Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1890

e Door de regeering is aan Dr Snouck Hurgonje opgedragen te onderzoeken of en zoo ja welke regelen zouden kunnen gesteld worden Toor het toezicht op de Mobamedaansche geeetel ksn en op het Moh goJsdieuBtig onderwijs en de resultaten Tan dat onderzoek waarvan ook athankelgk zal zijn het antwoord op de Traag aan wie o q het toezicht zou zgn op te dragon aan de rsgeeriilg mede te deelen In het Sociatd WeeBlad wordt aan de openbare school en de taak harer vrienden een aMikel gewijd Wat haren vrienden van stonde aan te doen staat is zegt het S W de uitvoerin en de werking der nieuwe wet ailerwege nauwlettebd gade te slaan daaromtrent gegevens te verzamelen en openbaar te maken die dienst kunnen doen om veler thans nog heel of half gesloten oogen te openen voor het kwaad dat gebrouwen is I a dit niet enkul ter voorbereiding van hetgeen vroeg of laat tot uitwissching van dat kwaad door den weigever zal moeten worden verricht ma r ook voorshands zeUs in de eerst plaats om zooveel mogolyk te koeren wat in tal van gemeenten met of zonder de hulp van s lands regoering zal worden beproefd ten eindt do openbare school afbreuk te doen en de bijzondere te bevoordeelen Het bekende manifest der anti revoIntiouaire aKamerfClub wees haar volgelingen reeds der weg en voor zoover nog noodig heeft haar parlementaire leider in een onlangs te Amsterdam gehouden redevoering met volkomen duidelijkheid de vergaderzalen der gemeenteraden aangewezen als de plaatsen waar de zege aanvankelijk op het Binnenhof behaald moef worden voltooid Men kan er zeker van zijn dat de r katholieken waar het in hun belang past niet in gebreke zullen blgven daarbij hun bondüenooten een handje te helpen Of liever zg bovenal zu en wel zorgen dat voorzoover het aan hen staat de vruchten die de te lamen geplante boom hun in nog grooter mate kau opleveren hun niet ontgaan Hier zal bet de opheffing gelden van eene openbare school hoezeer dientengevolge of het genieten van onderwijs bemoeielijkt o bot kind van menigeen tegen diens zin en wensch lot bet betoeken eener bijzondere feitelijk genoodzaakt zal worden Ginds zal de toeleg zijn de onderwijskrachten te beperken en met het verlaagde minimum der wet om te springen als ware bet een maximum Overal waar men er de macht toe heeft zal Trgwat meer nog dan tot heden zoowel verhooging van het schoolgeld als karigheid met het vrijstellen ervan het parool wezen Eu te vreezen is het helaas dat maar al te vaak niet weinigen onder de zich toenemende vrienden van het openbaar onderwijs geneigd zullen zijn om bij deze en dergelijke pogingen handlangersdiessten te bewijzen dewijl er aldus wat te bezuinigen valt en dewijl hun liefde voor de volksontwikkeling in omgekeerde reden staat tot de offers welke zij cischt Waar zoodanige naaste toekomst voor de deur staat zijn waakzaamheid en werkzaamheid in verhoogde mate de plicht derKOnen voor vrie descboolkwestie slechts bijkomstig een politieken kantheeft maar driemaal meer een ouderwijsvraagstukis en een hoog maatschappelgk belang vertegenwoordigt Onder opmerking dat het plan aamaar de krggsmacht ter bescherming van de openbare school in het veld trekt moet beantwoorden aan dezen eenten je spreken Zie onder een of ander vooswendsel weg te komen ik zal op je wachten Ik breng slechte tgding ik weet eigenlgk niet of je het een slecht bericht zult vinden klonk zijne stem zóó treurig dat zg niets liever zou hebben gedaan dan naast hem op den grond neder te knielen haar arm om jn hals te slaan en te zeggen dat hg het zich niet moest aantrekken Maar zg mocht alleen vriendelijk llnisteren terwijl zij over een pak slaapmutsen gebogen stond Zeker is het voor mij slecht als het slacht voor jou is Hg zag met een onbeschrijfelijken blik tot haar op onder het opstaan raakte bij met zijne lippen even haar hand aan en zij