Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1890

X N 4151 Donderdag 20 Èebraari 1800 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Oe Inzeading van advertentiön kan gescliieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave 10 000 manschappen rond z j bjj de berolkingjwoi nig biJTal PETROLEÜM NOTEERIIVGEN van de Makelaars CaotzUar Schalkwyk te Rotterdam i e markt was heden rast LocoTankfiist ƒ 8 30 a ƒ 8 36 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 a ƒ 8 45 September October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 60 uurgerlijke Stand GEBOREN 11 Febr JohlDlu SophU Marii olidtn C A H Banliinger en S A H M Breoket Thcodorup atiien K Slug en l Verheul WijDtie Wllhelmina oiden A t d Dim ea W C len der Velden OVERLEDE N 14 Febr O A den Edel 4 j m 15 E HreekUnd 14 j H J P Nimber 6 m 16 D ilD der Palm wed W iin Maaren 83 l U P van der Uflm bumr lan ü van Voorin 76 j u m 17 G 3 D Arends S m P Boon 66 j 11 m ADVERTENTIËN V De Heer en Mevronw CREMER vTj sMAN betaigen hnnnen hartelgken dank voor de belangstelling ondervonden bg de geboorte van bnnne Dochter 18 Februari 1890 Vitüet worden afgewacht 20 en 21 Februari Bartelgk dank voor de vele blgken van belangstelling op 16 dezer ondervonden E TEEKEN8 MALTOSE AEbIiEE te Bergen op Zoom Het Bureau voor Chemisch Microscopisch Onderzoek Directenren de Heeren Ö P F VAN HAMEL ROOS en A HABMENS WzkSpuistraat 146 te AmtUrdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende De Makosestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van din hacdel zoowel wegens hare zuiverheid als v egens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kali bg de fabricage Daar het Zwavelzuur vanden Aan f 2dikwglsar eRteum u 2 nc bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurig bron vim verontreiniging van likeuren siropen enz vermeden Verdere inlichtingen bg onze bekinde Vertegenwoordigers alsook bg t den Generaai Ageni den Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGfeNDUK NIEUWE STMEN e FOUUfiSS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Een ware schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewariipgf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de veischrit kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden ran een zekeren dood Te verkrggen bg hot Verlags Magazin te Leipzig Meumaikt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland OpenbareVrijviUigeVerloopmgen te ZEVENHUIZEN aan de Heerenboerderg van den Heer Van GENNEP staande in den Zuidplaspolder op het kruispunt der Hoofdwegen naar Waddinxveeti Moordrecht Moercapelle en Zevenhuizen niet ver van de Stations der Ned Rgnsp Maatsch ten overstaan van Mr h MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Ten Eerste op Woensdag den 26 Maart 1890 s morgens ten 9 Ure te beginnen van den geheelen EOERMIJ MNmiS hoofdzakeiyk bestaande uit Hie vezxd © Ha Tr © als 10 beste Werkpaarden van verschillend haar en jaren 1 Zesjarig Paard 1 Vierjarig Paard 1 Driejarig Paard 1 Aftands Paard met Veulen 1 Jaarling Een Koe 1 Kalf Partg Kippen met Hanen MACHINERIÊN Een beste Stoom Dorschmachine met Locomobiel Compleet Marshal s Bons Cy Een Zaaimachine Hooihark Maaimachine Stroosngder Korenknenzer Enterpator Voorts Drievenrsploeg 2 Schoffelploegen Boerenwagens Driewielde Karren Kruiwagens Rolslede Eggen Ploegen Tuigen voor 12 Paarden Korenzeven Rieken Schoppen Planken Brandbont enz enz enz Voorts De EQUIPAGE bestaande uit Een Span Aftands goed loopende Vos Blei Merriepaarden geheel mak en vertrouwd Ebn Elegante zoo goed als nieuwe met bruin Satgn bekleede Conpé clarence troisqnart Een Brik beide rytuigen uit de fabriek van Tenlings te s Bosch en ligt en geschikt voor één paard