Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1890

Moutehoacboomeni roederplanten en variëteiteD ran den koffieboom uit Brazilië oliehoudende en andere nuttige planten van de Gaboea enz enz doordat de plantentnin dank zj $ den rijkdom ele merkwaardige o nuttige planten in ruil kan aanbieden Wel een bewijs dat de plantentuin ook nuttig moet genoemd worden door hen die er dadelijk en tastbaar voordeel van voor de praotijk wensohen Onze meetter sohaatsenrgder G Jurrjana heeft zich eergisteren te Berlijn zoo goed gehouden als maar Terwacht kon worden In de beide wedstrijden waaraan door ons land werd deelgenomen 4000 M en 2000 M heeft hij ilen prijs behaald Op de baan van 4000 M was Jurrjens tijd 8 min 34 sec De tweede aangekomene was de Noor Olsen in 8 min 34 t eo De 2000 M baan legde onze kampioen het eerst af in 4 min B sec Bij den laatsten spurt viel Olsen De prijzen waren prachtige kunstvoorwerpen üit Rotterdam schrijft men De avond van Zondag was in de opera een feestavond Een nieuw werk werd voor het voetlicht gubracht waaraan een drietal Eotterdammers hadden gearbeid en wel de heeren Joh C Visser als componist F Blumentritt als instrumentalist en F Michelssohn als librettist Een tamelük bezet huis desd van de belangstelling blijken en de aanwezigen betoonden zich dankbaar elk bedrijf van CarMtela zoo is de naam der opera werd levendig toegejuicht terwijl na afloop van het tweede bedrijf componist en librettist voor het voetlicht verschenen en daar met lauweren in allerlei vorm werden overladen Zeer de aandacht trok een krans van reusachtige afmetingen die den heer Visser ten deel viel maar men wil van Amsterdam che studenten uit dankbaarheid voor de hulp hun bq de uitvoering van Die Rache dei Regmmtt een Tsn des heeren Vissers oompositien betoond Ook de heer Joral kapelmeester en de verschillende hoofdpersonen werden niet vergeten terwijl de keer Blumentritt in het orkest als cellist Werkzaam van den heer Visser persoonlijk een krans ontving en niet ten onrechte daar een groot gedeelte van het welslagen der opera mag worden toegeschreven aan de instrumentatie De componist had aan Carntda den naam van romantische opera gegeven doch bij nader inzien ui hij misschen daarop terugkomen en haar den titel schenken van operette of opera comiquo waarop z meer aanspraak heeft NataarHjV hebben vele geleerden na het verschijnen der influenza zich ingespannen jacht te maken op een bacterie welke bij die ziekte in het spel is Dr JoUens te Weenen is blijkens zijn mededeeling aan den geneeskundigen kring aldaar hot monster op het spoor gekomen Het gelijkt veel op de capsel coccen die dr Friedlander bj lijders aan pneumonie heeft ontdekt Dr Jolles heeft dezelfde bacterie ook in het drinkwater e Weenen gevonden dat in t eind van December was onderzocht maar zij ontbfak in water dat op 3 dagen ia Januari haar over te spreken Geen der andere dames zou zulk een ongewoneu tocht hebben gedaan als gij in nwe onschuld Ik beu bang dat sir Jones boos zal tnn over uwe onbedaohtzaamheid en zeggen dat n op het water zeker koude zal hebben gevat Het zou toch eene onwaarheid zijn te vertellen dat ik in het geheel niet uit ben weest Ik wasook niet alleen buiten Ik wa mS u en dus wasalles goed Ik denk Jat lady f É nog wel op zalrijn Ik ga even zien Vóór hij baar kon tegenhouden liep zij weg naar de huiskamer en daar vond zij lady Mills met mevrouw Clowes dp eerste met een ernstig en bezorgd gelaat de andere haar boos en verontwaardigd aanriende Meisje lief waar ben je toch geweest Wij dtehten al dat je verdwaald of verongelukt waart Uare stem trilde Wat spijt het mij lady Mills Ik heb met den keer Carmthers een zeiltochtje gedaan Hij