Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1890

1890 Donderdag 13 Febroari I 4145 GQÜDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De inaending van advertentlto kan geechieolen lot een uur des namiddags van den dag der nltgave STmzi ejoMs A V OS Aze Kleiweg E 73 en 73 La Sodété Hollandaise de Maltose Soct anooma te Bergen op Zoom De MaUote werd bekroond Op de WereldUntoonêUUinq te Antaerpen A 1885 met den Gouden MedaiUt Op de TentoomttUing van Voedingtmiddekn te AmsUrdam A 1887 met den Gouden MedaiUe Op de WereldlentoonsteUüig te BruseelA 1888 roet 2 Eere Diploma s en 1 Gouden ttedailU Op de £ ai it ny tentooniteUing te Boltward A 1889 met den gouden Medatlk Bet gebrnik Tan de Maltoie in de Burbrouwerij ia geregeld bg Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met Tmcht en Toordeel wordt de MaltoS tere en Slanke Maltose toegepast in de KoekBanket Banketen Suuterbakkerg Generaal Agent De Directeur C BREDAEL B fa C J C HOOGENDIJK Nu het besluit eohtar is ingetrokken is dit voorloopig vermeden Dit besluit der leiders is voor een groot deel te danken aan de kouding der schuitenvoerders die ztch bg de directeuren aansloten en eveneens besloten eiken werkman te ontslaan die het bevel vao het werkstakers comité opvolgde Een poging der aehuitenvoerders om een eind te maken aan de werkstaking op Hta t Whtrf gelnkte niet maar toch werd door de bemiddeling van de kamer van koophandel reeds dit verkregen dat de eigenaars en de werkstakera in het gebouw der Kamer lullen bijeenkomen en de zaak te bespreken Wellicht gelukt het dan nog een schikking tot stand te brengen voordat de werkstaking zich weer verder uitbreidt PËTROLËUN NOTEERINGEN van da Hakelaara CaatiUar SehalkwUk te Rotterdan De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 36 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 Februtrilevering 8 30 September October Novemberen December levering ƒ 8 50 Burgerlijke Stand OEBOKEN 7 rekt Hndrik o 4en R Witnr en A J vtn der H g Jokaaiis Alb rti oadert J JUgrosw ca A aa Wgk 8 JolliSDi Hirgnelhs Coriclu oidsri G 4ê RnaT u G F Btoer Nnltja Jokiaas oodin M Vredenbirg m A vsa dea Rnvtl Wgund oajen W na HiteD n 6 Liepilt 19 WitUaiiu Corulu ooden S ns Looa ea W i Stnoaiikel OVgBLBDEN 8 Kebr A P XMn 7 J P Vcrmealaa 8 m 8 i Spsriia u huinr via A lu Mures 68 j 10 U ds Hrsgo 89 J 11 8 W GtmvBstsgD 8 j 1 Bk I Zevenhuizen GEBOBEN At i Older F Hcrfaua sa M dei Hall Jaa oadera H Karkboni ea W Veste Adrissa sadert C Rofmaa as M Zenabaiiea Maria oadera D aa Hamwyk ea C vaa Oadaaaarde Klaaa oadera P Krggaaan ea M Taiouad OVEiaEDEN i Verboer 8 ONDEBTROUWÜ C Booa an L E Hoek ADVERTENTIfiN EENE BIENSTBOSE gerraagd voor vaat of NOODHULP door Toortdarende ongesteldheid der tegenwoordige met MAART Adrea Merroow WEBMINE Torfmarkt Mevrouw GEITEL Tcrlangt met MEI eene DIENSTBODE EEN QEEÜWD FESSOON 25 jaar oud Tan onbesproken gedrag zoekt een BETREKKING onTerscbillig wat Franco brieren onder No 1961 aan bet Boreaa dezer Conrant Nederlandsclie Bouwvereeniging gevestigd te GOÜJDA GEWONE JAARLUK8CHE VERGADERING Tan Aandeelhonden tot het doen der rekening oTer 1889 in het Koffiehnia de flAKMoxn op de Markt te Gouda op DONDERDAG den 27o FEBRUARI e k des namiddags ten één ure De directie Advertentiën in alle Binnen en ÈuUemlanAêcht Ckntranten worden dadelgk op ezonden door het AdrertentieHnrean Tan A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdrnk van A Bmnkiiak It Zook Het groote aantal zenuwkwalen ran lenuwhoofdpjjn af tot de Toomfgaande kenteekeneu ran apoplexie heraeneberoerte toe trotaeeren nog ateeda alle middelen door de mediache iretanaohap aangeireod Kerst aan den nieuven tijd komt de eer toe dat ajj door het gebruik maken van den aearoudigston weg namelqk langs de huid eeue pbyaiotogisohe onblekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thans over de geheela wereld verbreid ia en terwyl zg in weteuschappelgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blgkt te ziJD voor de aan senuwkwalen Igdende menschbeid Deze geneeawgze ia uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen en berust op do ondervinding opgedaan in eene 