Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1890

4130 Donderdag 6 Febraarl 1890 RH BROODBAKKERS De GISTFABRIEK db VALK opgericht 1865 van T H RIT MAN Gistfabrikant te Leiden levert bij de p u i k e 1 @ 1 @ g 1 ® S S GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ook uitstekende vtrelke alle andere soorten gist overtreft in kracht In zeer nette verpakkingen van halve Kilo s Jenever gist 50 ets per KüOy Spiritusgist 53 Kantoor BAATST AAT üostdwarsgracht LEIDEN y B Wederuerkooper genieten rabat D Iniending van adVertentidn kan gesobleden tot 6ea uur des aamiddags van den dag der lütgave Betultaat der oontrSle door het Bureau voor Chemisch en microeoopisch onderzoek te Amsterdun gedurende December eo Januari ji Op grond van vetachillende ezpertiaea verkUronondergeteekenden dat in da Cacaosoorten irerk Kantel h Co geenertei abnormale besUndüeeleu ge oonstataerd zqn en dat de laraenalolling voldoet aande eiecben welke aan het onvervalichta eu deugd l ke fabrikaat gesteld kunnen worden w g Dr P F V HAMEL E008 w g A UAKHENS Wui Ko f 1 10 i Ko f 0 57i l ed Ons f O 13706 18703 19853 18712 16938 19869 13838 16951 H881 14016 H0S7 20063 14019 17127 20244 14098 17308 20251 14182 17379 20336 14356 17398 20411 14463 17406 20418 14660 17467 20506 14696 17596 30951 14754 17721 14833 17869 141 10083 70 ffloet 1104 8784 6494 88Ï1 11170 1144 379B 6B24 8984 11188 1176 S8S1 6564 9058 11266 3867 6676 9104 11296 S885 6698 9138 11870 1S6S 3938 6732 9157 11632 16S6 3953 6778 9225 11628 1669 $ 975 6795 9240 11688 1703 3990 6S24 9252 11747 1818 4075 7019 9274 11847 1887 4085 707S 9464 11872 2106 4413 7118 9475 11926 3144 4426 7187 9523 11987 2162 4435 7398 9777 12059 Vonge Trekking staat No zqn Xiet PËTBOLËUN INOTEERINGËN van ds Makelaars CtBtiUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfüst ƒ 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 a 8 35 Febmari levering f 8 26 September 0 ber Novemberen December levering ƒ 8 35 tsurKerlijke Stand eSBOBEN 1 Fekr Jokuu Kuit otim E Ic itmf u U A SUiter Otrirdai Idruiiat ouden O Taythof u M e rnikia 4 Higdilen Uwtiu oidm U J Kok Cl D Bidu OVEBLEDBN 1 F l r F Boot 1 n H dt Bnin kklKt mi J vu der Boogt 66 j SKflUWU t Febr H C F K bel eo M D Lia ABVERTENTIBN ♦ BeTsllen tm een Meisje D J CBEMER Tasium Gouda 3 Febr 1890 Heden overleed zacht en kalm in den onderdom van 75 jaren onze hartelgk geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvadex de Heer ADRIAN 08 6IJSBBRT08 MÜLLËB Mede tuuneni mgne Kinderen P W 8PBÜUT Wed A ti MflLUrn WaddiMnem 31 Jannari 1890 Oe Beer en Mevronw PAUL betuigen hnnnen dank voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hun Zoon ondervonden Ooiida 4 Febmari 1890 Voor de deelneming ondervonden bij het overlflden mgner geliefde Kchtgenoot betoie ik mijn hartelgken dank F VA BEEDT DOBTLAND Gouda 4 Febmari 1890 Ondergeteekenden bedanken voor de deel nei g ondervonden bjj het overlgden hunner lieve Moeder j VA BEEDT DOBTLAND G VA BEEDT DOBTLAND a V B VA BEEDT DOBTLAND Eaiskr A VA BEEDT DOBTLAND C M TAf BEEDT DOBTLAND VAM VmS W VA BEEDT DOBTLAND ADBIANA J ▼ BEEDT DOBTLAND i Bg dezen betuigen wg onzen hartelgken dink voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behntvdvader den Heer HülBBEGT HOBBEL Uit aller naam Wed H HOBBEL jLandhbke Mev uw HOEFHAMER vraagt met MEI eene eenvomUge DIENSTBODE die goed kan koken en van goede getuigen voorzien is Spreekuur Arondi touchen 8 en O nar NIEUWE STMBN e MLM A V OS Az lüeiweg £ 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige glachtoffere der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringp HoUandeche uitgave met 27 afb Prge 2 gulden Ieder die aan de vergchrijtkelgke gevolgen van deze ondeagd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver laggMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Be Nederlandsclie Maltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert MoUoh in Stroopvorm ten gebmike van Bierbrouwers zi makers Koek BanJcelen SiNiterbakkers Lterlooiers SCroopfabriekanten en BoterAamstroop Verdere inliohtiogen bg J LM DODOKv HEEL Amstel250 ylflu eni nJ Ë BEüMMELHOF Sereen op Zoom G WITTEBMAN8 F V BAAB Deum j J B BOELEN Dieren J J TAM UUE Fiaweelen Singel Gouda W P VEBGB0E8EN Koningstiaiat 6 t Hoge I P SMILDENS in Bakkerswaren Leeutearden i J MAJOIB Heike Tilburg en tevens verkrggbaar bg C MOEBBEBK Prins Hendrikskade 