Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1890

W 8 te Laikgestal schuldig rerklaaid aan moord op lijne 36 jarige nicht en hem veroordeeld tot eene levenslange gevangeniasttaf De laak van Ckirrilain den ondernemer der kardoezenfabriek welke den 6en September ulk eene vieesaiyke ramp over Antwerpen gebracht heeft is Maandag in hooger beroep voor het Brusselsche hof van appèl voor geweest Corvilain is door de Antwerpache rechtbank gelqk bekend veroordeeld tot straffen te lameu bedragende 4 jaar en 7 maanden gevangenisstraf en 476 frs boete behdve de burgerrechtel ke schadevergoeding De saak trok te Brassel blgkbaar weinig belangstelling hoogstens een twintigtal belangstellenden woonden de zitting bij Deze trouwens werd i eheel ingenomen door het voorlezen van het rapport van den raadsheer rapporteur Happaerts Het Openbaar Ministerie wor lt waargenomen door den suostituut van den procureur generaal den heer Fholien terw l de verdediging in handen is van de advocaten Paul Janson Bonnevie en Rigidiotti Te Florence zal in de maanden Mei en Juni aanstaande eene eerste nationale teutoonstelling plaats hebben van arbeid door vrouwen verricht naar Dante s ideale geliefde Esposizione Beatrice geheeten Ëene reeks van letterkundige voordrachten tooneelvoorstelliugen en concerten zal daarenboven derltaliaansche vrouw gelegenheid geven te toonen wat zij kan Verscheidene bedryven zullen in de zalen van het Foliteama versierd in den stijl van het oude Florence waar de tentoonstelling plaats heeft in werking te zien zijn vronwon uit verschillende provinciën van Italië zullen in hare schilderachtige kleedq den verkoop der voorwerpen op zich nemen De tentoonstelling wordt geopend met een Meifeest in kostnnm der 13de eeuw Daarop volgen levende beelden naar tooneelen uit de Vita nuova waarbij liederen van Danto gezongen worden Den 9den Juni Beatiiee s sterfdag zal te barer eere eene literarische en muzikale bqeenkomst plaats vinden waaraan deel genomen wordt door schrq vers en kunstenaars uit e landen Daarna worden de gouden zilveren en bronzen medailles uitgedeeld met het portret van Beatrice aan de eene en den naam der bekroonde aan de andere zijde De tentoonstelling is in acht aeotiën verdeeld 1 schilderkunst miniaturen teekenittgen tapijten 2 beeldhouwwerk en gravuren S literatuur 4 borduurwerk kant enz 5 vrouwelijke sieraden 6 schoolzaken 7 hjrgiène en weldadigheid 8 verschillende industrieën Eene afnDderlijke tribune zal den naam Beatrice dragen en boeken bevatten gravuren schilderijen en rar ehillende voorwerpen die op de eene of andere wijze betrekking tot Beatrice hebben Alle vreemdelingen annen en vrouwen mogen inzendingen doen voor deie tribune gewijd aan de verheerlqking der vrouw b uitnemendheid Zeer gewenscht zou hot z n wanneer zich hiertoe in het buitenland damesoomités wilden vormen Alle voorwerpen moeten v $ór 10 April aan het uitvoerend comité gezonden worden waarvan graaf Angelo de Gubematis president en de commandeur Felice Carotti directeur is Alle vreemdeliogen die m de maanden Mei en Juni Florence bezoeken willen worden uitgcnoodigd zich tot het comité te wenden Foliteama Fiorentlno Coreo Vittorio Emanuele 12 dathundanuitnoodigingskaartan zal doen toekomen die recht geven op vermindering Zq sprong naar de deur deed die op het nachtslot en barstte in een zenuwachtig snikken nit terwijl ag op den grond in de duisternis en de koude in elkander zakte Langzamerhand bedaarde zij eenigszins en eindelijk hield het snikken op Zij voelde hoe hare leden verstijfd en als verlaipd waren Zij had geen kracht tot de minste bewöiging en dacht te moeten sterven Plotseling hooide zij een doffen bons onder aan de trap en het hulpgeroep eener vrouw Onmidd 9Igk daarna riep eene stem buiten de deut Violet uit haren toestand van vordooving wakker Juffrouw Howart De heer Bayner riep zacht haren naam voor de deur staande Zij gaf geen antwoord en bewoog rich ook niet Jttffronw Howart Is n hier Is n bij je bewuatzijuf