Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1890

atandigheden wurin b optreedt geheel anders zijn dan tóói de inToering der nienwe wet Hg is gebonden door de beloften vmn z Toorgsnger en de verklaringen namens de Regeering in de beide Kamers afgelegd Verliest hg dit uit het oog dau zal de Eerste Kamer hem eer wg een jaar verder zgn wel eens aan zgn plicht herinneren Niet te vergeefs heeft de heer Van de Putten verleden jaar gezegd de Eerste Kamer zal de schoolwet aannemen in het volle vertrouwen dat de Regeering haar uit zal voeren in deu geest waarin zg hier verdedigd is mociit daaraan iets ontbreken en blgkeo dat de liberalen die thans vóór zullen stemmen misleid zgn dan zal de meerderheid als één man stemmen tegen de R eering die haar woord niet heeft gehouden Dé minister Lohman kan het zich TOOr gezegd houden Gaat hg buiten het accoord doet hij niet de toezeggingen gestand Tan zijn ambtsvoorganger de Eerste Kamer zal hem zonder genade afmaken en zijn val zal grooter zgn dan die van Keuchenius BINNENLAND GOUDA 19 ïebruari 1890 Heden wordt de veijaardag van Z M den Koning hier ter stede op de gewone wijze herdacht Uit de openbare en vele partiouliere woningen wappert de Taderlandsohe vlag en om 12 uur werd een parade door het Gamizorn gehouden De Staahcourant meldt Het hfefl den Koning behaagd bq HüOg tde zelfa besluit van 17 Februari 1890 no 28 met ingang van 24 daaraanvolgende aan den heer mr L W C Keuchenius op het daartoe door hem gedaan verzoek om eervol ontslag te verleenen als Hoogstdeezelfs Minister van Koloniën onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem als aaodaoig aan den Konmg en aan den lande bewazen alsmede bij Hoogstdeszelfs besluit van 17 Februari 1890 no 29 met ingang van den Sisten daaraanvolgende lo een eervol ontslag te verleenen aan den heer mr M baron Mackay als Hoogstdeszelfs Minister van Bicnenlandsche Zaken onder dankbetuiging voor de vele en ge ohtige diensten door hem als zoodanig aan deu Koning es aan den lande bewezen 3o te benoemen n tot Hoogstdeszelfs Minister van Koloniën den beer mr X baron Mackay b ttó Hoogstdeszolfa Minister van Binnenlandsche Kaken Si heer jBr mr A F de Savornin lohman lid van dè Tweede Kamer der Staten Generaal Heden middag w rd ten Baadhuize dezer Gemeente wwbesteod A Het dempen en rioleeren van 275 strakk MuUt tusschen de Turfmarkt en de Nieuwe Haveif Ingeschreven werd door P A Burghout te Ojuda yooiy 9700 J do Jong Wz te Gouda fluisterde Gisteren avond heeft die akelige Sarah mama doen schreien Ik hoorde het dóór de deur Mama is bang voor haar Stil Daar staat altijd iemand bg de deur te luisteren Maar geen Iniateraar zou haar zacht gedemptstemmetje hebben kunnen hooren Violet moest hetoor vlak bij den mond van Haidee brengen om haarte verstaan Zij stelde haar gerust verzekerde haardat Sarah noch aan mama nóch aan haar eenigleed zou doen zij was er intussohen zoo zekerniet van en bleef bij hbt kind totdat het inslaap viel i Nu deed Violet een warmen doek om en ging haar nestje in het plantsoen opzoeken D ar zag zij Laurence staan met den rug tegen den boom waar nder de bank stond Met een uitroep van blijde verrassing snelde zij naar jje plek waar hij stond maar hij nam beleefd den hoed af en zeide Goeden avond juffrouw Howart Zg ontstelde i Laurence tzeiSe zij zacht ffwaarj m die toon Ben je dan niet verheugd mij terug te zien Ho zou ik daarvoor redaa hebbon Ik mag inij niet vleien nog iets in uwe oogen te beteekeneo na den aanzienlUjken en vermakÈlgken kring dien u hebt verlaten Ik meet mij niet met dat gezelschap j Wat bedoel je toch Welk gezelschap zou ik aangenamer vinden dan het uwe XI is zeer vriendelijk Nu ja als een aanvulling voor ƒ 9689 M Bot te Vlaardingen voor 9190 K Hollander