Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1890

4140 SEEDS en LAATSTE TTITVOEHIirQ met LEVENDE BEELDEN VrUdag 7 Februari 1 00 t uOUDSCHE COURANT I iemaS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TAV Dl i Christophorus Caritate enz ZONDAP 9 FEpfeu4RI 1890 MIN van 4 Sociëteit ONS GENOEGEN A a n vja n gr s a i o n ds 7 è 49 te ferkhjgen bi SEN A KOK Id de zaal KUNS uur de fleekn H C n B fi VER MeTrpuw t h NUfM EGEN 8CM NBGBVIL Vrai m t liei ec e bdtvaqie DlEWS lTBOpËi Bouw enli Korte Akk ren Heerekade Mevrouw i x Oe inaeading van advertentifln kan gescbiedeu tot een uur des uauuddags van den dag der uitgave TE HDOB GBVBAÜ GD te ft een der Singels een net Eeerenhiüs met Tm Franco brieven onder No 4957 aan het Bureau dezer Courant advêrtêntïEn in alle Binnen en BuUetUandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Burean Tan A BBINKMAN en ZOON te Gouda liefst op rreeman Fnd gpoeder is de beste goedkoopste en meest geTraagde door geheel de wereld Binnen zes minuten bereid men een heerlgke Fndding Men Tergelgkt ze bg Terschillende waardelooze namaaksels Ook TOor Melk te drinken in plaats Tan Slemp etc OTertreft ze alle Poeders 8 Terschillende smaken 10 cent per pajge of 30 cent per dooqe Eenig Agent A SCHRAVBNDUK Amsterdam Verkrggbaar te Gouda T VEBMEIJ H N VA SCHAIK e J KABEL Te Schoonhoven hg de Confiseur FIJN vas DBA AD Te Woerden bg C d BLANKEN Verders door geheel Nederland Alom te bekomen DE SOüDSCnS 0LA2EN of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Qoude bepeTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb DOOK CHBI8TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Cents A BRINKMAN Prijs 80 ÏOOMS Entrée ki EDAÜW Jf H ZIJL te Gouda j f TT Hooglieemriiadscliai lUjnland DUKGRAAP en BOOGBEEMBADBN rap RUNLAND jMnÉpn bg dei ter openbare kennia J 1 dat de Ijlaten der atemgOTBchtlgde ingelanden an het Hoogheemraifdwïliap óor het dienstjaar I890y van den eersten Dofaderdag in Februari 11890 af gedurende Teertiel dagen Toor ieder ter lering lulIen liggen 4U volgt de Ifleten Tan al de zMften dittricteH ter Secretarie Tan Rijnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4nre alwaar zg tevens tagen betaling van 10 centa toot elke Iflst verkrögbaar zgn die Tan het derde distriet aan de Cruquiu die Tan het vierde district aan de Lynden die Tan het zevende district aan de Leegh teater die Tan eU rf roti r di tncf n ter Gemeentesecretarie Tan de hoofdplaats Tan dat district en Tan de daartoe behoorende onderkiesdis tiicten 2 dat ig die Tenneenen dat de Igsten niet nauwkeurig zgn opgematit gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeTing het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewgzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 30 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op den 4den Februari 1890 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Vi DBE BBEGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT dï VBIE8 SecretarU TE KOOP GEVBAAGD TOor dagelflksche IcTering 200 i 1000 liter goede zniTere Schriftelgke opgave ook van melkopkoopem franco te zenden met prgsopgaaf onder letters D W A aan het Bureau van dit Blad Die verkonden ie hale een doos DROP alt de Blikken Trofflmel per doos 40 et j j m m mm Banketbakker MARKT 67 GOUDA Voorloopigf Bericht In den loop der maand MAART 1890 zullen ten oTerstaan if n Mr I MOLENAAB Notaris te WaddiMt en wegens ziekte Tan den Eigenaar in het openbaar worden rerkocht Eene nog in ToUe Exploitatie zgnde EEERENBDZfiDEEIJ C i beneTens de daarbg behoorende uitmuntende Wei ea Bouwlanden te zamen bj elkander gelegen in den Zuid t flaapoMer binnen de Gemeente ter grootte Van ongeveeè 70 Heet in eigendom behoorende aan bewoond en Vah gedreven wordende dobr den B er H J GENNEP ji A pige infiiitaatiea verstmct geiris Mr iJpOLENAAB Wad jAll Roemde No dit i li Alle Toortoopige inftrmatien verstrtkt Ö P E Nip A R E AmEsMnrG BURGEMEESTER én WB J HOUDERÖ van Gouda kgn Ijroomemens op WOENSDAG den 19 FEE RÜARI 1890 des amiddag8 ten 1 ure in l t Badhuis aldaar bg inschrgving in afzonde ke peiceelen AAN TE BESTEDEN 1 He dempen en rioleeren van b Btr ckMeter Zijl tuasohen de Turf malkt en de Nieuwe Haven 2 Het dempen en rioleeren van 82 strekk Meter Sloot langs de Boelekade 3 Het maken en leveren van ene Roeiboot In de Zwem en Badinrichting De bestekken zullen dwelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddagÉ 1 ure ter plaatseigke Secretarie en de StadsTimmerwerf ter visie liBKen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Geen