dacht toen dat het slechte bericht niet zóó erg was als het had kunnen zgn Er ontstond eenige drukte door de komst van lady Mills en hare gasten Zij kwamen in de tent Violet had nog nooit znlk een innemende en schooue dame gezien als lady Mills die in haar even smaakvol ahi kostbaar kostuum eene echte dame was Ook de andere dames van haar gezelschap maakten een voornamen indruk Mevrouw Manners had gelijk men zag dadelijk dat zij niet van de soort waren welke men op Geldbam gewoonlijk ontmoette Bij de zes i4 leren dames waren slechts twee heeren Violet hoorde lady Mills tot mevrouw Mannen zeggen dat de overige heeren tegen het schemeruur kwamen en dat zij hun verzocht had alles wat in de kraampjes over was gebleven te koopen eisoh dat er eenheid z j van leiding en van handelen betoogt het S ff dat de vereeniging Volksonderw s aangewezen is om de handen aan den ploeg te slaan maar dat ook ds Maatschappy tot nut van t algemeen daartoe geroepen is en hare gesc uiedenis zou vellooohenen zoo zy hst naliet De Haagsoha kroniekschtyrar d r N Oron Cf schrgft dat het zoeken naar een opvolger voor den heer Keucheuiua geen gemakkelijke taak zal zyn Want hot Kabinet heeft behalve met de zeer verschillende wenschen in eigen boezem ook met de eischen der partyen te rekenen Het is niet onopgemerkt gebleven hoe de heer Sohaepman dezer dagen in de weer i nu eens oonfereerende uren hng met den voorzitter van de Tweede Kamer jhr Beelaerts dan met den minister van binnenl zaken vervolgens met de Indische specialiteiten van zgne party Waut de groote moeieiykbeid voor hot ministerie tal weer hierin gelegen zijn dat de r katholieken een der hunnei in het ministerie verlangen te zien opgenomen omdat zy daarop naar verhouding van de sterkte hunner club in de Tweede Kamer en dat is juist recht naenen te hebben terwyl het kabinet iir doodÉa at verkeert om aan dit verlangen toe te geven en de plaats van den christen staatsman bij uitnemendheid aan een godsdienstigen tegenvoeter over te leveren List men Keuchenius los om hem door een r katholiek te vervangen dan ware het met den steun van de Standaardpati en misschien zelfs van heel de aoti revolutionaire fractie gedaan Doch daartegenover staat t verlangen der r katholieken En deze zijn nog niet eenmaal eensgezind als ter al op aankomt dat y de vacature zullen mogen jMnvullen De fractie Schaapman byv wil den hefp Hi Nuaen niet die zich veel te kras tegen den pérsoonlyken dienstplicht beeft uitgelaten on de partij Bahimau c s zou niemand liever wenschen Op den heer des Amorie van der Hoeven zou aller keuze vallen maar de wil er niet veel van hooren z n rustig zitje in den raad van state vaarwel te Zeggen Hetzelfde geval doet zich trouwens bq de anti revolutionairen ook voor De gauche en de JroUe werken reeds tegen elkander in eenerzyds wil men Keuchenius slechts voor Dr Wgomalen verwisselen anderzgds zweert men bij den heer Groeneveldt lid van den Baad van Indie Waarschijnlijk zal de heer Makay als het er toe mocht komen aan beide partijen toonen dat er nog altgd nel waarheid is in het oude spreekwoord van de twee om een been vechtende hondéo Wellicht al het gematigdliberale element warden versterkt met een minister van koloniën die evengoed in een ministerie Heemskerk ou kunnen zitting nemen Hen heeft zelfs baron van Goltstein en den gouverneurgeneraal PynackerHordijk al van eenige zgden aU aanstaand minister tan koloniën gedoodverfd Ik voor mij hecht er geen oogenblik geloof aan Trouwens alles wat ik u hierboven schreef gaf ik ten beste i Utre de on üü on als opmerkingen In den nacht van j I Vrqdag o Zaterdag heeft men diefstal met braak gepleegd ten nadeele van een houder van een huis van koop met recht van wederinkoop te Leiden De man die zijne zaak drijft aan de Haarlemmerstraat heeft in eene steeg die schuins tegenover hem is een pakhuisje waarin bij zijne goeI deren