Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1890

Be ratten begonnen met het zaad op te eten dat tot voedsel voor de vogels moest dienen DientengoTolge gingen alle papagaaien en kakatoe s dood Tqdens een hevigen storm braken de kisten waarin de slangen en krokodillen zaten en namen deze dieren de kooien van de matrozen in bezit De matrozen moesten toen in de kajuiten worden ingekwartierd Er ontstond toen een hevige str jd tnsachen de krokodillen en de slangen en de eindigde met de overwinning der krokodillen Er bleef nog ééa krokodil over maar dit dier word gedood door een kist die een der matozen by ongeluk naar beneden liet vallen Gedurende den str d tusschen de krokodillen en slangen ontsnapten ook de apen en klommen in het want Bg een storm vielen allen overboord en verdronken behalve de gorilla die zich wapende met een gieren taug en het scheepsvolk te Iqf ging Op zekeren dag sloeg hij den kok dood en werd toen ook afgemaakt Dit is het verhaal hetwelk de kapitein bij zijn aankomst te Boston deedl In de Tijd leest men het volgende Over Joannea Christenen en duivel aanbidders ontvangen we uit Palestina dd 11 Januari eenige mededeelingen die twee beiruter bladen AeBacAir een katholiek weekblad dat in t Arabisch uitkomt en de mohamedaonsche beiruter courant leveren De zoogenaamde Joanntê Christfnen wonen inAmara Boesora en omgeving In vroegere eeuwen leefden vq aan de oevers van den Joixlaan waar de H Joannes doopte Toen de Arabieren hun tempels verwoestten verhuisden zg naar Mosopotamié Men ti fl onder hen bijna alleen goudsmeden timmerlui en smeden aan zelden kooplieden Zg vieren jaarlijks een feest dat vijf dagen duurt waarbq volwassenen en kinderen van hun geestelijken den Joaimes doop ontvangen Eerst dompelen zij het kind des Zondags in de rivier dan gaan zij er mede naar de kerk waar de bisschop eenige gebeden over den doopeling uitspreekt Daarna begeven zich allen mannen en vrouwen weder naar de rivier en staan tot aan de knieën in het water Uierby spreekt de bisschop eenige gebeden over het kind terwql hq segt In den naam van den bormhartigen God den Schepper aller dingen Nu dompelt de peter het kind onder water Hiermede is de plechtigheid ten inde en allen begeven zich tot een gemeenachappelgk maal naar het huis van den vader De Joannes Christenen gelooven dat Jesus Ckristos de Geest Gods en het Woord is de engel Gabriel eebter is Gods Zoon geboren uit het licht Zg gelooven ook dat Christus mensch geworden is om ons Tsn onze zonden te verlossen De Joden kruisigden Hpm Hij stond den derden dag op voer ten Hemel Zqn lichaam bleef op aarde Zij meenen dat de Joden niet Hem maar slechts Zgn schaduwbeeld gekruisigd hebben Zg gelooven ook san een andere wereld Daarin bestaan engelen en duivelen ook steden dorpen huizen voor den duivel Sterft iemand don verachgnen 360 duivels is de ziel van den a estorvenfc onrein dan moet hij door een rij honden en slangen gaan die hem in stukken trekken is zij goed dan stggt zij naar de hemelen De engelen en duivelen hebben ook nakomelingen In den winter vieren de Joannes Christenen het feest der schepping gedurende dne dagen In Augnstns vieren zij hel feest van Joannes den Dooper in Juni het doopfeest droeü willen maken ïAo bedoel ik het niet Zij trachtte tegenstand te bieden maat hg was zooveel sterker dat bij zijne armen om haar heen bad geslagen eer zg er aan dacht lliat mij asjeblieft gaan mijnheer Beade smeekte zij angstig Zg hief haar gebiat tot hem op bg het sprekien maar hg kuste haar en na wist zg dat hg haar liefhad en dat zij bq hem in veiligheid was Zg gingen niet rechtstreeks naar huis maar langs een omweg naar bij beweerde omdat het gras haar natte voeten zou kunnen bezorgen Zij kwamen ten laatste san het zijhek dal op het pad langs de stallen uitkomt en hier verliet Laurence