griijs Haar meer t De nieuwe LONDOS is fl de beste van alle bestaande par BL fnmerien om bet grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glaoergk en zacht MJmmmmmm O P 85 CC t per flacon en l SO per dubbele flacon Alleenverkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCKF Hz 122 Hoo gstraat 123 Mevrouw VOR8TER Postkantoor VRAAGT tegen 1 MEI eene zindelijke DlEi $TBODE met Koken bekend Sociëteit ONS GENOEGEN 6e Tjoatste Ahmnementê Voorttel tg DONDERDaFTs FEBBÜABI 1890 Kon Ver cHet Nederlandsch Tooneel De Strïjd om liet Bestaan Struggle for life Tooneelspel in 5 Bedr van ALP DAUDBT Aanvang 7 uur pur Gewone bepalingen en prgzen Gottd Snelpersdrak van A Bbinkmin Zoos D iiitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitz dering van Zon en Feestdagen De prgs pir drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 cIlNTBN Aicoaderlüii Nommers VIJF BINNENLAND n DÜDA 6 Februari 1890 Dinsdag a ond werd in een der zalen van het Café VredeBost de jaarlpsche vergadering gehouden van het Sokoenmulcers Ziekenfonds help a zeWen tot het doen der jaarlijlMche rekening en verantwoording Uit deze rekening bleek dat aan contributie wat ontvangen f 247 10 aan ziekengeld werd uitgekeerd 140 Het kapitaal der vereeniging waa op 31 December 1889 ƒ 368 15 Het lijk dat Zondag uit dan Uael alhier is opgehaald ia van den 66 jarigen J Ham alhier De kieederen zqn door de familie herkend Oiiteren werd te Zevenhuizen een buitengewone rmenbed Ung gehouden van rijat woUen dekens enz Blijkens de opgeitiaaicte sohoolstatistiek zijn in de gemeente Zevenhuizen 16 kinderen die geen school bezoeken Hel getal kinderen in de termen van schoolgaan vallende bedraagt 860 Thans heersoht te Zevenhnizen de influenza ook onder de huisdieren honden en katten vallen na een paar dagen lusteloos te zqn geweest dood neder Te Zniliohem is een zalm gevangen in een boomgaard Toen de hooge wateistand de zomerkaden deed ovorloopen en do uiterwaarden onder water gezet werden is zeker door de strooming de zalm medegevoerd en in den boomgaard die buitendijks ligt terecht gekomen Omtrent de grens quaestie in Suriname en het FEVtLLETOK IETS aEHEIMZIlTNKÏS Uil iet Sufeltci 26 Violet greep de leuning van haar stoel vast hield de oogen naar den grond geslagen en kneep de lippen stijf op elkander om toch vooral geen spier te vertrekken als zij Sarah terugzag naar daar kwamen de dienstboden en zonder op te zien wist Violet dat Sarah er niet bij was Aan het ontbijt bediende Jane Was Sarah reeds vertrokken Onder het ontbgt zeide mijnheer Ik stel voor vandaag vacantie te nemen De juffrouw en de leerlinge zien er beide vermoeid uit en een dagje de lessen te laten rusten zal beiden goed doen Het spijt mij te moeten bekennen dat mijne redenen niet geheel onbaatzuchtig van aard zgn maar ik moet afrekening met de Stuivers Spaarbank houden pn ik heb daarbij uwe hulp noodig juffrouw Howart Hebt u een paaruren voor mij beschikbaar Langer zal ik u niet ophouden Zij stemde toe Zij zou dus met den heer Kayner moeten spreken en hem een besluit mededeelen dat dit wist zij van te voren afkeuring en tegenwerpingen zou uitlokken Hoo last heeft u mg üoodig mgnheerP den Czaar aangeboden soheidsreohterschap weet de Kein Zeitung te melden dat bet geschil loopt over de vraag welke van de twe boven armen van de Maronierivier de Lawa of de Tapanahoiiie de grens tusschen Nederlandsch en Fransoh Guyana vormt eene vraag van gewicht wagens de xondvelden welke er tusschen liggen Zoo stelde Nederland de quaestie maar Frankrijk wensoht ten onrechte zegt de K Z uitspraak over de vordeeling van het terrein Toen bleek dat do strijdende partijen t niet eens waren over het omschrüven van het geschilpunt kon de Czaar bijnn niet anders doen dan zijne bemiddeling weigeren Te Parijs is groot opzitn gewekt door de gevangenneming van den heer Merder een der voornaamste gerechtelijke curators bij faillissementen dia van misbruik van vortroawen beschuldigt wordt Zijne schulden zoudon 1 200 000 frs bedragen De heer Mercier was bestuurslid van de vereeniging van careiors wisr volle vertrouwen hij genoot en die een deel zijner verplichtingen op zich heeft genomen Te gelijker tijd heeft ze een vervolging tegen Mercier uitgelokt Zooals men zich herinneren zal werd de maatregel van den mayor van New York om allo bovengrondsche geleidingen door te knippen gestaakt naar aanleiding van een rechterlijk onderzoek der door de eigenaren ingebrachte klachten De rechters hebben nu ten gunste van het gemeentebestuur uitspraak