Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1890

1890 Maandag 17 Febrnarl tv 4im ootnog lal behooreo te worden ingelererd l j den Burgcmaeatar decer gemeente GOUDA den I4n Februari 1890 Burgemeeater en Wethouders roomoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaria BROUWER GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentiebltêd voor Gouda en Omstreken üorgarlijke Stand Koordreolit QEBOBEN a4riuu oiian G DUpnhmt n k Bloet Wilba Omit Mfan G d Bnia n S Jn c LMadort oadari C Noordtinaf l A Kool I iMM i i i i iimi i i i iii i ii i III it t as smam AnU V CiK A JEnEW JL JUUfV V Getrouwd ARIB BRAKBL n UABIA CLAUA ENQBLINA NABER Waddinxveen 13 Febr 1890 Oe inmading van advertentien kan gesobieden tot Mn nnr des namiddags van den dag der uitgave Voonpo dig beralleii tm een Dochter M M J OTTO geb Jooam Amer oM 13 Febr 1890 BcTallen Tan twee Zooni waarTan aan leTenlooa werd geboren B A ü a TiH FRANKENHCU8BNTAH DBB Han Gouda U Febr 1890 Tegen MEI biedt cich aan eene gewshikte DlËi STBODE Tan de P O ali HEID ALLEEN of aU TWEEDE MEID Adree met fr brieTen onder No 1963 aan het Bareaa dezer Coorant Fransche Slooniververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z ML den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISEADB 19 ROTTERDAM Specialiteit Toor het Terren en itoomen Tan Tan alle soorten Wintaijanan Mantels Coetnmes en andere KleedingHokken Gordgnen B hangael Tafelkleeden Veeren en Bont stoomerg Zeer lage pri ien Benig DepAt Toor Qoada en omitreketi bg de Heer A tas 08 As Kleiweg B 73 en 73a Gouda Alom te bekomen BE OOÜIISDSE QLA2EN of de beachrgTins der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan oie Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk lerensheiicht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb DOO CHEISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Eanstschilder Architect en Directear der Academie van Bouwkunde te Utrecht Psrijs 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A BannwaS k Zooif o J o te Gouda totSX X i ¥ kavktmk Spekn nxt omiIm op de openfaen atraat M J te Ooüda tot ƒ 0 60 of 1 dag hechtenit Allan lijn terena veroordeeld in de koatea verkaalbaar bij Iqladwaag ran een dag PËTR0LËUMN0TEËR1N6ËN ran da ICakelaara CtitiUar SehalkwUk te Rotterdan De markt was heden vast lioeo Tinkfnst 8 S5 Oeïmporteerd fust 8 40 i 8 46 Sejrtember October Norember ea De oemberlcTering ƒ 8 60 RE NlSGEVli G INRICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOU DERS TanGouda Gelet op art 6 en 7 der Wat nn den 2n Juni 1876 lÜaaMUd No 96 Brengen ter algemeene kennic dat op de Secretarie ter Tïsie is gelegd een reraoek mat bqlagen van F dan HertoK om vergnnning tot het oprichten eener BUkslagerq en Verlekker achter het perceel gelagen aan de Turfmarkt Wqk H No S2 Kadaster Sectie B No Ï8 Dat op Woensdag den 26 ebnuri 1890 dea namiddags ten 1 ure op het Raadkuia geleftenheid ia om büwaren tegen de gerraagde rergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen y66t dien dag op de Seeretane der Gemeente ran de ter uke ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA don lï Februari 1889 Boigoneester en Wethoudeta roomoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER LOTIiNG VOOR DE Nationale MiUtie TWEEDE Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Toldoende aan art 18 der Wet van den 19n Augustus 1861 ttaatibUid Ko 72 en aan aH 20 TanZqner Hajesteits besluit van den 8n Hei 1862 tüuUtUul No 46 brengen ter algemrene kennis dal de LOTING der in het orig jaar roor de Nationale Militie ingeschreren en in deze gemeente zal plaats hebben op DINSDAG den 2Sn FEBRUARI aanstaande dat de ingeschrerenea naar alphabetitehe orde opgeroepen zelren hun nommer trekken dat ook Toor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zqn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bq hunne afwezigheid door denBurgemeester of een Lid ran den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen ran de redenen Tan rrijsteUing die zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten berinden ten Raadhnize dezer Gemeente eb wel zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F O H I J K of L dea voormiddaga ten 9 ure en die wier geslachtsnaam aanrangt met de letier M N O P Q B 8 T U V W X U of Z des Toormiddags ten U i ure Dat op MAANDAG den 17n FEBRUARI 1890 Tan des Toormiddags 10 tot des namiddags 1 en Tan 3 tot 6 nre op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der gotuigschrirten egens Sroedérdieiul of van te zija Eenige Wettige Zom en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachten of werkelijke Broederdieiut daarbg moeten overleggen een Paspoort zaldmekje otattat mm dieiut bij pUtainervaitgiiu en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ttr goeder naam en faam staande ingezetenen die op huniu FeraiUvoordehjkheid a vereischte go uigenis kannen afleggen en het op te maken getuigschrift ondérleekenon Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeenten en de daartoe noodige mUehtingen tijdig terttrekken en dat zq dio bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vyf dagen te rekenen van don dag waarop de Loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van Sociëteit Oos GeiMegei Zul c imsnuir Oouda lOOBIÜJITSCBE OFËBA Tan Rotterdam Directie ALXXJJfDSU SAALBOBS Donderdag 20 Februari 1890 Die Cflockoii V0 Come e Les Cloches de Corneville Romantiach Komiseba Operette in 3 Aktan Mank too B but PLAHtionn Dirigent Wilhiui Jnuii Bagia Fno Woiin Aanvuig ten xavan are Borau gaopand ten half ceren are Prolan dar plaatMn HH Laden 0 99 Niet Leden 1 49 PlaatMn te baapreken Donderdag 20 Febraati Tan 10 tot 3 nnr aan da Sociëteit Loting WoenadagaTond 19 Febraari 7 nnr Reitanrant de Kaneboom Vischdioer fl Gerard RnksMi KalTar traat 28 AmHêrdam Ope lare Verliiinne TAa KR Grascewas en de VIsscheriJcD behoorende tot den Straatweg Gouda Bod gratnn in diTem peroeelen op DINHDAO 26 FEBRUARI 1890 t m elf nor in bat Logement BLOM te Bodtgrcntn Bji biljetten breeder omichreTen I Bekroond ntet OvudMt MedaülM Il MMt KraM t n VmMftsMs Klna vriSa Asit lra Mt 1 via kluM n MlMln stks MMkMrw TMkrtlakur la iMtakM a IM m L KBAIFatjUM BOLK A MM ts Ml Depot Toor Oouda bg den Heer A H TEBPB Apotheker Toorheen C THIM OPENBARE AANBESTEDDTI BORGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Gouda zgn Toornemens op WOENSDAG den 19 FEBRUARI 1890 des namiddags ten 1 nre in het Raadhnis aldaar bg insobrgnna in aizonderlgke perceelen AAN TE BESTEDEN l Het dempen en rloleerön van 275 strekk Heter Zijl tuaschen de Turfmarkt en de Nieuwe Haven a Het denipen en rioleerea van 83 atrekk Heter Sloot langs de Boelekade 3 Het maken en leveren van eene Boeiboot in de Zwem en Badinrichting De bestekken znllen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des Toormiddags van 10 tot des namiddags l nre ter plaataelgke Secretarie en aan de Stads Timmerverf ter visie liggen Inlichtingen worden gegcTen door den Ge meenteBouwmeester De nitgaTfl dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitEondering Tan Zon en Feestdagen E a prya per drie maanden i 1 25 franco par post 1 70 i oadMlüka Nomnen VIJF CENTEN binnenland GOUDA IB Pebraari 1890 VURGADEBING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 18 Februari 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bekaning en Verantwoording dar baten en laaten Tan het voormalig Armbestuur van Stein dienst 1888 Het voorstal betreffende de oprichting van en de TaststsUiog van een Beglement voor het HoffmansGesticht Men verneemt dat de voordracht tot aanvulling Tss het ministerie aan Z M den Koning is toegetondan Wordt die voordracht goedgekeurd dan lou het gevolg zyn dat het ministerie aanblijin de aanvrage om ontslag van den minister Keuchenius wordt aangenomen geen verwisseling van portefeuilles cal plaata hebben en aU opvolger van den minister Ksacbeaiua zal worden benoemd iemand die nitt eene Indiache loopbaan heeft vervuld Deter dagen ia voor het s at gebruik geiSaakI van de bevoegdheid bg het nieuire str fvetboek aan dea mioiater van justitie gegeven om een gevangene Toorwaardelqk in rr jheid te stellen Een veroordeeld e ia op dia wqze uit de gevangenis te Amsterdam ontalagen terwql nog acht