Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1890

I 4141 Zaterlag 8 Febraarl 1890 GÜUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inmnding van advertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao Toer handel vlug S3 a St ot per half VSo rarkena Toor Londen tamelqke aanroer handel rrq wel SOVi a SI rt per half kilo magere biggen tamelqke aanroer handel ring 1 10 a 1 60 per week vette schapen taaielqke aanroer handel traag li i ijt Nuchtere kalveren goede aanroer handel eer rlug 6 a ƒ 17 Kaat aangeroord 13 partqen handel rlog 8de qualitoit ƒ S4 a ƒ 26 Noord Hollandsch ƒ 28 Boter tamelijke aanroer handel ring Goeboter ƒ 1 50 ƒ 1 66 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 LOTING VOOE DE Nationale Militie EEBSTE Openbare Kennisgeving BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS ran Gouda roldoende aan art SS der Wet ran den ISn Augostua 1861 êtaaUbUid No 72 en aan art 20 ran Zqner UajeateitB besluit van den 8n Hei 1862 lUaMlad No 46 bnngen ter algemeene kennis dat de LOTING der in het rorige jaar roor de Nationale Militie ingeschreven en in deze gemeente zsl plaats hebben op DINSDAG den Sfin FEBBUARI aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetieohe orde opgeroepen zelren hun nommer trekken dat ook Toor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door denBurgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belangh ebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de t denen van rrqatelling die zq ter zake ran de Militie meenen te hebben tich op voormelden dag zullen moeten berinden ten Baadhnize dezer Gemeente en wel zq wier gealachtinaam begint met de letter A B C D E F G U I J K of L des roormiddags ten 9 j ure en die wier geslachtsnaam aanrangt met de letter M N O P Q B 8 T ü V W X U of Z des roormiddags ten 11 ure Dat op MAANDAG den 7n FEBRÜAEI 18 0 Tan des roormiddags 10 tot des namiddags 1 en ran 3 tot 5 ure op het Raadhuis sanrraag kan worden gedaan tot het opmaken der gotuigscbriften wegens Broederiieiut of van te i nEemge WeUige Zoo en dat belanghebbenden ten bewqze van volbrachten of werkelijken jBroaferrfiCT daarbq moeten orarleggen een Patpoort zakboekje ofattat va diaut Jj plaatnerva gi g en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ttr goeder naam en faam staande ingezetenen die op hu e Fera tKoordelyiieidia vereischte ge uigenis kunnen a8eggen es het op te maken getuigschrift ondortoekenon Voort dat de benoodigde bewijzen van werkelqken dienst of nittreksels uit het Stamboek voor de beUnghebbepden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien ij zich roor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeenten e de daartoe noodige aUcktiiige tydtg veritrekke en dat zq dio bezwaren mochten hebben tegen de wqze waarop d Loting is geschied die kunnen Inbrengen bij de Gêieputeerde Staten dezer Provincie binnen v dagen te rekenen van don dag waarop de Loting heeft plaaU gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewqs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bq den Burgemeester dezer gemeente GOUDA den 6ii Februari 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN ÜZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROIiEUN NOTEËRINGËN van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hedep rast l oeo Tankfust ƒ S SO Geïmporteerd fust ƒ 8 30 B ƒ 8 35 September October Norember en December lerering ƒ 8 35 SSA Staats loteriJ S Klasse Trekking ran Donderdag 6 Februari No 1976 3S46 2680 4138 1468 18494 19018 20667 ƒ 400 No 17121 17798 18404 19648 20116 ƒ 200 No 1670 3087 6912 60ftS 9S80 11668 I414S 16648 16681 17036 17646 17598 ƒ 100 Frqzen ran ƒ 70 48 2645 4887 9110 11094 13472 16227 18214 119 2701 4966 9189 U374 13562 16262 18332 136 2718 6167 9196 11416 14002 16349 18642 144 2782 6170 98t 11726 41S3 16443 18667 453 2842 570t 9384 11835 14246 16477 18618 677 2910 6868 9473 11946 14600 16499 18656 956 SUS2 6064 9617 11973 14655 16510 18681 1136 3072 6196 9566 12093 14758 16611 18703 1151 3074 63S6 9623 12262 14782 16624 18708 1270 3116 t3S7 9640 12264 14971 16629 18785 1319 3132 6628 9699 12806 14981 16783 18878 1326 