Goudsche Courant, dinsdag 18 februari 1890

Dinsdag 18 Fel roari 1890 N 4149 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem De üuending van advertentlön kan gescUeden tot dón uur des namiddags van den dag der uitgave de naland FEWitJABi opRXJWtmc waaronder eene gi oote partij tSLaii erse ZCL j £ ï E 3 UkJk BAUtMATSN n Co Joor ieel ƒ© guan kijken SdioenezL enlaar iL Magadjai De S Ilalkïis o mek up IMfrt DP de Laoge Ttendeweg GOUDi i t¥l0éiu dé dmMnde pitftén foor hét etthAr Sozoen worden alle roorhanden 80H0BNEN en LAABZSN aehUiMüwnderd paren tegen spotprgzen a oontant DITVEBKOCHT mj A4d Mer dié Toor Tien Gulden koopt bügt 1 pMr KitiderlaaMHi of 1 paar Pantoffel CADBAU Komt zi o datiage gmoteerde prgzen Bao rf lUi af 3 00 Cbevreaa leder Damealaarzen Tan af 2 50 Heeren Bottin 3 Dameslaarzen Kamgaren rond Pantbffeli 1 70 Vachet oi ChemAn leder t 8 60 Hi iLaM4 hMa 0 50 Leereo Dienitboden Pantoffels 1 25 KINOKElLAkjBZSN in aUe prgien Haispantoffelg 0 35 Baarl alles lïoord sl 3 tsGli handveïk Is itwlt vdOï 8oli Uteit ing9Sta L J P fiTESSELS OBovertroffeo KWALITEIT i mmm mm Gc Mrand erd zinver LET OP DEN NA AM PaMei Wöst2 ffia 40ilTVANG iy de hien DE Q Sj£I89IT e mar Stoffe L ê fflOOGENBOOM Opger icht I82ë Onderbroeken BöTStrokken EAWTJES Prachtige keuze nieuwste dessins èéhte kieUren Firma IWed OSMAN Az TOor Heeren Dames en Kinderen oitainitend verTiardi in de gMHWmmeer=de = door Pntt ► O JAKOint eëtrtg gecon cessioneerde Fabriek ran W VBNGEB SdUNi te Stuttgart tot de laagste pi n Éénig Depot Toor wmda en Omstreken D HOeGC K Be9M Cz WÊt Tan imm ntt2tél£filstnimenten FA RIEKSPIlUZEN F W Slüte Cairioier fiinèlE TIEHDüWSG D O Handel in CoinestiUes Vrudife ip au jus et l eau de vie OntTangen weder een rersch vat KOi INKLIJEE BOOTMANS GALANTINi db VEAÜ PEBDBBAÜX LIÈyBB tXJ ÏJAILLE PIGEONNEAOX etc jcmrmACT 10 cent per stak Keurig is de Engelsche SPROT 10 cent Nieuwe Winter JKonleiHscii Blanke STOKVISCH en TIJDELING enz J B GOEDHART Lange Groenendaal l soorii iüGÜBKJES DITJES en Terder alle Verdaorslaanide Lerensmiddelen Tegen April of Mei wordt GEVRAAGD eene DIENSTBODE No 1964 aan het Bnrean dezer Adres ond r CoimDt Sodeteit tos eeiwQgni Zaal Ednstmih Oouda mWMWL van RotUrdam Directie AIrMXAXDMB SAjULBiyStV Sooderdag 20 IS asmL 1880 Die Qlocken vdtt Cometille Les Cloches de Comeville Romantiaoh Komiiche Operette in 3 Akten Mntik Ton RoMniT PLAixivvm Dirigent WtLRtLM Jikat Begie F ED Wo M Aanvang ten zeTan nra Bnrean geopmd teu lialf MTen ore Pfgaen der iilaatMn HB Ledm ƒ 0 09 NietLeden 1 49 Plaat en te beapreken Donderdag 20 Febmari Tan 10 to t 3 nar aan de Sociëteit Loting WoensdagaTond 10 Febmari 7 nar Openbare Vrijwillige VEHKOOPIffO De NoUria D TBUINCE te AoonRoewi lal op VSUDAG 28 FEBRUARI 1890 a morgeni 10 nor in het RiortHuia te VUit in bet openbaar Terkoopea TWEE Kapitale souwiuirsfoiFiira met diTeise perwelen aMmmtMid Bonw Wei iftooi Grienden Élietlffiid WEG en WATER die aan elkander gele oen onder V LI S T Polder Weafüde ter gecamenlgke grootte tan 41 HectareD 1 Are 76 Centiaren De TeiiinK Atl gëWhiéden tn 3 pereeelen en by oomUiMtie Notitiën eren als alle Terdere informatiën te Terkrögen ten kanteie n voorMemden Notarii TËUINCK onsKHABE vituwimoic om d Wt ft i Hfg af IQgg D luBintree bB te Sdwonhoven