maanden van sgn straftijd onvervuld tgn welke hg nu zich goed gedragende in vrgheid kan doorbrengen Avondpoit De agenten der verschillende militieverzekering maatachüpqen in ons vaderland besteden thans in Friealand voor een plaatsvervanger ƒ 32S a 860 voor een nummerverwisaelaar 170 a 190 Deze prijzen zijn laag doch het getal liefhebbers om zich te nvorkoopen is zeer groot vooral onder de boerenknechta Nu de loting begonnen is wordt de mededinging tassehen de verschillende Maatschappijen grooter ten bate der aanstaande plaatsvervangers en nummerverwisselaars die daardoor hoogere sommen kunnen bedingen Ook e veenatrekeu leveren een aanzienlijk c ontingent pliAiavervangers Ilaarl Ct TEViLLETOK ms ssBmsziMï z CU M SugelKk 84 SlÜ Wat Mds aan complimenten gewoon geraakt irWaamm tonden mooie meisjes niet evenveel loeren li leelijke mijnheer Carmthers N m mü toch niet mijnheer Carruthers nienHtnd nMmt mij zoo althans niet in mijn kring AU liBvier nog niet dadel k Tom wilt zeggen laat deo asam £ n maar geheel rusten Ik bedoel dat leelijke meisjes door hare talenten de opmerkzaamheid moeten trekken die mooie meisjes vanzelf op haar persoon gevestigd weten zonder er de minste moeite voor te doen Jawel maar als je er van leven moet wordt het eene fskeel andere taak Ala men gouvernante is vragen de tttettschen er niet naar hoe je er uit ziel maar wel Wat je weet NaMMcend streek hij over zijn fraaien knevel en haar ernstig aanziende zelde ftij i H n had ik niet gedacht V moot tAex in V el dtogen les geven P ü weet stellig eene menigte dingen meer dan eene van de dames die hierin f WMnkt slet Zü ziJD veel meer ontwikkeld Men schrijft ons uit s Hage dd 14 Pebraari In uwe courant van 9 Januari 89 meldde uw berichtgever eene niet onbelangrijke beslissing van het GerecbUhof te s Hertogenbosch dd 4 Deo 88 speciaal belangrijk voor landeigenaren en schaatsenrijders waarbij uitgemaakt werd dat de eigenaar van een weiland wiens grond is ondergeloopen en met water overdekt welk water tot ijs was overgegaan niet tevens wordt eigenaar van de ijskorst welke zich op zijn weiland gevormd heeft zoodat hij dus onbevoegd is om sohadevergDeding wegens onrechtmatige daad te vorderen van dengene die ondanks het verbod van den eigenaar om het weiland te betreden waarop verboden toegang stond aangekondigd desniettemin die ijskorst betreedt er een stuk uitzaagt het wegvoert en zich toeeigent Volgens die beslissing kan men straffeloos tegen den wil des eigenaars schaktsenrijden op zoogenaamd ondergeloopen land dat met ijs is overdekt Onlangs heeft de Hooge Eaad bij arrest van 13 December 11 s Hola beslissing vernietigd en in het hoogste ressort uitgemaakt dat het betreden van eene op een bepaald land vastgevroren ijAorst tegen den wil van den eigenaar van den ondergrond icH is eene onrecht matige daad De Hooge Head overwoog dat wat er moge ziJn van de vraag wie eigenaar is van de op een bepaald land vast gevroren ijskorst het betreden daarvan tegen den wil des eigenaars van den ondergrond is onrechtmatig omdat het recht dea eigena irs om het betreden van zijn grond te verbieden volgt uit zijne bevoegdheid om het vnje genot zijner zaak te hobbon terwijl het onverschillig is of die grond door eene laag van ijs water of andore zelfstandigheid bedekt is dewijl het betreden dier laag niet mogelijk is zonder de grenzen van het erf te overschrijden en middellijk met de bovenlaag ook den ondergrond te betredon Indirect heeft do Hooge Baad dus beslist dat de eigenaar van den grond óók is eigenaar van de op of boven dien grond vastgevroren ijskorst en in ieder geval in het hoogste ressort uitgemaakt dat schaatsenrijdera het ijs orp den grond of het land van de eigenaren niet mogeu betreden tegen den wil dier eigenaren Tengevolge van deze beslissing werd de persoon Ik zou geen gesprek kannen voeren zooals zg Dat verhoede de hemel mompelde hg Zij kunnen stekelige dingen zeggen dat is ook olies Heeft u eene van haar vroeger ooit ontmoet Neen nooit vóór heden Kent u iemand van de menschen met wie ik omga Kent u bij vooibeeld de Temj van Crawly HaU Neen Is u nooit in het Westen van