bergt welke bergplaats onbewoond behoorlijk Na een poosje vernam men echter dat bet jachtrijtuig met de heeren reeds gekomen was en dit veroorzaakte onder de jonge meisjes vrij wat opschudding Violet begreep dat in haar kraampje niets was dat die heeren gebruiken konden en hield zich bedaard met eenige oude vrouwtjes béng zg had heel aardig verkocht en goede zaken gedaan Maar daar kwam een der heeren een groot knap man met een langen knevel langs haar stalletje keek naar de dingen die waren tentoongesteld en vroeg naar den prgs van een trekpot Zij dacht dat hg het uit een grapje vroeg maar jawel hg kocht den trekpot en nam dien zelf mede Daarna kwamen twee anderen en de een kocht een soepketel en de ander een zeepbakje en zg pakten die dingen ook mede Toen kwam de eerste temg en vroeg naar zoo veel dat zij niet in voorraad had dat zij hem moest zeggen dat hg een weinig verder op manchettenknoopen dasjes sigarenkoken en andere heerenartikelen in ruime keuze kon vinden Hg zette zgn lorgnet op en zeide met een zeer erastig gelaat dat hij zijn geld niet voor nesterijen wilde uitgeven maar iets nuttigs wensohte te koopen Of zg hem niet aan een vleeschvork of aan een vork om brood te roosteren zou kunnen helpen Ug kon zoo moeilijk eene keuze doen tnsachen een vork van vier stuiven en een van zee dat zij hem aanraadde ze beiden te koopen en als hg dan had gezien welke hem het best voegde de andere weg te geven Maar hij zeide dat dit al te verkwistend wat en gesloten wordt terwjjl slechts ééa ge a in do steeg woont In den ochtend van Zaterdag ontdekte bij dat de voorof itraatdeur geforoeerd wea en wel zoodanig dat de slotplaat zich begeven had waardoor de deur te openen was tenrgl h j verder tot de ontdekking kwam dat behalve enkele gouden en zilveren voorwerpen ruim 300 horlogien waren ontvreemd De politie doet ijverig onderzoek niettegenstaande er niet de minste aanwijzing tegen de dader of daders gevonden wordt Zaterdag middag heersohte ter Parijscbe handelsbeurs groote ontsteltenis op het bericht dat by een der grootste handelaars in raapolie een aanzienlyk tekort was ontdekt De heer Kugène Dumont heeft een entrepot te Saint Orien In dit entrepot toegestaan door de regeering en derhalve onder toezicht staande van de regie werd de olie welke in fusten wurd ontvangen bewaard in ijzeren vaten tot op het oogenblik dat de waar naar de afnemers moest verzonden worden Nu had de heer Dumont een lanzienlijke som geld opgenomen waarvoor deze olie als Onderpend maar de olie was niet meer voorbanden Kindelijk ongerust geworden over het groote aantal ceelen dat door den beer Dumont werd uitgegeven verzocht de oommissie van toezicht voor handel en nijverheid den koopman eens na te gaan boe groot de voorraad olie in zyn depot nog was en deze te vergelyken met de sommen waarvoor de olie als onderpand moest dienen De heer Dumont weigerde dit waarop de oommi sio zich richtte tot de rechtbank voor handelszaken De rechtbank liet door den lieer tttont een regeeringsambtenaar den staat van zsMl ondertoeken Toon bleek dat de heer Dumont oeêlen bad uitgegeven voor 8 000 000 kilogrammen raapolie terwyl hy niet meer dan 750 000 kilogrammen in voorraad had Het tekort bedraairt dus 7 260 000 kil die tegen een gemiddelden prys van 86 francs een waarde van 6 000 000 francs verlegenwooidigen Het Pargache syndicaat voor den olie handel hield terstond een vergadering ten einde den toestand te bespreken Men besloot voorloopig geen besluit te nemen maar eerst af te waohten totdat de ge heele inventaris van het depot nauwkeurig is opgemaakt Eeuigen tijd geleden werd een oud rertrouwd bediende van een kantoor te weenen die naar eene kasvereeniging was geweest om er 86 700 gulden te halen deze gansohe som ontstolen terwijl hy in een der corridors een oogenblik onwel werd en daarom op eene bank ging zitten Alle moeite om den dief op t spoor