haar want zij was er niet op gesteld dat men haar met hem zou zien thais komen Zij wilde in huis sluipen uit vrees dat de heer Kayner baar zou zien en vragen koe nj was thuis gekomen en waarom zoo laat iets wat zij hem niet kon vertellen Zij hoopte onopgemerkt naar bare kamer te komen en wilde gaan slapen met de ongestoorde berinnering aan Laurence en zgne woorden en dan zou zg zeker van hem droomen Maar zij werd teleurgesteld Vlak bij den muur van den stal zag zij twee mannen aankomen Geen van beiden was de heer Bayner de één droeg een dievenlantoam in de hand Violet schrikte zij maakten niet het minste gedruisch daarom dacht iq dat het dieven waren verborg rich achter de stndken eo lette nu goed op Des Zondags msttti z j van vasten weten zij niets en zg hebben geen liturgische boeken Alleen de priesters hebben deze Het slachten van beesten geschiedt door de priesters De kleeding is de Turksohe zg eten Mhtegc nooit met hen en drinken uit reine vaten De tweede vreemde godsdienst is die der Jassididen of duivel ao aaders Zj wotsu in de dorpen ran Damascus en Aleppo Sync an in Diarbewr Kurdistan en Moi al in Tigris Er zijn ongeveer 20 000 Volgens a afstamming zgn zg Kurden Hat is hun nie toegestaan tusschen ds Uohammodaneu eu de Christenen te verkeeren Eenige wonen in Bu land en dezen mogen olgens hun godsdienst Mohai pedauen dooden De Jasidideu beyeren dat zg niet ma Adam afstammen maar vait en reus en een fee Lezen en schrijven te leorea is huu verboden om lat zg daardoor hun godsdiaitft zouden kunnen verliezen Leert iemand to Xama en schrgven dan is t toegestaan hem rnPkant te maken en in de andere wereld ontvangt hij straf voor zgu gruwelstuk Arabisch te leereu eu de geheimen van den godsdienst te verraden is evenzoo verboden Jgeu naam Satan mogen zij niet uitspreken vloen t mand in hun tegenwoordigheid den satan dan itaid n ij vertoornd Als iemand een kring om een under buachrijft mag deze er niet uit anders zouden zon en maan lich op hem wreken £ en ander moet eei gedeelte van den kring wegwiaschen om hem te bevrgden Zg doen bedevaarten naar een rivier Hchamsum waarvan zij beweren dat zg onder den grond door van Jeruzalem komt De besnijdenis is tegelijk met den doop bg ben in gebruik Zg hebben ook een soort overlevering over den zondvloed Nosch stiet met de ark o een berg Een slang zog het gat in de ark stekkaar staart erdoor on bewaarde de ark voor zinken Noaoh zegende haar daarvoor Zg vermenigvuldigde zich zoozeer dat Nooch de sUngen in t vuur wierp maar de plaag werd nog erger uit de slang ontstond de vloo Zg gelooven aan de zielsverhaizing Aanbeteiude der wereld komt de engel Taus hg verdelgt alle schepselen en vestigt ovenl opnieuw den godsdienst der Jasidideu Iemand schrqft in het N v d D Is de handel in postzegels van eenig nut voor het algemeen belmg Waar big ven al die oude vuile puntjes wsooeer eenmaal de verzomelkoorts heeft opgehouden Opgezet door schooljongens die postzegels verkwanselen als hunne knikkers en knoopen is dat kinderspel op volwassenen overi eslageo en is er een handel uit ontstaan niet ongelijk aan den dwazen tulpenhandel uit vorige eeuwen toen menigeen geruïneerd werd Goed vertrouwende menschen hebben bun geld in postzegebi belegd verleid door blufferige advertentien mooie prijscouranten en hoop op fabelachtige winsten die nooit verwezenlijkt worden Binnen en buitenlandsche vereenigingen hebben zich begverd om deze ziekte aan te kweeken en zelb heeft de Amsterdanuche vereenigipg een leening van 60 000 uitgeschreven voor den haïdel in postzegels vWaar moet dat ten slotte been Is t niet tqd dat er eindelijk eens een einde kome aan een kin Een der mannen onderzocht voorzichtig de deur van de tuigkamer men moest die door om in de bovenwoning te komen waar de heer Bayner sliep Zg gingen verder ia de richting ven