Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1890

HedeB morgen te 6 nor is de Stada sohoowbutg te Amstsrdam totaal uitgebrand Fenooalijke ongelakken iqa niet te betreuren Sen TTeemdeling uit Saksen heeft aan de politie te Amsterdam kennis sgeien dat hij eergisteren avond te 7 uur ran het iUjnspoor komende zqnen handkoffer liet dingen door iemand die door hem niet is teruggezien In den koffer berond neb o a eene som van pi m ƒ 800 Aan het hoofd van Jk Standaard vindt men de volgende oproeping De Iledactie van het dagblad Se Sbmdaard ontwaard hebbende dat velen in den lande nu het OBtalag van den heer Keuohenius als minister van koloniën door Z M den Koning geteekend is het oogenblik gekomen achten om hem by z u aftreden onder eoo exceptioneele omstandigheden een blijk nM kMe en dankbaarieid ooit te bieden voor den ontenekrokken moed en de omoankelbare trouw waarmei mr Keuchenim ook ah tninitter de Koning voor de eere tan den Chri tu en voor de roeping vm het CkritteUjk Nederland in ome Oo t lndiacAe beeittingen i opgekomen verklaart zich bereid om van heden af bedragen in ontvangst te nemen Geeft het Christenvolk aan de roepstem gehoor en blijkt dat hoog en laaggeplaatst dat rijk en arm dat oud en jong dat man en vrouw voor deze zaak drang in het harte gevoelt dan zal een passend huldeblijk met een iübum dat de namen der gevers en geefsters bevat eerlang door eene daartoe uit te noodigon oommissie aan mr KeUchenius warden aangeboden Doch dan worde er met spoed en onverwijld gehandeld I Dan onthottde niemand die er zijn eere in stelt antirevolutionair te wezen klein of groot z ja bijdrage En dan melde men bovenal duideIqk wie men is en waar men woont Geen politieke demonstratie alzoo maar een blijk van hulde en dank aan den trouwen EvangeUebeIgder nu hy aftreedt I De Redactie van De Standaard Dr A KuTïEB A J HuooENBiRK Secretarit Amsterdam 19 Febr 1890 FS Men zende zijne bijdrage aan het adres eVe Bedactie vau De Standaard te jimêterdam tt Le Temp behelst nadere bijzonderheden omtrent de schilderij van Sembrandt welke niet zooals reeds gemeld weid U Le Pecq maar eigenlijk te Vésinet bij Parys ontdekt is Zij was het eigendom van den heer Destriche ingenieur der artillerie onder Napoleon J en overgegaan aan diens dochter welke gehuwd is geweest met zekeren heer Le Grrand Het is dus niet onwaarschijnUjIi dat dit werk op een der veldtochten van Napoleon ergens voor goede buit werd verklaard Het stuk stelt voor Abraham nut de engelen het Faschen vierende De patriarch een man van omstreeks 70 jaren zit prachtig gekleed in het midden tusschen de twee engelen en bidt het paaschlam en de gewijde brooden staan voor hem een knecht bevindt zich op den voorgrond wordt op dm rug gezien een weinig voorovergebogen luisterend naar de woorden van Abraham Het stuk draagt behalve het jaartal 1656 smewters handteekening In de Hermitage te Petersburg is een werk van Bembrsndt met hetzelfde onderwerp Ik weet het al het spgt u zoo dat het u niet gelukt Slzenhof een even prettig en opwekkend oord te vinden als Denhamsourt en het spijt u zoo dat gezelschap v vroolijke geestige aardige menschen te hebben moeten verlaten om naar een paar hoogst fatsoenlijke maar zeer alledaagsche menschen terug te koeren die Foei neen neen mgnheer volstrekt niet Zoo dat wilde u niet zeggen Ik geloof het wel u was op weg om veel beleefder maar veel minder ware dingen te gaan vertellen Wij zijn fatsoenlijk maai wij zijn prozaïsch waarom dit niet te bekennen £ n waarom niet te bekennen dat gg u op Denhamcourt beter hebt kunnen vermaken dan het hier bij ons mogéfijk is Het was immers juist de reden waarom wij er u lieten heengaan Ik had liever nooit naar Denhamcourt moeten gaan Neen dat is niet goed van je gezien kindlief Als je hier altijd in dit sombere h uis moest hokken dan io je al zeer spoedig een bril en een krukje noodig hebben Maak gerust vali de vermaken gebruik die zich in je jonge leven voordoen ik ben er zeker van dat na de eerste reactie het werken des te beter zal gaan Maar nu zou ik g ame eens veel over