Ie komen mislukte Dit voonl heeft nu nog een tragisch einde genomen De bestolene een gewezen milUtair Leiner genaamd had bg zqn patroon nog zoo weinig het vertronwen verloren dat deze hem na hel ongeval nog de meeste achting bleef bewijzen maar ging toch ar onder gedrukt en toen hem eens ter oore kwam dat het publiek niet zoo volkomen van zgne onschuld overtuigd was f ing da ongelukkige op lekeren avond naar hel erkhof en schoot zich daar dood Gevoelden zieh hierdoor de kwaadsprekenden en wantrouwenden het hart wel wat beklemd nog meer was dit het geval toen bijna terzelfder tyd dat men zijn lyk vond zqn chef door middel der post het ontstoleoe terug ontving Tenninderd met 6700 gulden De chef had kocht d goedkoopste van de twee Toen I nrenee tera wam vertelde z het hem lachende mau hjj laehte vc trakt niet en aotmi het eene laffe vertooning De heeren kwamen gedurig weder temg Ten laatste kwam hg die er het eerst geweeet waa nog eens en zeide dat men hem een sourereih had toevertrouwd onder voorwaarde dat hij dit geld zoo nuttig mogelijk voor een jong paar dat zgn huishouden oprichtte zon besteden Zij had in haar stalletje niet meer voor een souT ein aan hout en gzerwaren over Hg kocht alles wat er was twee paar strijkgters en een aantal muizenvallen en verder vulde hg de som met katoenen boezelaars aan Hij bracht zijne inkoopen weg en kwam een oogenblik later terug met lady Mills die aan mevrouw Manners vroeg of zg haar ook nog eene helpster kon afstaan en ziende dat dat Violet nog slechts een paar kindeijurken en eenige schortjea over had voegde zg er bij dat die jonge dame in het wit daar aan het einde misschien wel zou kunnen komen Mevrouw Mannen zag Violet bekommerd aan alsof zg haar in het hol van een leeuw liet gaan maar zg kon natuurlgk niet weigeren al vonden de andere dames van den bazaar het volstrekt niet naar haar zin Die andere afdeeling was als uit een teoversprookje 9 orclt vervolfd nJ laten annoBoleran dat als de vmdW d geldsom er 30000 gulden van terugzond bij de overige 6700 gulden kon behouden zonder vrees vooreenige vervolging Hierop was de vinder ingegaan bad de 6700 gulden teruggehouden en de overige 30000 franco aan den chef gezonden helaas I zoo laat dat hij nu een meuscbenleven op zijn geweten heeft Het adres op t couvert had hg om zich niet door zijn schrift te verraden uit gedrukte letters sa mgesteld De ongelukkigs Leiner had vóór zijn dood aan zgn chef aan zgne vrouw on kinderen gerichte brieven achter gelaten waarin hij van allen afscheid nam en in de roerenste bewoordingen zijne onschuld te kennen gaf Of zijoe beschuldigen zonder grond die de indirecte oorzaak van zijn dood ziju nu nog zullen volhouden dat zg zioh tot hun spijt nog maar niet van zgne onschuld kunnen overtuigen i De speld dat zoo hoogst nuttige instrumentje waarvan men om zijne eenvoudigheid bijna gelooten zou Eva het reeds uitgevonden dioest hebben dateert eerst uit de vijftiende eeuw Ëent in het jaar 1410 kwamen zij in gebruik en verdrong de tot nu toegebruikelijke doornen der armen en do zilveren ofgouden stiften waarmede de aanzienlijken hunne kleederen vastmaakteu Hfe De uitvinder der spelden was eflPxa iscbe draadtrekker Tourangeau genaamd die door winstbejag gedreven dag én naobt er over nadacht om zijn handwerk tot de grontst mogelijke volkomenheid te brengen De zwarigheden aan de fabricatie der spelden verbonden maakten ze in den beginne tot zeldzame en kostbare voorwerpen en men vond ze gewoonlijk alleen op de toilettafels van koninginnen en prinsessen Zoo byv bevond zich een doosje mei spelden onder de geschenken welke de dochter van Lodewgk IX bg haar huwelijk ontving en de nog in onzo dagen gebruikelyke benaming tpeldegeld wgst er reeds op hoe dit thans bijna waardeloos artikel vroeger een bgzondere en steeds zeer kostbare rubriek vormde op de lijst van uitgaven eener huisvrouw In