Violets schuilplaats langzaam en aarzelende alsof zq op iemand wachtten Zij konden haar niet zien Zg had zoo gaarne uoar huis willen loopen en alarm maken maar ïg had geen moed om zich te bewegen zoolang zij in het gezicht waren Ten Uutete lierkende rij Tom Farkes den vrqer van Sarah en in den ander herkende zij tot hare verbazing den heer die dien avond bij den heer Bayner over zaken was komen spreken en wiens vertarouwelgke toon met Sarah in het park haar toen zoo had verwonderd In het licht van de maan die insichen de wolken te voorschijn kwam zag Violet rijne sierlgke goed gebouwde figuur zeer duidelgk ook zqn fijn gladgeschoren gelaat met de groote grqze oogen kon zq duidelijk onderscheiden Hij bad een overjas over den arm en was keurig gekleed Zq stonden stil om de deur van de tuigkamer nog eens te onderzoeken toen Sarah haastig kwam aauloopen Zij had een sleutel in de hand deed de deur open liet hen in en volgde hen naar binnen Een oogenblik daarna kwam de heer Bayner het pad langs en stapte diezelfde deur in Inademlooze verwondering over hetgeen zg had gerien wachtte Violet nog even Er gebeurden vreemde dingen op Elzenbof Maar zq had een aangenamer onderwerp om er hare gedachten mede berig te derachtigheid die waarlijk geen plaats mag vinden in onze eoo ernstige tgden In hot dorpje Koote Fr heeft zich een merkwaardig geval van bloedvergiftiging voorgedaiiii Ken karvoerder aldaar wilde zqnon honden beschimmeld brood geven Hg snaed rich dsarby in den vinger eu braobt vervolgens den mond zonder erg in aanraking met het bsacbimmeld voeder Al spoedig begon de hand sterk te zwellen daarna ook de geheele arm Do geneesheer constateerde bloedvergiftiging en ried den lyder san zioh terstond naar jroningen te begeven en zich daar onder geneeskundige behandeling te stellen De man heeft aan dien raad nog deuzelfden dag gevolg gegeven Wat de jongste stormen op den Atlantlsohen Oceaan op hunne rekening hebben blijkt bg elke boot die aankomt De Tkantmore die dezer dagen Boston bereikte had 7 schipbreukelingen aan boord de helft van de bemanning der Joiephina een Noorsoh schip dat op 6 Januari uit New York was vertrokken met een lading van 400 ton petroleum Heeds dadelgk had zg zwaar weer l zeeman viel ov r boord en bg zeer bevigeu orkaan werden 5 andere door een geweldige golf medegesleept Toen het schip op het punt was naar de diepte te gaan verscheen do Thanemore die de schipbreukelingen redde Een andere stoomboot de MimoUt ontmoette een ijsberg van 700 voet hoogte Zoo lang weid de boot door den storm opgehouden dat de steenkool begon op te raken terwijl men nog 1000 mijlen van de dichtst bgzijttde haven was De orkaan was verscbrikkelgk Eenige jaren geledei was de kapitein in een tornado geweest in Chinenohe Zee waarbg de windsnelheid ll i mglen in bet uur beliep maar dat was zeide hg een breaje ia vergelgking met dezen storm St Elmsvuur flikkeide op de masten en stengen en uitstekende punten Odk andere schepen badden het bard te verantwoorden Het Fransche linieschip had onderweg een wrak ontmoet zonder naam op dan boeg en half gezonken Do rinkbekleeding scheen door gs beschadigd Op verschillende plaatsen werden groote qsbergen waargenomen In de Llanerob mijn bg Pontypool io Monmouth Engeland heeft een ontploffing plaats gehad Twee honderdfgftig mannen daalde te 6 uur in de mgo eo omstreeks S uren later werden in eau deel daarvan alle werklieden gedood terwgl een andéire schaobt versperd werd Dientengevolge ondervonden zg die de ongelukkigen te hulp kwamen omstreeks oen uur oponthoud Zoodra hot puin was weggeruimd werd het reddingwerk aangevangen en werden de Igken naar boven gebracht Omstreeks 80 man die in een ander deel van de mijn aan het werk waren ontkwamen ongedeerd rwijl 20 gekwetst werden sommigen doodelijk Ongeveer 112 man wonlen nog