Denhamcourt van je willen hooren Ik heb mij al op dit verhaal verheugd hoewel ik van een anderen kant al zoo het een en ander over onze mooie igouvemante heb hooren vertellen Zon het dan waar zijn wal Laurence had beweerd maar 20 jaar vroeger gsachildeid Te Kasiel in het museum bevindt zich zqn Jacob die Joseph s kinderen zegent dat ook van 1666 is en deze Jaoob gelakt z6ó op den Abrahapi in het ontdekte stuk dat ongetw feld hetzelfde model gediend heeft voor beide werken De kunstkooper Bourgeois te Parijs wist door een dokter die de dochter van de overledene behandeld had iets van dit stuk en kocht het voor 4DS0 francs De Bembrandt heeft alle kunstenaars in rep en roer gebracht De deskundigen zyo het nog niet eens dat het stuk van Bembrandt is enkelen beweren dat handteekening en dagteekening 1668 vervalscht lyn £ en kenner verklaarde op de vraag wat het schilderij waard as dat dit 800 000 fra zou zqn als Bembrandt zelf en 160 000 tn als een zqner leerlingen het geschilderd had In elk geval zeide hg is het een fraai oud schUderstuk Eenigen tgd geleden verscheen in de te Maastricht uitgegeven Courrier de la Meute een vrg heftig stuk tegen een sigarenhandelaar aldaar daar hjj voor de ramen van zgn magazgu een plaat had gehangen die in het oog van een mere de familie kwetsend was voor de goede zeden De sigarenhandelaar diende een aanklacht in tegen het blad op grond k dat hy benadeeld was in goeden naam en debiet Den heer S is nu b j minnelijke schikking toegekend eene som van 1300 sohadevergoeding Verduistering van een telegram en een brief ingezonden op eene advertentie in het weekblad Floralia Zooals reeds kortelyk vermeld is itMid voor de rechtbank te Assen 11 Februari terecht de boekhandelaar H M Ë van D te Assen ter zake van verduistering van een telegram en een brief door hem als administrateur van het te Assen verschijnende weekblad floralia ontvangen De toedracht der zaak bleek ongeveer de volgende te znn Naar aanleiding van eene door den hondenkoopman Van der Leij te Arnhem ia het weekblad Floralia ingezonden advertentie waarin een buitengewoon klein en fijn Ëngelsch dameshondje pinchertje voor 10 gulden te koop werd aangeboden gaf de heer Van Harpen Kuijper oud kapitein van de artillerie te Arnhem woonachtig aan het bureau van het waekbUd Floralia te Assen onder het in de advBirtentie opgegeven nommer eerst per telegram en daarna per brief te kennen dat door hem het aanbod werd aangenoma Aan den heer v H K werd eenige dagen later het hondje uit Assen toegezonden door den administrateur van Floralia den boekhandelaar v D te Assen die vervolgens den 4n de advertentie bepaalden koopprqs van 40 gulden van den heer v H K ontving Korten tgd daarna bleek het bij eene ontmoeting van den heer V H K met den hondenkoopman v d L te Arnhem dat door den admiaistrateur van Floralia aaS den hondenkoopman v d L volstiekt niet waren toegezonden het telegram en de brief van den heer V H K voor den inzender der advertentie bestemd voorts dat de administrateu zich het telegram en den brief had toegeëigend en zelf aan den hondenkoopman v d L had geschreven dat h voor SO gulden het honijje wilde koopen voor welken verminderden prijs de hondenkaopqnn den hond aan den administrateur had afgestaan en naar Assen nl dat men haar had laten bespieden Mijnheer vertelde haar ronduit dat hij wist wat op Denhamcourt was voorgevallen I flik heb in de eerste plaats geboord aat je het medaillon dat je van mg hebt gekregen aanhadt Dat scheen hem genoegen te doen Het stond zoo mooi op mijn wit kleedje En verbeeld u mgnheer eenigen der gasten dachten dat het van echte diamanten was gemaakt Zoo waarlgk lk wist wel dat u er om zoudt lachen Een van I de gasten de heer Carruthers had éns een dergelijk medaillon van echte diamanten gezien en dat kostte omstreeks vijftien honderd pond sterling Kunt u dat gelooven Het tan wel waar zgn Echte steenen van diegrootte zouden zeker van veel waarde zijn Fanwien was dat e Dat heeft hij niet gezegd En er waren ook naamcijfers achter juist zooals achter dat van mg Hoe vreemd Dezelfde