3274 6619 9860 12811 14991 16808 18921 1412 3412 6746 9899 12312 15062 16816 19081 1466 3416 6862 99Q4 12357 16110 16912 19184 1543 3712 7066 9999 12432 15239 16917 19166 1668 3820 7112 10007 12466 16326 16922 19198 1601 394 712010173 12476 15411 16940 19246 1651 3963 726410263 12499 15414 17074 19282 1692 4044 7419 10877 12503 16431 17171 i9365 ISeS 4107 7434 10306 12619 15441 17196 19550 1917 4200 7444 10317 12699 16463 17309 19644 1965 4339 7687 1 0893 12741 15494 17489 19681 2096 4361 7756 10422 12897 16588 17536 19844 2064 4420 7764 10447 12935 15694 17577 19861 2064 4452 7793 10463 12950 16615 17665 19892 2128 4483 7H14 10468 12952 15641 17672 20126 2178 4611 7886 10695 12990 15676 17690 20282 2298 4634 7982 10781 13102 1574S 17719 20301 S300 4639 8077 10785 18124 16900 17742 S0484 2396 4666 8402 10817 13147 15991 17748 20480 2404 4700 8698 10864 13204 16004 17892 20696 2462 4713 8867 10947 I32U5 16016 17904 20682 S585 4753 9001 10998 13250 16105 18113 20891 2611 4773 9093 11067 13455 16137 18141 uurgerlijke Stand 6EB0BEN 1 Ftk Sopku JoM ht o kn J F Eercsiaek va i P Ael r I Maria Chnttiiu oadera A F Cmacr en D Ttfana 4 Otrritje oud ra P BeSKbop ea E P Wosrlte Pirtirtjt Md O Verwy ra A vsB dvr Bont AgB t Maria Antonia oviera 8 P vaa Ijtnwta ah W Baiakamp Fetnia Adnaoaa oadcra J Plalteal aa H L Z aa4ijk OVEBLEDRN i Ftkr J Ha U j S L A Aadar 4 m 4 C M aa d 1m I m S S U Varkart 7 m S C Patsraaa 8 w GRHDWll 5 Fabr J Naialalya aa A Jaaricr N Plamr n D Bood M V mm ai W d rasK F Loavcreas ea P M van Hof StoIwUk GEBOREN Nnltja Wilbelniaa oadera W Sloof aa A TeiBcna Abrahiai oaders IJ Noorlandar enO Botb OVERl EIIEN W Noortaadar 6 wekea L da Mik 7S jam A 4a Triaa 88 jana Reeuwijk REBOBEHi Jtm Leaadert oadcn i Verkna aa W SUxtbart OVERLEDEN i Seboatas 4 maaadia K Jaoaaa 4 wckaa ADVERTENTffiN Mejuffrouw de Wed TRIJBITS Lange Tiendeweg D boren Traagt terstond een fataoenlgke Tan goede getnigen Toorzien GEVRAA Toor D0NDERDA68M0RUEN3 ran 8 12 ure een KOFFIEBUISBEDIENDE Brieren letter T ter Boekdrokkerg ran B A VERZUL Korte Tiendeweg Voorloopigp Bericht In den loop d r muuid MAAftT 1890 sullen ten orentMU van Mr I MOLGNAAB Notsril te Waddituevtm wegeni nekte ran den Bigenaar in het openbaar worden Terkocbt Bene nog in Tolle Exploitatie zgnde BEEBENBOSBMJ C i beneveni de daarbg behoorende nitmnntende Wei en Bouwlaadea te isamen bg elkander gelegen in den ZuiHplaapolderf bin oen de Oemeente ZEV£A1HIJIZEI ter grootte van ongeveer 70 Heet in eigendom behoorende aan bewoond en gedreven wordende door den Beer H J va GBNNBP Alle Toorloopige informatiea rentrekt genoemde Notaril Mr I MOLENAAR te Waddinxvetn iemand b b h Traagt tegen 15 Fe bniari e k vrije KAMER met KOST en BBWA8SGBINQ Brieren met prgeopgare onder No 1059 aan bet Bnreaa ran ait Blad Leerbeve voor Zuivelbereiding OtDSHOORN Aanrang ran den nienwen Carmi roor Jongen en Meiijei 1 MEI 1890 Leerplan en informatiei zgn te bekomen bg de Directie der Leerboere STBISZÏeJOWS A V OS Aza Kleiweg E 73 en73 ADVBRTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandnche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Barean Tan A BRINKMAN en ZOON te Gouda Een hecht en slerk HUIS TE KOOP in den Oroenendaal Brieren onder letter H aan de Boekhandelaan J VAN BENTUM IN ZOON te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN 6e JjoattU Ahonnemetdt VooratlUng DONDERDAG 13 FEBRUARI 1890 Kon Ver Bet Nederlandsch Tooneël a De Strijd om het Bestaan Struggle for life Tooneelipel in 5 Bedr Tan ALP DAtlDET AanTftng nar 0V Gewone bepalingen en prgzen t FIJNSTE merk oilsloiteDd ïerkrijgbaar YsKo h Ko in qeslolen bflssen 1 60 85 ets 45 et Da uitgave dezer Courant geichiedt dagelgki met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 26 franco per poit 1 70 Ahoaderlgke Nommen VUF CBNTBN BINNENIAND GOUDA 7 Februari 1890 Bü Kon bealuit ia aan Mej 8 M Grotaer onderwijïsre vroeger hoofd der 2 Burgeraohool roor meisjca alhier een pensioen verleend van 70S Naar aanleiding van het gebeurde tuaaohen den gouverneur van Suriname en vier ambtenaren leden der Koloniale Staten i met de EngeUche mail een door 200 ingeïetenen der kolonie