gemist Eenige uren nadat de werklieden in de schacht waren gedaald wenl een vreeselgke losbarsting vernomen die de grootste ontsteltenis teweegbracht Van alle richtingen snelde men naar de opening der schacht Vrouwen en kindereu liepen dooreen in den grootstcn angst over bet lot van mao en vader Zoo hevig was de schok door de ontploffing veroorzaakt dat hot bovenwerk der myn verplaatst houden en liep het pad of naar buis waar Jane baar braaf slaperig opendeed Dit laatste avontuur bedierf hare droomen Wel droomde zij van Laurence maar dat hq door gerechtadienaars van baar werd weggehaald Laurence had beloofd haar den volgenden morgen bqtqds te komen halen hg zon zeggen dat men haar voor de inrichting dar craampjes noodig had Ik zal een paar jongens van Manners meebrengen en zeggen dat wij de banken komen balen die de beer Bayner voor het feest beloofd heeft Ik doe dan de boodschap van de dominé svrouw of je hoe eer hoe liever kunt komen en ga met de jongens vooruit Natuurlqk zend ik ze naar het feestterrein zoodra wq uit bet gezicht z n en wa 4it dan op je Zq vond het opperbest Den anderen morgen kleedde zq zich zoo keurig mogelgk zq had een nieuw wit kleedje dit trok zij aan en versierde het met een strik van zalmkleurig lint Zoodra zq gereed waa sloop zq den tuin in om eene bloem te plukken die zij zich op de borst wilde spelden en koos een klein roosje Plotseling verscheen mqnheer aan het raam Wat is dat juffrouw Aan het stelen van mijnrozen Als u uw gemoed met eene misdaad wiltbelaston moet het ten minste de moeite waard zijn Ik kan niet toestaan dat de indruk van dat keurig kleedje bedorven wordt togelqk met den goe len naam van mijn tuin door je zulk een monstertje te latendragen Ga eens mede dan zullen wij iets betersrien te vinden Wordt vervolgd werd Dadelijk ging men aan bet werk om den toezang vrij te maken en weldra daalden hulppartijen in de mijn Spoedig kwamen de eerste lijken sommige afschuwelyk verminkt Uit de bnurt werden ziekenbaren gebaald voor de gewonden waarvan er enkelen stierven toen ze den bovengrond bereikten De ontploffing schqnt te zgn geschied in de zoogenaamde Cook s Slope oen 1000 el lange kruisgalerg Eenige mannen waren daar aan het werk toen plotseling een groote hoeveelheid gas uit een gehakte opening stroomde en door de onbeveiligde lampen werd aangestoken Zoo stelt men zich althans voor dat het ongeluk moet zijn verooraaakt Er werden geen Davieslampen gebruikt omdat men dit niet noodig oordeelde wegens do voortdurende luohtvurveraohiag Men is er In geslaagd tot Cook s Slope en aangrenzende gangen door t dringen De verminkte Iqken leveren een vreasolijk schouwspel Er zijn 49 ijken omhoog gebracht Ze zgn w ens verminking uiterst moeilijk te herkennen In t geheel waren 4 tot BOO mannen en jongens aan het mijnwerk verbonden ilie in 2 groepen een dagen een nachtploeg werkten De schade aan de mijn teofebraoht is betrekkelijk niet groot Een 26 tol paarden die benedenstalden kwam om h et leven Het Hahgeiin ontleent san de Pali Mali de volgende bijzonderheden omtrent de jeugdige engelsohe bekeerlinge miss Fowler die zich aan do zware taak heeft toegewijd van de verpleging der moUatschen op bet eiland Molokai Ik behoefdt slechts een oogenblik in den salon te wachten atóns verhaalt de redacteur van genoemd blad die mot de jeugdige heldin epn onderhoud heeft gehad J ant miss Fowler haastte zioh naar beneden te koiSen zoodra men mg had aangediend Zq groette iBj zeer zetlig en na verloop van eenige minuten waren wij in een druk gesprek gewikkeld over de heldhaftige onderneming der jonge dame Zg nam tógenover mg plaats hel hoofd door haar kleine blanke band ondersteund Ik werd getroffen door de levendigheid van hair oogen en den engebichtigen klank van haar stom Rondom haar kwamen de gewone versierselen van een salon waarin