Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1890

Zuivere Bordeauw Wijtien Kleiweg No 2 te OOUDA Succarsale der firma INGBN HOÜSZ LIP8 Wflnhandelaren te Breda De aand ht wordt gevestigd op de Zuivere BORDEAUX WIJN van 27 het anker 48 flesschen franco huis door geheel Nederland ProefBesscben 0 65 Prgscoaranten gratie en franco Verder zgn alle andere bekende merken bg mg goed belegen verkrjjgbaar De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlgke Nommera VIJP CENTEN Men zal zich herinneren dat in den zou n het vorige jaar een vreemdeling die in een der hotels vay den eer ten rang te s Gravonhage intrek had genomen ton nadeele van een mede logeergaat uit diens kamer eene belangrijke som gelde ontvreemdde waarroede hij zich uit de voeten maakte Doqr de maatregelen van den hotelhouder die den oneerlijken persoon in de richting welke hy vermoedelijk naar bet buitenland genomen had deed nareizen werd ds dader in België gevat vanwaar hij later aan onze justitie wqrd uitgeleverd De instructie van deze strafzaak vorderde uit den aard der zaak vele maanden dewijl vóór alles de bestolene ter herkenning van den verdachte als hoofdgetuige moest worden gehoord wiens woonplaats in het buitenland tot vóór eenige da en onbekend was Thans zal hij als getuige optreden Het onderzoek zal nu spoedig gesloten worden en de vreemdeling zal eerlang te s Hage wegens dezen hoteldiefstal terechtstaan vermoeid was Maar zij hield vol het liever wel te willen Zij gingen naar binnen Zij nam voor de piano plaats en hij nam zijne viool Maar zij was er niet bij dfen avond Mevrouw verliet de kamer om naar Haidee te gaan zien Violet verbeeldde zich dat zij weg liep omdat zg met haar ongevoelig spel de heerlijke muziek bedierf en toch reeds zenuwachtig kon zij zich nu iet meer goedbouden Zij begon te schreien De heer Rayner hidd op hij legde zijne viool op de tafel en zeide hartelijk Wat scheelt er aan kind Ik wilde je volstrekt niet plagen maar ikzagdatje treurig gestemd waart en nu dacht ik daq de muziek misschien eene goede aüeiding zou wezen O het is al over Laat ons asjeblieft doorspelen mijnheer Neen zulk een egoïst ben ik niet Het zou mij meer hinderen dan u Kom hier bij het vuur zitten ik zal Nap gaan halen om met u te spolen Nap was de groote hazewind Onder het sprekei had mijnheer haar ouder den arm genomen en i een fauteuil geplaatst Hij ging de kamer uit en kwam een o geublik later terug met Nap en met eene flesch en een glas Hij schonk een glas wyn voor haar in kwam naast haar zitten en verzocht haar bet glas te ledigen Dat zou haar goed doen Zij begon zich te verontschuldigen O mijnheer ik ben zoo het spijt mij zoo dat indienen betreffende de bescherming ran werklieden tegen ongelukken strekkende om een verplichte verzekering daartegen in te voeren Van da premiën sullen io oor de patroons door de werklieden self wonien betaald De telegraaf brengt ons d tg ling dat de Hongaarsche staatsman Andrassy is overleden De jongste tijdingen deden zgn einde verwachten Andrassy een der drie ionen van den bekenden graaf Karel Andrassy en afstammeling naar men legt van Andoris aanvoerder dor Magyarcn bq hun intocht in Hoflgarije weril 8 Maart 1823 geboren Eeeds als jongeling stond hg aan t hoofd der revolutionaire partij na de revolutie vestigde hjj zich te Parijs doch keerde in 1869 naar zgn land terug werd lid van den Hongaarschen Landdag on een trouw bondgenoot van Deak In Februari 1867 trad hg aan het hoofd vau t Hongaarsche Kabinet op Hg vergezelde don Keizer in 1867 naar de Pargsche tentoonstelling on in 1869 naar Egypte bij de opening van t Saez kanaal In Nov 1871 volgde hg Von Beusl op als Minister van Buitenlandsohe