zal op DINSDAG 4 MA ART 1890 des Toormiddags 9 ure ten de Boawmanswoning ni 85 te rtlST weêUiSde in het enhaar TeAoapw 24 lüiatkoelen 2 PAARDEN 6 HNKEN 2 VARKENS TUborrie Tentwagen Boerenwagen Blokwagen Kar echoawea Kaa eta Usslede direrse Bouw en ildltgereédl 4 I J n BJÜnAoM alniBde Ale partg moOl én MC AMea saWgens tóór afr Tltfc bgte g NiEin B ehT l7 iiSI l L M iiB tDeimg E T eiTS r I Mh li l r r i i i ir ii n i i I Gonda Snslpendrak tsd A Bwikiux Ii Zoo De oitgaTe dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzoadering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 francQ per post 1 70 Afxonderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Febraari 1890 De Helderscie Courant meldt in een extra blad uit vertrouwbare bron dat een oproer ia uitgebaraten aan boord van de Tromp Tit M schroefstoomaohip Ie klaaae te Paramaribo commandant de heer Stskmsn Bosae Enkele zeelieden aouden gekwetat H oJm In Be Vacature adrertentie blad voor het Lager Middelbaaren Gymnasiaal onderwijs worden eenige opvoedkundige opmerkingen gemaakt over de liefhebberij van kinderen om poatzegelverzamelingen aan te leggen Na er eerst op gewezen te hebben hoe zich die liefhebberij vóór poatzegelverzamelingen en ael6 postzegeltijdaohriflen heeft ontwikkeld gaat de aobrijver aldua voort Het komt ona voor dat wat vroeger bü de jeugd oene onschuldige en niet onnuttige lielhebSerij was thans in eene passie dreigt te ontaarden die de aandacht van ouders en opvoeders vereischt omdat zij in menig opxicht verkeerde neigingen in de hand werkt In de eerste plaats wijzen wij op het gevaar dat er in gelegen ia dat iets wat uit den aard der zaak eene aardigheid of eene ontspanning moet z jn al den vrgen tiJd dien een jongen heeft absorbeert al zijne gedachten vervult en het onderwerp van zyn gesprekken is in huis en buitens huis I ne zoodanige overdrijving werkt achadelijk op den leerluat en op de harmonische ontwikkeling van den geest Doch er is een tweede niet minder groot gevaar aan de liefhebberij verbonden Zg geeft aanleiding tot geknoei en oneerlijkheid Bestond er vroeger alleen en ruilhandel tuaaohen de verschillende verzamelaara waarvan het doel waa dubbele exemplaren tegen andere te verwisselen tegenwoordig verkoopen FEVILLETOK IETS GEHEIMZIMIGS iira iet E geUek 85 Ik twijfel er aan of het kerkgaan voor mensohen van uwe soort veel zal helpen Nu begon de heer Carruthers luid te lachen hy vond het onverantwoordelijk hem zó 5 te ontmoedigen als hij zijn best wilde doen om goed te worden Aan het tweede ontbijt zat Violet tuaschen hem en de geestige mevrouw Clowes die de preek zoo kluchtig overvortelde dat zg den algemeenen laohlust opwekte Opeens zoide zij tot den heer Carruthers vZsl ik je de sherry eens aangeven of ia het waar dat je tegenwoordig water en melk voor lief neemtP Het is waar en het bevalt mij uitstekend Het is heuach nog zoo flauw niet en amaak beat Laat ik u wat druiven geven juffrouw Howart Zgn antwoord hinderde mevrouw Clowes althans naar de manier te oordeelen waarop zij haar hoofd plotseling afwendde Xater zat Violet met een paar van de logé a onder een boom in de groote laan toen zij den geheimzinnigen huisknecht san Tom Farkes eene order hoorde geven op eene wijze die haar verbaasde Hg riep hem toe Hé daar