Engeland geweest In Derbyshire Neen Hg zag aarzelend voor zich nit maar alsof hij plotseling tot een besluit kwam vroeg hij Kent u de DalstonaP Nee neen Lord Dalston kent u hem niet en al zijne dwaaa heden Neen maar zgn naam kwam mij bekend voor en ik dacht er over waar ik dien meer heb gehoord Ksn ik hem soms in de courant hebben gelezen De heer Carruthérs scheen te denken dat zg niet over de Dalstons wilde spreken en liet na een paal vergee che pogingen om haar geheugen te hulp te komen het onderwerp rusten Toen Violet op een uur dat op Elzenhof iedereen sliep naar hare kamer ging vergiste zij ziph in de gangen en kwam in eene die naar de dienstbodenkamers leidde Zij hoorde een man op overredenden toon zeggen ADVEftTENTIEN worden geplaatet ♦ 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTT8B8 worden berekend naar plaatemimte Borendien worden alle Adtertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt die een stuk uit de ijskorst zaagde wegvoerde en zich toeeigande tot schadevergoeding te dier zake veroordeeld en tevens in de proceskosten der drie instantien De voor de rechtbank te Assen behandelde zaak van oplichterij tegen H M F v D beheerder der firma W v G uitgeelster van het Ned tuinbouwblad Floralia heeft zich als volgt toegedragen In dat blad werd in November 1889 door een houdenkoopman te Arnhem eene advertentie geptaatat waarin voor f 40 een Engelsch dameshondje te koop werd aangeboden De liefhebber mede te Arnhem schreef over dat handje aan de redactie van Floralia en zond later nog een telegram om de voorkeur te mogen hebben De beklaagde hield den brief en het telegram aohterwege maar deed zelf een bod van ƒ 25 voor het hondje De koop werd gestoten Beklaagde deed zich toen zelf bij den liefhebber ab de steller der advertentie voor en verkocht aan dezen het hondje voor ƒ 40 Men meldt nit Roermond Naar het schijnt willen burgemeester en wethouders er toe overgaan alhier langzamerhand het carnaval af te schaffen Werd er in vorige jaren drie dagen vergnnning gegeven om gemaskerd op straat te veisohijnen verleden jaar werden daarvoor slechts tves dagen aangewezen en dit jaar is afgekondigd dat men zich alleenlijk op den 17en en 18eu dezer van des namiddags tot s avonds elf uur gemasker ia het openbaar mag vertoonen en dat op dat uur ü carrousels tenten enz gesloten moeten zijn Dat de maatregel om zich te 11 uren te moeten ontmaskeren aan de politie groote moeilijkheden zal verschaffen is duidelijk Een der lezers van de Amtt Ct schrijft bewijze dat de wetenschap van wijlen den beroemden meteoroloog prof Buys Ballot wel eens faalde aan dat blad het volgende f Zooals u bekend is had de professor een baits dicht bij Spe en was het hom een genot too dikwijls nij zich daar bevond eens ongestoord op de heide te kunnen dwalen Op een van die zwerftochten gebeurde het dat Wees niet zoo haastig Zg komt nog in geen half uur boven en meneer evenmin Ik heb nauwelijks een woord met je kunnen praten Opeens schoot het haar te binnen wie de spreker was Het was de stem van m jnheer Rayner s geheimzinnigen bezooker en tevens dezelfde stem die zij in het plantsoen tot Sarah had hooren spreken De persoops met wie hg het nu zoo druk had en die hg wilde kussen was de kamenier van lady Mills Het was vreemd maar Violet kon er niet langer aan twijfelen de onderdanige huisknecht op het portaal de bezoeker op EIcenhof die in mijnheers studeerkamer was ontvangen en de man die zoo vertrouwelijk met Sarah en Tom Farkes omging wis éón en dezelfde persoon Zij was geducht slaperig en ook waren hare gedachten vervuld van de zoo pas gemaakte vreemdsoortige ontdekking maar toch legde tg vóór zg naar bed ging zij dacht het ten minste haar mooi maar lastig medaillon voorzichtig in het hoekje van hare cassette op de gewone plaats vast besloten het nooit weer te dragen Den volgenden morgen was zg het eerst vaiuUeaf beneden en ging den tuin in want het waa heeriqk weer Zg genoot naar hartelust van de bloemen liep de moestuinen door en keek nieuwsgierig naar de broeibakken toen zg opeens bij eene met stoom verwarmde trekkast den hoek oi sluode Tom Farkes