Engeland bleef de speld tot aan de regeeringvan Hendrik VIII onbekend Ongeveer in dezen tijdbracht de schoone en later zoo ongelnlikigo Anna Boleyn ze mede uil Frankrijk en het is nu onwaarsoh nlgk dat het nog beden ten dage bg hec volkin zwang zijnde bijgeloof als zou men iemand ongeluk aanbrengen door hem een speld te geven wantdeze steekt de liefde af in die betreurenswaardigeTontin zgn ooreprong vindt iZondagihl Het oogenblik waarop geen aardbewoner meer dan een vierkanten meter grond ter beschikking zal hebben schgnt nog niet zoo nabg als sommigen willen doen gelooven In vencheidene landen blijkt in de laatste jaren dat het verschil tusschen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen langzamerhand kleiner wordt Ook in Engeland is dit zoo en het Verschil dat in verhouding met andere jaren in 1889 389 423 bad moeten wezen bedroeg in dat jaar niet meer dan ZVJ iH dus zoowat 22000 minder Het geboortecijfer bleef 2 p m beneden dat in het voorgaande tgdperk en het sterftecijfer wat sedert 1888 met 0 i per duizend gestegen In no VII der Indische s etsen door Van Blommen F G Van Bloemen Waanden vinden wij het volgende verhaal omtrent Javaansche goochelaan dat dubbel de aandacht verdient nu voorstellingen welker v rklaring voor den leolf in t vak niet te vinden is velen de vraag doen opperen of zg te maken hebben met nog niet bekende krachten De troep kunstenmaken vertelt de heer Waanden zette zich op een mat neder en na eenige gewone toeren met ballen slangen het steken van een zwaard in de keel en dergelijke vertoond te hebben deed de hoofdpersoon een toer i la Davenport Er werd een koeroengan zonder bodem doch van binnen bekleed met saionps op den grond gezet de kunstenmaker ontblootte het bovenlgf en verzocht de omstanders zijne armen en handen stevig op den rug vast te binden met een lang en vrg dik touw dat hg in de hand hield Bosuert die officier bg de marine was geweest gaf den wensch te kennen dat hij den kunstenaar zou binden waartegen bij dezen geene bedenkingen bestonden Boshert bond nu nadat een lus om den hals was gelegd de armen en polsen zóó sterk op den mg vast dat naast hel bindsel het bloed opliep en armen en polsen op die plaateen geheel weren opgezwollen Hg is een knappe jongen zeide hg als hg die los krggt ik heb er eenige knoopen ingelegd uit mijn tgd van het Koninklgk Instituut De kunstenaar werd op die wijze op het naakte bovenlgf gebonden in zittende houding onder de koeroengan geplaatst en zijn badjoe buisje vóór hem neergelegd Nu begonnen zgne metgezellen A if rond de Koeroaaglin wieiook te branden of étambourin te slaan en te zingen en schreeuwen dat hooren en zien verging Na verloop van eenigen tijd werd de koeroengan opgetild en nu zat de kunstemaker evenals te voren gebonden op den grond maar met zijn badjoe onder het bindsel door aangetrokken Allen stonden verbaasd doch biermede wae deze toer niet afgeloopen Toen hij eenigszins tot verademing was gekomen en zich wat water in de keel bad laten gieten werd hij weder zooals hg daar zat onder de koeroengan geplaatst Weder werd gezongen én doepah wierook gebrand en toen nu na verloop van eenigen tijd de koeroengan weder werd opgetild zat de kunstemaker geheel vrij van banden netjes gekleed op den grond Het touw waarmede hij gebonden was geweest lag vóór hem met allp knoopen er nog in hy had het bindsel uitgetrokken zooals men een kleedingstuk uittrekt en Boshert die weinig eer had van zijn werk verklaarde dat alle knoopen nog waren zooals hij ze gelegd had Ouder het gezelschap kunstenmakers bevond zich een allerliefst klein meisje van ongeveer zevenjarigen leeftijd Dit werd onder de koeroengon geplaatst en nu richtte de hoofdpersoon zich tot de omstandere zeggende dat zg hem slechts vragen hadden te doen zoo zacht dat het meisje onder de koeroengan ze niet kon hooren en dat zij ze dan zou beantwoorden Aldra deden