Z hoorde eene hand de deurknop omdraaien maar de deur was gesloten Met moeite richtte zij het hoofd even op en antwoordde zacht en bevend Ik ben niet ziek mijnheer dank u £ n ik ben volkomen bq mijn bewustzijn Maar n spreekt zoo zacht Scheelt er iets aan Heeft die vrouw je bezeerd vroeg hij op bezorgden toon Neen neen ik ben enkel geschrikt ik heb mij niet bezeerd Ik zal u morgen alles vertellenr manheer nu kan ik niet Maar ik kan onmogelijk gaan slapen eer ik zeker van prjja op sporen en booten van da Italiaanache grenien af Een buitenkansje had een der reizigers die tijdens den brand in Ca é Suiut te Amsterdam daar logeerde en o a lyn gouden horloge met gouden ketting ter waarde ƒ 200 verloor Gisteren middag bij het opruimen van hot puin is het horloge met de ketting toruggevoodeu Beide voorwerpen waren volkomen onbescliadigd en hadden noch door de vlammen noch door het pnin iets geleden Omtrent het Surinaamsche grensgeschil sohrjjft het f aJ naar aanleiding van bet bericht van de Tehip waarin bevestigd wordt dat de Czaar bezwaar maakt het scbeidsrechtersohap over het Surinaamsche grensgeschil te aanvaarden Do verklaring dat de schuld ligt aan de Nederlandsohe regeering omdat zg hare reserves maakte is nogal Franseb gekleurd De zaak is waarschijnlijk deze dat onze regeering als haar gevoelen heefl te kennen gegeven dat do eenige vraag mag zyn welke der twee rivieren T awa of Tapanahoni de grensrivier is zoodat uitgesloten is een beslissing waarbg het betwiste grondgebied zou worden verdeeld Het is bekend genoeg dat Frankrgk zich zwak gevoelende niet ongaarne zulk een verdaeling zou zien van een landstreek wsarop het eerst begearige blikken is gaan werpen zoodra er goud ontdekt was Onze Regeering heeft zich steeds tegen zulk een oplossing verzet en is het daarover blgkbaar met Frankrgk niet eens kunuuu worden De vertraging diè de behandeling van de overeenkomst betreffende de benoeming van een scheidsrechter heeft ondervonden n hier n in Frankrgk was hieraan toe te schrijveu en zoo iets onze Begeering is te wyten dan is het dit dat zg ton slotte te goed van vertrouwen is geweest Zij meende blgkons hare verklaring voor de Ketste Kamer het met Frankrgk omtrent het onderwerp van t geschil eens te zgn maar de uitkomst beeft den twijfel gerechtvaardigd van hen die vreeiden dat de afspraak daaromtrent niet zoo duidelgk was dat Frankrgk geen gelegenheid zou vinden zich daarvan los te maken Zoo onze regeering reserves heeft gemaakt ia dat zeer natourlgk loo Frankrgk van die reserves niet weten wil komt dat ons toot te zgn oou bewgs van zwakheid De varkenssUgen te Maarlent hebben den strqd aangebonden tegen het Amerikaansobe spek enz en eone vereeniging opgericht met het doel om na rechtspersoonlgkheid aangevraagd te hebben zioh Ie wenden tot de hoore Bageenng met het verzoek om dan invoer van Amerikaaiiaeh spek reuzel en ham te verbieden of als dat niet kan er een invoerrecht van te heffen of als ook dit niet mogelijk ia eene wet te maken waarbg wordt bepaald dat evenals bq de margarine duidelijk moet worden bekend gesteld dat men Ameriksansche waar en geen Kederlandsche koopt Verdek wil de Vereeniging aandringen op eene verscherping van de keuring zoowel van levende varkens als van reeds geslachte en zoeken te bewerken dat eene wet worde in het leven geroepen waarbij een recht wordt geheven van levende varkens die uit Nederland naar het buitenland worden verzonden Ten slotte is het nog de bedoeling een Algemeen Xederlandsch Varkensslachtersverbond op te richten I weet dat het goed met a is Toe doa uwen mantel om en Uat mij n even zien dan b n ik gerust Zg echter wilde dat tot geen prijs en riep Ik ben te erg geschrikt om van avond nog mijne kamer te verlaten ik durf niet heusch niet mgnhear Dan zal ik wat cognaa met wafr voor je halen en het hier buiten de deur neerzetten O neen asjeblieft nieti Ik zou het ghis niet dnrren krijgen Ik heb een gevoel dat 1 4 innen zoude komen als ik maar even de deur opendeed