Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1890

Woensdag 5 Febraari IS 4138 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvertentieblcMi voor Gouda en Omstreken De inaeading van advertentien kan guscnieaeu toi aan uur aes namiddags van den dag der nitgave H 8WIJBB als Bode der Haatscbappg tot Uitkeering bg Overlgdra gevestigd te Rtittrdam en in diens plaaU AANGESTELD J P VAN BEtZEKOM an heer Méline die lioh tegm Terlenging dar in 892 eiadigende hindelsrerdragen Terklurde legei ren er Diet te denken is un een verbetering in de handelsbetrekkingen tuaschen Vrankryk en Italië Hur ook een protectioniitisch ministerie in Frankrqk lal de goede betrekkingen met Italië op politiek gebied handhaven Kleinhandel in Sterlien Drank BUBGEMEESTEE en WETHOÜDEBS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augnstus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat b j hen zgn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de b ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der looaliteit Dirk Noordhoek Vogelenzang M No 74 J F Tasma e Langedwarsatraat H 117 Gouda den 1 Februari 1890 Burgemeester en Wethouden voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOSN De Secretaris BKOUWEE GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Januari 1890 z n de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 kinderschoentje 1 bloodkoralen armband met koperen sluiting 1 rozenkrans 1 portemonnaie inh ƒ 0 70 1 leesboek voor de lagere school 1 kinderkousje I kiudefsokja 1 stuk linnen 1 bonte zakdoek 1 rozenkrans 1 witte zakdoek gemerkt U v d B 1 Engelsch leesboek 1 brülenhuis met bril 1 zakmesje 1 gouden oorbelletje 1 portemonnaie inh ƒ 0 81 1 portemonnaie inh 0 03 en een knoopje 1 gouden oorbelletje 1 gouden ibii aillen met koperen ketting 1 wollen handschoen De gevonden voorwerpen in de maand Jnli 1889 en met door 4 verliezers afgehaald zyn ter beschikking van de respectieve vinders met inachlnemmg van art 2011 Burgerlgk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogel k geopend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda J W TÜINENBURG PETROLKUN iNOTRËKIIMGË van de Uakelaars Caatzlaar SehtlkwUki te Rotterdan De markt was hedfn vast Loco Tankfust 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 t § 36 Februari Maart April liei Junien Julilevering 8 25 Augustus September Oc tober Novemberen December levering J 8 35 ADVERTENTIBN Heden overleed zacht en kalm in den onderdom van 75 jaren mze hartelgk geliefde ficbtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer ADRIANÜS GUSBEHTÜS MULLER Mede namen mgne Kinderen P W SPfiDIJT Wed A G MatLKtt Waddifunveen 31 Jannari 1890 GEVRAAGD een fatsoenlgke 9 i a @ Adres aan het Bnrean goed knnnende lezeu dezer Coorant Voor de deelneming gednrende da liekte en na het orerlgden onzer Zoater en BehowdBUiter Merroaw Wed 8 VERWEU Ai geb ToLUMS onderwnden betnigen wg omen hartelgken dank Uit aller naam HENRIBTTB TOLLENS Oouda 1 Febrnari 1890 DANKBETïïIGma Erkentelgk voor de vele ondabbeltinnige blgken Tan deelneming ondervonden op 1 Febr jl van mgn Patroon den Heer J J VBi DRIE8 bet Personeel der Smaderg en van mgne vele vrienden betnigen oodergeteekenden daarvoor hunnen oprechten dank inzonderheid Toor deCAOEAÜX hem door Patroon en Penoneel der Smaderg geschonken D KATSBURG en EcHTOinooTE Een JONGMENSCH P O z b b b h vraagt een VRUE KAMER met EOST en HTWOIOTG tegen 30 per maand Adiea onder No 1956 aan het Bureaa 4eter Conrmnt wonende Wz RAAM 473 Qtitda 3 Febr 1890 Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz a S o o RIUUKUKBRK Mgn Heer Het is mg een waar genoegen U te knnnen mededeelen dat mgn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een olgmhoest en korte