Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1890

N 4144 Woensdag 12 Febmari 1890 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inaending van advertentiön kan gesobleden tot één uur dea namiddags van den dag der nltgave Resultaat der controle door het Bureau voor Chemisch en mioroecopisch onderzoek te Amsterdam gedurende Itecember en Januari jl Op grond van verschillende expertises verklaren ondergetoekenden dat in de Cacaosoorten B erk Karstel It Co geenerlsi abnormale bestanddeeleu ge p conatateerd zgn en dat de samenstelling voldoet aan de eiachen welke aan het onvervalaohte en deugde Igks fabriliaat gesteld kunnen worden w g Dr P F V HAMEI ROOS w g A HARMENS Wzn l Ko f I IO i Ko f 0 S71 I ed Ons f 0 24 word Wat nu de medewerking der andere staten aan de doqjr den Duitachen keizer gewensehte conferentie befreft maakte de Tempt het roorbehoUd dat men eerst de roorwaarden en grondslagen moet kennen waarop de keizer haar bqeenroepen iiil alvorens haar naar jaiaie vaarde te kunnen beoorderieo In t algemeen zien de Fransche bladen vooral de radicale in de veelbesproken rescripten niet veel meer dan een kiesmanoeavre van dec jongen mX narch hoewel z j twqfel uiten of deze politieke zet aan zyn doel zal beantwoorden Alle boe schoon klinkende beloften en pbraaen ook van de keizerlijke rescripten kunnen niet de eenmaal door Wilhelm II aan de Westfaalaohe werkstakers toegovoegide bedreiging uitwissohen Overigens merkt de Jiutice op dat keizer Wilhelm wat laat komt met zgn uitnoodiging voor een internationale conferentie ter verbetering van het lol der arbeiders Frankrgk zoide reeds jyn t enwoordigheid toe op de conferentie door den Zwitser achen bondsraad tegen Mei a tot hetzelfde doel bijeengeroepen Bovendien meent de Jtutiee en deze meening wordt door andere Fransche bladen gedeeld hebben dergelgke bijeenkomsten meer kans van slagen wanneer zq op neutraal gebied als het Zwitsersche gehouden worden zonder nog wat Fnnkrqk aangaat te verklaren dat het met aan een kiesman oeuvre van Wilhelm II wil medewerken Een officieel onderzoek in zake het complot te Sofia ingesteld heeft aan het licht gebracht dat majoor Fanitza en zijne aanhangers voornemens geweest waren prins Ferdinand en de heeren Stambuloff on Montkouroff te vermoorden Wanneer en waar dit plan zou worden uitgevoerd is echter niet bekend Hen verwaoht dat het onderzoek nog belangwekkende zaken aan ket licht zal brengen en dat twee personen die by den staatsgreep tegen Alexander minister waren b j de zaak betroMken zullen blyken Br zijn krachtige maatregelen genomen om mogelijke rustverstoringen te voorkomen De Russische wqnkooper Kalopkoff die te Rustchuk gevangen werd zal volgens de Standard gelijktqdig met majoor Panitza te Sofia worden verboord De prefect van potiti in de Bulgaarsche hoofdstad die in verband met de samenzwering in hechtenis genomen werd is weder vrggelaten doch tevens uit zijn ambt ontslagen Dit wordt nu door don heer Starabouloff zelven waargenomen Naar de Tima verzekert broedde ook onder deofficieren van prins Ferdmand s cavalerieregimenteen complot en wel met het doel een soidatenoproer tegen den heor Stambouloff te veroorzaken Een spoorwegmaalachapp was gedwongen een byzonderen trein gereed te houden waarmede prins Ferdinand of Stambouloff of beiden over de grens zouden worden vervoerd In een vergadering van den ministerraad heeft prins Ferdinand aangeboden af te treden indien hg daardoor den vrede van het land kon verzekeren De ministers verzetten zich allen tegen dit denkbeeld StambouloCTs woning wordt nu dag en nacht door soldaten streng bewaakt De bevelvoerende officieren te Bourïas Vama Rustchuk Widdin Tirnova en FhilippopoUs zyo allen opgeroepen om opnieuw aan prins Ferdinand trouw te zweren Uit het garnizoen van Sofia zgn SOO man door aoUaten uit de provincie vervangen Op alle telegrammen is gestrenge censuur ingesteld Het spoorwegstation te Sofia wordt door eene afdeeling infanterie bewaakt en alle ireemdelingen die er aankomen moeten zich op overtuigende wgze legitimeeren In de Italiaansche Kamer hebbeo eenige leden de Begeeriag geïnterpelleerd over de ongeregeldheden onder de studenten vooral to Napels