een zoo goed als nieuw prachtig mat zilver gemonteerd tweepaards Uareeltnig met toebehooren diverse twee en eenpaards Gareel en Borsttnigen Leidsels Zwepen oetskisten Tnigenkasten Stalbenoodigdheden enz enz en al hetgeen meer dien dag ten verkoop zal te voorschgn gebracht worden Ten Tweede op Vrijdag den 28 Maart 1890 des morgen ten 9 ure te beginnen van den geheelen goed onderhouden zeer netten Ia a bo edpl welke voornamelgk bestaat uit Linnenkasten Chiffoniêres Secretaires Buffetten dames Schrgfbureau Werktafeltje Salontafels Eettafels Theetafels Penanttafels Dientafels fraaie Spiegels en Schildergen Graïuren Pendules met Coupes Ornamenten Statiegordgnen Insteekhaard Kachels Haarden sierlgke Petrolenmkronen Lustres Tapgten Kleeden Ledikanten Waschen Nachttafels met toebehooren Scheerspiegel Slaapkamer Ame blement Mahoniehouten en andere StoeW BMknip Bedden met toebeh ren Tafel en Bed Linnen Kristal met Zilver gemonteerd Kristal GlaSj Porcelein Koper Uzer Blik en Aardenwerk Verlakt werk Voorts Groote partg Boeken waaronder Pracht en Geillnstreerde uitgaven o a ds compleete Encyclopedie ran Winkler Prins Journal de rAgriculttfiS de BSttil de werken van den Ouden Heer Bmits Multatuli Sue Cooper enz Voorts Een best Billard met Keuen Kenenrek en verder toebehooren uit de fabriek van Diestelhorst te Gouda Een Pianino met Mnziekkastje en Muziekboeken Een buitengewoon solieden Mangel met Titel en stalen roi en verder alles wat tot een deftigen inboedel behoort Het te verkoopene zal telkens daagste voren en op de verkoopdagen afge nnmmerd en geregeld te bezichtigenzgn in gemelde Heerenboerderg en opde Werf De verkoopingen geschieden om Contant geld Voor alle verdere iniormatien weude men zich tot genoemden Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen Sociëteit Ons Genoegen Zaal cKuNSTMur Oouda immm mu van Rotterdam Directie AZBSXANDXIB SAALBOBN Donderdag 20 Februari 1890 Die CrlockezL von Comeville Les Cloches de Corneville Romantisch Komiscbe Operette in 3 Akten Mnsik von Robbht Plakqubttï Dirigent Wilhelm Jkkal R e Feed Wobvs Aanvang ten zeven ure Bureau geopcKl ten half zeven ure Prgzen der plaatsen HH Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsen te bespreken Donderdag 20 Februari van 10 tot 3 nur aan de Sociëteit Loting Woensdagavond 19 Februari 7 nur Hoogstraat A 180 Buime sorteering in DAMES en KINDEE 0HDER60EDBREN FLANELLEN HEMDEN KOUSEN LUIERMANDEN ADVERTENTIËN in alle Binnen en SuUenlandache Oou ranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Geen grijs Haar meerfff De nieuwe LoWdOIH i l v C Él de beste van alle bestaande pat j fumerien om hetgrgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H G HÜINf K gHz 122 Hoogstraat 123 Oo Snelpersdrut van A BaiMEMAM Zoos Da nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks me uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BE NIEUWE mmi De Staatscourant heeft eindelgk de oplossing gebracht van de hangende ministerieele crisis De heer Mackay verhuist naar het Plein terwgl de heer Lohmau het bekende torentje op het Binnenhof zal betrekken Deze afloop verwondert ons niet Reeds vóór het Handelsblad Zaterdag het eerst sprak van de loopende geruchten die thans gebleken zgn op goede gronden te berusten hielden wij ons overtuigd dat de heer Lohman de eenigepresentabele candidaat was v den boezem der anti revolntionaire partg welke voor den vacanten ministerszetel in aanmerking kon komen Niet dat wg juist bedacht waren op de tot stand gekomen ruiling van portefeuilles wg badden varwoctit 4at de nienwe minister eenvoudig de plaats van den heer Keachenius zon hebben ingenomen De eigenlgke Standaard partg is zoo arm aan werkelgk bekwame politieke mannen dat zg wel