4 wter iom D J D8 rONGH Oeverstraat ArrAem J C A LOONEN Eremerstraat Bergen op Zoom O LDNBNBDRG Turfmarkt Gouda P 8AÜBBBIEB Haven J DOLLEKAMP Co Geest B6 Hoge W F HAMAN Z Markt Middelburg H J VA IJZENDIJK ThorbeckeBtraat 2 o A F KBEMEB Grossier Baarlem Generaal Agent De Directeur C BREDAEL Breda 0 J C HOOGENDIJK I Gouda Snelpersdruk van A BaWKMAN k Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 francoper post 1 70 f Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Februari 1890 Z M heeft aan vrouwe J C L Vogelensank weduwe van den kapt der inf H V Muller laatst gedetacheerd bij het leger in Ned Indie een pensioen toegelegd ten bedrage van 600 sjaars Donderdag 18 Februari a st zal de Kon Vereeniging Het Nederlandtck Toaiuel hier ter stede opvoeren Alphonse Daudet s tooneelstuk De stuud OH nvt BESTAAN Daarin treden op de dames Sophie de Vries Chr Poolman Holtrop v Gelder Marie Lorjé Verenet en Marie Grader benevens de bh Louis Bouwmeester OlouB Schulze Tourniaire de Jong Schoonhoven WoDsma Holtrep A van Zuglen Verenet n Smits Op de Westhaven B 198 is thans een depot gevestigd van de zeer gerenommeerde zaak van dep heer C Th van Buuren te Botterdam wiens fqne worstsoorten alom gunstig bekend staan De wed C W Giesea vroeger op de Markt thans in bovenstaand pand gevestigd zal zeker door de nette inrichting van haar winkel en de keurige behandeling harer waren de aandacht trekken van het publiek Uit Haastrecht schrgft men dd 4 Febr Heden overleed alhier in den ouderdom van byna 35 jaren da onderwater A Kasbergon Verliezen zyne ouders in hem een braven teergeliefden zoon de H K Jongensschool te Gouda waar Kasbergen elf jaren werkzaam was is met zijn heengaan beroofd van een in alle opzichten uitstekend onderwijzer Moge hij aan gene zijde van het graf weldra de FEVILLETOni ETS GEHEIMZmin S Vit het Engehck 25 In eene alleronaangenaamste stemming ging Violet naar bed Zij deed het licht uit en vermoeid zijnde viel zij weldra in slaap hare handen op het andere briefje van Laurence gedrukt houdende dat kon Sarah ten minste niet lezen want Violet droeg het om den hals Misschien was de onrust van dezen avond wol aanleiding dat haar slaap minder vast was dan gewoonlijk Zij werd door een licht gedruisch wakker het geluid was echter zóó zwak dat zij stellig door hare overprikkelde zenuwen zoo spoedig daarvan ontwaakte Hare van den slaap zware oogleden vielen weer half dicht toen zij plotseling bemerkte dat op de kamer licht brandde Geheel wakker en bevende van schrik ontdekte zij door de flikkering van de vlam tegen het plafond dat het licht van eene kaars achter het scherm moest komen zij zag ook hoe de kandeloar werd opgenomen en verder de kamer in gedragen en toen sloot zij de oogen en veinsde te slapen Hare vingers die het zakje krampachtig vasthielden waren koud en klam van angst Was het Sarah I Wat zou zq ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTK B worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc bekend staat en van wien niet te verwachten was geweest dat hij zijne bedreiging zou hebben ten uitvoer gebracht ware reeds met eene kleine straf gestrafd geweest Thans werd zijne veroordeeling gevorderd tot drie maanden gevangenisstraf Bekl s toegevoegde verdediger mr F van der Crab concludeerde tot vrijspraak daar z i niet bewezen was dat bekl de schrijver was Over 8 dagen uitspraak belooning vinden voor zijn deugd en zqn voorbeeldeloozen ijver Uit Krimpen a d IJsel wordt gemeld De vorige week was het 40 jaren geleden dat de Heer W van Waning burgemeester en secretaris dezer gemeente als zoodanig in functie trad Vrijdag ten gemeenlehuize werd de 72 jarige burgervader ontvangen door de wethouders en raadsleden en eene commissie uit de burgerg d e hem op de hartelijkste wijze begroetten en tevens stoffelijke blijken van hunne waardeering schonken De Gemeenteraad bood den jubilaris een fraai schr f bureau aan terwijl de ingezetenen hem fraai bewerkt tafelzilver vereerden in étui roet inscriptie 18B0 1890 De burgerij van Krimpen a d IJsel aan haren burgemeester Voor de Kotterdamsche Arr Bechtbauk stond gisteren terecht een 26jarige boerenknecht M K wonende te Vlist beklaagd van den landbouwer C B te Bergambacht te hebben bedreigd met het in brand steken zijner woning indien hjj niet binnen 6 dagen naar Vlist was geweest om te bewerken dat liij beklaagde als knecht in dienst