letters 0 dat weet ik niet maar ik zou niet denkendat er dezelfde op stonden Ik dacht dat hij dit gezegd had Neen hg vroeg on het raedaillcji aan de binnenzijde te zien maar dat heb ik niet tbegestqan Waarom niet Ik dacht zoo als hij bleef dehkSp dat het echte diamanten waren en als hij dan uit die letters begreep dat het van u afkomstig wm dan dan gezonden Na weinige uren in het huis van v T te Assen te hebben doorgebracht was het uit Amhem door den bondenkoopman aan v D graanden hondje door dezen weder n ar Arnhem gezonden aan den heer v H K De heer v H K had de zaak aan de justitie aangegeven Ala getuigen werden gehoord de heer en mevrouir V U K uit Arnhem de hondenkoopman v d L uit Arnhem en de heer Sutherland Boqaards redacteur van Floralia te Assen De bekl wiens advocaat niet op de zitting was verschenen beweerde van meening geweest te znn dat hij het telegram en den brief aan den hondenkoopman niet meer behoefde toe te zenden nadat aan hem het hondje door den hondenkoopman was verkocht en toegezonden en dat hg na van hot dier eigenaar geworden te zgn zich vervolgens in plaats van den hondenkoopman kon beschouwen als inzender van de advertentie De substituut officier van justitie mr W C A Scholten as daarentegen van meening dat duidelgk gebleken was dat de beklaagde het telegram en den brief zich had toegeëigend met het doel om op onrechtmatige wgze 10 gulden te Verdienen dat de bekUagde als administrateur van Floralia volstrekt iet het recht had zich de stukken inkomende op de door den hondenkoopman ingezonden advertentie en dus bestemd voor dien inzender toe te eigenen H requireerde dat de beklaagde ter zake van verduistering gepleegd door iemsnd die de zaak uithoofde van zgn beroep onder zich heeft zou worden veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 3 maanden Gisteren deed de rechtbank uitspraak nam als wetiig en overtuigend bewezen aan dat de beklaagde zich bad schuldig gemaakt aan de hem ten laste gelegde verduistering en veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf van zes weken Het gebruik van broeiramen in het Westland voor de druirenmuren is in de laatste jaren zeer toegenomen eensdeels om de vruchten vroeg aan de markt te kunnen brengen en goede prijzen te bedingen anderdeels om van het welslagen der teelt zeker te zgn Nu echter de markt ook al met raamdruiven overvoerd wordt en deze kunstmatige teelt weinig loonend meer is b j een pi s van 80 a 90 ot per kilo begint men met de aanwending van middelen welke het rgpen der vrucht op de kraohti5 st8 wgze bevorderen en vervroegen on ziet men thans moer on meer druivenkassen in gebruik komen De eenvoudigste vorm isdez g lessenaar die met weinig kosten tegen don gewonen muur geplaatst wordt en om deze reden zeker ook hot meest algemeen is een opstand aan de lage zgde van ruim een halven meter en daarop een sohuinliggend glasdak tot den top van den muur De helling vai liet glazen dak is echter geheel onbepaald zoodat meu dit in verschillende schuinte ge plaatst ziet en toch moet deze stand aan de kas juist de kracht geven De Engelsche kweokera stellen hun geveldak assen onder een boek van 46 graden met den vlakken grond De Bredasche gemeenteraad is niet de eenige in den lande waar t wel eens wat vreemd toegaat Dit blijkt uit het volgende verslag van eene Venlosche raadzitting ten aanzien der benoeming van n landsopzichter nadat eene geheime vergadering mocht hg eens denken dat u iet wel b j bet hoofd was mgnheer om aan eene gonvemante echte diamanten ten geschenke te geven riep s j lachend Vijf ien honderd pond Dat zou een salaris gn voor veertig jaren De heer Bayner lachte Dat was knap bedacht van je Als hg even scherpzinnig was geweest zou hg wel achter die naamcijfers hebben weten tü komen als hg ze weten wilde Maar ik heb later het meldaillon niet meer gedragfen Waarom niet Omdat de menschen er al te vee op letten en en het is éelfs met valsche steenen veel te mooi voor mij mijnheer Gekheid niets is te mooi voor je kindliefi Hebban je nieuwe bewonderaars je dat niet verteld Zg bloosde en glimlachte