Munen en van het Keizerlijk Huis Hg was te Seichstadt tegenwoordig bg de ontmoeting van den Keizer met den Czaar en hiokl herhaaldelijk besprekingen met Bismarck tengevolge waarvan OostenrgkHongarge op t Bnrlgnsoh Congres vsn 1878 de toestemming kreeg om Bosnië en Herzegowina te bezetten Door het verding van 21 April 87 dat aan de Partede souvereiniteit over die gewesten verzekerde wenl Andrassy s positie onhoudbaar en in Augustus moest hij lan ook zijn plaats aan Von Haymerle inruimen Sedert bleef hij in Hongarge een der steunpilaren van de liberale Kijksdagpartg Tot aan zijn dood genoot hij in hoogo mate de gunst des Keizers die hem in 1878 o a het Gulden Vlies schonk en bleef hg een der populairste mannen van zgn land PËTROLËüMiXOTREttlNGËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden vast Ijjco Tankfust ƒ 8 36 Geïmporteerd fust Jfe 40 a ƒ 8 45 Februari levering ƒ 8 39 AugusH le vering ƒ 8 40 September October Novembergi Decemberlevering ƒ 8 50 DVERTENTIEN Heden overleed plotseling in den ouderdom van rnim 74 jaren mgne geliefde Echtgenoot ABIE OOSTHOEK Mede namens Kinderen Behawden Kleinkinderen Wed A OOSTHOEKI VAN Dam Airen ajd Rijn 17 Febr 1890 Heden overleed in den ouderdom van 76 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw JOHANNA HOFLAND Weduwe van den Heer B L vak Es Namens allen L B VAS ES Brielle l8 Februari 1890 De ondergeteekende betuigt bg deze aan zgne geachte ingezetenen zgn hartelgken dank voor het vertrouwen dat zg hem gedurende zoovele jaren hebben geschonken of op andere wgze hebben bevoordeeld Verplicht zgnde een andere betrekking te zoeken zag hg zich gaarne belast met het innen van gelden voor een fonds of verzekering of iets dergelgks Voorloopig wil hg zich belasten met het doen van Commissiën en Boodschappen op ROTTERDAM des Dinsdags en Vrgdags Vertrouwende op uwe welwillende medewerking verblgve met alle achting Uw Dw Dienaar Voorheen Hofmeester NB Alle boodschappen zullen worden afgehaald en aan huis bezorgd en kunnen ook bg mg aan huis besteld worden Oosthaven B lia hoek punt WEESHUIS In het Vereenigd WEES en LEMOESBNIEBSHUI8 te Oouda wordt gevraagd eene NAAHIFFROIW bekwaam tot het geven van onderricht in linnennaaien stoppen en mazen Aan deze betrekking is verbonden een salaris van 150 galden per jaar en vrgdom van alle levensbehoeften behalve van kleeding Zich persoonlyk of met fr brieven te vervoegen by Mevronw de Wed ta n ESSEN Ck LLKTiji Regentaat van genoemd gesticht Mevi ouw Van der MEER Flnweelensingel 544 vraagt eene falsoenlgke KOST en IlTWOirasrG mmm aangeboden aan iemand z b b h h in een bnrgergezin op het mooiste gedeelte der Markt Ook gesi ikt voor een Jongmensch met hniselgk verkeer Br fr onder lett L M bg den Boekt J 0 VEN Oouda van MoztekiDStfomenten fabbimkspbijzbn Gouda F W Stüte OpenHar Onderwïös Toelating van Leerlingen op de Kosteloozeen op de Bewaarsciiolen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRIL 1890 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in do Schoollokalen op DINSDAG 25 FEBRUARI 1890 des namiddags ten vgf nur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de COMMISSIE de Secretaris Me J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 10 Februari 1890 BLEEEEmNEGST Men vraagt een flinke KNECHT met stoken en verder voorkomende werkzaamheden goed bekend voor vast werk vervoege men zich van getuigen voorzien aan de Nederlandsche Stoom Waschinrichting van J C IIOOS Zn Loosduinsche Weg 581 te s Hage Opentare Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht is voorne mens bg veiling WOENSDAG den 12 MAART 1890 en bg afslagWOENSDAG den 19 MAART d a v telkensdes morgens ten 11 ure ten erberge van