ademhaling na het ge bmik van 4 flesschen RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORST HONIQ volgens dedaarbg gevoegde gebraiksaanwgzing Zgne eetlust heeft hg daardoor direct weder teruggekregen 1 HOOGGEBOREN Alleen echt verkrggbaar in flesschen van 2 Gnlden I Gulden en 65 Cent voorzien van Boven staand fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oadewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en Q Hgnekamp Stolwgk bg Ü G v d Bwg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoade bg Wed W Hendriks Gezond en lekker en goedkoop is BRUSSELS WITLOF kost slechts 14 Cent het pond Ja Gf UlKlTSEiN BOYENWOHflTG Een bejaarde dame met een gezond geatel en een tevreden en opgeniimd hnmear vraagt te hnnr twee KAMERS en SUITE met portebriiée waterleiding en retirade geen vrge opgang liefst op de Qonwe Franco brieven onder letters P Q bg de Boekhandelaren A KOK COUP te Qouda WIW Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Jpoihtker te ZeM in O flescbjea 20 cent Cigaretten tegen Astlu a van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Qouda o a bg den Beer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Btni ƒ 0 80 0 50 DB DIRECTIE ADVERTENTIÊN in alle £ nn n en Buitenlandsehe Couranten worden dadetgk opgezmnden door het Advertentie Bnreaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Igr tjAlgemeen erkead als het besle MONDWATER der wereld rOjarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk ntt den mond kalkvorming worden ker voorkomen en genezen door het dsgelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S JfSater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 ents I ÏO en 1 76 hetwelk gelijktqdiK aangewend met Dr POPP l TuHlp eder of Tandpatlta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPf s Taodplombeersel Dr PUPP s Kruiden Zeep tegen eiken hniduitslag en voortreffelijk voor baden iVeoug zeep en Xonnebloemenzeep PQPP e tiekrUUillseerde en Tran paraiit CIlyeerinezeepeD zijn de fijnste Toilet im gozondheidazeepen welke ook een verwonderlqken witten tint te weeg brengen § 0 De namaaksels van JUwtherin Mondwateir verwoesten de tanden bignen korten tijd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J O ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en PaHiimeriewlnkels van Nederland Men eerlange vitdnikelyk Dr POPPe echte Prefarate ejt neme geene andere aan Gauda Snslpersdruk van A Bbikkman Zoon D uitgave dezer Coantnt geschiedt dagelgki met BÏtcondering van Zon ea Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 hmoo per poet 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF OEN TEN BINNENLAND GOUDA 4 Februari 1 90 Giftaiensvand had eene buitengewone Algemeene Vergadering der Leden van de Sociëteit Ous Geuoegeno plaats ter behandeling van een voorstel van het Bestuur om aan te nemen dat door het Gemeentebestuur de sloot vóór langs den tuin der Sociëteit tal worden gedempt en gorioleerd onder voorwaarde dat de gorioleerde sloot over hare geheele breedte eigendom der Gemeente ea bij den openbaren weg getrokken worde Dit voorstel is na eenige disonssie aangenomen met 43 tegen S stemmen S Leden bleven buiten stemming Namens het Oraiorium Comitë alhier wordt oat medegedeeld dat na de uitvoering van do Christo pborusCantste op Zondag y Febr e k door den Mriton zauger den heer W Deckers by w ze van toegift het schoone lied zal gezongen worden Mij leent aan Qod die aan den anae geeft Bij kon besluit is de beer V Sehreoder arta benoemd tot officier van gez 3e kl bg de eemacht Naar de 8t mdaard verneemt is door den minister van koloniën ontslag aangevraagd De mededeeling dat de heer Cuypers belast is geweest met de teekening voor eene nieuwe reeks muntbiljetten kleiner dan