50 jarige praktgk Ooor wasscbiug van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stottbn door de buid onmiddeliyk aan net senuwgestel medegedeeld Met deze geueeswgte werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en ig maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genesing binnen korten tgd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteoschappelgke verhandelingen uit ae medische bladen die aan deze geneeswgze gewgd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profOSSOr aan de polikliniek te Parijs rne Rougemont 10 Steinsreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Charenton Banftfitsrath t r Cohen te Stettin Orossmonn med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesbeer dlreoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb DrSchering kasteel Qntenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer direotear der galvano therapeutisohe inrichting voor Benawlijders te Parijs me St Honoré 334 Consul von Aschenbaon med dr te Öocta Dr Busbach arrond arts te Zirknits Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central dHiygléne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier senuwgestel meer of minder aangedaan is of aan soogenaamde zenuwaehtigheid lijden waarvan de kenteekenen zgn chronlwbe boofdpUn migraine fsobele boofdpUn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagoheid slapeloosheid lichamelijke OnrUSin onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog qden aai de ifevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken sware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gehengen enz en zg 4ie reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door do bekende ndldelen als onthoudio s en koudwaterkuur wrijven electriaeerei stoom looi of teebaden gejn genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en t n slotte zg die VrOOS gCVOeleU VOOr Jberoerte en daartoe reden hebben wegens verschgnselen als zlCh aanbOOdeud angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpUn met duizeligheid fllnkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dne categoncn van zeUUWlijderS als ook aan jonge mol eS lijdende aan bleekzuoht en kraobteloosheid ook aan gezonde zelb aan Jonge personen die veel met bet hoofd werken on geestelijke reactie wiUun voorkomed wordt dringend aangeradjin ziob het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOCa B franco verzonden wordt door B W£IS8MANN s Ekbem ia Vilshofen Alteen gerechtigd tot verbreiding der geaeeawgze vau ROMAN WEISSMANN Oad Offioiar van gezondheid eere lid dar Itdisuuohe 8anit it ord8 van het Witte Kmia en verder te Anuterdam door M CLEBAK t Co Heiligeweg 42 ArBbem i de BEYEB Agent der Scheepvaart Courant Sgnkade U K tter ua F E ran SANTEN KOLFF Vtneht liOBRV t POBItM Oudegracht bg de iaardbrug F 160 Op de Uatate hygieniacli mediiche Tentooniteiliiig te Gtnt werd de WeiaamaDii tcbe geneeawgze door da madiaehe javy met een Zilreren Medaille bekroond Aan allen die last hebben Tan het nitTsllen en Troegtgdig grjjs worden der hoofdharen wordt met Tertrouwen aanbeTolen Pr f Pergfrer d Alion Haar Ëxtract Na een kort ge raik zal men onderTinden dat het uitTallen der haren ophondt en de grjjze baren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige klenrstof berat Prgs per flacon met gebraikiaaiiwgzing 40 cents Terkrögbaar bö Wti Bosman Conda Wed N Sanders Leiden A Prins Zcenhuiten W Ligthelm Voorborg Wed O WilkelmasVVoerd A Boa Berkel Sociëteit ONS GENOEGEN 6e Laatste Abonnements Voorstelling D0NDERDAG T3 FBBRÜARI 1890 Kon Ver iBet Nederlandsch Tooneel De Strïjd om het Bestaan Struggle for life Tooneelspel in 5 Bedr Tan ALP DAIIDET AanTang 7 ï unr tftr Gewone bepalingen en prgzen De nitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden la 1 25 franco per post 1 70 Ahonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA lï ebraariisgo Dr J H Gunning J Han alhier staat op het de Herv Gemeente te drietal voor predikant by Amsterdam Donderdag 20 Februari a zal de Hoogduitsche Opera uit Bottetdam hier ter stede opvoeren Die Olocim m ComevUle Ilomantisoh Komieche operette iu 3 bedrijven van