te Gouda voor 8120 C P W Dessiug te Gouda voor ƒ 7990 W Bokhoven te Gouda voor ƒ 7988 H Jongenburger te Waddinxveen voor ƒ 7980 W do Jong Wz te Gouda voor 7839 P Vermeer Jz te Gouda voor ƒ 7821 L Brouwer te Gouda voor ƒ 7742 D de Lange te Vlaardingen voor ƒ Ï610 en H J Nederhorst te Gouda voor ƒ 7493 B Het dempen en rioleeren van 82 strekk M sloot langs de Boelekade Ingeschreven werd door M Botvoor 3050 K HolUnder voor ƒ 2800 P A Burghout voor ƒ 2580 D de Lange voor ƒ 2480 W Bokhoven voor ƒ 2472 P Vermoer voor ƒ 2466 J de Jong Wz voor ƒ 2440 H Jongenburger voor ƒ 2400 W de Jong Wz voor ƒ 2394 H J Nederhorst voor ƒ 2826 en C P W Dessing vook ƒ 2240 C Het maken en leveren van eene roeiboot inds zwemen badinrichting Ingeschreven werd door A Kwinkelenberg te Gouda voor ƒ 176 26 en H van Vlaardingen te Gouda voor ƒ 173 In de zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank van gistereh werden veroordeeld K B oud 18 jaar en H v V oud 16 jaar arbeiders wonende te Waddinxveen beklaagd van diefstal van konijnen tot 2 maanden gev ieder D B arbeider te Gouderak wegens oplichting tot 6 maanden gev E M Czn oud 24 jaar schipper te Lekkerkerk bekl van mishandeling tot 10 dagen gev A V oud 33 jaar bouwman te Haastrecht bekl van mishandeling tot ƒ 10 boete M K oud 26 jaar boerenknecht wonende te Vlist wegens schriftelyke bedreiging met bmndltichting tot 3 maanden gev met korting van diki d sedert 21 DSB in voorarrest doorgebracht Vervolgens werd door het ü M zeven dagen gevangenisstraf geêisout tegen v E huisvrouw van K de J 38 jaar zander beroep te Heeifwijk wegens diefstal op den 238ten Januari jl van ongeveer 200 turven ten nadeele van den eigenaar welke zg met eene roeiboot had vervoerd Bekl gaf toe eonige turven te hebben opgevischt maar beweerde dat die haar eigendom waren Dit werd tegengesproken door de getuigen die gezien badden dat bekl ze bad weggenomen Uitspraak Zaterdag a s Bij deze komen wg nog even terug op de discussion gisteren in den gemeenteraad gevoerd over de Plannen tot inrichting van het Damesgestioht op de Oosthaven Naar men weet bestond or in den boezem van het Collegie van B en W verschil van gevoelen de meerderheid stelde voor eene inrichting vau het gebouw voor een achttal dames die een 7 a ƒ 8000 zou kosten en de minderheid eene die een uitgaaf van ƒ 20000 zou eisehen doch waarbg bedoeld pand gedeeltelijk zou warden afgebroken en in do plaats daarvan een nieuw opgetrokken De Voorzitter en de heer Koning die de minderheid in het C ollegie vormde begonnen met mede te doelen dat i eide plannen eene kleine wijziging hadden ondergaan er wel deze In het eerste plan is deze wijziging gekomen dat de gang wordt doorgetrokken n het privaat zoowel beneden als boven aan het einde van den gang wordt gebracht Het als er geen belangwekkender onderhoud te vinden is ben ik desnoods tegebmikenl Foei Laurence wetkeene taal Ben je nu waarlijk boos omdat ik naar Denhamcourt ben gegaan en het daar prettig heb gevonden Het kon niet anders iedereen was zoo vriendelijk voor mij Maar toch heb ik gedurig aan je gedacht en hoe vaak heb ik niet gewenscht ix t jou daar te zien Heb je aan rog ged Jht terwijl de heer Carruthers in de erre met je fluisterde O ik yi d het natuurlijk dat je schrikt Heb je aan mij gedacht toen je den heer Garruthers in de kerk uit hetzelfde boek met je liet lezen en toen je in de vensternis zat terwijl hij over je stoel gebogen stond en toen hij bloemen voor je plukte en vruchthao oor je Afsneed en toen je met hem te samen de kuikens voederde hoe liet en hoe landelijk en toen je met hem over poëzie hebt gesproken en Houd op Laurence Het is niet waar al wat je daar zegt Die bloemen plukte de heer Cole voor mij eu de vruchten ook en hij heeft met mij de