het bestaande kan het H bltiji aanvullen door het b hoht dat de proefdruk sinds eenigen tdd reeds gereed is en door den minister goedgekeurd Waarsohijnl k zullen niet voor het einde deajaars deze muntbiljetten in omloop gebracht warden Nog steeds worden oud model muntbiljetten bygedrukt De vertoogen over den slechten invloed van fEVlLLETOX IETS GEHEIMZIMIGS het Engehch 84 Zij stond stil en liep zoo zacht mogelijk voort toen zg het spreken duidelijker vernam en begreep dat het uit mijnheers schrgfkamer kwam De deur dier katoer stond op eene kier en zij moest daar voorbij Zij zag eene smalle strook licht door de reet en herkende nu Sarah s stem Zij sprak gedempt maar nijdig en onwillekeurig bleef Violet stilstaan toen zg woorden opving dia op haar betrekking schenen te hebben Zg hoorde het volgende Tegenover zulk een onnoozel kiodergezicht zoo n kieken dat zelf pas uit de kinderkamer is weggeloopenl Bene mooie gouvernante dat moet ik zeggen I Heb je anders niets te zeggenP viel mijnheer haar in de rede Hij sprak ook zacht maar zijn toon was seherp en ijskoud Dit is alles wat ik wat ik te zeggen heb siste Sarah Welnu dan is de zaak afgedaan Ja kunt heen gaan Ik kan vertrekken IkP Weet je wel wat je daar zegt Denk je mij even gemakkelgk te kunnen volksfeesten des avonds in de open lucht in dezen tp van het jaar hebboii geen veracdering gebracht in het voornemen van het Haagaehe gemeentebestuur om s Konings veija rdag met een vuurwerk in de Maliebaan te vieren Gisteren is men begonnen met het gereed maken van het fteetterrein Niemand is verplicht er heen te gaan was de leidende gedachte van B n W De Zutph Ct deelt mede dat binnen kort de kazerne Walién op het s Graienhof te Zutfeu belangrijke wijzigingen zal ondergaan zoodat reeds in Augustus a s daarin de Indische militairen die tot herstel van gezondheid naar Nederland worden teruggezonden kunnen opgenomen worden In t geheel zullen ongeveer 200 onderofficieren en minderen kunnen worden gehuisvest uitmakende eene compagnie ouder bevel van een kapitein en twee luitenants benevens een officier Van gezondheid allen van bet ladische leger De aanbesteding tot het uitvoeren der noodige veranderingen zal hoogstwaarschijalijk in Maart plaats hebben Geraamde kost ongeveer ƒ 25000 De hoogleeraar C H D Boys Ballot is gisterennacht te utrecht aan bronchitis overleden Hg was 72 jaren oud en sedert 1847 hoogleeraar aan de Utrechtsche Universiteit Als hoogleeraar in de wis en natuurkunde heeft hij jegt het Utr Vil onmiskenbare verdiensten maar zijn grootsten room heeft hij te danken aan t geen hij geweest is en gedaon heeft voor de Meteorologisohe wetenschap Heeds ala J student was zijne aandacht op de weerkunde gevesii tigd en deed hij met wijlen dr F W C Krecke weerkundige waarnemingen op Zonnenburg Dit oude bolwerk werd later tot observatorium ingericht en 1 Deoimber 1848 doot Krecke betrokken Bij Kon besluit van 1 Februari 1854 werd het Kon vervangen als je voor zulk eene als zij is eene andere kunt krijgen zeide Sarah met eene van drift bevende stem en in hare opgewondenheid geheel den eerbied jegens haren meester uit het oog verliezende Dat is mijne zaak Je hebt mij verzocht te kiezen tusschen de gouvernante en eene te ruim betaalde dienstbode ik heb gekozen Te ruim betaald Mijne diensten te ruim betaald P Mgne diensten kunnen nooit te ruim worden betaald 1 Zoolang je aan je overige niet te ontkennen goede hoedanigheden besoheidenltoid paarde heb ik je ia verhouding tot je dienstei beloond Thans nu je onder den indruk van kleingeestige jaloezie zoover gaat alle grenzen te overschrijden en je dwaas aan stelt moet ik wel ven houding veranderen Je bent geen jong meisje meer Sarah er is sedert dien tijd veel in je toestand