tuinman hoe heet je ook de jongens elkander postzegels voor geld Bn dit achten wij paedagogisoh ten hoogste af te keuren Hoewel wg het wenscbelijk achten de jeugd door een gering zakgeld de waarde van het geld te leerén kennen en hen er aan te gowefinen de vrge beschikking te hebben over eene zekere som hoe gering ook moet het zakgeld och eenigszins blgven onder de controle en het toezicht der ouders Deze moeten kunnen nagaan hoeveel hunne kinderen verteren en waar het verteerde geld aan besteed is Die controle nu wordt door de postzegelverzamehng totaal onmogelijk Kooplust en anoepluat worden in de hand gewerkt en zoo wordt een bron geopend voor oneerlijke praktijken die de oorzaak van onuitputtelijke ellende kan worden Men kan toch moeilijk van de ouders vergen dat zg in details op de hoogte zijn van de postzegel verzameling hunner kjnderen het is hun niet mogelgk na te gaan of postzegels verkocht zijn ten einde aan snoeplust of koopzucht bot te vieren en de gelegenheid maakt des f heeft een jongen in zijn tlbum een middel in de hand om ieder oogenblik aan geld te komen dan mist hg de zedelg ke kracht om aan dio verleiding weerstand te bieden Een ander gevaar is hot koopeu van postzegels van kameraden zonder in het bezit te zijn van geld Hoe dikwijls koopen jongens niet postzegels die zg beloven over enkele dagen te zullen betalen terwijl Ü inderdaad geen geld hebben of niet in staat zgn over eenigen tijd te betalen Aan hoevele gevaren staan zij dan niet bloot en hoe groot is dan niet de verleiding zich geld uit moeders beurs toe te eigenen of zich langs anderen oneerleken weg geld te verschaffen Ëen allerdroovigste gebeurtenis heeft Zaterdag te Amsterdam plaats gehad Voor den bouw van de nieuwe aula in het Universiteitsgebouw in de Oudemanhuispoort welke tegen de achterzijde weerP alsof hg hem nooit in zijn leven had gezien en toch had hg eergisteren avond met hem in mijnheer Bayner s park loopen te praten en was Uj met hem te zamen in de stallen van den heer Bayner gegaan Hoe gek van Tom Farkes zoo geheimhoudend te zgnl Zij vroeg den heer Carruthers die naast haar zat of hg wist bij wien der gasten die bediende behoorde dien zij hem wees Bij mg ik heb nog nooit ulk een uitstekenden oppasser gehad ik heb hem nu een half jaar in mijn dienst maar ik behoef om niets hoegenaamd meer te denken hg bezorgt alles van zelf Zij begon te vermoeden dat die knecht een arme bloedverwant van den heer Eayner was die slechts ter alnika bij zgne rijke familie kwam omdat hü zich over zgne betrekking achaamde dit was goed gezien want sommige buren b v de B ades zoudon zulk een bloedverwant die zgn brood als huisknecht verdiende eene schande vinden Zij bleef nog een weinig praten over andere onderwerpen ging met den heer Cole den moéMuin eens door en bracht zoo met het een en ander den tgd tot aan het diner zoek Toen ging zij zich klagen De heer Cole had een paar fraaie bloemen V09 haar afgesneden en nu zg die voor haren boezem sU trof het haar dat zij lang zoo goed niet stonden els haar medaillon Dit wilde zij niet meer dragen maar alleen evenljea de proef nemen hoe het vlak onder de bloemen op haar eenvoudig wit kleedje ADVIMeNTIBN worden geplaaiat Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsroimte Borendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnc van de Slijkstraat wordt aangebouwd heeft de aannemer J J van Greuningen op den Oudetijds Achterburgwal waarop de Slgkatraat uitloopt een houten looda doen opslaan ter berging van het benoodigde metselzand Deze looda rustte met de voorzgie op den walkant en stak verder ter lengte van ongeveer vier meter over het water steunende daar op een aan den walkant evenwijdige rij palen Een ander steunsel dan die palenifk en de straat had het gebouwde niet De schipper Arie Keiler van Aalsmeer was Donderdag mot een schip met zand aangekomen en sedert Vrijdag bezig met het oveistorten van de lading in de loods Het zand lag Zaterdagmorgen ongeveer 10 uur in de eene helft van de loods reeds 1 M hoog en terwijl door den vader die in t achip stond wem voortgegaan met het overstorten waren twee zg ner zoon es Arie en Willem 10 en 8 jaren oud in de loods bij den aangroeienden zandhoop aan t spelen Plotseling braken de dwarsbalken waarop de vloer rustte door midden en de beide kinderen verdwenen bedolven onder schier geheel den zandvoorraad in het water Na een oogenblik van radeloosheid onder de verschrikte en steeds aangroeiende toeschouwers liep men naar de naastbgignde brandeohel en alarmeerde de brandweer die na verloop van eenige minuteta aanwezig was en dadeljjk pogingen tot redding instelde Met een touw om het lijf daalde een dar brandwachts in het borrelende zanderige water af doch kon wat hij wroette en poogde niets van de kleinen bespeuren Toen toog men met haken aan het werk terwijl middelerwgl op een door de politie naar het gasthuis gezonden verzoek de daar aanwezige officier van gezondheid Kegzer in allerijl naar de plek des onhoils was gekomen om dadelijk geneeskundige hulp t te kunnen verleenen Na verloop van een 16 tal pijnlijke minuten kwam het eerst het lichaampje van den achtjarigen Willem zou staan Zg deed hare cassette open en het oude doosje waarin mijnheer haar het medaillon had gegeven het was ledig I Niets was verlegd de souverein van haar oom lag stil in het vakje de briefes van Lourence die zij met een rood lin e had vastgestrikt lagen op hunne plaats en de cassette was ook gesloten toen zg hem opendeed Zg doorrocht de cassette in alle hoekjes hare zakken alles hoewel zij van te voren wist dat het niets zou baten Zg wist toch heel zeker dat zg het medaillon den vorigen avond voorzichtig had ingepakt en op zjjn oude plaats had weggeboigen na het in de hand te hebben bewogen om de steenen in bet licht der kaara te laten flikkeren Zg waa beatolen zonder te vermoeden docH wien Eerst wilde zg lady Mills vertellen wat er was gebeurd maar zij durfde dit niet goed te doen Zoodra het in huis bekend werd dat zg haar medailloa miste zou dit aanleiding geven tot hoogst onaangename tooneelen met het dienstpersoneel buitendiea waren hier velschillende dienstboden der gasten over wio lady Mills niets te zeggen had Het kon best zijn dat de diefstal door een dier vreemde menschoi was gepleegd en ieder der gasten zou ten hoogste verontwaardigd zg n bq het minste vermoeden dat zijn oppasser of kamenier een dief zou zgn Zg bedtot dus niet dj lijk te spreken over haar verlies dat ha rqell B 8r aan hot hart ging dan zg zou hebben fedacB Doch bg dat al het ding had immersJK Swre