kuikens gevoerd volstrekt niet de heer Carrutbers En ik heb den heer Stanley geaccompagneerd en met hem over verzen gesproken niet met Stanley Nog een andere beau Ik moet KK juffrouw u houdt er fijn gezelschap op na Ik begrgp volkomen dat ik niet waardig ben langer daaronder te behooren Ik ben al te eenvoudig Je bent al te onbeleefd Ik weet niet wat jo bedoelt met die uitdrukking bead maar zooveel oorspronkelijk ontworpen privaat wordt dan hangkast Voorts wordt de zaal bestemd voor regentenkamer gesplitst zoadat daar twee kamers komen waardoor iéae dame meer kan worden opgenomen De regentenkamer wordt vervolgens overgebracht naar de 2e verdieping vóór aan de straat Verder krggt iedere slaapgelegenheid zooals bet in art 12 van het Beglement genoemd wordt een a onderlijke toegang tot den gang In het tweede plan wordt deze wgziging gebracht dat de ontworpen badkamer regentenkamsr wordt en de regentenkamer badkamer Daardoor komt de badkamer vlak naast de ziekenkamer De heer Fortngn Droogleever betoogde daarop de wenschelgkheid om op den zolder van het gebouw nog eenige kamertjes te doen maken die gis de andere kamers bezet warm ook nog zouden te gebruiken zijn doch daar de Voorzitter opmerkte dat deze evengoed later te maken zouden zgn zonder veel grootere kosten maakt spr geen voorstel daarvan De heer Straver veroenigde zich met dat denkbeeld doch wilde de dames welke die bovenkamers bewoonden ƒ 60 minder laten betalen en het recht geven als er beneden kamers open kwamen die te betrekken De heer van Veen vroe of volgens het goedkoopste plan slechts 8 of 9 dames zouden opgenomen üunnon worden De Voorzitter beantwoordde dit bevestigend waarop de heer van Veen verklaarde zich dan niet met dat plan te zullen kunnen veroenigen daar hg de voorkeur gaf aan opneming van een 12tal dames De beer Hoogenboom vroeg of hot idee van den heer Droogleever het plan niet duurder zou maken welke vraag d Voorzitter ontkeiM nd beantwoordde De h sr van Xtorsoa zou gaarne willen weten of er een onderzoek was gedaan naur de kosten van een centrale verwarming van het gebouw De Voorzitter antwoordde tegen eene central verwarming te zgn doch meende dat dit 4 a ƒ 6000 zou kosten Ken onderzoek was echter niet ingesteld De heer Fortugn Droogleever meende dat die in het Oudemannenhuis 6 a ƒ 6000 bad gekost De heer van Iterson meende dat de kosten voor centrale verwarming in het Oudemannenhuis niet als maatstaf konden dienen voor dit gebouw Het eerstgenoemde gesticht was om een binnenpUiats heen gebouwd wat een groot verschil maakte De Voorzitter vond dat een verwarming met kachels of haarden voor de dames verkieslijker was Ju het Oudemannenhuis was een verwarming van 40 vertrekjes met kachels niet doenlijk maar in het damesgesticht kon dit zeer goed De heer van der Garden heeft naar de centrale verwarming van een gesticht aan de KinderaQt een onderzoek ingesteld de kosten waren ƒ 2600 en het voldeed zeer Wat de beide aan de orde zgnde plannen betreft het duurste heeft spr s sympathie het meest Daarop voerde de heer IJssel de Schepper het woord die Jiich eveneens voor bet voorstel van de minderheid uic het Collegie van B en W verklaart Spr wil niet ontkennen dat ook dat der mterderheid groote verdiensten beeft werkelgk wordt daardoor voor een minimum van kosten een gelegenheid opengesteld om eenige dames huisvesting te verleenen doch als spr let op de bedoeling van mej Hoffman die sprak van verpleging van daaraan behoefte hebbende meisjes of vrouwen uit den fatsoenlijken stand dau gelooft spr dat dpor het plan van d weet ik dat geen der heeren waaro er je zoo minachtend spreekt er aan zou hebben gedacht mg op die manier tè beleedigen en mg zulke nare dingen te zeggen alleen omdat ik van tgd tot tjjd met