zeide dat u het zeker goed zoudt keuren maar ik had fcehooren t bedenken dat het al zoo laat was Hoe later hoe beter liovel zeide mevrouw Clowes scherp en spottend als gewoonlijk Lady Mills gelaat was geheel opgehelderd maar thans vroej zij met gefronste wenkbrauwen Weet je niet kindlief dat mijnheer Carmthers een zeer gevaarlijk mensch is en Zij hield op want de persoon in quaestie was ongemerkt binnengekomen Zij keerde zich tot hem onder het mikroikoop werd gebracht Andere geleerden zyn door die ontdekking niet overtuigd prof Pasteur o a acht nader onderzoek zeer noodig Naar men uit Terseke aan het raderlaitd benoiit is jhr J L C Pompe an Moerdervoort te Bergen op Zoom bezig om een zeer groote maatsohapp op te richten voor de kunstmatige oesterteelt een maatschappn vau zulk een omvang dat een geheele ommekeer In de oester industrie daarvan te verwachten is Zijn de medodeelingeu welke het blad ontving juist dan zou deze grootsche onderneming omvatten een half dozijn zeer goed werkende kleinere ondernemingen waaronder er zijn welke thans reeds zeer belangrijke zaken doen en zou men op deze wijze ii ll n hand krijgen ruim een derde deel van do geh e oesterproductie op de Schelde en de Zeeuwache stroomen Men verzekert dat het benoodigde kapitaal gSvonden is Het geheele opperbeheer en de leiding dezer kolossale zaak zou toevertrouwd lijn aan jhr Pompe van Meerdervoort Men zegt dat het hier gaat om een productie van twaalf millioen oesters s jaars Niet alleen de Schelde maar ook de Zuiderzee zou in deze exploitatie betrokken zqn zoodat het voor velen een bron van welvaart kan worden Het jongste weekblaadje van de Algetneme Maatachappy van Levenaxierzekermg en Lyfrentt bevat een belangwekkend staatje betreflende de sterfte in de vorige maand in verschillende steden van Europa De opgaven voor de eerste 3 en voor de eerste 4 weken van Januari zijn te zamen genomen en daaruit is het sterftecijfer per jaar berekend zooals dit worden zou als een dergelijke sterfte bleef voortduren Voor eeiiige Europeesche hoofdsteden verkrqgt men daar per 1000 inwoners do volgende cijfen Jaarsterfte op grond der uitkomsten van de eerste 3 weken de eerste 4 weken Amsterdam 62 1 88 6 Berlijn 3 4 23 2 Brussel 62 4 31 0 Budapest 61 4 48 1 Christiania 31 S 33 8 Edinburg 34 2 24 6 Kopenhagen 21 0 21 5 Londen 32 1 26 3 Pargs 34 3 26 4 Petersburg 29 6 26 3 Bfbme 23 2 21 5 Stocholm 0 9 20 5 Weenen 34 4 26 1 Uit dit lijstje blijkt dus dat de sterfte in de 4e week veel geringer was dan in de voorafgaande weken en dat Amsterdam waar het normaal jaarlijksch sterftecijfer op 28 per duizend wordt geschat in de eerste 3 weken van 18 0 de grootste sterfte heeft gehad van alb groote Europeesche steden een sterfte bijna 2 t maal zoo groot als de nomale Een melkverkooper t © Londen werd dezer dagen vervolgd krachtens bet wetteljjk voorschrift volgens hetwelk niemand opzettelqk aan een voedings artikel zulk een gedeelte mag ontnemen dat een nadeelige invloed op de hoedanigheid of den aard wordt uitgeoefend Het bleek dat de melk die de man had verkocht 28 percent aan vetgehalte miste maar tevens dat de verkooper van dez verandering van en zóó ernstig dat Violet er van ontroerde zeide zij Tom schaamt gij je niet En hij antwoordde even ernstig Misschien wel maar dat doet hier niets ter zake Deze scène is overbodig want iedereen kan zien dat voor dit kind dag en nacht geen verschil maken Als ik mijn hooggeachte vader in persoon ware dan zou zij zich waarschynlijk niet minder in mijn gezelschap hebbeo vermaajtt Het was heel verstandig van u kindlief dadelijk naar lady lills te gaan voegde hij er Violet vriendelijk toeknikkend bij Hij af haar de hand lady Milis