Maar mgnheer ging zij nu weder op emstigen toon voort ik moet u toch mededeelen welk eene vreemde historie met dat medaillon is voorgevallen Zaterdagavond heb ik het in mijne casette geborgen ik ben er bijna zeker van da ik het heb gedaan en den volgenden dag s het verdwenen Welnu wij zullen een ander medaillon voor je zien te krijgen Wordt vervolgd 4 was gehouden tol bespreking van de candidaten De heer Theunissen doet het voorstel de benoeming een paar dagen uit te stellen en verder over de zaak na te denken De heer Van Eljn kan zich met daj voorstel niet vereenigen De Voorzitter Xioei stemt dan maar af Ue heer Van Bgn Mijnheer de voorzitter u wekt de hartstochten te zeer Sp en hitst hu de raadsleden weer tegen elkander op daardoor wordt een kalm overleg onmogelijk De Voorzitter beichuldigt den heer Van Bijn van partijschap De heer Van B jn De oorzaak van de tegenkanting welke elk voorstel door wien ook gedaan hier ontmoet ligt dieper dan men denkt het gehaspel over eenvoudige zaken de gerekte beraadslagingen welke veelal tot niets leiden do triviale gezegden die hier gebruikt worden bewgzen duidelijk dat de eendracht hier mankeert De vei handelingen van den Baad zijn slechts belangrgk door het politiek steekspel dat hier wordt gevoerd maar niet wegens de besluiien en mooie redevoeringen de couranten worden dan ook dit dan ook is subliem Zondags gretig ter hand genomen Ik geloof dat de oorzaak daarvan alleen in de leiding ligt die verkeerd en onvoldoende is Het spgt mij te moeten constateeren dat de Voorzitter als mensch misschien niet kwaad is als zoodanig heb ik niet de eer hom te kennen maar als leider van den Venloschen gemeenteraad is hg ten eenemale onvoldoende U mist den tact om door geven en nemen eenstemmigheid in de handelingen van den Baad te brengen u verdeelt meer dan u bijeenbrengt Dit komt hoofdzakelijk doordat gij u te veel partij itelt Ik Van Bgn een onafhankelijk man betreur dat de wet niet toelaat u terstoad met uw volle tractement te pensioneeren Het geldt hier geen beschuldiging tegen den persoon van den Voorzitter maar het bewgs van weinig tact om met de menschen om te gaan wordt geleverd doordien gij met den commissaris van politie zes jaar overhoop hebt gelogen gg u niet met de wethouders verstaat met den secretaris steeds onaangenaamheden hebt en er met den schoolopziener ook al geen samenwerking bestaai Daardoor vervreemdt gij van u de menschen die voor het bestuur eener stad noodig zgn Ik zelf ben ook reeds meermalen onaangenaam door u bejegend In een dorp kunt u misschien een goed burgemeester zgn maar hier deugt g j niet Teekenen van afkeuring Ik beoordeel den Voorzitter niet als mensch maar als Voorzitter Zijn hoedanigheden als mensch kunnen goed zgn maar aU burgemeester zgn zg onvoldoende Ik weet wel dat hij hier niet op rozen zit De Voorzitter O I o geen komplimenten mijnheer Van Bijn In den eersten trein die Maandagmorgen te Harlingcn aankwam is in een coupé 2e klasse brand ontstaan die door de passagier nog gelukkig werd gebluscht maar ie erg genoeg had ki nnen worden laar de vlam reeds lustig speelde Door een weggeworpen brandende lucifer of wel door een e indje sigaar was de mat ongemerkt aan het smeulen gegaan en onverwacht Vertoonde zich vuur De stof waaruit die vloermatten in de waggons van Het staatespoor zijn gemaakt is zeer licht brandbaar en het nu gebeurde moge de directie overtuigen van de noodzakelijkheid om voor deze matten andere te kiezen van minder brandbare stof gemaakt Boiteolandsch Overzicht Heden gaan de Duitsche keizers ter stembus om een nftuwen Bijksdag te kiezen De Duitsche bladen bevatten nog een dringende aansporing tot hun partijgeKooten om toch TOoral trouw op te komen en zelfs de J orddeuéache Allgemeine Zeitun Deze uitslag if as dat het Kartells m honi do overwinning behaalde en het septennaat werd toegestaan Ook nu dreigt nog steeds gevaar van Frankrijk en daarop spooit het officieuze blad de kiezers aan evenzoo te kiezen als in 1887 nl de tegenwoordige iCartóMméerderheid in stand te houden De liberale bladen dnjven