AU ik haar van avond weer moest zien zbu ik bet besterven snikte zij zenuwachtig Zorg toch dat zij weg blijft o wees zoo vriendelijk mijnheer I Zij zal niet bij u komen kind dat beloot ik je Je bent hier veilig Ik zal de deur beneden aan da trap afsluiten en morgen ochtend zal ik zelf komen om je er uit te laten zeide hg zacht Violet bedankte den heer Bayner en na een herhaald verzoek Sarah toch opgesloten te honden wenschte zij hem goeden nacht Nadat hij het portaal had verlaten stond zij van den grond op strompelde naar de tafel en stak de kaars aan Zg zette bet licht op de beddetafel Voor bet eerst in haar leven was zij bang in bet donker Zoo lag zij nog eene poos te luisteren en schrikte van het minste gekraak der meubels tot zij eindelijk oververmoeid in slaap viel Den anderen ochtend toen zij hare deur opendeed om naar beneden te gnan hoorde zij tegelijkertijd hoe mijnheer beneden de trapdeur opensloot Hij teneinde de gezamenlijke belangen met grooter kan van slagen te kunnen behartigen Da Haarlemscha commissie voor volks en sohoolbaden heeft in het laatst der vorige maand een adres aan den gemeenteraad gericht met het verzoek aan de nieuw te bouwen openbare kostelooze school eene inrichting te verbinden tot bet verstrekken van kostelooze warme doucbebaden aan de kinderen dia deze school bezoeken De comipissie geeft ter ondersteuning van haar verzoek een uitvoerig overzicht van hetgeen in andere landen m name in Duitsohland te dezer zake reeds is of wordt gedaan In bet Glazen Paleis te Londen is thans de 13e jaariykscbe rgwieltentoonstelling geopend welke de fraaiste collectie rijwielen be ai welke ooit werd bgeeugebraoht De eerste tento jinstelling 13 jaar geleden gehouden bevatte slechts 60 wieiers deze bevat er 1600 Nieuwigheden zijn er niet zeer vela De nieuwste machines zijn alle gemaakt op grootere veiligheid en lichtheid De jmeui atiet mocïmé ziet er niet zeer fraai uit doch heeftt dexe nieuwigheid dat de banden der wielen van dikke gomelastieken buizen zijn dia door lucht zijn opgeblazen Men hoopt op die wgze het stoot n en schudden op ongelijke wegen te vermijden en da snelheid ta vermeerderen De toekomst zal leeran of deze wielsit ingang zullen vinilen Er is ook een iaiuom aai coolie cycle gemaakt voor den SUtan van Maroooo een rijtuig rustende op wielen die door koelies worden bewogen terwql da Sultan zelf kan sturen en remmen Dit toestel kost 8780 Voor de eerste maal in dia 13 jaren is de Nedarlandsobe nijverbeid opgekoojien om zich op dit moeilijke veld met de Engelsohe te meten De wakkere firma Samuels Co uit Ajusterdam zond een aantal zeer lichte wieiers in éon weegt slrchta 10 Engelscbe ponden Meu roemt de ze inzending zeer Ook water rijwielon zijn tentoongesteld en voort een aantal onderdeelen der macnines waarvan sommige groo e vindiugrijkbeid tentobhspreiden In da Pnt Qron Ct gesft de haar M Rutgers r d Loaff een verbeterde l ing van het bericht omtrent den heer Koch die wagens verwonding bg hel spoorwegongeluk te Kuinorwold van de EiploitatieMaatschappij een sohadevergoeding van 60000 zou hebban bekomen De heer Van der Loeff weerspreekt niet al d rampen die dan beer Koch in zgn zaak getroffm hebban door zijn Ungdurige ziekte Onjuist was slechts do mededeeling dat da gebroken baanen heide en nog wel twee malen opnieuw gebroken moe tett worden Dit moest anderhalf jaar na de ramp slecht eenmaal met een dier beenen getcbieden wat al erg genoeg was En ten slotte da hoer Koeh heeft gaan halve ton vergoeding ontvangen tot nog toe hedft hij nog gaan penning ontvangen Da waarheid is dat hg op een aanbod van de Maatschappij om hem eene vergoeding van drieduizend gulden uit te betalen zijue rechten op vergoeding aan de beslissing der rechtbank te Utrecht heeft onderworpen Hij eischtedaar 26 844 70 en die eisch is gevolgd door een gerechtelijk aanbod om hem reeds thans ƒ 42R2 B0 en over de eerstvolgende 5 jaren een bedrag sacoessievelqk an bg gedeelten te voldoen van ƒ 3000 uit te