kuste hau en mevrouw Clowes boog even toen Violet naar nare kamer ging zonder nog ten volle te beseffen hoe zwaar zij tegen de vormen had gezondigd Den volgenden morgen zou sir Jonaa haar naar Elzenhof brengen en dan naar het station van Beaconsburgh doorrijden ledereeii nam hartelijk afscheid van haar iedereen want mevrouw Clowes kwam niet te voorschijn Violet had reeds hore plaats in den phaeton ingenome n en wachtte alleen nog op sir Jonas toen Gordon de geheimzinnige bediende van den hoer Garruthers met een zeer onderdanige buiging bij haar aan het rijtuig kwam Ik geloof mejuffrouw dat dit iets van u ia U hebt het waarschijnlijk verloren want ik heb het op de trap gevonden en ik vrees dat het beschadigd 7al zijn Bij deze woorden stelde hij haar het verloren medaillonVer hand het artikel niets wist De magistraat ontsloeg den melkslgter daarom van rechtsvervolging De inspecteur van voedingsmiddelen die de vervolging instelde kwam echter in appèl en toen werd uitgemaakt dat de melkstijter moest veroordeeld worden daar kennis van de verandering niet noodig was om de veroordeeling mogelgk te maken De rechter merkte op dat de melkslijters zich tegen schade konden vrijwaren door waarborgen te eischen van de lieden van wie zij hunne melk koopen Hoe heilzaam dit resultaat ook moge zijn er staat tegenover dat de boeten die opgelegd wonlen belachelijk gering zyn De maximum boete is £ 20 maar meestal wordt slechts een bedrag van eenig weinige aiiUinff geeiscut hetgeen de vorvalschers geenszins afschrikt De meesten vinden het iu hun belang de boeten eenvoudig te betalen en toch met het vervalsehen door te gaan Uit Paramaribo wordt aan do iV R Ct geschreven dat na de petitie aan den Koning van een groot getal kiezers geen ambtenaren hieiop neerkomende dat Z M zou willen kennisnemen van de verkorting der rechten van de Surinaamscbe bevolking door den heer Lohman thans een verzoekschrift aan den Koning gezonden wordt waarin geprotesteerd wordt tegen het eerste op grond dat de lagere bevolking integendeel zeer ingenomen is met het beleid van den gouverneur Op dis l jst staan 400 a 500 handteekeningen van negers en Chineezen die indien ze al hunne namen kunnen teekenen wat van allen niet aan te nemen is ïeker voor het grootste deel niet lezen kunnen Een der personen die met een exemplaar van het verzoekschriA rondgaan is een beambte van politie die onder den gouverneur Van Hoerdt of Van Sijpesteijn uit s lands dionst ontslagen is en wien door den tegenwoordigen gouverneur op welken grond weet nog niemand pensioen is verleend De anders lijsten worden medo iu groot geheim rondgebracht naar men zegt door bedienden van de Moravische brondors Welke waarde aan zulk een rekest om een gouverneur te mogen behouden moet worden toegekend zal ieder practisch man begrijpen Onder het eerste rekest aan den Koning komen de namen voor van verscheidene personen die niet alleen aanhangers zijn van mr Lehman s politieke richting in Nederland maar ook tot voor eenigs maanden zeer inzenomen waren met den gouverneur doch nu inzien dat het belang dor kolonie niet mag worden opgeofferd aan dat van een persoon al ü hij een geestverwant wanneer deze den wettigen weg verlaat Wat in deze zaak noodlottig is is niet dat uit de minder beschaafden of liever uit hen die niet lezen en schrijven knnnen stemmen opgaan om tegen de andere uiting te reageeren dat dit niet achterwege zon blijven was te voorzien Doch wat een gevaarlijk autecendent is is dat de gouverneur zelf er op uit is negers die teeds het beschaafdere gedeelte der bevolking als hunne meerderen in ontwikkeling hebben besclionwd en zich van inmenging in dergelijke zaken onthouden in het strijdperk