geen spoor van de moderne quasi kunst te ontdekken viel goed uit in de halve duistemis welke een zwak onzeker licht daar deed beersohen Op de tafel vulde een witte hyacint welke met prachtige bloemen prgkte de kamer met een zooten geur en itil en bigmoedig schetste mij het jonge meisje haar vorig leven en ontvouwde mij haar plannen en baar programma voor de toekomst Wst zullen de melaatsohen dan wel zoggen wanneer zg zien dat de Engelscbe Zuster van Liefde welke hen komt verplegen een jonge firiMche bekoorlijke dame is met een blozende gelaatskleur en scboone donkerblauwe oogen f Zq offert zioh voor hen op ten einde in Jen meest uitgebreiden zin des woords haar geliefkoosde spreuk in beoefening te brengen Het lijden is onze gelofte en ons erfdeel de liefde die niet weet te Iqden is den naam van liefde onwaardig Elke barer bewegingen drukt bedrqvigbeid en wilskracht uit Op dit oogenblik trad mevr Fowler baar moeder binnen en aanstonds vatten wq ons onderhoud op Miss Fowler wat hoeft u ertoe gebracht uw leven te wqden aan de verpleging der slachtoffers van een besmetting welke de menschelqke natuur het meest tegen de borst sluit Beeds verscheiden jaren geleden nam ik er het vaste besluit toe antwoordde zq zonder aarzelen en op een toon die van rijpe overweging getuigde lang zelfs vd 5tdat de riekte en de dood van pater Damien de aandacht der wereld op de melaatschen van Molokoï gevestigd hadden Zeven jaar geleden korten tijd nadat ik katholiek geworden was wilde ik reeds vertrekken maar ik was toen nog te jong Nu bezit ik de noodige vaardigheid en ondervinding en kan ik mijn handelingen verant voorden Als men te jong is weet men niet al te goed wat men doet en m jn ouders en mqn vrienden hebben mg niet eerder willen laten gaan uit vrees dat ik later berouw zou gevoelen over een zoo ernstigen stap wellicht onbesuisd gedaan Zg is nog zeer jong maar als men eenige minuten met haar gesproken heeft is men weldra overtuigd dat zij zich de gevaren welke haar wachten ten voile bewast is en de beteekenis van den post dien zij gaat bekleeden volkomen begrepen beeft Zq vervolgde Mqn wensch om mg aan eenig werk van ohristolgke liefde te wqden is aldus vurig geweest Ik verlangde een veld van opoffering dat mij zou toeslaan den vrqen loop te laten aan de begeerte mijner ziel om de lijdendo leden van Christus Kerk ie hulp te komen een veld tot welks ontginning mijne geheele persoon noodig was een veld dat de vol maaktste zelfverloochening eiscbto en waar het mij vergund zou zgu meer van nabq Hem te volgen die gezegd heeft Hij ia Mqn leerling niet die niet gereed is zijn leven voor Mij te geven Maar waarlijk voegde zij er met een zedigen en eenigszins verlegen blik bij ik geloof niet dat dergeiqke bgzonderheden aan iemand anders dan aan mijn vrienden eeni belang kunnen inboezemen Ik ben inderdaad een persoon van weinig gewicht En indien gij t een of ander omtrent mijn zonding openbaar maakt zwijg dan van mij eu denk aad do melaatschen van Hawai Het inoge huichelachtig en weinig bescheiden van mij schijnen mij uit te geven voor iemand die op het punt staat zich een groote opoffering te getroosten want om de waarheid te zeggen gevoel ik niet dat daar voor mij eenige opoffering in gelegen is Het is slechts de vervulling van een bijna onweerstaanbare begeerte welke ik sedert laag voedde nlndien zooals gij beweert wat gij zult openbaar maken de sympathie van het publiek voor de melaatschen slechts kan doen aangroeien verzet ik er mij geenszins tegen maar beloof mij dan niota te schrgven vóortat ik vertrokken ben Hebt ge u voor zoo n mooilgkeu post speciaal voorbereid Ja ge uronde verscheiden jaren heb ik te Parijs de geneeskunde bestudeerd en ik ben in het bezit van eenige diplomaas Ik ben ook langen tijd op het instituut Pasteur geweest waar ik kundigheden