iemand anders heb gesproken Zeker Je hebt ten minste niet met al de heeren van het gezelschap s nachts tusschen twaalven en tweeen schuitje gevaren heb je wel Neen zeide zg door zijne scherpe woorden buiten zichzelf van verontwaardiging want ik wa niet lang genoeg op Denhamcourt O zoo Laurence was woedend Hg poogde eenpaar maal iets te zeggen maar zijne lippen trildenzoo van drift dat hij niet kon spreken Eindelijlc siste hg i Jé bent daar niet lang geweest o neen maar je hebt je den tijd lostelgk ten nutte gemaakt AJthans van morgen liep het verhaal vanjeheldenfeiten reeds door de geheele buurt of als je dat liever hoort bet verhaal van je avonturen Van mijne heldenfeiton Van mijne avimturen Ja van morgen vódl je thuiskomst heeft de heer Eayner daafvan gehoord De heer KaynerP Dat verwondert mij niet Laurence keerde zich snel om Er was op Denhamcourt oen vriend van den hoer Bayner vervolgde zij voorzichtig Zg mocht niet over familiebetrekkingen spreken van de menschen wier brood zij at terwijl rij wist dat zij die niet bekend wenschten te hebben Wordt vervolgd meerderheid niet aan die bedoeling wordt voldaan Wel zal voor die 7 ƒ 8000 een bergplaats worden gemaakt voor een getal dames maar een fatsoe hlgk verblgf voor dames uit den fatsoenigken stand komt er niet Spr gelooft dat de ontwerpers van dat plan zich hebben laten leiden door zekere zucht tot zuinigheid die in deze overdreven was daar do nalatenschap van mcj Hoffman groot genoog was om de kosten van een Dames gesticht goed doch zonder weelde ingorioht fe bestrgden Het plan van de minderhrid voldoet volgens spr aan billij ce eisehen van licht en lucht ook daar is alle weelde uitgesloten er is een binnenplaats en tuin een goede gelegenheid voor ventilatie ziekenzaal enz Zeker had men op een geheel vrij terrein een nog beier gebouw kunnen maken maar hot voldoet aan billijke eisehen Spr behoudt zich voor over bijzonderheden van verliohting ventilatie verwarming enz enz later te spreken als het bestek is ingediend De Voorzitter zegt zich zeer goed te kunnen begrijpen dat men bij een oppervlakkige beschouwing der beide plannen aan dat van de minderheid de voorkeur geeft Men zegt zoo licht wat zat men nu gaan Icnoeien aan een oud gebouw Een nieuw schijnt zoo gauw fraaier l ooh bg aandachtige beschouwing valt het in t oog dat do voordeden van hot duurdere plan weinig betoekeuen Het eenige is dst men daarbij een afzonderlijke eetzaal en conversatiezaal beeft doch is dat nu een ƒ 13000 meer waard In geefi enkel fatsoenlijk burgerhuis heeft men een afzonderlijke eet en conversotiezaal waarom is die dan hier noodig Do testatrice heeft omtrent het getal dames dat zg wenschte opgenomen te zien in het gesticht niets bepaald in haar testament dat is zoo maar waar wij al niet met zoovele woorden dat zien uitgedrukt mogen wij meent spr uit de omstandigl eden toch wel bare bedoeling trachten op te maken Toon mej Hoffman hut bedoelde huis kocht verbaasde zich iedereen er over dat een alleen wonende dame nog een tweede huis ging koopen doch wnt bleek Dat zg de bedoefing bad dit later voor een gesticht te bestemmen Welnu uit het feit dat zg dit huis daarvoor bestemde is op te maken dat zg ongeveer zocveel dames daarifl wilde doen opnemen als waarvoor daar ruimte wat Zy had zeker niet de bedoeling dat dit grootem deels zou worden afgebroken en een nieuw gebouw zou worden gezet Spr meent voorts dat de raad over een uitgaaf van ƒ 18000 niet zoo gemakkelgk moet heenstappen met het oog op den tinanfioolen toestand onzer gemeente Meende de heer IJssel de Schepper dat B en W zich bij hun voorstel hadden laten leiden door zekere zucht totzuinighoid spr erkent dat dit zoo is Eerstdaags zal weder eon aanzionlijke som moeten worden besteed tot