ta brengen tegen het andere deel der bevolking en hen doet gelooven dat hunne belangen met die der blanke bevolking in strijd zijn wat afkeuring verdient ia dat mr Lohman de Moravische broeders die zich vroeger steeds bij h tnne zending bielden zq bet ook na Zij was zoo verbaasd dat hij verdwenen was eer zij hem had kunnen bodanken Tóen zij het me daillon van de eene hand in de andere nam zag zi dat het plaatje waarop de naamoijfers stonden wa weggebroken Was Gordon de dief en h d hij berouw Of waa de persoon die het gestolen had met p zaak ver legen Of had zij het werkelijk verloren en slecht gedroomd dat zij het wegborg Dan washetpkatje er zeker door den een of ander bq ongeluk afgetrapt Toen sir Jonas haar aan het hekvanElzenh fli t uitstappen overviel haar een gevoel van treurigheid Sarah die haar koffertje droeg zag er uit als een cipier die een ontvluchten gevangene weer naar zijne cel brengt Het kort bezoek ginds had nieuwe vermoedens in Violet wakker geroepen zij herinnerde zich verschillende uitdrukkingen die zij van hare nieuwe vrienden op Elzenhof en zijne bewoners had gehoord Wa mevrouw Rayners inderdaad krankzinnig Dan wa het toch vreemd dat geen vermoeden van dit feit tot het gezelschap dat zij juist had verlaten wa doorgedrongen Zij wisten daar anders alle en deden niets liever dan over de buren praten En waarom hadden zij den heer Kayner een slecht man genoemd Zij achtten het geene zonde viool te spelen en aan wedrennen deel te nemen Wordt vermlffi lange aarzeling er eindelijk toe gekregen heeft ach in de politiek te begeven eb voor hem propaganda to maken evenzeer als het eene onwaardige poging is geweest om eenige roomsche handteekeningen te winnen het te doen voorkomen alsof de burgerij tegen mr Lobraan s bestuur te velde trekt omdat hij een gedeelte van het terrein der kolonie aan de E K geestelijkheid heett afgestaan voor eene kerk Als iemand zou willen ontkennen dat het kappen een kunst ia zend hem dan even naar de kapperseohool die Dinsdagsavonds van zeven tot negen uur in de achterzaal van een koffiehuis op het Eembrandtplein te Amsterdam wordt gehouden Trouwens het is niet aan te nomen dat iemand de groote stoutmoedigheid zou bezitten dat te ontkennen Het kappen is een kunst en niet van vand iag of gisteren De Eoraeinache dames en heeren wisten er partij van te trekken en Aspasia kende er evengoed de verfijning van als de koketste elegantjea van vandaag en Aleibiades evengoed als de fatterigste awell En wat het valache haar betreft o over dnt valsche hanr zou men een boekje kunnen opendoen dat al begint van eenisje eeuwen vóór do christelijke jaartelling een bewijs dat onze vrouwen die zich aan hot dragen van valsche vlechten schuldig maken oude papieren bezitten Er is niets nieuws onder de zon ook de tegenwoordige voorliefde voor blond haar niet De raafzwarte patriciae tooide zich t liefst met de goudblonde lokken van do Germaansche Bchoonen Maar ik ben hier niet om uilen naar Athene te brengen dat wil zeggep om een cursus te geven in de haarkloverij Alleen wil ik hierbij wiJMn op oen aaidige reclame bedacht door de firma Perry Co voor haar soheerartikelen waaraan ik het volgende stukje over den handel in menschenhaar ontleen Wat deze handel beteekent kan duidelijk worden zoo men weet dat door Engeland alleen jaarlijks voor 800 tot 400 duizend pond sterling wordt gekocht en meer dan 100 000 KG haar s jaars wordt aangevoerd Het komt daar uit Duitachland Italië en Frankrijk on somtijds maar slechts weinig uit Zweden en Spinjo In Engeland zelf wordt geen haar opgekocht Het Duitsche heeft een zeer goeden naam in den handel Het is gewoonlijk 60 tot 75 M lang en heeft verschillende tint van