den spot met Sezelaatste poging van het officieuze blad De foamcheZeitung wgst er op dat de kiezers zich niet tentweeden male door deze bedreiging met oorlogsgevaar zullen laten bang maken en bovendien komtde aanmaning van prins Bismarck s orgaan te laat om nu nog grooten invloed op den uitslag te kunnen oefenen Te Parijs wordt nog altijd nagepraat over de Zondag gehouden verkiezingen Ook de Temps meent dat men den voor de republikeinen ongunstigen uit slag moet toeschrijven aan de willekeurige wgze waarop de Kamer de verkiezingen van Boulangisten heeft vernietigd Het mlnisterieele blad troost er zich overigens mee dat de mindere opkomst der kjiezers het bewij levert dat aan de verkiezingen niet veel beteekenis moet worden gehecht Men begrijpt dat de Boulangisten over den uitslag opgetogen sjjn en opnieuw moed gevat hebben De generaal zoh ook uitermate in zijn schik zgn en weer droomen van terugkeer naar Parijs op het mooie zwarte paard De monarchale bladen maken van de gelegenheid gebruik om de beteekenis van de verkiezingen zoo breed uit te meten dat deze een groote nederlaag wordeq voor het Ministerie De Orleanistische Moniteur Universel cijfert uit dat deze verkiezingen vooral een nederlaag zijn geweest voor de gematigde republikeinen die in deze Kamer zichzelf weer niet hebbeu durven zijn Heel grof is als naar gewoonte weer de Ultramontaansche ünivers Dit blad noemt den uitslag der verkiezingen verpletterend en vernederend voor de Begeering en voor al de saamverbonden republikeinen Parijs zegt het blad veracht en verwerpt de tegenwoordige machthebbers maar een welbodachte voorkeur voor iets anders blijkt er niet uit zelfs niet voor den persoon van Boulanger alleen de machteloosheid der revolutionaire leer en eene verergering van de algameene ontreddering Op zichzelf vindt do Huivers dit zoo kwaad niet wat er ook uit al deze bouwvallen al dit bederf te voorschijn moge komen Frankrijk en de Kerk zullen er niet bg verliezen en het blad verheugt zich bij voorbaat in de nederlaag van Goblet den man van allerlei verfoeilijke daden en bedrijven Dit laatste ziet voornamelijk op de regeling van het lager onderwijs De Engelsche regeering heeft een besluit genomen over het geen ij zal doen naar aanleiding van het bekende rapport der Parnellcommissie Eergisteren deelde deelde de minister Smith in het Lagerhuis mede dat de regeering a s Maandag een voorstel zalindienen waarin het Lagerhuis hulde brengt aande rechters voor hun onpartijdig onderzoek en hetrapport in hot archief van het Lagerhuis op te nemen De leiders der oppositie zijn echter met tevreden met deze algemeene verklaring de heoren Gladstone en Parnell achten het wenscbelijt dat het Kabinet duidelijk partjj kieze en zijn daarom voornemen van hun zijde een ander voorstel in te dienen De Unionisten zgn het nog niet eens over hun plannen De Standard weet echter reeds mede te doelen dat de leiders voorneiQens zijn het rapport dor Parnellcommissie in een beknopten vorm onder de kiezers in het geheelo land te verspreiden De tegenstanders de heeren Gladstone en Parnell aehten dit het beste middel om de beweging der Nationalisten te bestreden Kantongerecht te Gouda Zitting van 19 Februari 1890 De volgende personen zijn veroordeeld Jachtwetovertredingen J H D H D van den H allen te Zevenhuizen ieder t t ƒ 6 qf 3 dagen hechtenis J U te Oudewater tot 3 of 2 dagen A G te Beeuwijk tot 1 of 2 dagen G Z en G V te Oudewater B S te Stolwqt B van E te Gouderak J K te Eeerfwijk ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Spelen met geld op de openbare straat L de J te Gouda tot 0 60 of 1 dag hechtenis Bijden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven H G te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 3 of 1 dag hechtenis Maken van nachtelijk burengerucht J W K te Waddinxveen tot ƒ 3 of 3 dagen Zond er daartoe gerechtigd te zijn loepen over bezaaiden grouil J van D te Bleiswgk tot 3 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap W E te Ouderkerk a d IJssel tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de