verbouwing van een der gemoeq okalen en over t algemeen moeten wg voorzichtig zgn bg het doen van uitgaven in deze gemeente De heer IJssi l de Schepper zegt dat t hem leed doet door den Voorzitter min of meer beschuldigd te zgu van geoordeeld te hebben na een oppervlakkige beschouwing van het plan der minderheid Spr is er van overtuigd dit zeer nanwkeurig nagegaan te hebben en ook na hetgeen de Voorzitter in het midden bracht blijft spr zich vereenigeu met genoemd plan Dit heeft niet alleen het voordeel dat de dames dan een afzonderlgkeoet enreceptiekamer zullen hebben maar ook een ziekenkamer en badkamer deze laatste zal komen naast de eerste en daarmede communiceeren zoodat bg ernstige ziekte van een der dames de badkamer voor eene verpleegster kan worden ingericht Dat Mej Hoffman zou bedoeld hebben een achttal dames te doen opnemen zooals de Voorzitter meende blijkt nergens uit tenzgde Voorzitter papieren of stukken onder zich mocht hebben wier inhoud den raad niet bekend is Is dat het geval dati houdt spr zich voor mededeeling aanbevolen Dat voorts de aanstaande verbouwing van een gemeente lokaal als argument dienst kan doen om in deze zuinigheid te betrachten ontkent spr daar Mej Iloffman de gemeente erfgenaam maakte onder voorwaarde een damesgesticlit op te richten Op den raad rust nu de zedelijke verplichting dit zoo goed mogelijk te doen wsarbg natuurlijk alle weelde dient uitgesloten te zijn Da Voorzitter zegt daarop volstrekt niet de bedoeling gehad te hebben den vorigen spr van oppervlakkigheid te beschuldigen bij zgn oordeel over het plan der minderheid alleen meelde spr dat slechts bg een oppervlakkige beschouwing dit naar zgn meening de voorkeur zou verdienen Ook op het goedkoopere plan kan een badkamer en ook een ziekenkamer worden ingericht Aanvankelijk was dit katste niet het geval ook omdat Dr van Iterson indertgd toen hier het voorftel behandeld werd om in het Bestedelingenhuis een ziekenkamer te maken had betoogd dat inder gelijke gestichten een ziekenkamer niet noodig was Papieren of stukken als de heer IJssel de Schepper bedoelde had de VSirzitter niet onder zich maar uit tie omstandigheden kon de bedoeling van Mej Hoffman eenigszins worden nagegaan Spr toonde daarop aan dat de kamers in het gesticht volgenshet goedkoope plan grooter zouden zijn dan volgenshet dure plan rf i is De heer van Iterson zegt in antwoord op hetgeen de Voonitter opmerkte dat z i bü het Bestedelingenhuis geen ziekenkamer noodig was doch in dit gesticht wal Bij iedere armen inrichting een ziekenzaal te maken is verkeerd de zieken moeten naar het Gasthuis gebracht en daar verpleegd worden Doch dit is juist het groote verschil het gesticht dat thans aan de orde is is geen armen inrichting en dat moot vooral niet uit het oog worden verloren Wat de bedoeling an Mej Hoffman betreft spr gelooft uit het feit dat zij bedoeld huis niet onderhield en daaraan niets deed de gevolgtrekking te mogen maken dat zij volstrekt niet tegen verbouwing en gedeeltelijke afbreking was De heer Koning zegt een enkel woord te willen spreken tot toelichting van zijn voorstel Het speet spr in deze niet te kunnen meegaan met de andere ledou van het Dageliiksch Bestuur maar twas hem onmogelijk Toen hij het huis zag en over de inrichting nadacht konden die kamertjes in den vorm van een pijpenla en met ramen die eer aan een kasteel zouden voegen hem onmogelijk voldoen het achtergedeolto vau het huis zou liggen op den Oostenwind zoodat de dames last zouden hebben van de kou de ontworpen aiooven zouden donker zijn en als er een ledikant stond geen voldoende ruimte bevatten de keuken zou uitkomen niet op een binnenplaats maar op den tuin zoodat daar gewerkt zou worden door de dienstboden tot ongerief van de dames