onderteeltond adree gezonden aan Z M den Koning houdende eene uiteenietting der feiten Een aöchrifl van dit adre i tevena gezonden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan den minieter van koloniën Als tegenstelling van don burgemeester in eene plattelandagemeente die lijne kaarten voor de volkstelling weigerde in te vullen meldt men uit uut lat de burgemeester aldaar do kaarten van 1 de iugeietenen op het gemeentehuis uil het bevolkingsregister liet invulleu I e o burgemeester over wiens handeling een der ingesetenen zich bj den minister van binnenlandsche zaken beklaagde is wegens zijne met de wettelijke voorschriften strijdige handeling door den minister berispt geworden De hoofdredacteur der Kölnuche Zeitunff is tot drie maanden veatingstraf veroordeeld wegens het beleedigen van keizerin Frederika Het Keulsche blad had gewaagd van de verhouding tussohen den keizer en zijn moeder en wel op een zoodanige wjjie dat do keizer zich daardoor beleedigd achtte Te Londen loopt het gerucht in de wereld van ingenieurs en werktuigkundigen dat binnen enkele dagen een nieuwe uitvinding zal worden bekend ge FEVMLLETOX ETS EHEIMZm n S UU het Ikgehch 87 Ziedaar nu heb ik eerlijk opgebiecht Maar is het niet zeer hard dat ik die zeven jaren lang hem en de zijnen trouw heb gediend zal worden weggezonden ter wille van eene jonge dame die twee maanden hier in huis isP Het geschiedt volstrekt niet op mijn verzoek Sarah Ik heb er niets mede te maken U hebt een afkeer van mijl Dat zou bet geval niet zijn als je mq niet telkens had getoond mij to haten zoo zelfs dat het je hinderde mij te bedienen Wat je ontslag betreft daar heb ik het eerst iels van gehoord door Jane Dus het kan u niét schelen of ik weggaP i Het is mij onverschillig of je vertrekt of hier blijft want ik heb mijn koffer gepakt en keer van middag naar Londen terug Sarah was verrast U gaat niet zeide zij grijnzend Ga dan naar boven en zie zelf dat mijn goed reeds is ingepaki zeide Violet verontwaardigd jHeeft u er al met mijnheer over gesproken als ik vragen mag juffrotöv maakt Na tallooze proefnemingen zou een ingenieur ontdekt hebben op welke wijze electrioiteitgebotteld kan worden in liekte gemakkelijk Wtvoerbare bussen In deze zou de electrioiteit gedeeltelijk scheikundig worden voortgebracht Alsuit een flesch zou men er looreel electrioiteit uitkunnen tappen ala men noodig heeft Alle bijzonderheden ontbreken nog doeh we deelen het gerucht mede omdat het in T dlen ernst door zeerkundige mannen wordt verteld HU Uit een handschrift der 15de eeuw blijkt dat in het jaar 1114 de influenza in Diiitaehland heerschende door bet volk TanmmtKhel werd genoemd en tot het onderwerp gemaakt werd van eene dier dramatische voorstellingen w ke jonge maimeo in oarnaralstijd in de huizen Ier buryera kwamen geven Evenals jn tijden v pei de dood als persoon optrad W toanMlSB sit den doodendans zoo verscheep hier lh in aohel ten tooneele in de gedaante van sene tieke die voor het hoog gerechtshof moest verschijtfen Haar volgden ridders studenten kooplieden beersn toaunen en meisjes en deze allen dienden hunne klachten in tegen Tannaweschel De student zeide dat zy hen beroofd had van ieder genoegen in zgn zwervend laven op zijne tochten over bergen en door dalen den ridder had zij eene lieve vrpnw een jong meisje haren vader ontroofd den koopman had zg eene flinke winst doen missen de non had door al het hoeaten om haar heen morgen en avondgebed vergeten Daarna word Tannaweschel uitgenoodigd zich te verdedigen zij ontkende hare schuld en zocht allerlei verklaringen voor do ziekte de een bad te veel gegeten de ander te veel gedronken een derde had eene hartkwaal een vierde was zoo oud dat de dood niet langer had willen wachten Al deze uitvluchten werden onvoldoende bevoadon en Tannaweschel werd Nog niet maar ik ben hier gekomen om het hem mode te deelen Zou het u dan niet te veel moeite zyn om voor uw vertrek aan mynheer te vragen of ik hier mag blijven Het is voor u onverschillig of ik al dan niet vertrek dat begrijp ik Maar het is voor mij van veel grooter belang dan ik zeggen kan Voor het eerst sedert Violet Sarah