genoodzaakt is geweest de Kamerolub te onthoofden om niet gevaar te loopen dat ze geheel buiten het ministerie werd gesloten Voor alles moest dit worden voorkotnen Zulks bleek dadelijk uit het misbaar hetwelk de Standaard maakte van het den heer Kevchenins overkomen ongevat De redacteur van dat blad is te scherpzinnig om niet onmiddellgk te hebben begrepen dat zgn eerste eisoh de handhaving van den gevallen minister quandmême eenvoudig onzinnig was en voor geen uitvoering vatbaar Al de drukte diende tot waarschuwing aan het kabinet Mackay FEVILLETOX IETS QEHEIMZmNiaS Vït iet EngeUch 37 In welke betrekking stond de baer Rayner tot Gordon den bediende van den heer Carruthers Was Sarah de verpleegster van mevr BaynerP Hoe stond het met hare jaloerscbhei J op Jane waarover zij in het plantsoen op zulk eene hartstochtelijke manier met dien geheimzinnigen vreemdelinff had gesproken Wat was de reden van haar haatP Had zij dienvoorgoed onderdrukt of zou zij ja waartoe aouzij niet in staat zijn als haar haat haar weer te machtig werd Violet vond het beter met haiu te praten dan aan haar te denken daarom keerde zij zich om en vrpeg naar allen in huis Haidee waa niet wel zg lag nog te bed maar Sarah zou gaan vi agen of Violet bij haar mocht komen Zij wilde dadelijk naar haar toegaan maar zij hoorde dat mevrouw fiayner bij het kind zat en niet wilde gestoord worden Of er brieven voor haar waren gek9men Neen geon enkele I n zij verlangde zoo naai een bri Qe van Laurence Hg had haar toch wel een biljetje kunnen sturen l Hij was lang niet meer zoo lief sedert zij hem had gezegd dat zij hi m houd rekening met ons gauéhe der anti revolutionairen of het zaJ u berouwen vervul de plM van onzen Keuchenius niet zonder ons eeiJjIfem te geven in het kapittel Van het standpunt der Kuyp r partg is deze houding volkomen verklaarbaar en geheel volgens de Tegels der politiek Men haalt niet voor zgn bondgenooten de kastanjes uit het vuttr om zich ten slotte tevreden te tellen met de rol van toeschouwer Het ligt niet in het karakter van den leider zich als Assohepoetster in een hoek te laten zetten De uitkemst heaft geleerd dat de tactiek van de Standaard die zich ten overvloede liet steunen door het aannemen van 111 gelijkluidende motiën in allerlei over het geheele land verspreide kiesvereenigingen doeltreffend is geweest Het ministerie op zelfbehoud bedacht heeft den steun bedongen van den ialentvollen bespeler van het klavier der christelgke volksconsoientie door in zgn midden op te nemen den man die twee jaar geleden met Dr Kuyper een aanslag deed op de Nieuwe Kerk te Amsterdam en met dezen de Vrije Universitt it in het leven houdt Vfcr hem die eenigszins op de hoogte is der hmdige staatkundige verhoudingen is daarin niets verwonderlijks het is hetonvermgdelgk gevolg van de zegepraal der rechterzijde bij de stembus Wat zal liet gevolg zijn van de wgziging die het ministerie heeft ondergaan Het is niet te loochenen dat het militant karakter van het kabinet meer is geaccentueerd Feitelijk treed de kabinets formeerder af als hoofd van het ministerie daar hg zich gaat verdiepen in hem onbekeude koloniale quaestiën die met beminde die gedachte kwelde haar ontzettend Zij zat een oogenblik met de handen onder het hoofd te schreien Maar neen dat mocht niet Straks was het etenstijd en zij wilde niet dat mijnheer en mevrouw hare roodgeweende oogen zouden zien en denken dat zij verdrietig was thuisgekomen Het scheen nlojtemin dat mijnheer toch iets ongewoons aan haar opmerkte want hij zeide dat dit drukke leven haar juiSt geen goed deed Hij deed een paar vragen over haar verblijf ten huize vai lady Mills on liet haar voorts aan haar zelve over Tegen den avond werd zü in Haidee s kamer