zioh vele vragers op De eerste antwoorden van het meisje waren zeer juist doch bij de vierde of vgfde vraag ging het niet vlot meer De kunstenmaker roeg daarom Hoe is het antwoordt ge niet Ik wil niet ieide zij Zult ge wel $ tta antwoorden riep hij boos uit i Vi wil niet meer antwoorden Waarom niet vroeg hij in drift Breng mij naar mijne dessa en mijne ouden terag van wie ge mij gestolen hebt zeide zij Nu werd de kunstenmaker woedend en riep uit Wanneer ge mij niet onmiddellijk gehoorzaamt dan vermoord ik u Vermoord mij maar dan is het uit maftr antwoorden doe ik niet meer Hierop vloog de kunsteniliakor schuimbekkende van razemg naar de koeroengan trok zijn kris en stak daarmede links eij recht door de koeroengan heen Het meisje gilde en schreeuwde om hulp en het bloed liep met stralen onder de koeroengan uit Eindelijk gaf het kind een rochelend geluid als van een stervende De omstanders die allen oatzet war over deze gebeurtenis iristen aanvankelyk niet wat zg doen touden matf al spoedig werd de verontwaardiging algemeen men wilde den razendeq kunstenaar te lyf waarschijnlijk om hem te lynchen en drong naar hem op Nu was het oogenblik voor den kunstenmaker gekomen de uitdrukking van tgn gelaat veranderde eensklaps tot een vroolgken lach hij tilde de koeroengan op en deze was leeg Inmiddels had het meiqe zich door de menigte baan weten te maken en kwam vriendelgk en lieftallig in het midden met een bakje in de hand tot het inzamelen van giften Op dit getioht hoorde men een algemeenen kreet van verlichting Tot deelneming aan de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen hebben zich reeds een aantal fabrikanten maatschappijen en vereenigingen hier te lande aangemeld terwgl verscbillecde mioisterien van hunne belangstelling blijk gaven en ook uit het buitenland belangrijke inzendingen zijn toegezegd De groote vlucht wellw de tentoonstelling neemt brengt echter ook groote geldelijke lasten meê Aan de regeering en het gemeentebestunr van Amsterdam werd subsidie aangevraagd en van enkele leden van het comitó kwamen reeds belangrijke giften in o a een van ƒ 600 en eenige van ƒ 200 Maar het uitvoerend comité rekent nog ƒ 10 000 a ƒ 16 000 te lullen noodig hebben om de zaak behoorlgk te regelen waartoe het zich gaarne bijdragen zal zien toegezegd Buitenlandscb Overzlcbt Het blgkt meer en meer dat het uitstapje van den hertog van Orleans naar Parijs geenerlei politieke beteekenis heeft Zijn doel was alleen zich bereid te verklaren nu hg 21 jaar was geworden zgn land als gewoon soldaat te dienen Als Franschman wilde hy dien wettelgken termijn niet onopgemerkt laten voorbijgaan Welk resultaat hij van dezen stap waarvan geen andere leden tijuer familie kennis droegen lich voontelde is niet recht duidelgk Het eind zal moeten zyn dat hij ten gevolge der verbanningswet van de prinsen hetzy met hettg zonder gevangenisstraf over de grenzen wordt teruggeleid Wellicht was het alleen een middel om de aandacht op zich te vestigen Hoe het zij ongunstig is de indruk niet op de Pargze naan geweest Bij de groote massa van het publok heeft de daad van den jeugdigen prins van Orleans onmiskenbaar een zaer gunstig onthaal gevonden In Frankrgk houdt men van zulke daden van loslinnigheid die getuigen van penoonlyken moed En die heeft er ongetw feld bij den jeugdigen hertog van Orleans bestaan Hij waagt er eene gevangenisstraf van twee jaar aan om zich te komen aanmelden als soldaat Dit is flink tegenover menigeen die er een paar jaar gevangenisstraf aan waagt om zich niet aan te melden als soldaat Morgen lal de rechtbank een oordeel uitspreken Hoe dit zal uitvallen is nu reeds vrg zeker bekend Men zal in overweging nemen dat de hertog van Orleans nauwelgks meerderjarig is geworden dat hij het besluit om naar Frankrijk terug te keeren heeft genomen zonder voorkennis van z n vader die op reis naar Amerika was of van