Jlairville en Gobet Muziek i an Kobert Banquette Gelyk men weet is genoemde operette hoogst amusant en de bezetting ook zeer goed naar raen uit Rotterdam meldt zoodat ons de volgende eek wéér een recht genotvolle avona wacht De cadet N W van Gelder van hel 1ste stadiajaar der Kon Kil Academie is op zijn venioek orargeptaatst van het wapen der infanterie hier te lande naar dat van O I In da xiuiog der Botterdamsehe Arr Eeohtbank Tan gistafen werden veroordeeld D Q verver te Gouda bekl van diefstal tot 8 weken gev M L T pgpenmaket ta Gouda wegens mishandeling tot 8 dagen gev B V d B vaedrijver te Gouda wegens mishandeling tol 8 dagen gev De uitspraak in de zaak van M K oud 26 jaar boerenkneoht wonende te Vlist bekl van aohriftelüke bedreiging met brandstichting werd 8 dagen uitgesteld Voorts stond terecht D B 46 jaar arbeider te Oouderak welke persoon op den ISen December jl cich te Gouda hsd vervoegd in den schoenenwinkel van V d 6 en daar valsohelgk den soh jn aangenomen als gezonden te 2gn door den heer Schouten FEVIILÈTÖK ETS g miGS 3i i3tlTiMii üit het SngeUck 31 Beide stalletjes waren sierlijk bekleed vol fraaie voorwerpen terwijl de verkoopsters in bl bevallige zomerkleedjes er allerliefst uitzagen De dorpelingen kwamen bij troepjes hier langs zagen schuw rond en kochten niets De gasten van lady MilU en andere voorname lieden uit Beaconsburgh kochten des te meer en praatten en lachten Het waa hier veel vermakelyker dan ginds Lady Mills gaf Violet op hare vriendeIgke manier een mand mot bloemen in de hand waarmede zij op en neer moest wandelen Je moet za den heeren aanbieden fluisterde zg met een beminnelijk lachje maar dat wiM $ Violet liever niet en bleef met haar korf stilstaan Daar kwam de hear met den knevel weer san en betaalde voor een klein rozeknopje een halven guinje Hoe gek zooveel beweg te maken over een roostervork en voor een enkel bloempje zooveel geld te geven Lauregce kwam nu ook hjj liep met Violet op en neer en droeg de mand met bloemen voor haar Zg verkocht alles zeer vlot en gevoelde zich gelukkig Want Laurence praatte en fluisterde voortdurend en hg ADVERTENTIËN worden geplaatrt Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Hoogeodijk steenfabrikant te Gouderak met verzoek een paar laarzen af te geven zelfs vertoonende een brieve onderteekend door genoemden heer het verzoek inhoudende een paar laarzen aan toonder af te geven die de volgende week zouden worden betaald Beklaagde bekende doch beweerde in beschonken toestand te hebben verkeerd Het O M vorderde tegen dezen beklaagde die reeds vroeger met de justitie had kennis gemaakt een jaar gevangenisstraf Vervolgens hadden zich te verantwoorden K B 18 jaar en H v y 16 jaar arbeiders ie Waddingsveen die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal van elf konynen ten nadeele van verschillende eigenaren en wel in den nacht van 28 op 29 December jL Bekl bekenden en beweerden destijds zonder geld geweest te zyn Daar zij zeer ongunstig in hunne gemeente bekend staan vorderde het O M ieders veroordoeliag tot zas maanden gevangenisstraf Over 8 dagen uitspraak Door den lSBr mr A Kerdp is aan MrtunW dars der spaarbanken de volgende circulaire gericht In verband met een der gewichtigste maatschappelijke vraagstukken onzer dagen zou ik er byzonderen prys op stellen te weten of en in hoe ver hier te lande spaarbankgelden worden dienstbaar gemaakt aan het bouwen van arbeiderswoningen betzij doordat de spaarbank den bouw er van zelve ter hand neemt hetzij doordat zij te dien einde geld verstrekt op hypotheek of op endere wijee De beer Kerdyk vraagt of in die riebting door de spaarbank gehandeld is of wordt Zoo ja dan verzoekt hg hem de bijzonderheden te willen mededeelen I voor het verkeer door stoomvermogen daar hij het signaal gaf om over het kruispunt aldaar door ta I ryden o choon van den anderen kant eene tram op I dezelfde rails aankwam werd eergisteren in cassatie bebnndeld De beer mr J M van Stipriaan Luiaeius trad voor den Hoogen Baad ter zgner verdediging op en betoogde dat art 16a Strafwetboek strafbaar stelt hem aan wiens schuld te wqten is het doen ontstaan van gevaar