lichtblond tot donkerbruin Hot haar uit Italië is langer dan het Duitsche door het warmer klimaat maar het ia bros en heeft niet den zachten roodachtigon ol gouden weerschijo die hot Duitsche zoo gewild maakt Fransch haar is kort en onaterk en wordt voor valsche vlechten gebruikt Het ia bijna altijd zwart van kleur Het Duitsche haar is het zwaarst van de drie een Duitsoh hoofd heeft gemiddeld 280 gram een Fransch 200 een Italiaansoh slechts 170 gram Een onaangenaam artikel is het zoogenaamde doode haar d i haar van lijken geknipt Het is niet zoo goed als dat bij lijken is afgenomen en iu den handel niet hoog genoteerd De engrba prijs van haar wisselt tusschen 30 sb en 400 sh per pond Lichtblond en goudblond haar doet meer dan de gewone soorten maar het allerduurste is wit haar want dat is zeer moeielijk te krijgen tot eenige lengte Mea hoeft het kunstmatig trachten te verkrijgen door het bleeken van andere haarsoorten m t wateratofperoxyde maar dat proces gelukt niet altijd De reizigers der groote Engelsche huizen in haar reizen het vasteland af met zijde fluweel linten en strikjes en goedkoope juweelen als ruilartikelen voor het haar der vrouwen op het platteland Wanneer de reiziger het haar beeft geknipt brengt hij de uiteinden netjes bijeen en bindt er een lintje om De groothandelaars ontvangen voortdurend geheele pakken met zulke haarbundels Afgesneden haar ook wanneer het verwerkt wordt tot vlechten chignons enz wordt gaandeweg bleeker onder den invloed van licht en lucht Dat komt omdat het dood is en geen nieuwen aanvoer van kleurstof meer krijgt De arme vrouwen die het haar verkoopen willen hebben daarvoor natuurlijk weinig zorg zoodat het dikwijls zeer vuil is Daarom moet de inbond der bedoelde pakken die bij den haaikoopman aankomen gewoonlijk gezuiverd worden en die bewerking vooral brengt groote kosten met zich Niemand ontkent dus dat het kappen een kunst en een oude kunst is en dit zoo zijnde was het te verwonderen dat men in Amsterdam nog geen aohool had die daarin onderwijs gaf temeer omdat wij hier barbiers en kappers hebben die voor den vooruitgang zijn die niet stilzitten Nu is er den len Februari van het vorig jaar een kappersschool geopend en nu bestaat zg en bloeit zy dank zij het kloeke bestuur gevormd door de heeren Menke president Snelle secretaris en vooral Th Sikkemit secretaria en tevens onderwijzer Al dadelijk bleek ilat de school noodig was Een vrij groot aantal leerlingen liet zich inschrijven en de veertien oprichters droegen de kosien van aankoop der noodige onderwijsmiddelen Het schoolgeld is zeer gering Een lokaliteit in de Marnixstraat bleek al dadelijk te klein te zijn voor de negentien leerlingen die den cursus begpnnen zoodit men spoedig verhuiade naar het tegenwoordige achoiillokaal in het koffiehuis naast het uitgebouwde perceel van Van Herpen Eembrandtplein De twintig teerlingen die thans het onderwijs van den heer Sikkema Marnixstraat die geroemd wordt als een degelijk en met smaak begaafd man in zijn vak ontvangen worden onderwezen in al de geheimen van het edele vak van het eenvoudige trenaen af haarvlokjei samenschikken die moeten dienen voor de vlechten tot het maken van de meest ingewikkelde en nauwkeurigst gemaakte pruik En het is aardig hen te zien werken allen om een lange tafel gezeten soms een lied zingende of een grap vertellende maar werken werken werken met vlugge Men kan haar begunstigen door als donateur toe te treden en misschien nog meer door met de daad te zorgen dat zij kan iilijven bestaan De barbiersveroeniging Standvastige hulp in tegenspoed wier leden haar oprichtten deden daarmede een goed werk dat waardeering verdient Het is ons een genoegen de