gelaten Het trof haar hoe kil en vochtig de lucht in den gang was op dezen kouden dag Aan het eind van de gang was Haidee s kamertje een klein vertrek zonder stookplaats Waarom hadden zij het zieke kind niet naar eene andere kamer overgebracht Violet was nog nooit aan dezen kant van het huis geweest Hawee sprong overeind in het bed zoodra zij haar in het oog kreeg zij sloeg hare beide gloeiende handen om haar hSls trok hfiar hoofd naar omlaag tot op haar kussen en vroeg haar nu alles van het begin af te Vertellen wat zij had gedaan nadat zij wss uitgegaan Violet vertelde haar het een e nder van haar bezoek op Deohanioourt bet ongepaste gedrag van den heer Carruthers in de kerk liet zij natuurlijk achtprwege terwijl zij op de voor het kind belanglijker gebeurtenissen als het voederen dor kuikens on het afknippen der prachtige druiventrossen bijzonderen nadruk legde De heer Rayner kwam ADVERTENTIËN worden geplaaM van 1 5 regels k 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTIB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni de algemeene politiek slechts in verwgderd verband staan In zoover ii het doel der Eerste Kamer bereikt dat de Koloniën zgn opgedragen aan meer vertrouwde handen De heer Mackay heeft getoond niet alleen een bekwaam maar ook een bedachtzaam staatsman te zijn die zich niet zal leenea tot allerlei gewaagde proefnemingen Maar de noodige hervormer van Indië zal hg niet kunnen zgn Voorzichtige administratie Indië geregeerd voornamelijk door de Indische autoriteiten zelven dat het beste wat van tiem te wachten is Intusschen treedt voor het voornaamste departement een man op wiens bekwaamheid en gver aan geen twgfel onderhevig é maar die d e welverdiende reputatie heeft van bgzonder heftig en strgdlüstig te zgn Men is zgne driftige uiting nog niet vergeten da schoolstrgd moet worden voortgezet al voert die ook het vaderland ten verderve Aan dezen minister zal nu de uit voering der schoolwet worden toevertrouwd Reden genoeg voor on8 liberalen om hem nauwkeurig op de vingers te zien Men zal niet te doen hebben met een gematigd man die bevrediging najaagt maar met een gveraar die van nature strijdlustig is Het kan niet anders of te eeniger tijd zal hjj in botsing komen met de liberalen over ide uitvoering eener wet waarbg bij zich noode heeft nedergelegd en omtrent wier strekking hij eigenaardige opvattingen heeft Intusschen de heer Lohman is staatsman genoeg om in te zien dat hg thans eene geheel andere positie inneemt dan vroeger en dat de om even binnen nik hoop straks ook het verhaal van uwe lotgevallen te hooren juffrouw maar ik verzoek omeene andere editie die niet voor het gebruik van kinderen is gewijzigd De manier waarop hij dit zeide was een weinig ondeugend en zij was er niet geheel en al grrast op dat hij het goedkeurde als eene gouvernante zich zoo aan de pret wijdde Want zij geloofde wel dat zij hare deftige houding een weinig had vergeten in die vroolijke dagen op Denhamcourt Haidee verzocht haar zóó dringend om toch met haar te komen theedrinken dat zij er in toestemde Mevrouw die niet weer was binnengekomen zoolang Violet bij haar ziek kind zat scheen hare onverschilligheid jegens haar in afkeer te hebben doen overgaan Violet vond het daarom later dubbel goed snel de eetzaal te verlaten en naar Haidee terug te keeren Wü U zoo vriendelijk zijn even te rien of er niemand bij de deur staat juffrouw begon do Ueine fluisterend Violet voldeed Kan het veiioek en zag dat er niemand in de buurt te vinden 88 En wilt u ook aan de andere deur luisteren aan mama s deur Deze was gesloten maar Violet legde het oor tegen het sleutelgat en verzekerde ket kind dat de kamer ledig was Haidee wenkte haar vlak bjj haar te komen en