitgekozen Als gouverneur von Dusseldorf trad Beriepach ook op bü de groote werkstaking in Mei von het vorige jaar omdat ook een gedeelte van het kolendistriot waar de arbeid was gestaakt tot zün rechtsgebied behoorde Von Beriepsch verzette zich terstoyd tegen het te hulp roepen van het leger en handhaafde de orde met de gewone politie terwql de gouverneur van Westfalen terstond de hulp dar soldaten inriep Het gevolg was dat de heer von Beriepsch na den dood van den heer von Bardeleben tot gonverneur der Büaprciucie werd benoemd terwql de gouverneur van Westfalen de heer von Hi meistsr wegens ziekte zqn ohtslag moest nemen Met het oog op den togenwoordigen strijd tusschen werkgevers en mquwerkers in Duitschland is het daanm niet zonder gewicht dat jnist de hier von BerlejHoh onder de tegenwqprdige omstandigheden tot minmr von handel is gekozer De beer von Beriepsch gaat door voor een man die volkomen op de hoogte ie van de nqverheid Jaren lang was hq landraad ii Opper Sileziê en daarna bracht hq in versohillende betrekkingen vele jaren in Westfalen en d Bijnprovincie door VaÉdaor dat dan ook de KSlioKke Zeitmg het hooMorgaan delr Bqnstreken baar büzondere tevredenheid betuigd da juist ds heer von Beriepsch tot dhiister is benoemd Men herinUert zieh dat op de groote vergadering der münwerkeis te Bocbum besloten werd niet 1 Eebr maar 1 Maart het werk te staken wanneer de mqnbestaren de bekende hooge eischen nog niet hadden ingewilligd Velen beweren dat ook de 1 Maart9che werkstaking slechte een bedreiging is die wel niet zal werden uitgevoerd en wel omdat de kassen der werklieden na de verkiezingen gehèil leeg gullen zijn en onder zulke omstandigheden een werkstaking onmogelük is En de verkiezingen zullen ditmaal veel geld kosten omdat er veel sociaaldemocraten in herstemming zullen komen ijyar von Duitschland op het gebied der sociale wetgeving prikkelt de Fransohen tot navolging De Afgevaardigde M ureur heeft een wetaontiverp gemaakt tot oprichting van een Ministerie van netionalen arbeid het lichaam zou zün samengesteld uit 15 Tolksvertegenwoordigers senatoren en stsathttishoudkondigen IS Toorzitten en secretarissen Tan maatschappyen tot het verschaffen van arbeid 60 vertegenwoordigers van beroepsgenootsohappen Tan arbeiders en verder uit eenige stsatsbeambton het zal zich beziKbouden met alle staatbuishoudkundige en sociale vraagstukken nitgezonderd wat het armbestuur en do hulpkassen van verzekering betreft De Belgische kamer nam bq het voortgezet debat over de academische graden met 69 tegen 19 stei men de bepalingen aan woarbq alle na 1891 studeerenden van den 1 Januari 1896 af in de VUamache districten geen recbterlük ambt meer bekleeden of tot notaria mpgen benoemd wotden wanneer zij geen bewüzen Tan Toldoende kennis der Nedtriandsebe taal kannen oreHeggen Ds nieuwe Spaonsche ministor van flnanoiëa begint onder niet zeer aangename omstandigheden zqn möeilüke taak Over het jaar 1888 1889 is een tokort van 122 millioen pesetas voor een groot deel tenge olge van de mindere opbrengst der douane en de verbruiksbelasting op genirüks dranken De protectionistisehe nagingen der Fiaosche kamer en baar weinig gunstige stemtring ten oprichte van een verlaging der handelsverdrtgen b innen de Eogelsche en Italiaansche pers te verontrusten Vooral de benoeming van de in haar meerderheid protectionistische oommisiiie der invoerrechten trekt te Bome en te Londen zeer de aandacht Uo Italië meent dat iadiea ds denkbeelden ttt