Dat alles deed spr nadenken over iets beters De kosten van zijn voorstel zijn hooger dat is zoo maar met al de ernst die in hem is n spr verklaren dat die hoogere uitgaaf z i Mpbis gerechtvaardigd is De heer van der Post venrlaart zich voor het goedkoopste plan mits daarin eenige door hem aangeduide wijzigingen kunnen worden gebracht Na eene opmerking van den Voorzitter dat dit niet mogelijk is verklaart spr zijn stem te zullen eveu aan het andere plan De heer Jager verklaart eveneens het meeste sympathie te hebbeu voor het plan der minderheid Naar aanleiding van hetgeen de hoer van Iterson zeide over de ziekenzaal in het Bestedelingenhuis meent spr dat zoowel in een gesticht voor armen als voor anderen een ziekenzaal noodig is De heer Hoogenboom zegt zijn stem te zullen geven aan het goedkoopste plan Het voorstel der minderheid in het Collegie van B en W wordt daarop aangenomen met 10 tegen 6 stemmen die der hh Lotsy Hoogenboom Straver Fortugn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Daarop komt het Beglement voor het Hofïmansgesticht in behandeling en wordt nagenoeg onveranderd zooals het door B on W was voorgesteld vastgesteld Alleen wordt bepaald dat or 5 Begonten zullen zijn over het gesticht in plaats van 4 Over één artikel word nog breedvoerig gediscussieerd B en W hadilen voorgesteld dat de geneesheer voor het gesticht door den Gemeenteraad zou worden aangewezen De heer v Iterson stelde voor dat Begenten dit zouden doen Dit werd verworpen met 11 tegen 4 stemmen die der hh IJssel de Schepper v d Garden I v Veen en van Iterson Een voorstel van den heer Jssel de Schepper om te bepalen dat de Baad dien geneesheer zou benoemen op aanbevdling van Hegenten voor den tijd vnn 4 jaar werd aatigenomen met 11 tegen 4 stemmen die der hh Fortuijn Droogleever Hoogenboom Noothoven vsn Goor en de Voorzitter De heer Lotsy nam aan de twee laatste stemmingen geen deel wijl hij de vergadering had verlaten Door den heer Hoefhamer werd voorgesteld te bepalen dat bij voorkeur stadgenooten in het gesticht zouden warden opgenomen Doch de moeilijkheid om uitte maken of dames die in Gouda geboren waren moeten voorgaan aan de dames die daar longer of korter tijd woonden deed den Baad besluiten daaromtrent niets te bepalen maar dit over te larten aan Je prudentie vsn heeren Begenten De Baad behield zich ton slotte op voorstel van don heer IJssel de Schepper nadere goedkeuring van het bestek der verbouwing voor Den 29 November jl werd de Singel bij de Doomboomstraat te Utrecht in opschudding gebracht doordien een gehuwd man zgne vrouw aldaar door messteken had gedood en hij dooron in t Singelwater sprong Hg werd bewusteloos opgehaald en daarna naar het politiebureau gebri Deze zaak werd Maandagmorgen en middag voor de rechtbank te utrecht behandeld De bekl was H Michielsen dagsohrgver bij de Exploitatie Mij oud 53 jaren gewezen militair in Ned Ind dienst waaruit hij eervol als adjudant onderofficier was ontslagen torwgl de beschuldiging luidde dat hg in den morgen van 29 Novbr 89 moedwillig en met voorbedachten lade zqn echtgenoot van t braa zou hebbeu beroofd In deze zaak werden alt deskundigen gehoord de hoogleeraren in de geneeskunde dr G van Ovarbeek de Meijer en dr C H H Spronck die de lijkschouwing hadden verricht terwgl bovendien een 10tal getuigen werden gehoord Uit het rapport alsmede uit de verklaringen der deskundigen bleek in hoofdzaak dat de wonde met een scherp puntig voorwerp en met groote kracht was toegebracht dat de dood een gevolg was geweest van bloeduitstorting in de borstholte eu dat uit het toebrengen der wonde niet aan zelfmoord kon worden gedacht De deskundigen wareo eveneens eenstemmig in hun verklannghn dat onmiddelijka hulp den dood niet had kunnen voorkomen