Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1890

l 414T i iterdag 15 Fetoiul 1890 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onhstreken Oe Inimding van sdverte tifti kan gescbieden tot Mn utur det namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao PETROLEUM NOTËEIUn ËN van da Hakehan CaDtzUar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden willig I MW Tankfiist 8 36 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 a 8 45 Maart April Mei en Juni levering ƒ 8 30 Augustus levering ƒ 8 40 SeptemberOcto October berNovember Novemberen December levering ƒ 8 50 MJlRKTBSBICHTBN Gouda 13 Februari 1890 De vraag voor granen was hedra iets beter zoodat da kleine aaavoer vlug opruimde Alleen boonen in alle soorten flauw Tarwe Zeeuwacha ƒ 7 20 kf 7 50 Mindere dito ƒ 6 70 a ƒ 7 Polder 6 75 a ƒ 6 20 Afwekende 6 86 a 6 60 Roods 6 10 ii 6 26 Angel 6 60 a ƒ 7 Bogge Zeeuwsche ƒ 5 40 a ƒ 5 70 Polder ƒ 4 80 s 6 10 Buitenlandache per 70 KG ƒ 5 40 a ƒ 6 60 Gerst wintw f 6 10 a ƒ 5 40 Zomer ƒ 4 50 a ƒ 4 90 Chevalier ƒ 6 25 a 6 25 Haver per Hoot ƒ 8 30 it fi per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 8 10 Henneputad Inlandsoh ƒ 6 40 a ƒ 6 75 BuitenUndsch ƒ 6 25 a 6 60 Erwten kookerwten ƒ 8 a ƒ 8 75 Niet kokende ƒ 5 60 a ƒ 6 Boonen broinebo en ƒ 8 2tia 8 76 wiUe boooén ƒ 8 76 a ƒ 9 60 duivenboonen ƒ 6JiO a 6 60 paardenboonen ƒ 5 20 a ƒ 5 40 Kanarieuad ƒ 7 a ƒ 8 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanache 6 60 il ƒ 5 80 Cinquantine ƒ 6 60 i f 6 76 De veemarkt van geen beteekenis Vette varksna tamelqke aanvoer handel niet loo vlug als geweest 23 a 25 et per Imlf kilo varkens voor Londenf goede aanvoer handel flauw 20 a 21 et per hal kilo magere bigg tamelqke aanvoer handel vlu ƒ 1 25 a 1 69 per week vette schapen ge ta aanvoer Nuchtere kalveren goede aanvoer handel buitengewoon vlug ƒ 6 i f 12 Fokkalveren 12 ƒ 20 Kaas aangevoera 19 partijen handel ving 2de qoaliteit ƒ 24 a ƒ 26 Noord Hollandsoh 23 ƒ 2 i Boter goeds aaavoer handel vlug Goebotor 1 40 ü 1 60 Weiboter ƒ 1 10 s ƒ 1 30 üargerlijke Stand OSBOBEN Dec JokUMi asim 1 it Jo E i de Braia 11 Merie Therteie oedert J i vea d f Beolt ea l H Gearliige Velestia Uirtieiu Ofden T M de Jsig M de Greil r 11 Meue oodere B 3 de Mol eo J vaa Werkhoovca BadoU oudere B Over de Liadén en T Akkrya OVEBUSDEH 11 Feta C C V Oeliieea 8 11 B H F fnueoILi 4 eiBUWU s 11 Fetr 1 9ergaua h Znaeekarf J VeiSKalea ea K Oeeetoart 1 Lorie ea J VérkoeC J de Koegt ea 1 N E Jeepera I h Kaie o A T W vaa Welt F Fairer ea i A taa LeoBwea Reeuwijk GEBOBEN I Wqgtje oadere S Zeel ea i Tkrcele Cerrifje oadere H Vcrboon ea i Beae Marricje ouden T dea Uoadqker ea E G Verkaailk Uasiaa oederi J ven Vliet eo A veiï Dyk OVEHLKDEN C Teeroiso 70 ONUEBTROUWDi I E Beizelieo ea N Kreyt R vee der Wolf en J L de Hie REHUWD A Tea Spreng eo A Velkoef ADVERTENTIËN Heden herdenken mgn geliefde Ouders JOBEBTOS JAKOBUS SCHLUTEB BH JOHANNA DB VRIES bnnne SStfarige Hchtvereeniging i Gouda Snelpersdruk van A Bbikkhan Zoov Hnn dankbare Zoon Gouda 14 Febr 1890 Op den 12 o dezer OTedeed te Amttêrdam tot groote droefheid van al cgne betrekkingen onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder iEGIDIUS NIC0LAA8 VORSTMAN Giepensionneerd Officier Tan Gezondheid 1 Klaeae M A G VORSTMAN i C VORSTMAN eeb Pbbiib HOLFEirS in t ZUIJIt Te bekomen bg Te VAN VLIET Vleeschhoaweri Siolufijk r$luU I sTsmejus A Ve OS Aze Kleiweg E 73 en73 Xeltknoitbela Moomvlie HuideéU Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tg I geheel rerwgderd zouder de minste pgn te ▼ eroonaken ook zelfs niet op de geroeligite hnid PrijB p r fituson met petueet SO et AlUén eeht bg B SCHOLTEN Coiffenr