gedaan waardoor bet doorknippen der geleiddraden en het omverhalen der palen weer is begonnen De electricho verlichting te New York staat nu stil tot de bovengrondsche draden onder den grond zullen zijn vervangen hetgeen echter niet voorspoedig schijnt te gaan daar de verschillende methode voor het leggen van ondergrondsche draden Hoelang na het ontbijt kunt u komen Mag ik één uur tijd verzoeken om iets waaraan ik bezig ben af te maken P Als u liever hebt dat ik vroeger kom kan ik natuurlijk Over een uur verwacht ik u in de boekenkamer Na het ontbijt op liare kamer komende vond zij Jane bezig het bed op te maken Zij zag Violet eenigszins vreemd aan en scheen te willen heengaan Je kunt gerust hier blijven Jane ik zie je bent nog niet geheel gereed Doe jg de slaapkamers van morgen Ja juffrouw er zit niet anders op Zg hiold opeeas hare hand voor haar mond alsof zij wilde maar niet durtde spreken Hoezoo ü weet toch dat Sarah weg gaat juffrouw Toch Violet s oogen straalden van vreugde bij die zoo bijzonder welkome mededeeling Ja juffrouw Het was een leven van belang in huis Geen gewone ruzie V hadt eens moeten hooren hoe zij te keer gingl Maar nu gaat zijijweg en het spijt mij mets Waarom gaat zg weg Weet u het niet Juffrouw Ik vermoed de reden maar welken grond heeft zij opgegeven O het is alles om u juffrouw l Zij barstte van morgen los togen de keukenmeid en tegen mg zij bedankte er voor langer in een huis te dienen waar zulke dingen voorvielen zeide zg ADVSRTBNTIEN worden geplaatrt Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GB00TE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle AdTertentien gratia opgenomen in het ADVEETENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnc tot nu toe geen zeer gunstige uitkomsten hebben geleverd Bg de overname door het Fransche gouvernement van de telephoonlijnen werden de 7000 deelnemers te Parijs door 12 oentraalbureau s bediend wat tot groote vertraging in het maken van verbindingen voor aangevraagde gesprekken aanleiding geeft Men is nu voornemens een geheele reorganisatie van het telephoonnet tot stand te brengen waarbij alle draden in een cenlraalbureau zouden uitkomen Voorts is men voornemens eene telephoonlijn tusschen Londen en Parijs In de op 13 dezer te Praag te houden vergadering der Vefeins commissie voor aangelegenheden betreffende het vervoer van reizigers zullen de volgende punten worden behandeld 1 herziening der voorwaarden voor de afgifte van rondreisbiljetten 2 verbetering van het boekje yeneichHit waarin de coupons aangegeven sijn voor het gecombineerde rondreizen zoodanig dat het meer overzicht geeft en dat het niet meer in verschillende deelett gesplitst is Bij punt 1 zgn voornamelijk van publiek belang de nieuwe bepalingen welke gewenscht worden a om de gelegenheid te laten tot afgifte van een omslag voor de hoogste klasse der in het biljet aanwezige coupons als coupons voor eene lagere klasse alleen opgenomen worden omdat er geen voor eene hoogere klasse verkrijgbaar zijn b om uit te maken dat iedere coupon diö menvoor oponthoud moet laten afteekenen ongeldig wordt als men verzuimt aan die bepaling te voldoen Voorts zijn nog verscheidene punton van buishoudelijken aard aan de orde In December jl stond voor de 6e kamer der Eechtbank te Amsterdam terecht een beklaagde wien daar hg Wederom scheen Jane niet recht te weten of tq alles durfde vertellen en toch brandde het verhaal haar op de tong Ga maar voort Je weet ik heb ja er om gevraagd O juffrouw zij had allerlei van u te zeggen maar de keukenmeid en ik hechten daar niet veel aan wij kennen de oude Saliy te goed Maar ten slotte zeide zij zij zeide Nu wat Zij vertelde hoe zij naar uwe kamer was gegaan omdat ze leven hoorde en hoe zg toen Vertel maar verder I Hoe mijnheer boven was komen en er weinig over gesticht was geweest Sarah daar te vinden Nu en Maar Jane kon niet besluiten verder te vertellen Zij kreeg eene kleur en stond met een punt van haar schortje te spelen die zij gedurig glad streek Violet zag verbaasd naar het jonge meisje op en opeens schoot de wending die Sarah aan het gebeurde had geven als een lichtstraal voor hare gedachten Eerst kon zij niet spreken zg had een akehg flauw gevoel om het hart maar zij beheerschte zich met kracht en zeide bedaard Ik vermoed dat zg niet zal hebben verteld hoe zij iets dat ik om mijn hart draag hoeft willen stelen en hoe zij ziende dat dit niet ging een doek met een verdojvend middel Op mijn gezicht heeft gelegd om mij bewusteloos te maken om dan gemakkelgk tb ==