veranderd voor het grootste gedeelte in je voordeel Als je de omstandigheden niet kalm kunt aannemen zooals zij zijn dan ia het beter voor je te vertrekken Zou je mij dan waarlijk willen laten gaanP Jijmij P En dat voor eene nieuweling P riep zij hartstochtelijk Het komt niet in mij op een lid mgner hiasr houding weg te sturen ten gelieve van eene bj luim van een ander lid daarvan hoezeer ik diensten indertijd op prijs heb gesteld Heb gesteld I Indertijd Mijn arbeid is nog mot 1 Ale ik niet vóór je kan werken dan zal ik ADVBRTBNTIEN worden geplaata van 1 5 regels i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen OROOTB LETTB S worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Nederlandsoh Meteorologisch Instituut in t leven geroepen waarvan dr Buys Ballot hoofd directeur werd en bleef ook toen hg in 1887 door de onverbiddelijke wet wegens het bereiken van den 70 jarigen leeftijd zgnhoogleeraarsamltmoestnederleggen Als meteoroloog zal zijn naam onvergetelijk blijven omdat hg die wetenschap die hg bg z n optreden nog in hare kindsheid vond op eene belangrijke hoogte heeft gebracht omdat hij nieuwe banen voor haar geopend nieuwe beginselen verkondigd heeft omdat zijne wetten juist bleken zgne werktuigen aan de eischen voldeden Met diepe smart vrmamen wij zijn dood niet alleen omdat daarmede weder een parel is ontvallen aan de glariekroon van Utrecht s Hoogeschool maar vooral omdat een goed een braaf man met eea hart van goud van ons is heengegaan een man die eene plaats ledig laat welke in waarheid niet is aan te vullen omdat de mannen in wie zoo groote gaven van geest en gemoed vereenigd zgn maar al te zeldzaam worden aangetroffen I In een tgdelgk onbewoond huis in de Weatarhl il tia at te s Gravenhage liadden Donderdagavond eeo a baldadige jongens zich door het rasterwerk Wijij het sousterrein waarian de ruiten ook reeds uM zeld waren in een ledig huis toegang tot de kanten verschaft en daar de waterleidingbuis stuk geslagen Eenige voorbijgangers hoorden ten minste omstreeks half elf het stroomen van het water in het onderhuis Een politieagent en een heer ver schaften zich eveneens toegang door de ramen en het mocht hun gelukken na met een kaars de gang doorzocht te he oben de hoofdkraan te vinden on alzoo den watertoevoer af te sngden De keuken stond echter geheel blank In het laatste jaar is de prijs der steenkolen verbazend toegenomen Het verschil van numetvro je tegenwerken dat verzeker ik je I barstte zij in woede los Ik zal ik wil Niet zoo haastig I Niet zoo haastig zeide hij langzaam en met nadruk Dat werk zou je niet meevallen je hebt met mij te doen Sarah Grooch Hij bezigde nu weer dien scherpen verpletterenden toon dien Violet slechts tweemaid van hem had gehoord en die haar deed sidderen Opeens veranderde hij en was hij weer de vriendelijke man die zel eenigszins teeder zeide Komaan Sarah je weet veel te goed dat je het niet buiten mij kunt stellen al kan ik best buiten jon Een oogenblik van stilte volgde Toen hoorde Violet hoe Sarah in hartstochtelijke snikken uitbarstte en in zachte omsamenhangende woorden om medelijden om vergiffenis smeekte O hoe kan je zoo gruwzaam zijn Hoe kan je het van je verkrggen zoo onhartelijk tegen mg te spreken alsof ik te oud was voor alles met utlxondering van geld te verdienen Dat kieken dat jongs ding zal je nooit in haar leven dienen zooals ik je heb gediend De diensten eener gouvernante zijn volstrekt niet te vergelijken met de diensten eener meid En nu wil ik geen woord meer over juffrouw Howart hooren Sarah begrepen Voor mijn part ook goed k v lang niet te spreken over zulk een behaagziek uest dat diamanten van den een in haar lessenaar heeft en dat tegelgkertgd een bne e van een ander aan een koordje om