Eiach de handteekening van A t TOULL Openbare Vrijwillige Verkooping TB WADDINXVEEN in het Koffiehai van de Wed KOUWENHOVEN ten overstaan vkn Notaria M I MOLENAAR BSS i l pMAA IOA6 itlMAABT1890 tan 11 nre de voormiddag ran Twee HVIZEN B 1 en B 7 en ZES JHectaren m OF IOOILANS taande en gelegen op den dgk van en ia de a Patten te Waddituevem Betaling op 1 MEI 1890 Breeder in billetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR genoemd Wordt gevraagd zoo spoedig mogelgk eene zindel e nette WERKSTER van de F O voor de VRUUAO vast en voor de S oonmaak met April a g te beginnen Adres in persoon Bleekerasingel 207 Éocletélt M8 Genoegen Zaal KuNBTHiK Oouda BOOBBVITSCHE tSSM van RoUerdam Directie AféEXSSDEB SAALBOBN Donderdag 20 Februari 1890 Die Gflocken von CorzLeTllle I Cloches de Corneville BomantischKomische Operette in 3 Akten Mnsik Ton Bobbbt PLANquBm Dirigent Wilkblm Jbbai Begi Fbbo Woiiis Aanvang ten zeven nre Barean geopend ten half zeven nre Prgzen der plaatsen HH Leden 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsen te bespreken Donderdag 20 Febmari van 10 tot 3 nnr aan de Sodeteit Loting Woensdagavond 19 Febmari 7 nnr ADVERTENTIËN in alle £ inn n ea BuUenlandaehé Ckturanten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBarean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Doet SALFs BAAED TINCTÏÏÜR £ llfk gMft jde natnnrlgke klenr terug 9 n droogt spoedig op n waacht niri jfH af Prif ƒ 1 0 per flaeo B Verkrggbaar bg J B C mmCK F HZe Hoogateaat te Gouda Alom te bekomen DE QOÜBSCHS QLAm of ds besohqjrina der beroemde geschilderde Keikglaaen van de Groote of St Janskerk te T r Ooude benevens de geschiedenis der St JanAerk der Glaceu der eartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd eoi afzonderlgk levensbwrioht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb DOOB CBBISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Boawknnde te Qtrecht Prys 80 Oekts A BBINKMAN Sociëteit ONS GENOEGEN 6e LaaUte AbonnemenU VoonlélUng DONDERDAG 13 FEBRUARI 1890 Kon Ver Het Nederisndsch Tooneel De Strp om liet Bestaan Struggle for life Tooneelspel in 5 Bedr van ALP DAUDET Aanvang 7 nnr BV Gewone bepalingen en prgzeif t FIJNSTE merk DitslaitaMi verkrijgbaar Ï6 h h io gdoUm bosseo i 60 85 ets 4S et Da aitgare deier Coarant geschiedt dagd lis mat aitMBdering ran Zon en Feeatdagen De ptga per drie maanden ia 1 25 fianoo per post 1 70 Aiionderlgke Nomners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 Februari 1890 Oiateren ia door de Keurmeeaten alhier op de Marlet eene KTOote partq irorat afgekeurd alt schadelgk fOor dis gezondheid dtoelvo i aa uit Botterdam aangevoerd en ia onder toezioht der politie begraven De eenige zuster der heeren Van Thienen de bekende blinde muaioi te Delft welke hen bij het memoriaeeren behulpzaam ia ia aan eene ematige ziekte lijdende Daardoor kan het concert hetwelk genoemde heeren in het begin T n Haart in de Stsda Doelen met me lewerking der Kon vereeniging Caeoilia van Grarenhage en Mq Cony Hoogenboom van Oouda zonden geven niet doorgaan Op het oonoert der Naderlaodaehe Toonkanatanaaraveieeniging te Botterdam in t begin van Maart zal Mej Corry Hoogenboom ook toonwerken vanNederlandache meeatera voordragen daarin den 6en Januari jl gewezen is nu smans veroordeeling tot eene boete v n ƒ 401 883 de centen paaseeren wij onherroepelijk geworden Wel waaraohijnlijk is het dat hij om in den fraaien stql der fiseale wetten te blijven zich nu maar zal laten oorrigeeren door de subsidiaire hechtenis van zes maanden daar zeer weinige belastingschuldigen de kleinigheid van ruim vier ton gonds zoo maar ter hunne beachikking hebben Het openbaar ministerie