kappersschool die Fooruitgang genoemd ia on ook inderdaad toont van den vooruitgang te houden hiermede aan het publiek te kunnen voorstellen en aan te bevelen Dikte van het hoofdhaar m aantal haren op een vrouwenhoofd Ongeveer 160 haren van gemiddelde dikte zouden genoeg zijn om zonder tuascheuruimte naastf lkander gelegd één centimeter te bedekken Een blondine heeft ongeveer 140 000 haren te verzorgen maar la beauté rousse of a la Makart slechts 88 000 do brunette zal er zoowat 109 000 bezitten de zwarte schoonheid slechts 102 000 Weinig dames beseffen dat zij 60 tot 80 KM haar op het hoofd hebben de blondlokkige juffrouw heeft zelfs eiken morgen 100 of 110 KM haar op te maken Een Duitsoh onderzoek heeft gevonden dat één enkel haar zonder te breken een gewicht van ruim 11 gram kan dragen en dnt het onder dien laat uitrekt Maar het haar dat zulk een zwaren last kan dragen moet donkerbruin zijn want oen blond haar zal reeds breken wanneer ei zeven gram wordt aangehangen Boltenlandsch Overzicht Zondag zijn in Frankrijk de verkiezingen gehouden in die diatrioten waar de verkiezingen door de Kamer waren vernietigd De Boulangiaten onder wie de heeren Naqnèt Laur en Méry werden allen herkozen on zelfs in enkele plaatsen met aanzienlijke meerderheid De gewezen radicale minister Goblet verkreeg zelfs te Sceaux niet meer dan 9800 stemmen terwijl de Boulangist die tegen hem over stond 3000 slemmen meer verkreeg Op de verhouding tusschen de partijen in de Kamer kan natuurlijk de uitslag van deze verkiezingen geen invloed oefenen De Ministerraad zal morgen besliaaen naar welke gevangenis de Hertog van Orlean zal worden overgebracht De gratie zal ook ongevraagd eerst verleend worden wanneer de monarchalen ook in de pers geheel tot rust zijn gekomen Dat de Prins zijn gratie weigert en zijn twee jaar blijft uitdienen achijnt niet te worden gevreead De bekende bisschop Froppel lid der Kamer verzocht toegang tot den Prins wat hem geweigerd werd op groud dat hij niet behoorde tot de door den Prins opgegeven personen De heer Freppel zeide dat hij als geestelijke den Prins veriangdo te zien waarop het antwoord luidde dat t de zaak van den Prins was een geestelijke vragen niet van de Eegeering er hem een te zenden In verscheidene voorname Duitsche bladen wordt gesproken over de mffigelijkheid dat prins Bismarck den wensch koe8 t t 5ok zijn ambt als Pruisisch minister president neer te leggen De meeningen loopon echter uitée of dit geschieden zou tengevolge van werkelijke behoefte aan rust dan wel dewijl Bismarck met de verdere uitbreiding der wetgeving op den arbeid die spoedig in Pruisen aan de orde zal komen zoo weinig mogelijk te maken wil hebben Deze geruchten worden tot dusver door niets be vesiigd eo door sommigen ook alleen als verkiezings manoeuvres beschouwd Met het oog op de verkiezingen is ook een hoofdartikel in de Nordd Mlgémeine Zeilumg van gisteren geschreven waarin andermaal verzekerd wordt dat er in 1887 van de zgde van Frankrijk gevaar voor oorlog dreigde welk gevaar alleen afgewend is geworden do r de toenmalige verkiezingen voor deu rijksdag waaruit de Franschen zien konden hoe krachtig het bewustzijn der nationale eenheid in Duitschland wa Bij de ophanden zijnde verkiezingen heet het moet het Duitsche volk daaraan indachtig zijn Gisteren hebben overal in het rijk ontelbare voorbereidende kiezersvorgaderingen plaats gehad voor de verkiezing op Donderdag Over het geheel i de beweging echter veel kalmer dan anders Te Berlijn bijvoorbeeld is er nauwelijks iets van te bemerken Er wordt veel meer over de verschillende jongste bekendmakingen dea keizera gesproken dan over de atombua ofschoon bijna iedere partij de