deWeduwe dïn BR A BE R genaamd hbt Post Hüis te MoordreclU in het openbaar te veilenen te verkoopen EENE KAPITALE HOFSTEDE bestaande indeBOüWMANSWONINQ Nr 2fl met STALLING voor 38 stuks HOORNVEB groote SCHUURen 2 HOOIBERGEN benevens ruim 30 Hectaren WEI EN EOOMD staande en gelegen onder de gemeente MUOKURECHT in den Znidplaspolder abji het Station van den Rhgnspoorweg Te aanvaarden de Bonwmnnswoning met Getimmerten en Erven 1 Mei 1890 de Landergea bg de toewgzing Sociëteit Ons Genoegen Zaal KoNSTMiN Gouda mmmi mu van Rotterdam Directie ALBXANUEB SAALBOBN Donderdag 20 Februari 1890 DieGlockezivdn ComevUle Les Cloches de Corneville Romantisch Komische Operette in 3 Akten Musik von RoBRBT PLANqUBTTE Dirigent Wilhelm Jural Regie Fbed Wobhs Aanvang teu zeven ure Bureau geopend teil half zeven ure Prgzen der plaatsen HH Leden ƒ 0 99 Niet Leden 1 49 Plaatsen te bespreken Donderdag 20 Februari van 10 tot 3 nur aan de Sociëteit Loting Woensdagavond 9 Februari 7 onr HTwiTiARMS Korte TiendewBg b d Markt Specialiteit in Kqffie en Thee Niettegenstaande verhoogu KofSeprgzen blgft voorloopig nog mgu prijs PREANGER 75 et Prima JAVA 72V3ct JAVA 70 et de 5 Ons bg 5 Pond 27 et lager Uitmuntende qualiteit 20 ot 25 et en 30pt per Ons Prima Wille Suiker 25 et per 5 Ons Goads Snelpersdrak van A BaraiCMAii Zoom N 415S 1890 VrUdag 21 Febraari GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekefu ADVEBTENTISN worden geplastrt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratil opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni van volksvrengde en volksbrooddronkenheid naar hun heiligste overtuiging allerminst betamen Ten derde is het Uwe vergadering niet onbekend hoe velen van buiten en van binnen de stad juist op 4en Zondagavond hun zuur verdiende spaarpenningen besteden ja vaak han onmisbaar huisraad te gelde maken en in weinige uren vermorsen wat in maanden vaak niet kan worden herwonnen Eindelijk dat de alom in den lande ontwaakte wensoh naar Zondagsrust ook bij velen die in bêgins l geene tegenstanders Van kermissen en dergelijke volksvermaken zijn de begeerte dont ontwaken en steuneivgsoovecl mogelijk om den Zondag het karakter van EuBtdag voor zoovelen mogelijk te doen behouden of meer en meer verkrijgen Om al deze redenen doet de Kerkeraad U dringend het verzoek te willen bepalen dat voortaan op den Zondag alle kermis vermakelijkheden geheel en al zullen worden geweerd De Kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Gouda Namens denzelven L TEV BOSCH Pr H C N VAN AMEEOM Scr Gouda 35 Januari 1890 Eerwaarden Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente tflhier om den Zondag voor alle kermisvermaken uit te sluiten opdat de dag dea Heeren daardoor niet ontheiligd worde t Welk doende Edel Achtbare Heeren Uwe Dienaren de Kerkeraad voornoemd Namens dezelve B J TAN DKN BEKG J TAN GEL Scriba Gouda den 8 Febr 1890 Do inzeadlng van advertentlön kan gescUoden tot één uur des niuniddags van den dag der uitgave GOUDA 20 Februari 1890 Fnes Dr B Tideman van Haarlem zal Woensdag 26 Bebruari a st in eene openbare vergadering van de Afd Gouda van den Ne derlandsohen Protestantenboud als spreker optreden Hij zal spreken over lo Het maattchappelyk karakter en het Chrwteliji ideaal 2o De legende van den zondvloed Gedurende het jaar 1889 ia in de schoolspaarbank verbonden aan da Openbare School No 1 te Zevenhuizen ingelegd 2476 47 en uitbetaald ƒ 1409 08 en gedurende de maand Januari ingelegd 634 90 en uitbetaald ƒ 92 De toegang tot deze vergadering staat voor iedereen kosteloos open Het bij den Gemeenteraad ingekomen adres van den Kerkeraad der Ned Herr Gemeente alhier om in het vervolg des Zondags de kermis