heb verworven die mij uitnemend te stade zullen komen Maar bezit gij dan een bijzonder geneesmiddel om u voor de besmetting te vrijwaren Geen enkel tenzij de gewone voorbehoedmiddelen die ik getrouw zal in acht nemen Doch ik moet aan mij elve niet denken Indien de ziekte mij aantast zal ik gereed zijn blijmoedig testerven gesterkt door de overtuiging dat ik aan mijn roeping getrouw zal geweest zgn Maar deze gedachte boezemt mij geene bezorgdheid in Ik zal met de geheele zorg over ha hospitaal belast zijn en slechts enkele inlandsohe vrouwen zullen mg hierin behulpzaam wezen Ik heb de theorie van Pasteur omtrent de melaatscheid nauwgezet bestudeerd en ik zal ze op de proef stellen Ik zal een groot aantal voorwerpen meenemen om het hospitaal to verfraaien en het oog mijner zieken op te vroolgkeu Mijn Fransche vrienden zijn buitengemeen goed voor mij geweest zij hebben mij allerlei soort van versierselen verschaft alsmede tal van versnaperingen welke den melaatscheif wel zullen bevallen En verder zal ik trachten hun door mgn gezang wat afleiding te verschaffen en later als ik van mgn jaarlqksche toelage genoeg zal hebben kunnen overleggen zal ik een piano Ifoopen em hun het leven door de muziek te veraangenamen üeze wensoh der heldhaftige Christin is reeds vervuld door een groot handelshuis uit Londen dat baar een prachtige piano ter waarde van duitend gulden heeft geschonken Welk een hemelsch schouwspel merkt de reporter op zal deze lieftallige jonge dame welke alle bekoorlijkheden bezit waarop het scboone geslacht kan roemen opleveren als zg in de schilderachtige kleediug van de Zusters der orde van den U Dominioua voor de halfwilde Hawaiers door de walgelijkste besmetting aangetast een gezang zal aanheffen op het eiland waar een eeuwige zomer heerscht met een stem waarvan de zuivere en welluidende klank op zichzelf reeds ware muziek vormt Gij ontvangt alzoo een jaarwedde voor uw diensten bij de melaatschen Ja de regeering van Hawaï onder welker bescherming ik reis en die ook alle kosten betaalt geeft mg een jaarlijksohe toelage Ik wilde daar eerst niets van weten maar men heeft mg doen begrqpen dat de melaatschen er alle voordeel uit zouden trekken en ik heb ze eindelijk aangenomen En wie heeft u in gemeenschap gebracht met de Begeering van HawaiP Eenige mijner vrienden die dat eiland bewonen en een ander die te Fargs woont Ik zal nooit met genoeg lof kunnen gewagen van den bijstand en de sympathie die ik in genoemde stad mocht ondervinden En hebben de walgingwekkende beschrgvingen welke men ons sedert den dood van pater Damien van de melaatsheid gegeven hééft niet eenigz ns uw besluit aan het waniielen gebracht Niet in het minst Ik heb in de hospitalen van Parijs melaatsohen gezien en ofschoon in bun geval de ziekte niet tot een hoogen graad gevorderd was heb ik mg toch een denkbeeld kunnen vormen van wat mij wacht Verder heeft de tentoonstelling yah verleden jaar mg veel geleerd In de geneeskundige afdeeling waren tal van modellen van handen en hoofden van Hawaische melaatschen in de verschillende tijdperken der besmetting Het was zoo n afgrijselijke aanblik dat slechts weinig personen hem konden verdragen Hg braobt bg mij niet den minsten fkeer of walging voort Mag ik u nu vragen wanneer en waarom gij den katholieken godsdienst heb omhelsd Met veel genoegen Hoeveel schooner en zoeter dan het protestantsche geloof scheen mg toen ik nog slechts een kind waa de godsdienst toe die zooveel van engelen spreekt tot hen bidt en ze om zoo te zeggen om ons bewaart Later heeft een grondige studie van het leven der zoogenaamdehervormers bij mij gegronden twijfel opgewekt en na mij in den katholieken godsdienst te hebben laten onderwijzen ben ik teruggekeerd in den schoot der waarheid en tot het geloof onzer vaderen Ik geef u te denken of mij dit