zyn gouverneur of een zijner andere raadgevers maar dat hij geheel op eigen hand heeft gehandeld Deze verzachtende omstandigheden in aanmerking jiemende zullen de rechtere vetmoedelgk de pretendenten wet niet toepassen maar zich bepalen tot bet bevel om den prins weer ten spoedigste over de grenzen te brengen Dit is in de gegeven omstandigheden nu de republikeinsohe regeering eenmaal de vorbanningswet heeft uitpevaardigd dan ook bet beste wat zij zou kunnen doen De Duitsche Bondsraad heeft met buitengowonen spoed zijn goedkeuring gehecht aan het vooratel hetwelk door het centmm is ingediend en door den Eijksdag werd goedgekeurd waardoor katholieke studenten in de theologie feitelgk worden vrijgesteld van den actieven krijgsdienst Heden reeds wordt dit ontwerp als wet in den Reichsameiger openbaar gemaakt lu verschillende plaatsen van Westfalen zijn gisteren weer vergaderingen gehouden van mijnwerken Overal werd instemming betuigd met de bekende eischen welke door bet bestuur der vereeniging van mijnwerkers zyn gesteld De mijnwerkers in de Rijnstreken zijn voornemens tot den keizer het verzoek te richten dat indien de Staatsraad de ontwerpen des keizers betreffende de regeling van den arbeid overweegt dan iemand die op do hoogte is van den arbeid in do steenkolenmijnen tot de beraadslagingen zal worden toegelaten De mijnwerker Dickmaun die naar men weet heeft deelgenomen aan het saoialisten oongres te Parijs is heden in hechtenis genomeu In Duitsche diplomatieke kringen wordt er op gerekend dat Duitschland zich met Zwitserland zal verstaan omtrent de internationale conferentie over beschermende wetgeving aangaande de werklieden Ten opzichte van dig zaak beerscht er in de bladen velerlei misverstand Dat er eerst onderhandelingen met Frankryk Engeland België en Zwitserland zullen plaats hebben ligt eenvoudig hieraan dat men van een paar dezer staten de meeste moeilykheden verwacht en zij het meest hg de zaak betrokken zijn Er zullen echter waarsohgnlijk te gelijker tgd ïerttoiiwelgke en voorbereidende gedaohtenwisselingen met andere staten plaats hebbeu Daaromtrent zal men vermoedelijk zelfs reeds zeer spoedig nadere mededeelingen kunnen ontvangen Intusschen zal het zeker den geruimen tgd aanhouden eer de conferentie bijeenkomt Voonl oet eent het programma worden afgewacht waaromtrent men eerst eene principieele overeenstemming tusschen de vier genoemde staten zal trachten te verkrygen Het grootste bezwaar zal wel zijn middelen te vinden om er voor te kunnen waken dat niet de een of andore staat die de besluiten der conferentie nauwkeurig ten uitvoer brengt grootelij ks benadeeld wordt door de concurrentie van een anderen staat die anders te werk gaat waaronder ook de werkman zelf zou hebben te lijden Officieel wordt nu uit Bern bevestigd dat de uitnoodigingen van Zwitserland tot deelneming aan de aldaar voorgenomen conferentie eent in het midden der vorige week waren verzonden zoodtt zg niet reeds vóór bet einde dier week bg de regeeringen zijn ter tafel gebracht Daarmede vervalt dus het bericht van de Pargsche Tntp dat alle regeenngen met uitzondering van Duitschland de uitnoodiging van Zwitserland reeds hadden aangenomen Aan de internationale hoffelgkheid is dus ook niets te kort gedaan door het feit dat de beide keizerlgke aanschryvingen Woensdagavond in den Reichiameigar zgn verschenen toen de nitnoodiging van Zwitserland nog niet was ontvangen De toostend in de Londensche dokken geeft nog steeds aanleiding tot ongemstheid Het comitó der werkstaken hield weer een bijeenkomst De uitkomst der langdurige beraadslagingen was dat voorloopig bet verbod is ingetrokken waarbg de sjouwerlieden verboden werd goederen te ontladen uit voertuigen toebehoorende aan nietleden der Cante Vniik De directeuren wildtn ieder die dit bevel opvolgde tentond ontslaan zoodat een algemeens werkstaking werd verwacht i