Op don Heerenweg waar de verslagene woonde alsmede in de Doornboomstraat daaraan onmiddellijk grenzende en waar de moord word gepleegd had bekl in den morgen van 29 Nov gedurende geruimen tijd op en neer gewandeld zooaU uit de verklaringen van enkele getuigen bleek Ook had hg met een werkman a praak gemaakt en dezen daarvoor eene belooning van ƒ 1 50 toegezegd wanneer hij bekl door eeu te voren overeengekomen Ueken wilde waarschuwen wanneer en iftt welke richting zijne vi ouw zou aankomen Toen daarop dit teeken werd gegeven ging bekl naar zgne vrouw sprak eenige oogenblikken staande onder eene parapluie met haar waarop hg haar met een mes een steek in de linkerborst toebracht wegliep en in de Singelgracht sprong Ook bleek nog dat bekl een paar dagen voor den moord bij den winkelier Huiuck in de Bskkerstraat een mos had gekocht hetgeen hij erkende Zijn voornemen om daarmede zijn vrouw te vermoorden was echter pos kort voor den moord dien hij bekende bij hem opgekomen Mr N de Bidder subst bfficier vsn justitie dia het O M waarnam toonde aan dat het bij dog vaarding aan bekl ten laste gelegde zoowel uit zijne bekentenis als uit bet verhoor der getuigen wettig en overtuigd was bewezen en vroeg veroordeeling tot vijftien jaren gevangenisstraf De verdediger van bekl mr B J H van Blaricum ambtshalve toegevoegd meende dat niet voldoende was aangetoond dat bekl het mes zouhebben gekocht om daarmede zijue vrouw tevermoorden De meening dat zijne vrouw een onzedelgk leven leidde had hem tot het plsgep vande daad geleid Pleiter verzocht deswege eene zachtere straf voor hem Maandag 3 Maart uitspraak Ji Buiteniamiscb Overzicht v De Fransche republikeinen zijn zeer teleurgesteld over den uitslag der verkiezingen van Zondag jl Naar zij hadden verwacht zouden zij ten minste bij doze tweede verkiezing eenige zetels heroveren maar hot tegendeel geschiedde Uit den uitslag bleek dat de Boulangisten te Parijs nog even sterk zijn als to voren bdat de republiek haar voornaamsten steun in de provincie moet vinden Ook nu stemden de Bonapartisten en monarchisten weer als een man op de Boulangisten Van de 6 Boulangisten wier verkiezing te Parijs van onwaarde werd verklaard werden er vg f terstond herkozen terwgl alleen de heer Naquet in ITorstemming komt Wel is waar brachten de anti republikeinen nu minder stammen uit dan op 6 October maar ook de republikeinen kwamen niet zoo talrgk op als bij de eerste stemming De Sépuilique Fraufaise en de Justice beklagen Parijs dnL heeft opgehouden het hart der republiek te zijn maar het Journal de VéiaU wgt den uitslag aan de regeering welke sedert de vorige verkiezinjc nog niets heeft gedaan om de grieven der ontevredenen uit den weg te ruimen De Boulaogfstische pers en ook de heer Paul de Cassagnac in de Aatorilé juichen over de overwinning der bondgenooten omdat daardoor der republiek een nieawe slag wordt toegebracht De Duitscbe nationaal liberale organen geven hunne blijdschap erover over te kennen dat de heer Miquel burgemeester van Frankfort heeft bedankt voor de j trekking van Oierpretideut van de Bijnprovincie die hem door den Keizer was aangeboden maar die hij niet heeft willen aanva rden omdat hij daardoor zou worden belemmerd in de parlementaire leiding der nationaal liberale partij De Zwitaersche bondaregeering heeft het scheidsre£hterschap aanvaard in het geschil tusschen BdgiS en den Congostaat over de grenzen in Afrika De Zwitserscho Begeering hoeft op do vraag vanden Duitschen gezant betreffende de internationale arbeidsoonferentie geantwoord dat zü gaarne voor een definitieve iieslissing eenige inlichting had overden vorm van de conferentie over den tijd barer bgeenrooping en over het program De Italiaansche RëgeeHng zal een wetsontwerp Vs