betalen De wachtte en zag bezorgd naar boven Haar galaat scheen ham te verontrusten Zij had toen zij zich aankleedde ook wel in den spiegel gezien dat zij er ellendig uitzag bleek en met blauwe kringen om de oogen Ja hadt liever niet moeten opstaan Je hadt te bad moeten blijven en boven ontbijten zaida hi vriandalgk Zy rilde Zü had vooreerst genoeg van bezoeken op hare slaapkamer de gedachte als eene halbiek door Sarah ta worden bediend was haar te kras Neen mijn arm kind je bent niet in staat alleen te loopen Een kop koffie zal ja goed doen Na bat ontbijt moet ja in de boekenkamer komen daa zullen wij daar rustig over alles praten Spraak nu hier niet over gisteren avond wil je Hetzoumijno vrouw angstig maken zy nam zgn arm want kon inderdaad haast niet op de baanen staan Mgnheer bracht haar naar de eetkamer en zotta haar in een gemakkelgken leuningstoal in pbiats van op haar gewoon stoelde Haidee dis onmiddellgk had bespeurd dat er iets aan haperde en die haar door aan extra kus had willen troosten belde de dienstboden die voor het gebed binnen moesten komen Worit venolfi X Rechtbank zal nu hebben t beslissen of zgn eisoh overdreven of het aanbod voldoende is De beer Van der Loeff acht het niet verstandig dat de publieke opinie zich nu of na de uitspraak met de zaak bemoeit Noch de Maatscbappij noch de heer Koch stellen daar prgs op En het is beter de beslissing kalm san den rechter over te laten dan daarop door baschouwingen of berichten vooruit te loopen Boitenlanüsch Overzicht De hertog van Montpensier is gisterenochtead 8 uur op zijn kasteel te San Luoar plotseling overleden Ondanks de tegenspraak van den miiiisterpresident den beer Tirard blijven de Fransche bladen volhouden dat er wel degelijk een mioisterieele crisis in Frankrijk dreigt Vooreerst wordt gezegd dat de heer Constans zal aftreden De energieke minister van binuenlandscbe zaken die door zgn krachtig optreden de Boulaugisten bedwong heeft zioh sedert de overwinning der republikeinen meer doen gelden dan den meesten zijner ambtgenooten wel aangenaam was zoodat de verhouding tusscbeu de ministors daardoor niet is verbeterd Men beweert inu dat da heer Constands gouverneur van Algiers zal warden wellicht om later als president minister weer ten tooneele te versohgnen Daarbg komen nog andere zaken By de verkiezingen van de commissie van 65 behaalden naar men weet de protectionnisten eau groote meerderheid en dit is weer niet naar den zin van den heer Tirard tevens minister van handel en slechts een zeer gematigd protectionisi Ook kunnen de heereu Thévenet en Bouvier het niet eens worden overde vervolging van de directeuren dor koper maatscbappij De ministers van justitie en financiën staan in dit opzicht vrij scherp tegen elkaar over maar tot dusver heeft dit geschil nog geen ernstige gevolgen gehad Op deze gronden blijven echter do geruchten aener aanstaande ministerieale crissis standhouden en deden zg ook weer hun ongunstigen invloed op de Farijsohe beurs gevoelen IntuBscheu is de heer Constans te Fargs teruggekeerd De minister van biunenlandsohe zaken woonde eergisteren de zitting der Kamer weer bij on voerde het woord over de verkiezing van dan republikeinschen afgevaardigde Calvinhao te Toulouse waarbij volgens de beschuldiging van den Bonapartist Provost da Launay ongeldige stemmen zijn medegeteld Overigens werd met geen enkel woord over de crisis gesproken Door Gladstone aangemoedigd bogint qok in Wales de beweging voor Mome Ruk zich al meer uit te breiden Naar de l ai Neut verneemt zal eene vergadering die te Cardiff moet gehonden worden en in welke de eisch van een eigen Parlement voor Wales moet worden gesteld door ruim een duizendtal afgevaardigden van liberale vereenigingen in het Vorstendom bezocht worden De nieuwe minister Berlepseh zal dezer dagen zich aan den Fruisischen Landdsg voorstellen en men wil dat Bismarck daarbg zal zgn om in t algemeen zgn opinie te zeggen over de arbeidorstoestanden Dit vereischt nog bevestiging