mogelijkheid voorziet van onberekenbare verrassingen Zaterdag hield het bestuur van de vereeniging van mij neigenaren te Essen weer een bijeenkomst waar iu do eerste plaats over de nieuwo eischen der werklieden in de districten Recklinghausen en Gelsenkircben erd gesproken Behalve de bekende eiachen van het beatuur verlangen deze werklieden nog dat de directeuren de lokalen hunner mijnen ter beschikking zullen atollen van de werklieden tot het houden van vergaderingen en dat zij bovendien aan de werklieden commissie het recht zullen toekennen bij geschilion met de werkgevers terstond namens alle werklieden een werkstaking te kunnen proclamoeren De directeuren besloten deze eischen evenmin in overweging te nemen als de vorigo Voorts werd besloten tot oprichting van een verzekoringakas tegen werkatakingen opdat indien eenige mgnen door werkstaking lijden deze geateund kunnen worden Het kapitaal werd vaatgeateld op 1 200 000 Mark Volgena de ataluten hebben de mijneigenaars aanapraak op schadeloosstelling Indien het bestuur erkent dat de eischender werklieden te recht werden geweigerd Indien het aantal der werkstakera grooteris dan oen derde van het aantal werklieden dieeiken dag in de mijn werken of indien oen geheeleklasse van werklieden welke onontbeerlijk is voorhet bedrijf het werk staakt Elke mijn draagt voor dit fonds bij 4 pfennig van elke ton kolen gerekend naar hetgeen in 1889 door ieder werd voortgebracht en ontvangt een uitkeeriiig van 1 Mark voor elke ton kolen welke ten gevolge van de werkataking minder wordt voortgebracht In geval van nood wordt de bijdrage verhoogd Het fonds wordt beheerd door het bestuur der vereeniging geholpen door commisaicn die door de zeven districten Dortmund Witten Boohum Gelsenkirohen Essen Oberhausen en Altendorf worden gekozen Deze commissies bestaan uit zooveel maal drie leden als het district ouderdistricten b vat Voor elke 50 000 ton kolen welke worden voortgebracht heeft elke mijn één stem maar iu elk geval heeft iedere mijn een stem Tot leden dezer commissiea kunnen gekozen worden mijneigenaars en directeuren die met volmacht van de eigenaars het werk besturen De commiasies moeten beslissen of bet verzet der directie tegen de eischen der werklieden gerechtvaardigd is of niet Binnen drie dagen kan men in hooger beroep komen bij het bestuur der mijnwerkersvereeniging Men verbindt zich voor een jaar te beginnen met 1 Februari 1890 Eerst dan zal het plan doorgaan indien zich zoovele mijnen hebben aangesloten dat ten minste de helft van de kolen welke in elk district worden voortgebracht vertegenwoordigd is Ook betreffende het stggen der loonen in verband met het stijgen van de steenkoolprijzen werden in de vergadering eenige belangrijke medodeelingeu gedaan In de mijn Olerget bij Recklinghausen kostte de productie der kolen in December 1889 aan loon 24 pCt meer dan in Maart terwijl toch de kolenprijzon slechts met 26 en de cokes priJzen met 22 pCt waren gestegen Daar tevens de prijzen van alle andere benoodigdheden voor het werk in dezelfde evenredigheid hooger werden en de loonen 60 a 70 pCt der geheele productiekosten uitmaken is dus in deze mijn hotgeen meer werd ontvangen voor de kolen bijna geheel den werklieden ten goede gekomen De couranten uit Brazilië van 16 tot 18 Januari die dezer dagen te Lissabon aankwamen klagen teer over het militaire despotisme waarmee de republikeinache regeering het land bestuurt Maarschalk Da Fonseca heeft reeds het voorbeeld gevolgd van de hoofden der overige Zuidamerikaanache republieken door zich tot generaliaaimo van het Braziüaansche leger te laten benoemen Daar deze benoeming gepaard ging met een versterking van het l r met OTiiJif jat