zoude komen bij A B S aldaar of inaien hij zoude zeggen dat hij na te melden brief had ontvangen welke bedreiging is geschied door middel van een brief door beklaagde eigenhandig geschreven en geadresseerd aan C B voornoemd op 23 December 1889 te Vlist op de post bezorgd en den volgenden dag door middel van de post aan den geadresseerde te Bergambacht ter hand gesteld Dertien getuigen en twee deskundigen de heeren Muls en Kamerbeek hoofdonderwijzers te Rotterdam werden in deze zaak gehpord Bekl ontkende de sShrijj vao dea bedoelden brief te rijn bij wist daar in het geheel niets van Men meldt uit den Haag De door den minister van Koloniën ingediende aanvrage om ontslag is in handen gesteld van den ministerraad Omtrent het adries door dezen uit te brengen bestaat op dit ooganblik geen zekerheid e Prorinciale Staten van Drente hebben gekozen Ut lid van de Eerste Kamer den heer mr A E S Nysingh kantonrechter te Meppel liberaal met 12 van ae 30 uitgebrachte stemmen De rechtbank te s Bosch heeft den landbouwer De beide deskundigen daarentegen met het onderzoek belast geweest verklaarden zonder eenigen twijfel dat bekl wel degelijk de schrijver was Ëén geval was slechts mogelyk en wel dit dat er te Vliat een tweede persoon was die precies zoo schreef als beklaagde Uit het getuigenverhoor bleek dat bekl verkeering had gehad met eene dochter van C B welke dienstbode was bij A B 8 welke verkeering echter was aigeraakt Het O M achtte do aaaklacht volkomen bewezen doch vond het jammer dat bekl in deze was blijven ontkennen en daardoor reeds vijf weken in voorloo J pige hechtenis had doargebracht Had bekl toclf bekend een deskundig onderzoek zou achterwege hebben kurnen blijven en beklaagde die allergunstigst een gil zoo luid en doordringend als hare longen dien konden uitstooten sprong zij overeind en rukte dien doek van haar gelaat Daar stond Sarah met van woede verwrongen trekken zonder een geluid te geven tegenover haar rij k ld eene kleine flesch in de hand Met een snellen greep wilde Violet hanr die uit de handen rukken maar Sarah was haar te vlug achter hot scherm loopend hield zij het flesohje buiten het bereik van Violet Daar viel het scherm met een zwaren bons op den grond van het oogeoblik dat zij naar het omgevallen tochtscherm keek en hare opmerkzaamheid hierdoor van de vrouw waa afgeleid maakte deze gebruik om een sprong naar de deur te doen Opeens hoorde Violet eene stem buiten de deur eene stem die voor Sarah even schrikwekkend was als hare harde ruwy stem voor Violet De heer Rayner riep streng en gebiedend Sarah I Kom hier Zij ontstelde Toen werd haar gelaat door eene kwaadaardige sluwe uitdrukking nog leelijker dan anders maar als een steenblok stond zij tegenover Violet Mijnheer riep nog eens Sarah Hoor je mij met Kom hier Alsof zij onder eene betoovering lag tegen wier macht zij te vergeefs poogde te strijden sloop zij langzaam en met tegenzin de kamer uit Violet was alleen nu weer uitvoeren Den brief weer in de cassette leggen Violet was te bang om op te zien Zi verbeeldde zich eiken voetstap der indringster te hopren Nu hielden zij op naar de uitwerking van het flikkerende licht op Violet s oogen wetd de kaars omhoog gehouden om haar schijnsel op hanr gelaat te doen vallen Gelukkig had zij zooveel zelfbeheersching om stil te blijven liggen en de zware geregelde ademhaling van eene slapende na te bootsen Plotseling was het alsof haar hart ophield te kloppen van angst het licht kwam al nader en zij hoorde de beweging van eene zacht voortschuivende gedaante steeds duidelijker tot ten laatste het licht vlak bij hare oojicn flikkerde Het zou hoar niet mogelijk zijn geweest thans een lid te bewegen Zij was als verlamd Zij bespeurde een weeken zoeten geur rondom zich en eene hand werd voorzichtig op de dekens gelogd Violet verroerde zich niet In die twee minuten van doodengst die twee uren schenen te dureu had zij een plan gemoakt De hand gleed voorzichtig verder onder de dekens tot aan haar kin zij had het leeren zakje bereikt waarom Violet s vingers geklemd lagen en trochtte die los te maken Doch krampachtig hield Violet haar schat vast i e hand werd zacht teruggetrokken Violet baorde het geluid van eene kurk die van eene flesch werd getrokken zij rook dien haar onbekenden geur sterlter en daar werd een met bedwelmend vocht natgemaakte doek behendig over haar gelaat uitgespreid Met