maar t zou wel kunnen zgn omdat een woord van Bismarck zonder twgfel van invloed zou zgn op de verkiezingen Op het laatst van deze week gaat de Pruisische Landdag uiteen omdat de heeren ook bg de Rgksdagsverkiezingen willen zgn Dat de Begeering moeite zal hebben om weder een Rgksdagmeerderheid te krijgen zooala de thans overledene wordt algemeen erkend Naast de sociaaldemocraten ontwikkelen de ultramontanen als van ouds veel gver en schamen zich ook als van onds geen enkel bondgenootschap en zou men haast zeggen geen enkele leugen Bood en zwart gaan samen en het eenige onderscheid in vergeUjking van vroeger is dat men openhartiger voor bet bondgenootschap uitkomt Windthorst noemde te Keulen om de geloovigen aan te vuren den tegeuwoordigen toestand een stillen Kulturkarapf en herhaalde zijn eisch ten opzichte van het lager onderwijs De opvolger van Berlepseh als opperpresident van de Bgnprovinoie is de regeoriiigspresident te Oppeln dr Von Bitter In Opper Silczie heeft de heer Bitter zich door zgn werkzaamheid een gunstigen naam verworven en hg komt in de Bijnprovincie met kennis van de industrieele toestanden wat veel voor heeft Bitter is de zoon van den bekenden in 1880 overleden president van do Seehandlung en een neef van den Minister van Financiën van dien naam Het aannemen van het algemeen stemrecht door de Cortes stelt mg schadeloos voor alle sarcasmen critiek en twgfel waartoe mgn gedragsign in Spanje en daarbuiten had aanleiding gegeven aldus sprak Emilio Castelar tot oen correspondent die hem kwam interviewen Veertien jaren geleden begon ik mgn campagne om door vreedzame be weging en door wetgeving democratiaohe hervormingen te verkrggen Wij hebben bgna geheele vrijheid van geweten van vereeniging en vergv dering teruggekregen verder de instelling van de jury het beginsel der burgerlijke huwelijken vrijzinniger wetboeken betere meentewetten De slavernij is uit onze koloniën verdwenen alle denkbeelden van bondgenootschappen onvereenigbaar met onze nationale belangen en met onze aspiraties als Latijnsche Mogendheid zijn opgegeven we gaan vooruit ie onze politieke zeden we denken niet meer aan pronunciamonto s of barricaden om ons doel te bereiken en het algemeen stemrecht is de bekroning van een staatkunde die ik geduldig en aanhoudend heb voorgestaan vdor de algemeene verkiezingen in 1891 zal er een nieuwe kieswet zgn daarvan ben ik overtuigd Ik heb nu volbracht wat sedert 16 jaren mijn levensdoel was en ik kan nu tevreden sterven Ik zal teeds even trouw blijven aan mijn republikeiusche gevoelens nooit een Monarchie of een Koning dienen steeds bereid zijn do democratie en den vooruitgang te dienen maar ik zal geen revolutionair zijn in miju land na we bijna evenveel voorrechten genieten als de meest geavanceerde Staten in Europa en Amerika Om miju dool te bereiken steunde ik steeds de vrijzinnigste Begeeringen der tegenwoordige Monarchie on ik moet zeggen dat Sagasta en de Koningin blijk hebben gegeven van tact en talent Concessies doen aan reactionaire of militaire invloeden zou zijn in do kaart der revolutionairen spelen en den val der Monarchie en der dynastie verhaasten Mgns iuzious moeten moderne Monarchieën zeer liberaal zgn om het in onze democratische eeuw te kunnen volhouden NatuurIgk zal het algemeen stemrecht de Monarchie versterken en de democratie eon voorwendsel tot agitatie ontnemen aan den anderen kant zullen vele democraten tot de liberalen overgaan en dit zid leiden tot een reconstructie der groote politieke partgen De liberale partg zal den conservatief militair protectinnistischen ballast afschudden die tot het conservatieve kamp zal overgaan en er zal een nieuw type van Castiliaunsch conservatief ontstaan geleid door mannen als de Silvelas minder onverzoenlijk en onverdraagzaam dan de ouderwetache conservatieven van Canovns en de verouderde ultramontanen au Fidal Ik zal deze revolutie belangstellend gadeslaan uu mgn taak zoo goed als geheel is afgedaan en zal in hei vooigaaV