koSten verhaalbaar bij lijtsdwang van éen dag INBICHTINGEN WELKB GEVAAB SCHADE OF HINDEE KUNNEN VBEOOBZAKEN BURGEMEESTEB on WETHOUDEBS vanGouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Jtini 1876 Staatsblad No 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelogd een verzouk met bijlagen van J van Bentum en Zoon om vergunning tot uitbreiding hunner drukkerg een gasmotor te plaatsen in het perceel gelegen aan de Jklarkt wgk A No 150 kadaster Sectie B No 808 Dat op Woensdag den 5 Uiart 1890 daa namiddags ten 1 ure op het Baadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning ia te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der Gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 19n Februari 1890 Burgen eeater en W thouders voornoemd VAN BEEGEN UZENDOOEN De Secretaris BEOÜWEB LUST van BBIEVEN en Briefkaarten geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Januari 1890 v elke door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda terug zgn te verkrggen H van Benthem Amsterdams Mevr de Jong Amsterdam Verboet Alfen Lafeber Gouda wêa A de GraAf s Gravenhage P J Vos Harderwgk Wytenburg Leiden Van der Wolde IJmuiden J J Horsterbeek Polsbroek J Bietveld Beeuwgk Mevr G J Pieterse Botterdam K Post Eotterdam J de Tluiter Veenhuizen M Versfeld t Verboom J Wouters Amsterdam P Snlits B Partridge Louden van MOOBDBECHT F Muller Kralingen van WADDINGVEEN M de Groot Botterdam Gouda 18 Februari 1890 De Directeur v h Postkantoor VOESTEE MARB TBERICHTBN Gouda 20 Februari 1890 Het aangevoelde wimde heden tot vorige prgzen tamelgk vlug op K Tarwe Zeeuwsohe ƒ 7 26 a ƒ 7 50 Mindere dito ƒ 6 70 a ƒ 7 Polder 6 76 a ƒ 6 20 Afwijkende 6 25 a f 6 60 Boodi ƒ 6 10 a ƒ 6 25 Angel ƒ 6 60 a ƒ 7 Kogge Zeeuwsche ƒ 6 40 a ƒ 6 7 Polder 4 80 4 6 10 Buitenlandsche per 70 KG 6 40 a 6 50 Gésjt winter 6 10 il 5 60 Zomer 4 50 ii ƒ 6 Chevalier J 2S tt 6 26 Haver per Heet 3 30 a 4 26 per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 8 25 Hennepzaad InlaWsoh ƒ 6 40 a ƒ 6 76 Buitenlandsch S a 6 0 Erwten kookei ten ƒ 8 a ƒ 8 75 Niet kokende ƒ 5 50 ƒ 6 Boonen bruineboonen ƒ S iTiiff 8 76 witte boonen ƒ 9 a 9 60v duivenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 60 paardenboonen f 5 25 a ƒ 5 50 Kanariezi jd ƒ 7 a ƒ 8 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe ƒ 6 60 a ƒ 6 80 Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 6 76 De veemarkt geen aanvoer Vette varkens tamelijke aanvoer handel owoon 23 h 25 et per half kilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel flauw W j a 20 ot per half kilo magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 15 a ƒ 1 65 per week vette schapen goede aanvoer handel zeer matig ƒ 18 30 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 4 a ƒ 10 Fok kalveren 11 a ƒ 20 Kaas aangevoerd 18 partijen handel vlug 2de qualitSit ƒ 24 a ƒ 26 Noord Hollandsch 22 a ƒ 28 Boter goede aanvoer handel vlug Goebotej ƒ 1 35 ü ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 25 12 Maart e k GEOOTE KAASMAEKT PETR0LEUM 1 0TEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfufjt ƒ 8 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 46 Februarilevering ƒ 8 30 September October Novemberen December levenng ƒ 8 60 CORKESPONDKNTIE Een geacht iagezeteae dewr gemeente vnagt ods nairomde opgateo vaa de cijrera betr de ualiteit tiq het wateruit de naterleidiDg die Troe er muudel ks ïd ons bladwerden opgeDomen tegenwoordig achterwege bigren BedbeLde ingeïctene en er zyn weer die coo oordèclea ia fan oordeel dat het witer tegenwoordig folstrekt nietvoldoet san de geat tde eiioheo Wg deeleo mede dat bedoelde opga e bos troeger i regeld werd toegezonden door de Gezond he ids commiBsje doch thans met meer De reden waarom ia ons niet bekend tiurfferlljke Stand GEBOREN re Febr JohaDoea Jacobna ooders J n Roon en J ftn Waaa 18 Grietje ouders W Oroenew en B C Banschoteii Jan ouders J J Scholing en C Pronk Neelije osders P ft Preiro en W Boocfaaa I 19 V ilhelmma ouders A Houdgk en M Janmaat OVERLBDËN 18 Ppbr G tan Klngve SGJ 19 K