gemakkeIgk viel Mijn vader bedienaar van den anglikoanschen godsdienst wilde er eerst niets van hooren Mijne mofder en al mijne vriendinnen waren tegen mg zij heLben niets onbeproefd gelaten om mij van mijn voornemen aftebreugen Gods genade hoeft mij staande gehouden on ik ben eindelijk geslaagd trots alle tegenwerking Om rechtvaardig te zijn moet ik er echter bqvoegen dat mgn ouders zoowel al mijn vrienden steeds goed voor mij zijn geweest en toen zij zagen dat ik niet lichtzinnig handelde hebbeu zij toegegeven Heden doet zich hetzelfde geval voor Mijn ouders en vrienden zijn in het minst niet gunstig gestemd voor mqn vertrek naar Kalawao toch willen zij zich niet aankanten tegen de oogmerken der Voorrienigheid Ik ga ora ze nooit weer te zien wezens verlaten die mij zeer dierbaar zijn Maar de stem Gods die mij roept moet aan alle andere overwegingen het zwijgen opleggen Zooals mij kardinaal Manning zei toon hij mij zijn laatsten zegen gaf Mijn kind gij hebt een heel bgzondere roeping ontvangen een grootsche taak is u toevertrouwd ik zou u niet willen ik zou u niet kunnen beletten aan uw roepstem te gehoorzamen Toen ik opetoud om heen te gaan aldus bealdus besluit de reporter van de Pull Mali bood de verhevene heldin mij een photographie aan waarop zij in haar geestelijk gewaad wordt voorgesteld en waarop zg haar naam en baar devies Dew mem et omnia had geschreven Zij bood mij daarna eenigszins beschroomd een gebedenboek aan terwijl zij zei Ik weet niet of ik het wel doen moest maat opdat gij zoudt weten wat een der voornaamste redenen is die mij zoo n groote begeerte instortten om bij de melaatachen te gaan leven en ze te verplegen verzoek ik u de enkele geschreven regels te lezen die zich op de laatste bladzijde van het boek bevinden Ik las toen het treffend en zielroerend gebed dat op de borst van den keizerigken Prins gevonden werd toen hg dood van het slagveld in Zoeloelaud werd gedragen Miss Fowler richtte mgn aandacht op deze passage O God indien Gij lederen mensch op aarde een zekere mate van geluk verleent neem dan mijn deel en geef het aan een waardiger Indien Gij op wraak zint treft mg Ik vertrok diep geroerd en de beste wenschen vormend opdat God gedurende lange jaren voor de melaatschen van Hawaï den beschermengel behoude dien Engeland hun toezendt I Bnitenlandsch Overzicbt Zooals te denken was trekken de rescripten van den Duitschen keizer de aandacht van de geheele buitenlandsche pers Vrij eenstemmig gewagen de bladen met groeten lof van den goeden wil des jeugdigen keizers om het lot der arbeiders te verbeteren maar sommige Fransche en Engelsohe bladen maken bedenkingen tegen de uitvoering van enkele punten van s keizers programma voor zoover het internationaal gedeelte betreft Zoo meent de Tempa dat o a bij de pogingen tot internationale regeling van een maximum van werkuren en de loonqaestie de Duiteche industrie gevaar loopt in conflict te komen met de nqverheid van andere staten met het oog op het feit dat de Duitsobe arbeider meer en tegen lager loon werkt dan sgn kameraden in andere landen Hoe is in dit geval de Duitsche arbeider te belpen zonder 4e Duitsche industrie te schaden Wat echter bladen als de Temps vooral vreezen is de Duitsche concurrentie met eigen binnenlandsche takken van ngverheid tengevolge van een internationale regeling Wat ook een internationale regeling der loonqaestie betreft oppert het gematigde Fransche blad bedenkingen Hoe het loon voor alle landen gelijk te maken daar toch tusschen het loon en de levenswijze een nauw verband staat De levensvoorwaarden zijn niet overal dezelfde het klimaat oefent daarop zijn invloed de prijzen der eerste levensbehoeften verschillen aanmorkelgk Zou men dan een regeling der loonen naar proportioneelen maatstaf moeten zoeken Het is niet waarschijnlijk dat zq gevonden