kende ontdekte zij eenige ontroering en hartelgkheid in haar Maar het zou er niets toe doen wat ik hierin sprak antwoordde zij Je stelt mijn invloed hier in huis veel te hoog mijne woorden golden niet half zooveel bij den heer Eayner als hetgeen jij zegt Dit is ook natuuriijk want je bent zooveel ouder en zooveel langer hier geweest dan ik Sarah scheen niet bijzonder ingenomen met die opmerking Na even te hebben gezwegen zeide zij Als u niet bang is dat uwe voorspraak van eenig gevolg zou kunnen zijn dan zult u er ook niets tegen hebben een goed woord voor mij te doen niet waar juffrouw Haar aandringen verwonderde Violet Doch het zou er weinig too doen daar zij wegging kon Sarah blijven Goed ik zal het aan mijnheer vragen Belooft u het mij juffrouw Voorname menschen zooals u breken hun woord niet AU u zegt ik beloof het je dan ben ik gerust en dan weet ik dat u geene wraak zult nemen over hetgeen ge beurd is ADVBRTENTIBN worden geplaat t Tan 1 5 regels ib 50 Centen tedere re l meer 10 Centen GROOTB LETTBB8 worden berekend naar plaatimimte Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgni ter dood veroordeeld Na gebiecht en allen vergiffenis gevraagd te hebben stierf zij onder beulshiwden Een daad van echt moederlijke zelfopoffering wordt door de Parijsche bladen verhaald Bg een bezoek aan de tentoonstelling werd een knaap de zoon van den Heer Schill zeer etustig gewond door een stuk van oen electrische lichtkroon dat hem op het hoofd viel De arme jongen bekwam daardoor een vrg grgft gat boven in hot hoofd en de geueesheeren hadden hem opgegeven Alleen Dr Torrillon heelkuUdige der gasthuizen verklaarde dat er eenig kans op genezing van het kind was door de greffe animale het dichtmaken van de wo d met vleescli uit een gezond menscfaenliohaam De moeder van den knaap bood toen terstond haar arm voor dat doel aap en de doktor sneed daaruit een aantal ronde plakjes vleesch welke hij op do wond legde Mevr Schill viel een oogeablik in zwijm gedurende die pijnlijke kunstbewerking maar weldra liet zij die hervatten De operatie gelukte echter aanvankelgk niet Na verloop van eenigen tijd moest de wond weer geopend en opnieuw dichtgemaakt worden De kloehe moeder gaf nu haar anderen arm voor dat doel en ditmaal slaagde men beter Zg beeft thans de vreugd dat het kind door hare zelfopoffering gered herstellende is Het 19 bekend trouwens ook in beold gebraoht dat Napoleon I eens door een schildwacht die bevel had niemand door te laten met geveld bajonet werd tegengehouden met de woorden Ik laat je niet door al waart gg ook de kleine korporaal Napoleons bijnaam onder zgne soldaten in eigen persoon Minder vastberaden gedroeg zich een soldaat te Cannes die op schildwacht stoi d De gewezen keizer van Brazilië had met zijn dochter en frevolg een Ik beloof het je Nauwelijks had Violet die woorden uitgesproken of Sarah richtte zich uit hare smeekende houding op en met een zegevierend lachje op het gelaat TerItet zij de kamer meteen Ik dank u wel juffrouw Het duurde niet lang toen mijnheer Kayner terug kwam Over Sarah s bezoek sprak hij ijiet en ook Violet zag er tegen op hare mededeelingen te doen Is de schrik nu geheel over begou hij vriendelijk Voor zoover ik zoo iets vriendelijks ooit zal ktinnen te boven komen antwoordde zij zacht terwijl hare handen beefden Ja dat begrijp ik zoo iets gaat niet ineens uit de gedachte Maar ik hoop dat goede zorg en een weinig vriendschap je zullen helpen die onaangename herinnering te verdrijven Als u hiermede bedoelt uwe zorg en uwe vriendschap mijnheer zeide zij met een dankbaren blik tot hem opziende dan kunt u niet meer voor mij doen dan u gedaan hebt Er zijn echter voorvallen die zulk een ontzettenden indruk maken dat men ze onniagelijk kan verbeten tenzg men in eene geheel andere omgeving komt dan waarin zij hebben plaats gehad Houd mij niet voor ondankbaar mguheer Èayner maar ik heb mijn koffer reeds gepakt en wilde u verzoeken mij van mgne verbintenis te ontslaan en mg van middag naar Londen te laten terugkeeren Als ik nog één nacht in de torenkamer moest slapen zou ik krankzinnig worden Oouda Snelpersdrok TBD A BannoiAir fc Zoom