en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen De Minister van onderwijs antwoordde dat w gens de geweldinarijen door een rumoerige minderheid der studenten tegenover de arbeidzame meerderheid bedreven en nadat alle pogingen ter verzoening waren uitgeput de Academische Baad te Napels den starken arm had moeten inroepen De Uinisier keurde dit goed evenals de maatregelen welke aan andere Universiteiten genomen waren Hij hoopte dat de lessen te Napels spoedig zouden kunnen worden heriat en dat de orde niet meer zou worden gestoord mochten er nieuwe wanordelgkhedeu ontstaan dan vertrouwde hij dat de Vertegenwoordiging de Regeering en de academische overheden tot het nemen van krachtige maatregelen zou steunen Ook de Minister president Crispi verklaarde de te Napels genomen maatregelen gerechtvaardigd te achten en daarmee was de zaak afgedaan Burgerlijke Stand Haastreobt OVEBLBDEN A kubirgni 4 j ADVERTENTIËNa BeTallen van een Dochter G F Dl OBAAF HAB7 la Gouda 8 Febmari 1890 TE ZOOP aangelsodezi Drie OBLIGATIEN è lOOO 4 Gemeente Gouda Aanbiedingen ten kantore van de finna HOFFMAN EK Co Eau de Fichy nieuwe vulling Slotemaker en Co GEVRAAGD Toor dadelglc NOOIHÜLF PRESTEE Adres aan het Bareaa dezer Conrant ADVBRTENTIËN in alle Binnen en BuUenlnnditché Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie BaTeaa van A BBINK iAN en ZOUN te Goftda MT Algemeea erkend als het hesie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bbedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Amitheriii oM water Dr POPP s in aanmerkelgk vergrootte flesschen voor 80 enU I ÏO en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tuidp0 der of Tandpasta steeds de Unden gezond en schoon hondt Dr POPP s TandplombeerseL Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreflislijk voor baden POPP i VeBOg zeej ea ZoniicUoenen zeep s GekristaUiMerde en Transparant CiiycerlnezeepeB zgli de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen gr De namaaksela van Anatberin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tgd W JDr J G POPP Weenen Depots te G0t7DA J C ZELDENEIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Men verlange uitdruHelyi Dr POPPt echte Preparate e neme geene andere aan Mainzer Frankfurter en Hollandsche SNIJB00NTJE8 PEINsSfelNBOONTJBS en ANDUVIE in Eealsche Potjes Tan niim 5 kilo 1 BRISSËLS WITLOF 14 Cent pei pond ANDUVIE Dit de blikken 17 et per 5 ons J GKKRITSEIM Alom te bekomen OE mm SIM of de beschrgTinct der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ter Ooude benerens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeniogen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de gebroeders Dirk eo Wooter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KR pI P r ü s © O Cents A BRINKMAN Een ware schat voor de ongelakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau g elfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prfjs 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeogd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks djiizenden van een zekeren dood Tè verkregen bg bet Ver lagBMagazin te Leipig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Sociëteit 0IN8 GENOEGEN 6e Laatête Ahonnementi VoorttMing DONDERDAG 13 FEBRUARI 1890 Kon Ver Bet Nederlandsch Tooneel De Strïjd om het Bestaan Struggle for life Tooneelspel in 5 Bedr van ALP DAÖDBT Aanvang 7 t nn 00r Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelpersdrnk van A Bhiniuu Sc Zoox De nitgave dezer Conrant geschiedt dagel ks met nttzoodering van 2on en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco pet post 1 70 Afaoaderlöke Nommert VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Februari 1890 In de maand Tanuari kwamen in de gemeente Zevenhuizen giMta sterfgevallen voor hetgeen te opmerkelijker iï daar de influenza aldaar vooral in die maand sterk heeft geheerscbt en nog heerscht Gisteren namiddag ten 2 ure stond het Ie Batailjon 4e Begiment Inbnterie te Delft in garnizoen onder commando van den kapitein A Jonqniere op de markt aldaar in orde van parade geschaard Door den m oorgamizoens eommandant V 3 Meyer vergezeld van dan oud minister vau Oorlog den gepensioneerden