naar Italië gaan om wat rust te nemen volstrekt niet met politieke doeleinden Kantongerecht te Gouda Zitting van 6 Februari 1890 De volgende personen zijn veroordeeld Jaclitovertreding B B te Reeuwgk tot 3 of 2 dagen hechtenis Als gezagvoerder van een stoomboot varen met verboden snelheid O D te Gouda J G te Leiden ieder tot ƒ 6 of 3 dagen hechtenis Ukovertreding W de W C S M 8 allen te Nieuwerkerk a d IJssel ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis A R 3 V d P A d O allen te Nieuwerkerka d IJssel ieder tot 2 X 1 f 2 X 1 d ghechtenis Spelen met geld op den openbaren weg G S te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bg 2e herhaling H J K te Gouda tot 5 dagen hechtenis Openbare dronkenschap J S ta Stolwgk tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis J V S te Gouda tot 0 50 of 1 dag hechtenis B E J T beiden te Nieuwerkerk a d IJssel A C G te Bleiswijk N v d K te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lg£ dwang van 1 dag 332 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 6 Februari No 1398 5469 ƒ 1000 No 5037 11129 ƒ 400 No 6787 16863 ƒ 200 No 958 1688 1919 2477 13813 14210 14238 14351 15S91 16584 17209 17980 18396 20041 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 80 8361 5714 8629 10663 13077 15469 18093 90 3362 5892 8738 10678 13087 15477 18148 174 3464 6156 8762 10764 13093 15482 18328 394 3486 6158 8768 11047 13226 15558 184J 613 8494 6186 8846 11075 13317 16680 18584 815 3541 6288 8872 11100 13379 15658 18686 1009 8602 6400 8900 11117 13386 15944 18706 89 I 11168 9049 11884 90C6 11424 9068 11S66 9143 11661 9229 11743 9830 11787 9886 11788 9418 11848 9452 11929 9663 11963 9690 12024 9744 12103 9783 12108 9787 12268 9821 12270 9848 12633 9860 12637 9891 12684 10006 12744 10138 12801 10167 12874 10220 12891 10292 12938 10439 12970 10689 13027 13476 18544 18647 18601 13708 1 15 1 64 14197 14231 14237 14354 14603 14507 14632 14566 14612 14675 14699 14713 14 06 14986 15283 16308 15325 16328 16434 187S4 18804 19091 19176 19801 19295 19811 19449 19580 19643 19713 19749 19780 19967 19979 20016 20254 20328 20479 20490 20624 20607 20629 20638 20673 20696 20936 ƒ 70 1 064 16092 16846 184 4 16496 16616 16578 16772 16806 16826 16866 16874 16882 16965 17138 17188 17360 17384 17402 17415 17443 17468 17531 17763 17819 18026 1014 3660 6638 1184 3726 6685 1816 8730 6701 1872 4048 6860 1640 4065 6861 1781 4093 6942 1816 4187 6972 1866 4214 7022 1909 4271 7116 1945 4273 7262 2023 4301 7285 Ï379 4323 7817 2389 4463 7509 2506 4689 7738 2615 4615 7816 2647 4661 7825 2618 4807 7909 2665 4880 7969 2686 4972 S107 2716 5019 8180 2758 6179 8206 2943 5220 8260 2954 5297 8336 2986 5498 8476 3097 5607 8487 3184 5638 8492 3330 5672 8590 Trekking van gisteren ontbrak No 1306 PETROLEUM NOTEERIiXGEN van de Makelaars Caotzlaar Sehalkwük te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 80 a ƒ 8 35 Februari levering f 8 25 September October November en December levering ƒ 8 36 ADVERTENTIEN üettroawd MICBAEL CHRISTIAAN FERDINAND KABEL en MARIA JOSEPHINA DELIANA LINNEMANN welke tevens hartelyk dank zeggen toot de vele blaken van belangatelling bg han Ha welgk ondervonden Gouda i Febr 1890 Ten gevolg e ong esteldheid kan ondergeteekende de praktijk van heden af niet langer waarnemen Gouda 5 Febr 1890 Jhr DE ROTTE ARTSGEVRAAGD een niet beneden de 16 jaar van de P G om opgeleid worden in een Handelszaak Brieven franco onder het motto Handelszaak bg den Uitgever dezer Goarant GEVRAAGD tegen half Maart door eene alleen wonende Dame een vlag niet jonger dau 16 jaren helder eerlgk en voorzien van goede getuigen bekendheid met koken strekt tot aanbeveling Aanbiedingen franco aan het Barean dezer Coarant onder No 1958 JEeltknobbels Hoomvlies HuideeU Wratten enz worden in 7 ïi 8 dagen tg I geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Vrla per flacon met penseel SO ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coifiénr Eisch de handteekening van A v TOIJLL 1