bg den H B bracht bij de laatste behandeling dezer zaak in herinnerng het woord der regeerinfr gesproken tor rechtvaardiging van het stelsel van behoud waarop art 7 der invoeringswet gegrond is namdqk dat zij hoewel geenszins de volmaaktheid van ons fiscaal repressierecht bewerende evenwel na rijp beraad begrepen heeft dat de invoering van het strafwetboek niot het geschiktste oogenblik wu om in het fiscaal recht verandering te maken Wel mogelijk maar wij zouden toch ipet alle beaoheidenheid meenen dat elk oogenblik geschikt is om da draconische strafrbepalingen die de rnabser ia deze aaak iMSèt toer passen met allo andere van dien aard san eene herziening te onderwerpen De eer van onze wetgeving is daarmede gemoeid Weekbl e h Recht Naar de Anut Ct mededeelt heeft de heer Oscar Carré zich onder behandeling gesteld van den oogarta dr Snellen te Utrechi Dr Snellen hoopt het oog dat door een zweepslag verwond werd te behouden Men schrijft Q Botterdam Wat zal er gebeuren met het Bijnspoorweg station alhier als de spoorwegplannen der regeering tot stand komen Zooveel is zeker dat het niet meer gebruikt zal worden voor het tegenwoordige doel wanneer volgens die plannen de nieuw ontworpen verbinding tusschen den Bqnspoorwog en bet Cen Door den heer A J Krieger te Gouda oonoestioBaria der ontworpen apoorwegrerbinding haten Nijkerk Barneveld Ede werd eergiatereo onder overlegging der noodige atukken een adrea ingediend aan de Prov Staten van Gelderland ter vorkrqging van een renteloos voorschot ten bate van den aanleg dier voor het weatelqk deel der Veluwe zoo zeer gewenachte lyn De zaak van den Dordreehtaohen zoudzieder maarop w j reeda herhaaldelyk de aandacht vestigden schijnt nn voor goed van de faaan Immers ingevolge het tweede arrest door den hoogen raad FEViLLETOX dochtertje had gegeven Dat wil ik u liever niet vertellen zeide zij daarom bedaard IETS GEHEIMZINNiaS Uit het EngeUch 8S Hij keek zeer verwonderd en zeide Welnu dan wensoh ik n geluk met het bozit eener volmaakte nabootsing juffrouw Howart Ik heb verstand van diamanten en ik ben tot nu toe nooit op dat punt gefopt Hij scheen haar niet te kunnen gelooven daarop zeide zg Zie maar ik zal vlak bij de deur gaan staan daar valt het licht er beter op en als u zulk een kenner is dan zult u het onderscheid zeker zien Zg deed het en kwam vlak naast hem staan Hij onderzocht het medaillon zeer scherp met zijn blik Opeens deed hg een half onderdrukten uitroep hoeren spoedig boheerschte hij zijne verrassingen vroeg Is het niet al te onbescheiden te vragen of er aan de binnenzijde naamcijfers staan Ja die staan er in Zoudt u mij willen zeggen welke Zij aarzelde Als die mijnheer voortdurend bleef gelooven dat het echte diamanten waren zou hij het zeer vreemd vinden dat do heer Bayner zulk een kostbaar geschenk sen de gouvernante van zgn Vergeef mij mijne nieuwsgierigheid juffrouw Ik heb maar eenmaal in mgn Uven een kleinood gezien dat geheel en al ïiS6 was gezet als dit en dat waren echte diamanten Ik had gaarne willen zien of dat medaillon in bergkristal was nagemaakt door den juwelier die het echte had gezet en of nu door een samenloop van omstandigheden dit nagemaakte tweeling medaillon in uw bezit was geraakt Hoe prachtig moet het echte zijn Niet prachtiger dan het uwe dat verzeker ik u Is het dan niet jammer zooveel geld voor echte steenen uit te geven Wat zou het echte medaillon wel waard zijn Stellig vijltien honderd pond sterling Kon u dan in ernst gelooven mijnheer dat ik een sieraad van zulk eene groote waarde om mijn hals droeg Lachend vervolgde zij O als de persoon die mij dit medaillon gaf dit eens hoorde wat zou hij er met mij om lachen Hij herhaalde