generaal majoor A W P Weitzel en diens zoon den len Initenant der inianterie J P Weitzel werd inspectie gemaakt en na afloop daarvan door het bataljon carré geformeerd Door de garnizoens oommandant werd met nige toepasselgke woorden herinnerd hoe een koninklijk besluit hail bepaald dat by afzonderlijke dagorder laowel hier te lande als in N d India eervol zal worden vermeld de Ie luitenant J P Weitzel wegens diens gehouden gedrag bg het gevecht te Segli Aljeh in 1888 waarna hg den begiftigd bet eereteeken het expeditie kruis met kroon op de borst hechtte In zgne toespraak tot den troep stelde hg den luitenant Weitzel ten voorbeeld wanneer ooit ook voor het Xeil leger de dag mooht aanbreken daadwerkelijk op te treden Deze woorden werden met een Leve de Koning I Leve het Vaderland besloten Nadat nog voor den eervol vermelden oflicier was gedefileerd werd At troep voorafgegaan door de stafrauziek van het regiment cxpresselgk uit Leiden overgekomen ter opluistering der plechtigheid weder naar de kazerne teruggeleid Jklfiche C FEViLLETOK IETS GEHEIMZIirNI S Vit het JBnj elKh 80 Zij was er niet begeerig naar maar zij moest hem wel volgen en doen alsof zij recht ingenomen was met het keurige late theeroosjo dat hg haar aanbood na het steeltje zorgvuldig in een stukje mos te hebben gerold Na het ontbijt ging zg met Uaidee naar de leerkamer maar rij was niet bij de zaak toen rij aan de huisdeur hoorde bellen nam zg het leesboek uit Haidee s hand en bleef er een poosje ernstig op turen tot de kleine eindelijk heel zacht zeide Het begint bg Wat is tapioca juffrouw Zij schaamde zich tegenover het kind en spande alle krachten in om bg de les te blijven Maar daar hoorde zg Laurence met de knapen in den gang rij gingen heen en men had haar niet eens gewaarschuwd dat zg gewacht werd Zij begreep er niets van Bg de gedachte hoe Laurence met de mooie juflrouw Finch de stalletjes zou in orde brengen had zij moeite niet in tranen uit te barston Zij hield zich zoo goed als zij Kon maar hare opgewekte stemming van s morgens wa verdwenen Toen mijnheer vriendelijk begon Mevrouw Man Te Zutphen zgn in de bekende schuttersqnaestie de laatsten der 43 beschuldigdei door den schuttersraad gehoord De eisch van den auditeur is voor alle gegradueerden degradatie tot schutter en in de kosteji voor de schuttera ƒ 16 boete en i de kosten Aan hdraot der zitting werd door dea auditeur opgemerkv nat het bestuur van den Ned Sohuttergkaderbond de houding van de beschuldigden in bet Militair Blad ernstig heeft afgekeurd en gewezen op bet feit dat door onderofficieren schutter tot insubordinatie waren overgehaald Hij zag dnn ook met vertrouwen de uitspraak van den sohuttersraad tegemoet Werd het feit niet gestraft dan meende hg zou het optslag van de officieren feitelijk overgaan in de handen van kader en schutters Het talrijke publiek werd op last van den voor 1 zitter nadat de zitting eenigon tijd geduurd had Jwgens verstoring van de orde door de politie van d ublieke tribune verwijderd De telephonie heeft in Zweden eene nieuwe toepassing gevonden Zoodra oen stoomboot de haven is binnengeloopen worden de noodige draden verbonden en brengt men zoodoende de boot die van de vereischte telephoontoestellen is voorzien in gemeenschap met de stad Hierdoor wordt voorzeker een groote dienst bewezen Immers de boot kan op die wijze per telephoon correspondeeren met autouriteiten reeders reizigers kortom met allen die bij de aankomst lading enz belang hebben Zij kan zelfs io gemeenschap worden gebracht met de plaatseii vcor den intercommunalen telephoondienst aangewezen Men stelt zich van doze maatregel veel goeds voor Een zekere heer Kiefer nam zangles van den zangmeester Armin Von Bohme te Dresden Deze beweerde dat Kiefer een baryton stem bezat en gaf ners liet vragen of je haar kwaamt helpen maar wij zijn niet van plan oin u de tafels te laten dekken voor een troep vuile kinderen en daarom heb ik laten zeggen dat u later zoudt komen toen kon Violet hem niet uitstaan hoewel het toch slechts een nieuw blijk van zijne goedheid was Na het middagmaal bracht mijnheer Haidee en Violet naar Het Hooge Land waar de bazaar zou worden gehouden Mevrouw Bayner zou later