alhier af te schalTen is van den volgenden inhoud Aan den Kdel Achtbaren Raad der Gemeente Gouda De Kerkeraad der Chr Geref Gemeente heeft daarop het volgende adres bij den Gemeenteraad ingediend Aan den Gemeenteraad van Gouda Edel Achtbare Hoeren De Kerkeraad der Christelijk Gereformeerde Gemeente alhier voelt zich gedrongen met het oog op de velerlei nadeelige gevolgen Ü boleefd te verzoeken de kermis te dezer stede te willen afscbaifen Mochten er echter bij ü overwegende bezwaren bestaan om qps verzoek in te willigen dat het ü dan behage gunstig te beschikken op het adres van den De Kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Gouda heeft met algemeens stemmen beslopen eerbiedig en dringend tot Uwe aebtbare vergadering hot verzoek te richten voortaan van de dagen waarop do kermis hier ter stede mag worden gehouden den Zondag geheel en al uit te sluiten en alle openbare vertooningen spellen enz alsdan den gansehen dag te verbieden Do Kerkeraad vermeent U tot ondersteuning van dit zijn verzoek te mogen wijzen op de volgende omstandigheden Ten eerste leven wij nog steeds onder de Zondagswet ilie wel geacht kan worden met een Zondag als kermisdag in strijd te zijn Ten andere w irden honderden ja duizenden ingezetenen allerpijnlijkst aangedaan door de tooneelen die elke maar vooral de Zondagavond der kermis hier te aanschouwen geeft op den dag dien zij eeren als don dag des Heeren en op welken deze uitingen laug niet zulke slechte dingen als jij nu tot mij hebt gezegd Wees nu niet onbillijk Laurence ik kon het immers niet Weten Hij scheen half overwonnen Juist keek hij eon weinig vriendelijker toen de kerkklok zeven uur sloeg O riep zij wetktuigelijk naar hot heerenhuis ziende Wat is er nu weer Ik heb den heer liayner beloofd om kwart over zevenen in de huiskamer te zijn om hem te accompagneeren Laat u dan vooral niet ophouden zeide Laurence spottend Het spijt mij u in uwe aangename herinneringen aan het gesmiakt genoegen te hebben gestoord Maar daar ik overmorgen op reis ga en dusmisschien geene andere gelegenheid zou vinden omu ie spreken nam ik de vrijheid u hier even optawachten Ik wilde u toch mijn compliment makenover de wijze waarop u in zoe weinig dagen eenevolleerde coquette is geworden Goeden avond envaarwel Ik wfffresh u een bijzonder aangenaraen avond met den nto RaynSr ifl Sidderende van drift snelde hij het plantsoen nit vóór zij een woord kon zeggen om hem terug te roepen Zij gevoelde zich recht ongelukkig Zij kon niet denken en ook niet weenen maar iat strak op den vijver testaren Da heer Rayner kwam haar daar pzoeken maar zoodra hij haar ontstemd gelaat zag zoide hij niet te willen dat zij muziek met hem zou maken als zij FÈUILLETÖK IETS GEHEIMZÜTNiaS iUit let Sngehck 38 Nogal meer geheimen Dus zond deheerBayner je een spion achterna Van hem kan ik zoo iets hegrijpen Zóó meen ik het niet Mijnheer zou niet op zulk eene gedachte komen en er is geene aanleiding om mijn gedrag té laten bespieden ik doe niets waar over ik mij behoef te schamen Mijnheer weet dat wel want hij heeft tot ihij geen woord gezegd van die verschrikkelijke dingen waarover jij zooveel beweging maakt De beer Rayner natuurlijk niet Wat kan het hem schelen of je door een zeiltoertje in het midden van den nacht met een van de beruchtste Don Juans je goeden naam op het spel zet Hoo kolL ik weten dat hij eon lichtzinnig mensch was Zij was niet langer driftig maar diep terneergeslagen Schreiende vervolgde zij LadyMills zeide later ook dat hij een gevaarlijk man was maar hoe kon ik dat woten Niejnaqd liep voor hem weg de dames waren blijkbaar ia ersch als hij tot mij sprak Hij zeide geen enk f onbetamelijk woord k onbi