Wat bedoelt ons strafwetboek met schuld P Volgens de memorie van toelichting de schuld waarin het feit zijn oorsprong vindt Dus alleen het oorspronkelijk verzuim wordt strafbare schuld waaruit ander verzuim is geboren Ten deze nu stond vast dat de conducteur o dagen achtereen dienst had gedaan van 5 25 ochtends tot 11 45 s avonds en hg aan overspannen arbeid het verzuim toe hrgft Het verzuim van den directeur der stoomtrammg die den ambtenaar te weinig nachtrust gunt vormde dus de strafbare schuld waarvan het verzuim van den conducteur een uitvloeisel was Pleiter achtte ÈSS bending van art 165 strafwet aanwecig an wees tot staring van zgn gevoelen op bet Duitsohe strafwetboek dat evenals ons wetboek overal spiekt ran hij aan wiens schuld te wijten is doch juist in dit correspondeerend artikel spreekt van pliehtverzuim In Duitschland zou de conducteur wèl strafbaar zgn hier niet daar ons wetboek eisckt plichtverzuim dat aan des daders schuld is te wijten Subsidiair pleitte mr v Stipriaan schending van art 161 grondwet 20 recht org 221 j 228 strafvord en 165 straft cht door niet te motiveeren waarom beklaagdes plichtverzuim aan rijne schuld te wijten is Maandag 24 Februari zal het O M in desa conclusie nemen Men herinnert rich waarschgnHjk üet bericht over de wonderlüke vondst van een gouden daqies remontoir in een postpakket van Hellevoetsluis verzonden zag ik den heer Rayner juist de plaats afkomen Hü had weer een bezoek by mama afgelegd De beer SaynerI Dan moest hg van de pastorie daarheen zgn gegaan dacht Violet Laurence vervolgde Ik ging onmiddelbjk naar de bibliotheek waar ik wist dat mgn vader was om hem alles van ons te vertellen De goede man zeide dat je een lief goedig gezichtje hadt en dat hy er niets tegen zou hebben zulk een mooi schoondochter e teJcrügen maar de mater Myne moeder regeert hem op tamelyk strenge wyze hy zal ja zeggen op al wat je wilt achter haar rug maar hy beeft bet hart niet om neen te zeggen in baar byzyn Müne moeder heeft zekere vooroordeelen rij verbuigt dat ik met een rijk meisje zal trouwen ora onzen stand op te houden Ik antwoordde dat ik vier entwintig jaar oud was en dat het mg volstrekt niet kon schelen wat zy te dien aanrien verlangde Maar hij verzocht my haar toch vooral niet boos te maken en vervolgde Zy is mg daar juist iets komen vertellen dat eenigrins van invloed op de zaak zal kunnen zyn Zü heeft er hare zinnen op gezet naar de Rivier te gaan en jü moet met baar mede Aangenomen dat ik eene boerderij voor je koop in den tyd van je afwezigheid dan kan je daar dadelyk je intrek nemen zoodra je thuis komt ik denk niet dat tg langer dan oen paar maanden weg jal bUjven eo dan kan je een paar jaartjes je kunst in het heeren De vroeger vermelde zaak van een conducteur der Westlandscbe Stoomtrammaatschappg die op 14 Juli 1889 voorbij Loosduinen gevaar heeft doen ontstaan fi l M PWM i M liet haar geen oogenblik alleen Hij vertelde haar dst iadaraen haar het mooiste meigje van het fcest noemde dit waren praatjes natuurlijk maar tpoh vond zü het aardig het Laurence te hooren zeggen Toen zij de bloemen had uitverkocht zeide bij zacht Laat ons nu wegsluipen dan kannen wij praten Hg stopte de leege mand onder ééne van de tafels en wandelde naar het andere einde van de laan Ik moet weg Violet zoo begon bij Weg Waarom De tranen kwamen haar in de oogen zoo iets akeligs bad zg niet verwacht Mijne moeder hernam Laurence heeft het zoo beslist Zü is bepraat dat het voor hare gezondheid noodig zou zgn ons vochtig klimaat e ontvluchten zg gaat naar de Riviera en ik moet haar vergezellen Maar dan kom je terug niet waar riep Violet Je komt immers spoedig terug Ik weet het niet I Ik weet niet wat er kan gebeuren terwyl ik weg zal zijn Ik kan niet weten wat de persoon die mij van hier heeft weten te zenden verder in hot schild voert Welke persoon Laurence Je moeder Je zuster Hü zag haar scherp aan Toen antwoordde hij Hoor eens Violet je bent een kinderlijk schepseltje zóó zelfs dat ik waarlqk niet weet hoe ik je zal mededeelen wat ik verplicht ben je te zeggen Zü keek hem angstig in het gelaat Toen ik je gisteren avond naar huis had gebracht I