een uurtje komen De kindere waren er al een poosje en sommige deftige menschen uit de buurt waren aan de kraampjes berig met iets te koopen Zij zag Laurence lusteloos staan ên hij kwam haar niet tegemoet zooals zij had verwacht Was hij boos omdat zij niet vroeger was gekomen Hij kon toch wel begrijpen hoe gaarne zij het zou hebben gedaan Tot hare verbazing kwam zijne oudste zuster naar 1iaar toe Wg hebben reeds lang op u gewacht juffrouw zeide zij Wij hebben eene plaats voor u bewaard Of Laurence baar verzocht had vriendelijker te zijn Violet ging met haar naar een tent waar aan weerskanten eene lange tafel voor een kraampje was gereed gezet In het ééne werden taartjes ververjchingen en speelgoed verkocht De kinderen uit de Zondagsschool bedienden die tafel onder toericht van de huishoudster an het Heerenhuis Aan de andere rijde lagen stapels poppen gehaakte doeken en onmogelijke antimacassars daartusschen in een ADVBBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedeie regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plantsriiimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t wel des Maandags verschgnt hem dienovereenkomstig onderwgs G80 lessen a 6 gulden dus voor 3480 gld Overal waar Kiefer daarna zich aanbood voor een engagement als operazanger werd hg echter geweigerd op grond dat hg bas en geen baryton is Van daar nu een proces van Kiefer tegen Von Böhme en de eisch wegens verkeerde behandeling zijner stem van teruggave van 2700 glu wegens betaalde lessen en vaa ƒ 1200 gld schadevergoeding wegens verloren tijd waarin de zanger niets verdienen kon maar opnieuw en van een ander onderwijs moest nemen V De heri ieri blgft in Atjeh nog altgd stand houden tegen alle mogelgke middelen waarmee zg totdusver bestreden is De maandelijksche reinigingen der kazernes met sublimaat zgn weer gestaakt als te kostbaar en niet proefhoudend Ook de warme beenbekleeding yoor de soldaten die op post zijn is gebleken geen beschutting tegen de ziekte te bieden Het heet dat thans een Atjeher een middel heeft gevonden en dat reeds a nige dwanganbeiders met goed gevolg door hem behandeld zijn Uit Macassar wordt aan de Javahode gemeld dat het onderzoek naar tin op het eiland Flores door den mgu ingenieur Van Schelle mislukt is Terwgl men bezig was met een onderzoek van den bodem werd de expeditie door inlanders aangevallen waarbg de heer van Schelle een klewanghouw kreeg over hoofd en nek De expeditie hïd geen militaire bedekking en bestond in het geheel uit dertig man Weer duiken omtrent Dr Snouck Hurgronje berichten op als vroeger reeds zgn tegengesproken Aan het Bat Nieunahlad wordt thans ten stelligste uit de Preanger geschreven dat Dr C Snouck Hurgronje volgens den Malnmedaanschen ritus in de moskee in het buwelgk is getreden met de dochter van den hoofdpanghoeloe van Tjiamies canapékuasen en eene menigte leelijke nuttige voorwerpen waarvan men hoopte dat zg ver boven de waarde zouden worden verkocht Zoo lagen er ook eene menigte kinderrokjes kousjes en ander kinderondergoed dat door de winkeliers uit Beaconsburgh voor dit doel was afgestaan Bg dit weinig aantrekkelijk hoekje van den bazaar gekomen vroeg juffrouw Reade of Violet dit gedeelte voor hare rekening wilde nemen Wg dachten dat u het wel zoudt willen doen omdat zeide gaarne veel te doen te hebben en daar u zoo veel geduld hebt zal u met de boerinnen het best kunnen overweg komen zg betasten alles en koopen weinig of niets voor zoomin mogelgk geld Dit klonk niet zeer aanmoedigend maar iemand moest toch de leelijke dingen verkoopen en zoo begon Violet dan met een kenneia blik de stapels te monsteren en de prijsbrieQes na te zien Eindelijk kwam Lanrenee aandrentelen Hg drukte haar hartelijk de band maar zeide niets dan Hoe vaart u juffrouw Howart Wg hadden u vroeger verwacht Hoe akelig koel klonk dat juflrouw Howart Zij begreep wel dat hij haar niet dadelgk in tegenwoordigheid van al die vreemde menschen Violet zou noemen zooals gisteren avond op de wandeling naar huis Maar haren familienaam had hg gerust achterwege kunnen houden Doch toen hg bukte om een vooruitstekend kisije onder de toonbank te schuiven en daarbij half fluisterend zeide Ik moet