Zou hg er om lachen denktu Zg werd een weinig verlegen omdat zij nu zelf het geslacht van den gever had verraden maar de heer Tom zeide bedaard Natuurlijk zou hg het aardig vinden dat zijn bergkristal voor diamant was gehouden Heeft eene der dames het reeds gezien juffrouw ADVEBTBNTIEN worden geplaslat van 1 5 regels k 50 Centen iedere gal weer 10 Centen G BOO TB LXT TIBI worden berekend naar plaatsmimta Bovendien worden alk AdvartentiMi gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc traalstation alhier voltooid is daar de aansluiting van de verbindingslijn op een veel oostelijker gelegen punt zal plaata hebben Er liepen aanvankeUljk geruchten dat het station zou komen te vervallen later echter hoorde taen dat het in de bedoeling lag het te bestemmen voor goederen bureau Mocht het eerste gebeuren en alzoo een deel raa bet terrein thana bg de B nspoorweg maatachappg In gebruik niet langer noodig Wezen voor het apoorwegverkeer dan zou bet voor de gemeente vaozeer groot belang zijn zoo zij weder de beschikking kon krijgen over dat terrein Voor de ontwikkeling onzer stad is het eene onvergeeflijke fout geweest dat indertgd een groot deel van den Maasoever grondgebied van Botterdam aan de spoorwegmaatschappij is afgestaan die evengoed haar station had kunnen bouwen in de polderstad Naarmate de handels en soheepvaartbeweging hier toenam en de behoefte aan aanlegplaatsen steeds grooter werd is men meer en meer de beteekenis van die fout gaau beseffen Had de stad de beschikking behouden over dat terrebi dan had de kade doorgetrokken kunnen worden tot aan de Onde Plantage die mede grondgebied van Botterdam is Thans moest elke gedachte san uitbreiding oostwaarts worden opgegeven omdat de Bgnspoorweg onverbiddelgk in den weg stond In hoeverre bet noodig zon wezen voor den spoor wegdienat dat bij verwezenlgking van de nieuws spoorwegplannen het station aan de Oosterkade behouden blijve voor een of ander doel en het aangrenzend terrein aan den rivieroever bestemd blijve voor spoorwegterrein willen wij niet beoordeelen maar zeker is het dat die noodzakelijkheid al eer groot zou moeten zijn wanneer het belang der gemeente daarvoor moest wgken Komen de terreinen tot aan het punt waar ds nieuwe aansluiting zal plaats hebben weder ter beschikking van de gemeente dan kunnen er daar aanlegplaatsen worden gemaakt voor schepen en eene Neen en uit vrees dat zg zich even als u mochten vergissen zal ik het haar niet laten rien Zij maakte het strikje van achteren los om het medaillon af ts doen nfaar juist trad mevrouw Cunningham met eene andere dame de serre binnen De oogen der oudste dame vielen dadelgk op het ongelukkiga medaillon Wat gaat u daar afdoen juf ouw Het staat a zoo mooi Men heeft mij er mede geplaagd alsof ik echte diamanten droeg en het ia maar van bergkriatal Stoor u niet aan Tom mjjn ki d Je moogt om zijnent wil dat keurig medaillon niet afdoen Het lijkt sprekend op zeide zij iel langzamer terwijl zij voor het eerst het kleinood nauwkeuriger beschouwde Komaan doe het maar weder om en laat Tom zeggen wat hij wil Gehoorzaam deed zij het en Tom ging achter haar s n nam de einden van het fluweelen lint uit hare bevende vingers en strikte dit vast Eerst gaf hij voor het lint verkeerd te hebben genomen en hij hield het finweel een eindje van het medaillon om het achterste gedeelte met het uaamcgfer in het oog te krijgen Maar zij was daarop vooibereid eo hield het met de hand vast als vreesde zg dat het vallen zou en zorgde er voor hem de naamogfers niet te laten lezen Zij was nu nieuwsgierig naar den indruk dien hare bergkristallen diamanten op het overige gezelschap zouden mnken en merkte op dat de dames er moest